Zeme

Ilze , 20.03.2015 jautāja:

Uz man piederošas zemes atrodas citai personai piederoša māja. Mājas īpašniece bez manas ziņas pārdevusi māju juridiskai personai. Vai viņai uz to bija tiesības, nepiedāvājot man pirmpirkuma tiesības? Vai tāds darījums ir likumīgs?


ARCO REAL ESTATE:

Zemes īpašniekam ir pirmpirkuma tiesības, ja tiek pārdota ēka, kas atrodas uz īpašnieka zemes. Ja pirmpirkuma tiesības netika piedāvātas, tad gada laikā var prasīt izpirkuma tiesības, iesniedzot tiesā prasību un izpērkot šo ēku no pašreizējā īpašnieka ar tādiem pašiem noteikumiem un cenu (pirkuma līgums), kāda bija šim ēkas pircējam.


Māris, 02.08.2011 jautāja:

Labdien!

Kādas procedūras jāievēro un kādi dokumenti nepieciešami, lai pārdotu zemi Krievijas
pilsonim, kas izmantojama vienīgi privātai apbūvei?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Māri!

Pārdodot nekustamo īpašumu – apbūves gabalu, nepieciešamie dokumenti ir īpašuma tiesību apliecinošs dokuments – zemesgrāmatu apliecība, tehniskā dokumentācija – zemes robežu plāns un citi pievienotie dokumenti, kas saistīti ar pārdošanas procesu, kā piem. informācija par apgrūtinājumiem uz īpašumu (kredīts vai citi), vai mājas projekts, būvatļaujas u.c.

Pārdošanas pamatprocedūra ir sekojoša: pārdevējam un pircējam jāvienojas par darījuma nosacījumiem, jāparaksta pirkuma līgums, pie notāra jāparaksta nostiprinājuma lūgums zemesgrāmatai, jāreģistrē īpašuma tiesību maiņa zemesgrāmatā.

Krievijas pilsonim, iegādājoties zemes gabalu Latvijā, nepieciešama atļauja no pašvaldības, kurā īpašums atrodas. Šī atļauja jāiesniedz zemesgrāmatā pie īpašuma tiesību pārreģistrācijas. Ir atsevišķas zonas, kurās Krievijas pilsonis zemi iegādāties nevarēs vispār (to aizliedz likums), piemēram , valsts pierobežas joslā, zemi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča kāpu aizsargjoslās u.tml. (sk. likumus Par zemes privatizāciju lauku apvidos (ja zeme ir lauku teritorijā) un Par zemes reformu LR pilsētās (ja zeme atrodas pilsētā)).

Jāņem vērā, ka pārdošanas procesā ir ļoti daudz nianšu, kas var būtiski ietekmēt pārdošanas darījumu un tā veiksmīgu rezultātu, līdz ar to ieteiktu piesaistīt pieredzējušu speciālistu, kas Jums palīdzēs nokārtot visas formalitātes, ieteiks labāko risinājumu darījuma procedūrai, ietaupot Jūsu laiku un izvairoties no iespējamām problēmām, kas varētu rasties.


Inese, 08.06.2011 jautāja:

Labvakar! Mana vecmāmiņa mani mammai ar māsu mantojumā atstāja zemi. zeme nav sadalīta viņu starpā uz pusēm. Sakiet lūdzu ar ko būtu jāsāk lai zemi varētu sadalīt un kādas ir izmaksas?
Mana mamma savu daļu vēlas pārakstīt man, viņa to var darīt pirms zeme ir sadalīta?
Paldies


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Inese!

Lai varētu veikt sadalīšanu un pārreģistrāciju, pirmkārt, jābūt nostiprinātām īpašuma tiesībām uz īpašumu zemesgrāmatā mātei un māsai pēc mantošanas. Tātad, katrai pieder ½ no īpašuma. Dāvināt savu daļu māte meitai var arī pirms īpašuma reālas sadalīšanas – jāslēdz dāvinājuma līgums, jāiet pie notāra, jāreģistrē īpašuma tiesības uz meitu zemesgrāmatā. Pēc tam meita var veikt sadalīšanu. Bet to var veikt arī tagad – māte un māsa.

Sadalīšanai nepieciešams sagatavot jaunus zemes robežu plānus (iemērīt robežas dabā kādi zemes gabali un robežas būs pēc reālas sadalīšanas), ko gatavo mērnieks, tad jānoformē un jāapstiprina LR Valsts Zemes dienestā jauni zemes robežu plāni, īpašumiem (vai vienam no tiem) pašvaldībā tiek piešķirta jauna adrese, un tad reālā sadalīšana jāreģistrē zemesgrāmatā. Starp kopīpašniekiem jānoslēdz arī reālās sadales līgumu, uz kā pamata zemesgrāmata reģistrētu sadalīšanu.


Milena, 11.05.2010 jautāja:

Labdien. Paziņa (Izraelas pilsonis, bet pastāvīgi dzīvo Krievijā) vēlas iegādāties zemi Ropažos. Kas pirkumam ir nepieciešams? Cik lieli nodokļi?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Milena!

Pirmkārt, Izraēlas pilsonim būs jāprasa pašvaldības piekrišana zemes iegādei, ja vien zeme nav īpašajā statusā, kad to iegūt nevar šādas valsts pilsonis vispār:
1) zemi valsts pierobežas joslās;
2) zemi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča kāpu aizsargjoslās un citu publisko ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās, izņemot gadījumus, kad tās paredzētas apbūvei atbilstoši pilsētas ģenerālplānam;
3) lauksaimniecības un meža zemi atbilstoši pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumam.
Droši vien 1. un 2. punkts Ropažos nebūs aktuāli. Tātad pirkumam nepieciešams būs darījuma dokuments – jāparaksta pirkuma līgums, kurā pircējs ar pārdevēju vienojas par darījuma kārtību, cenu, samaksu utt., jāparaksta nostiprinājuma lūgums zemesgrāmatai pie notāra, tad jāprasa pašvaldībai piekrišana un jāpiedāvā pašvaldībai arī pirmpirkuma tiesības, un, ja pašvaldība atsakās no pirmpirkuma tiesību izmantošanas un piekrīt īpašuma reģistrēšanai uz Izraēlas pilsoņa vārda, dokumenti jāiesniedz zemesgrāmatā īpašuma tiesību reģistrēšanai. Kopā ar minētajiem dokumentiem pircējam jāiesniedz arī valsts un kancelejas nodevu samaksu apliecinoši dokumenti. Pie pirkuma reģistrēšanas jāmaksā 2% no pirkuma maksas valsts nodeva un kancelejas nodeva 9 Ls par īpašuma tiesību reģistrēšanu. Pēc tam pircējam mēneša laikā jāreģistrējas pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam un jāsāk maksāt nekustamā īpašuma nodoklis. Saskaņā ar likumu nodokļa likme zemei patreiz ir 1,5% no kadastrālās vērtības. Ja uz zemes ir ēka, tad par ēku arī jāmaksā nodoklis, kur likmes lielums ir atkarīgs no kadastrālās vērtības lieluma (sīkāk – Likums par nekustamā īpašuma nodokli).
Sīkāku darījuma kārtību var sniegt mūsu konsultanti birojā tikšanās laikā.
ARCO REAL ESTATE


Jānis, 05.10.2009 jautāja:

man ipasuma ir 25ha zemes. Velos atdalit dalu zemes, kas man ir jadara un cik tas man izmaksas?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Jāni!

Lai varētu sniegt precīzāku atbildi uz Jūsu jautājumu, ir nepieciešams zināt, cik lielu zemes gabalu Jūs vēlaties atdalīt un ko esat nolēmuši darīt ar šo atdalīto zemes gabalu. Lai iegūtu precīzu atbildi, lūdzam Jūs sazināties ar mūsu uzņēmuma darbinieku Kasparu Rogu (tālr. 26167468, e-pasts: kaspars.roga@arcoreal.lv).

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Sandra, 17.06.2008 jautāja:

Sakiet, lūdzu, kāda ir procedūra, ja vēlos no sev piederošā zemes gabala Rīgas rajona, Babītes pagastā atdalīt gabalu un pēcāk to pārdot?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Sandra!
Vispirms jānoskaidro, vai atbilstoši spēkā esošajam pagasta teritoriālajam plānam ir iespējama zemes tālāka sadalīšana mazākos gabalos, to Jums pateiks būvvaldē (līdzi jāņem īpašuma dokumentus, Zemesgrāmatu un robežu plānu), būvvalde dod arī savu piekrišanu vai iesaka savu redzējumu Jūsu konkrētam plānam, kā vēlaties atdalīt zemes gabalu. Ja atdalīšana ir iespējama, tad tur pat pagastā arī jāraksta iesniegums par atļauju atdalīt zemes gabalu un jaunas adreses/nosaukuma piešķiršanu. Pēc tam ar pagasta lēmumu par piekrišanu zemes atdalīšanai, jādodas uz mērniecības firmu, kas veiks konkrētos darbus zemes robežu uzmērīšanai, robežu plānu sagatavošanai un apstiprināšanai/iereģistrēšanai Valsts zemes dienestā. Pārdošanas procesa uzsākšanai iesakām vērsties pie nekustamā īpašuma konsultanta un nolešgt māklera līgumu par nekustamā īpašuma pārdošanu.


Zaiga, 03.03.2008 jautāja:

Labdien! Mums pieder neliels zemes gabals 10 X 70m, kuru būtu iespējams platumā palielināt vēl par tādu pašu gabalu(10 X 70), atpērkot to no īpašnieka (piemājas saimniecības paplašināšanai). Šobrīd nav domāts par mājas celtniecību, zeme tiek izmantota lauksaimniecībā un atrodas Ciemupē. Blakus pieguļošā zemes gabala īpašnieks vēlas pārdot zemi tikai apbūvei. Ar kādām formalitātēm jāsaskaras pircējam un pārdevējam pēc pašreizējās likumdošanas un kāda ir iespējamā cena?
Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Zaiga!
Nav svarīgi, kādiem mērķiem Jūs izmantojat savu zemes gabalu un gatavojaties celt māju vai nē, jebkurā gadījumā īpašnieks jau var noteikt savu cenu, bet principā jāskatās, kas ir noteikts pagasta teritorijas plānā, kāds ir atļautais zemes izmantošanas veids. Ja zeme ir paredzēta privātajai apbūvei, tad kaimiņš noteikti var prasīt un arī saņemt cenu par zemi kā par privātās apbūves zemi. Lai pateiktu par pavisam precīzām formalitātēm, ar kurām būtu jāsaskaras pircējam un/ vai pārdevējam, būtu nepieciešams redzēt pārdodamā īpašuma dokumentus. Taču principā ir iespēja slēgt rokasnaudas līgumu, pēc tam pirkuma līgumu vai slēgt uzreiz pirkuma līgumu, tāpat ir svarīgi saprast - būs nepieciešams bankas finansējums vai nē (tad, piemēram, ja pircējam ir laulātais un nav noslēgts līgums par mantas šķirtību, ņemot kredītu bankā, būs nepieciešama arī laulātā piekrišana), bankai būs nepieciešams īpašuma vērtējums, kas jāpasūta kompānijā, kuru atzīst konkrētā banka, tad kā faktors ir pašvaldības pirmpirkuma tiesības (jāpiedāvā pašvaldībai, kad ir noslēgts pirkuma līgums, iesniedzot pirkuma līguma eksemplāru vai norakstu, izņemot, ja tiek pārdota domājamā daļa). Kad ir saņemts pašvaldības pirmpirkuma tiesību atteikums, tad puses dodas pie notāra un paraksta nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību maiņu (ja pārdevējs ir laulājies un īpašums ir iegūts laulību laikā un nav noslēgts laulību līgums, ir nepieciešama laulātā piekrišana pārdot īpašumu, piekrišana pārdot ir jābūt arī no bankas, ja pārdodamais īpašums ir ieķīlāts (to vēlams iegūt laicīgi)). Tad ir reģistrācija Zemesgrāmatā, pēc kā ir reģistrētas īpašuma tiesības uz jauno saimnieku.
Iespējamās cenas noteikšana ir apgrūtināta, neredzot īpašuma dokumentus, arī neredzot kā īpašums izskatās dabā, kādi ir kaimiņi, infrastruktūra, komunikāciju pieejamība. Lai kaut vai aptuveni noteiktu cenu, ir nepieciešams zemes robežplāns ar kadastra numuru, tādejādi var pārbaudīt precīzu atrašanās vietu, redzēt zemes apgrūtinājumus, sastāvu utt. Tad būt nepieciešams precīzs apraksts par infrastruktūru, komunikācijām, ideāli arī būtu, ja ir iespējams aplūkot foto. Bet jebkurā gadījumā vienmēr precīzai zemes vērtības noteikšanai ieteiktu pasūtīt īpašuma vērtējumu, kas būs visobjektīvākais šī īpašuma patiesās vērtības rādītājs.

Ar cieņu,
Renārs Kuncis
Arco Real Estate konsultants


Vivita, 16.02.2007 jautāja:

Paldies, Iveta! taču gribētu arī zināt kāds ir pieprasījums pēc lauksaimniecības zemes ziemeļvidzemē, vai varetu cerēt uz diezgan operatīvu tās pārdošanu pa tirgus cenu.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Vivita!
Lauksaimniecības zemes Ziemeļvidzemē nav īpaši pieprasītas, tas gan atkarīgs arī no platības. 5 ha nav daudz. Cena par lauksaimniecības zemes 1 ha ir - sākot no 400 LVL. Tā ir cena, par kuru notiek darījumi. Jūsu gadījumā tā varētu būt zeme apbūvei, ar cenu no 5000-12000 LVL. Kā vienmēr, ļoti svarīga apbūvei ir ainava. Viens no risinājumiem lauksaimniecības zemei ir pievienošana blakus zemes gabalam, ja vien kaimiņi izrāda interesi.
Iveta Mežaraupe


Vivita, 14.02.2007 jautāja:

Labdien!man pieder 5 ha lauksaimniecības zemes alūksnes raj. gaujienā, netālu no pilsētas robežas, pa cik es šo zemi varētu pārdot, vai pēc lauksaimniecības zemes tajā rajonā ir pieprasījums un vai tiek prognozēts lauksaimniecībaas zemju pieaugums tuvākajos gados. Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Lai novērtētu, par cik Jūs varētu šo zemi pārdot, ir nepieciešama precīza informācija, kur šis zemes gabals atrodas, un kāds ir izmantošanas mērķis. Kā lauksaimniecības zemei, cena varētu būt līdz 1000 LVL/ha. Atkarībā no pilsētas tuvuma, varētu būt viensētu apbūve, tad kopējā cena varētu būt lielāka.
Iveta Mežaraupe
Dzīvojamā fonda tirdzniecības nodaļas vadītāja


Evija, 05.02.2007 jautāja:

Labdien, vai ir iespējams pārdot mājas un zemes Pļavniekos 1/2 domājamās daļas, ja zemes kopējā platība ir 700.00 m2 un 1/2 domājamās daļas ir mājas 2.stāvs. Ja jā, kā to var izdarīt un vai Jūs ar to nodarbojaties? Paldies


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Evija!
Atbildot pēc kārtas uz jautājumiem – jā, pārdot var, šajā situācijā otru domājamo daļu īpašniekam ir pirmpirkuma tiesības. Jā, mēs ar to nodarbojamies, un, izvēloties mūsu pakalpojumus, jurista darbs, tajā skaitā līgumu sagatavošana ir ietverta māklera komisijā. Sīkākai situācijas noskaidrošanai laipni aicināti ciemos!


veltamirdza, 03.04.2006 jautāja:

Cik maksaa zeme Ventas labajaa krastaa pie Kuldiigas?


ARCO REAL ESTATE:

Lai varētu noteikt precīzu zemes vērtību, vēlamies lūgt Jūs atsūtīt zemes robežu plānu un kadastra Nr., lai varētu precizēt, kāda zeme tā ir, tad arī mēs varēsim atbildēt uz Jūsu jautājumu.


Arturs Hemmings, 09.11.2005 jautāja:

Kāda varētu būt cena pievienojamajam zemes gabalam Rīgā Imantā, ja pie esošā zemes gabala 800 m2, kur ir iespējama apbūve, bet nav izejas uz ielu, tiek pievienota zeme 1750 m2, kur nevar būvēt. Ar cieņu Artūrs


ARCO REAL ESTATE:

Tā kā uz šī zemes gabala nevar neko būvēt, tad kā atsevišķi stāvošam īpašumam vertība nav liela. Ja pēc apvienošanas mainās iespējamais apbūves blīvums un intensitāte (esošajam zemes gabalam), tad īpašuma vērtību var aprēķināt tikai pēc jaunu dokumentu saņemšanas, kur tad būtu redzams jaunā zemes gabala iespaids uz potenciālo būvniecību, jo tas, ka esošajam zemes gabalam nav izejas uz ielu nav liels apgrūtinājums, jo iespeejams panākt servitūta ceļu. Sīkāku informāciju Jūs varat saņemt, sazinoties ar mūsu uzņēmuma vērtētājiem, sūtot e-pastu uz vertetaji@arcoreal.lv vai zvanot pa tālr. 67365555.


Will, 21.10.2005 jautāja:

Cik varētu maksāt zeme Miera/Kazarmu ielas rajonā? Uz mājas ir pirmskara daudzdzīvokļu ēka.


ARCO REAL ESTATE:

Pagājušā gada beigās - šī gada sākumā daudzdzīvokļu nama būvniecībai izmantojama zeme maksāja 150-200 LVL/kv.m. Šobrīd gan cena ir augstāka un varētu būt robežās no 150-400 LVL/kv.m. atkarībā no apstākļiem. Taču, ja uz zemes atrodas daudzdzīvokļu ēka, tad zemes tirgus vērtība šādā gadījumā nav vienāda ar brīvas zemes tirgus vērtību šajā pašā vietā, bet ir mazāka. Par cik mazāka - to pateikt ir grūti. Parasti šādos gadījumos, ja pastāvošā ēka uzskatāma par nojaucamu, bet esošie īrnieki - izmitināmi, tad vērtēta tiek zeme, bet no aprēķinātās brīvās zemes vērtības atņemami īrnieku izmitināšanas un ēkas demontāžas un būvgružu izvešanas izdevumi. Savukārt, ja ēka ir apmierinošā stāvoklī, tad tā atbilst šobrīd labākajam zemes izmantošanas veidam, un zeme tiek vērtēta kopā ar jau pastāvošo daudzdzīvokļu ēku.
Kaspars Dzedulis. Arco Real Estate vērtētājs.


Anonīms, 09.09.2005 jautāja:

Kaada patlaban provizoriski ir briivas zemes cena kaapu zonaa Juurmalaa Dzintaros un Bulduros uz Bulduru prospekta? Veelos pirkt, bet neveelos paarmaksaat...


ARCO REAL ESTATE:

~ 450 EUR par 1 kv.m.


Revita, 07.10.2003 jautāja:

Vēlētos pārdot zemi 1158m2 platībā, uz kuras atrodas daļa no pašvaldības daudzdzīvokļu mājas (2 kāpņu telpas). Vai nekustamā īpašuma tirgū ir interese arī par šādu objektu? Kādus pakalpojumus jūs varētu piedāvāt mani interesējošam variantam?


ARCO REAL ESTATE:

Interese par šādu objektu ir gadījumā, ja iespējama būvniecība vai kāda cita saimnieciskā darbība.
Būvniecības likumā noteikts:
-Zemes gabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve nav pretrunā ar teritorijas plānojumu un detālo plānojumu. Pašvaldībai, pirms tā pieņem lēmumu par būvniecību, jānodrošina paredzētās būvniecības publiska apspriešana, ja:
1) tiek celta sabiedriski nozīmīga būve;
2) jaunbūves vai rekonstrukcijas izmaksas par valsts vai pašvaldības līdzekļiem pārsniedz 50 000 latu;
3) būvniecība būtiski ietekmē vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļus vai nekustamā īpašuma vērtību;
4) apbūve paredzēta publiskā lietošanā esošā teritorijā.
Atkarībā no tā, kas atrodas uz zemes vai zem tās, var būt noteiktas dažādas aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, it īpaši gar inženierkomunikācijām. Tas nozīmē ierobežotu būvniecību vai tās neiespējamību.
Ja uz zemes ir koplietošanas joslas, tad uz tās nevar būvēt, kamēr nav saskaņots ar tās lietotājiem un rajona arhitektu.
Ņemot vērā minēto, ir grūti atbildēt par zemes izmantošanas iespējām, neredzot konkrētus dokumentus. Aicinām kontaktēties ar Arco Real Estate speciālistiem, lai noskaidrotu zemes gabala izmantošanas iespējas.


Anonīms, 09.11.2004 jautāja:

Labdien! Man ir zeme Asaros uz kuras ir pašvaldības māja ar īrniekiem. Vai ir iespēja apmainīt šo zemi caur Jūrmalas pašvaldību pret tādu pašu platību citur Jūrmalā?


ARCO REAL ESTATE:

Uz šo jautājumu Jums vislabāk varēs atbildēt pati Jūrmalas pašvaldība.


Anonīms, 08.03.2004 jautāja:

Par cik varētu pārdot 8000m² zemes Ādažu centrā, Rīgas ielas malā?


ARCO REAL ESTATE:

Uz šo jautājumu ir grūti atbildēt, nezinot kādā apbūves zonā ietilpst šis zemes gabals, kādas ir pienākošas komunikācijas utt. Lūdzu rakstot jautājumu, norādiet savu e-pasta adresi, lai varam uzdot papildus jautājumus un atbildēt izsmeļoši.


Jaunākie piedāvājumi

Lasīt vairāk >
Pārdod zemi privātajai apbūvei
1818 m2
Jūrmala, Pumpuri
205 000 EUR
Lasīt vairāk >
Pārdod dzīvokli
7 ist., 4 no 6 st., 172 m2
Rīga, Centrs
455 000 EUR
Lasīt vairāk >
Pārdod māju
4 ist., 1 st., 99 m2
Salaspils novads, Pikalne
66 000 EUR
Lasīt vairāk >
Pārdod dzīvokli
2 ist., 2 no 2 st., 67 m2
Salaspils novads, Pikalne
65 000 EUR

Twitter

X

Nesen apskatītie objekti

&laqo; »
X

Pārdot vai iznomāt objektu