Juridiskie jautājumi

Harijs, 01.06.2015 jautāja:

Labdien! Taisos pārdot meža īpašumu. Tā kā tas ir vienīgais īpašums, pārdošanas nodoklis nav jāmaksā. Vēlētos zināt, ar kādām izmaksām (notārs, dokumentācija) man jārēķinās, veicot šo darījumu.


ARCO REAL ESTATE:

“Ar darījumu saistītos izdevumus visbiežāk apmaksā pircējs, nevis pārdevējs, taču puses var vienoties pēc saviem ieskatiem. Lai pārdotu īpašumu, jānoslēdz pirkuma līgums (jurista vai notāra izmaksas par līguma gatavošanu sastāda ap 50 - 80 EUR), jāparaksta pie notāra nostiprinājuma lūgums (izmaksas ap 70 - 90 EUR), kā arī jāapmaksā Zemesgrāmatas nodevas par darījuma reģistrēšanu: kancelejas nodeva 14 - 22 EUR, valsts nodeva 2 % no darījuma summas. Pārdevējam iespējamas papildus izmaksas par meža taksāciju, ja tā nav veikta.”


Aija, 13.05.2015 jautāja:

Labdien! Sakat lūdzu-man pieder dzīvoklis (ir Zemesgrāmata uz mana vārda) un dzīvoklī dzīvoju es ar vīru. Šajā dzīvoklī ir deklarēta arī mana meita, kurai pēc manas un vīra nāves vēlos norakstīt šo dzīvoklī, bet tagad manā dzīvoklī vēlas piedeklarēties arī mana otra meita ar savu meitiņu. Jautājums, vai šī otra meita, kura vēlas tagad piedeklarēties var traucēt norakstīt dzīvokli manai meitai, kura'pie manis ir piedeklarēta jau no 1995.gada?


ARCO REAL ESTATE:

Deklarēšanās netraucē īpašumu pārdot vai dāvināt. Ja esat īpašniece, tad pilntiesīgi varat rīkoties ar īpašumu pēc saviem ieskatiem un Jums nav jārēķinās ar deklarētajām personām, kā arī šīm personām nav nekādu tiesību (ne īpašuma tiesību, ne lietošanas tiesību) attiecībā uz Jūsu dzīvokli. Ja vēlaties, lai par īpašnieci kļūst viena no meitām, īpašumtiesību maiņa jāīsteno ar dāvinājuma līgumu palīdzību. Dokumentus palīdzēs sakārtot jurists vai notārs. Ja savas dzīves laikā dzīvokli meitai neuzdāvināsiet vai citādi nepārreģistrēsiet īpašumtiesības, tad nāves gadījumā mantot varēs gan vīrs, gan visi Jūsu bērni, izņemot gadījumu, ja būsiet sastādījusi testamentu.


Janita, 24.04.2015 jautāja:

Sveiki! Vai var ieķīlāt dzīvokli, kurš manā īpašumā nonāks tikai decembrī, bet ir testaments, kur esmu uzradīta kā vienīgā mantiniece un ir jau uzsākts mantojuma kārtošanas process?


ARCO REAL ESTATE:

Ieķīlāt īpašumu var tikai tas, kas ir īpašnieks un kas par tādu ir reģistrēts zemesgrāmatā. Kamēr īpašuma tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā, tikmēr ieķīlāt nevarēs. Protams, sarunas ar banku par aizdevuma kārtošanu var uzsākt jau tagad.


Monta, 24.03.2015 jautāja:

Sveiki!
Mans dzīvoklis piederēja bankai,jo bija hipotekārais kredīts.To nomaksāt bankas noteiktjos laikos nespēju un tagad uzzinu,ka dzīvoklis nesen ir pārdots izsolē.Gribu zināt vai bankai vai tiesu izpildītājai nebija pienākums mani informēt par dzīvokļa pārdošanu?Lai gan dzīvoklī netika dzīvots pāris gadus,tagad jaunie īpašnieki atsakās atdot visu,kas dzīvoklī atrodas.


ARCO REAL ESTATE:

Banka noteikti informēja par hipotekārā līguma darbības pārtraukšanu, kam sekoja tiesas lēmums par piedziņu, savukārt tiesu izpildītājam, kas īstenoja piedziņu, bija jāinformē gan par piedziņas vēršanu uz ieķīlāto īpašumu, gan vērtējumu, gan par izsoli. Tā kā dzīvoklis netika apdzīvots, korespondences saņemšana varēja būt apgrūtināta, taču jāņem vēra, ka tiesu izpildītāja pienākums bija informēt, sūtot paziņojumus uz Jūsu deklarēto dzīvesvietas adresi.


Sabīne, 22.03.2015 jautāja:

Labdien. Vēlos pārreģistrēt savu zemnieku saimniecību uz sava dēla vārda. Kur man tas ir jādara un kādi dokumenti nepieciešami?
Paldies !


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Sabīne!

Jums ir jāvēršas LR Uzņēmumu reģistrā, lai pārreģistrētu zemnieku saimniecību uz dēlu.Visa informācija Uzņēmuma reģistra mājas lapā http://www.ur.gov.lv/uznemumi.html


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Liene, 13.02.2015 jautāja:

Ja rokas līgumā ir norādīts pie līguma noteikumiem, ka ar iemaksāto summu ir jādzēš komercķīla, tad nenomaksāšanas gadījumā no pārdevēja puses, ir jāatmaksā man šī roks nauda dubultā? Vai būšu pareizi sapratusi?


ARCO REAL ESTATE:

Jā, esat sapratusi pilnīgi pareizi! Civillikuma 1730. pants nosaka, ka gadījumā, ja rokasnaudas līgumu neizpilda viena līdzēja vainas dēļ, tad:
- ja vainīgs rokasnaudas saņēmējs, viņam saņemtā rokasnauda jāatdod tās devējam divkāršā apmērā;
- ja neizpildīšanā vainīgs rokasnaudas devējs, tad viņš zaudē tiesību prasīt to atpakaļ.
Papildus tam vainīgam otrai pusei jāatlīdzina visi zaudējumi.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


anatolijs, 25.01.2015 jautāja:

Sveiki!! man ir tads jautajums.dzivoju teva dzivokli bet vins vinu bij iekilajis bankai ka man rikoties ja vins jau kadu pus gadu nau maksajis un taisas banka apkilat??un vai vins var parrakstit vinu man,vai tikai ar visu paradu vai var ari bez parade,un vai vispar var parrakstit kamer ir parads???un ko man darit lai nepazaudetu dzivokli.ludzu iesakiet ka man rikoties un ko darit.liels paldies


ARCO REAL ESTATE:

Ja tēvs nemaksā bankai kredītu, šai kredītiestādei ir tiesības dzīvokli atsavināt, lai segtu parādu vai tā daļu. Īpašumtiesību maiņa Jūsu labā var notikt tikai tad, ja tam piekrīt banka un tēvs, kam dzīvoklis ir jāuzdāvina vai jāpārdod Jums. Jebkurā gadījumā iesakām Jums doties uz banku un mēģināt risināt situāciju, lai parāds nepieaug un banka neatsavina īpašumu.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Ārija, 23.01.2015 jautāja:

Vēlos savam dēlam dāvināt dzīvokli. Kādi noteikumi jāparedz līgumā, lai dzīvokis arī gadījumā, ja, pašreizējā laulība izirst, paliktu viņa īpašumā. Vai ir likumīgi iekļaut noteikumu-bez manas atļaujas īpašumu nepārdot?


ARCO REAL ESTATE:

Ja dzīvokli dāvināsiet, tad tā būs dēla atsevišķa manta, jo dāvinājums neietilpst laulāto kopmantā. Līdz ar to, šķirot laulību, šis dzīvoklis netiks dalīts (izņemot gadījumu, ja starp laulātajiem ir noslēgts laulības līgums, kurā atrunāti citi noteikumi). Dāvinājuma līgumā varat iekļaut noteikumus par piekrišanas nepieciešamību vai dzīvokļa tiesību (Civillikuma 1227. p. - 1230. p.), ka Jums ir tiesības dzīvokli izmantot sava mūža laikā.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Anna, 12.01.2015 jautāja:

Labdien ! Jautājums ,vai man jāmaksā zemes īpašuma nodoklis,ja es Rīga atnācu dzīvot kopmītnēs, nav nelīgumu ne es īpašniece...
Tagad sāka apsaimniekot Rīgas dome, pārvaldnieki Purvciems nami nu iztiesāja mani, es aizgāju,īrēju citā adresē...bet tagad man rēķinu sūta ,ka man jānomaksā parādi komunālie, (to es saprotu,un izdarīšu) bet, zemes nekustāmais īpašums , ar mani neviens līgumu neslēdza un nebrīdināja ka pēkšņi saimnieks uzradās zemei...un tad nu sakrājās par gadu...jo es taču apsaimniekošanu rēķinā maksāju mājas īpašniekam...(tāds rekets sanāk)
ar cieņu Anna


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Anna!

Nav saprotams, uz kāda pamata izmantojat telpas. Ja ir noslēgts īres līgums ar telpu īpašnieku, tad papildus īres maksai, komunālajiem un apsaimniekošanas maksājumiem īrniekam ir jāsedz arī nekustamā īpašuma nodoklis, kas ir aprēķināts telpu īpašniekam. To nosaka likums “Par dzīvojamo telpu īri”. Ja arī īres līgumā tas nav atrunāts, tad saskaņā ar likumu īpašnieks var to prasīt samaksāt no īrnieka.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Andris, 12.01.2015 jautāja:

Sveicināti! Kādi nodokļi man būtu jāsamaksā ,ja es mainu 1 istabas dzīvokli(manā īpašumā ir 4 gadi) uz 2 istabas dzivokli,es vēl piemaksāju 10000 EUR,vai man arī būtu jamaksā nodoklis par kapitāla pieaugumu?Paldies gaidišu atbildi.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Andri!

Ienākuma nodoklis jāmaksā, ja persona gūst ienākumu. Maiņas līgumā norādīsiet abu īpašumu vērtības, par kurām puses vienojas. Ja Jūs savu dzīvokli atsavināsiet par lielāku vērtību, nekā ieguvāt, tad radīsies ienākums, no kā tiks aprēķināts nodoklis. Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) interneta lapā ir informācija par gadījumiem, kad nodoklis nav jāmaksā. Tas tiek izvērtēts individuāli, ņemot vērā informāciju par iegādes datumu, vērtību, deklarēšanās ilgumu, atsavināšanas noteikumiem, līdz ar to precīzu atbildi Jums varēs sniegt VID.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Anna, 25.12.2014 jautāja:

Labdien! Sakiet, lūdzu, ja ir ģenerāla pilnvara uz dzīvokļa, vai var to ieķīlāt? Un kas jādara? Kādi dokumenti ir vajadzīgi, lai noformēt ģenerālo pilnvaru uz savu radinieku?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Anna!

Pilnvarā precīzi norāda, kādas darbības pilnvarotā persona var veikt pilnvaras devēja vārdā. Pilnvaru sagatavo un noformē notārs.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Valija, 27.12.2014 jautāja:

Vēlos pārdot māju Rīgā. Ir nodota ekspluatācijā 1. kārta - 1.stāvs. Ir turpināta būvniecīa - 2.stāvs, garāža un pirts. Diemžēl būvatļauja jau beigusies un 2. kārta nav nodota ekspluatācijā. Vai varu pārdot māju ar nepabeigtu būvniecību? Zemesgrāmatā ie ierakstīta.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Valija!

Tas, ka ir beidzies būvatļaujas termiņš, nav šķērslis pārdot jūsu īpašumu. Ja vēlaties pārdot māju šādā būvniecības stadijā, varat to darīt.
Parasti gan pircēji vēlas, lai īpašums būtu juridiski maksimāli sakārtots uz iegādes brīdi, tāpēc Jūsu gadījumā ieteiktu pirms pārdošanas vērsties būvvaldē un pagarināt būvatļauju.

Ar cieņu,
Jānis Vāvere
(Mob. tālr. 2637 9576, janis.vavere@arcoreal.lv)


Kristīne, 19.12.2014 jautāja:

Labdien!
Gribētu uzzināt sekojošo.
2009.gadā esmu nopirkusi dzīvokli, par to bija sastādīts notariāli apstiprināti Pirkuma līgums un Nostiprinājuma lūgums. Tolaik vēl nebiju precējusies. Tā ir gadījies, ka uzreiz nebiju nostiprinājusi savas īpašuma tiesības Zemesgrāmatas nodaļā. Pagāja četri gadi un es apprecējos,bet vēl pēc gada nostiprināju savas īpašuma tiesības Zemesgrāmatā jau ar jaunu uzvārdu (pie dokumentiem pieliku notar.apstiprinātu laulības apliecības kopiju). Jautājums: vai manam laulātājam ir jebkādas tiesības uz šo dzīvokli? Jo pēc būtības tas tika iegādāts pirms laulībām. (laulības līgums nav noslēgts)


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Kristīne!

īpašums ir laulātā atsevišķa manta, ja tas iegūts pirms laulībām. Iegūšanas faktu apstiprinās pirkuma līgums (pirkuma līguma datums).


ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


aldis, 20.12.2014 jautāja:

sveicinati. man privatizets dzivoklis tikai uz mani . kaa ari irakstits zemesgramata tikai uz mani vienu. kur man griesties lai registretu savu sievu ka dzivokla lidzipasnieku? vai tas jadara cau notaru vai varbut varu to izdari to aizejot uz zemesgramatas nodalu.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Aldi!

pārreģistrēt īpašuma tiesības uz citu personu var uz darījuma pamata, piemēram, pirkuma līgums vai dāvinājuma līgums. Jums ar sievu jādodas pie notāra, kas sagatavos dāvinājuma līgumu un pārējos dokumentus, kas nepieciešami zemesgrāmatai, lai pārreģistrētu pusi īpašuma uz Jūsu sievu.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Natālija, 15.12.2014 jautāja:

Labdien,
Vai ir nepieciešama pilngadīgas meitas piekrišana, ja māte dāvina savu īpašumu citai personai un īpašumtiesības ir nostiprinātas tikai uz mātes vārda?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Natālija!

Ja māte dāvina savu īpašumu citai personai, nav nepieciešama meitas piekrišana.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Rebeca, 10.11.2014 jautāja:

Labdien! Esmu vienīgais valdes loceklis savā SIA , uzņēmuma īpašumā ir dzivoklis, kā es šo dzīvokli varu pārpirkt ? Vai man pirkt sev privāti, vai labāk uz meitas vārdu? Kā vispār to var izdarīt? Protams vēlos izdevīgāko variantu...:)


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Rebeca!

Pirmkārt, jāskatās uzņēmuma statūti, vai īpašuma pārdošanai nav vajadzīgs padomes vai dalībnieku lēmums. Pārdošanas gadījumā tiek parakstīts pirkuma līgums starp SIA un pircēju, pie notāra tiek parakstīts nostiprinājuma lūgums un darījums tiek reģistēts zemesgrāmatā.
Detalizētāk par darījumu iesakām Jums konsultēties ar juristu.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Viesturs, 08.11.2014 jautāja:

Ir pagajusi 3 gadi kops iegadajamies kopigu dzivokli.Cik bus jamaksa valstij to pardodot laulibas skirsanas gadijuma?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Viestur!

Lai atbildētu uz Jūsu jautājumu, nepieciešama papildus informācija - vai bijāt deklarējušies dzīvoklī (cik ilgu laiku), vai dzīvoklis noformēts uz abu laulāto vārda.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


elvjs, 04.11.2014 jautāja:

LABDIEN .man butu tads jautajums es gribeju pirkt dzivokli ar dzivokla pardeveju esmu nosledzis rokasn naudas ligumu 1000 eir .bet esmu pardomajis un nevelos pirkt dzivokli ka es varetu dabut atpakai rokas naudu ko iemaksaju .


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Rokas nauda, saskaņā ar Civillikumu, paredz, ka, ja darījums netiek noslēgts rokas naudas devēja (pircēja) dēļ, tad tas zaudē iemaksāto rokas naudu. Tomēr jāskatās, kas tas par līgumu, jo bieži vien līgumā nenosauc to par rokas naudu, bet avansu, iemaksu utt. Ja tā, tad jāskatās kādas sekas paredz nenoslēgšana. Iesakām Jums sazināties ar juristu.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Jānis, 03.11.2014 jautāja:

Vēlos iegādāties dzīvokli no pensionāres. Plānojam veikt nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgumu. Iemaksājam pusi naudas no dzīvokļu vērtības, otru pusi sedzam 2 gadu laikā. Kas notiek šajā gadījumā, ja iestājas pārdevēja nāve? Pirkšanas, nomaksas līguma slēgšanas brīdi īpašums nepāriet manā īpašumā. Vai šo līguma izpildi manto tālākie mantinieki, līgums tiek izbeigts? Kādi ir regulējošie noteikumi, kas pasargā pircēju no šāda veida gadījuma. Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Jāni!

Iesakām Jums sazināties ar juristu, kas palīdzēs šos jautājumus atrisināt. Mūsu ieteikums - reģistrēt zemesgrāmatā vismaz atzīmi par to, ka tāds līgums ir noslēgts un aizliegumu bez pircēja piekrišanas atsavināt, dāvināt, pārdot, apgrūtināt īpašumu. Ja šis līgums būs reģistrēts zemesgrāmatā, tad tas būs saistošs visām trešām personām, tai skaitā, iestājoties mantošanai, šis līgums būs saistošs mantiniekiem.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


kriss, 20.10.2014 jautāja:

Vai ir iespējams,ka persona ar hipotekāro kredītu nopērk dzīvokli,bet zemesgrāmatā dzīvokli uzliek to uz sava tuvinieka vārda,bet pati turpina maksāt kredītu?
Paldies


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Lai varētu precīzāk atbildēt uz Jūsu jautājumu, iesakām sazināties ar mūsu pārdošanas nodaļas speciālistiem>> http://www.arcoreal.lv/lv/kontakti/dzivojama-fonda-tirdzniecibas-nodala/

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Inta, 31.10.2014 jautāja:

Ja es esmu izmainījusi uzvārdu (jo iestājos laulībā) bet man ir parakstīts dāvinājuma līgums uz veco uzvārdu, kur ir nosacījums kā es varu mantot savu vecvecāku dzīvokli tikai pēc viņu nāves, vai vajag kaut ko mainīt līgumā, un ne būs pēc tām sarežģījumi kad atnāks laiks mantojuma noformēšanai.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Inta!

Problēmas nebūs, ja personu varēs identificēt pēc citiem datiem līgumā - personas kods, piemēram. Kad pienāks brīdis līgumu reģistrēt zemesgrāmatā, persona iesniegs kopā ar dokumentiem laulības apliecības kopiju, uz kā pamata uzvārds ir mainīts.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Jana, 24.10.2014 jautāja:

vai Itālijas pilsonis var iegūt īpašuma tiesības uz dzīvokli Latvijā


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Jana!

Itālijas pilsonis var iegūt īpašuma tiesības uz dzīvokli Latvijā. Detalizētāku informāciju Jūs varat saņemt, sazinoties ar mūsu uzņēmuma konsultantiem: http://www.arcoreal.lv/lv/kontakti/dzivojama-fonda-tirdzniecibas-nodala/


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Gints, 22.10.2014 jautāja:

Labdien!
Gribu Jums pajautāt? Ja man tiek piešķirta pilnvara piedalīties pašvaldības zemes izsolē, kurā es nekad neesmu piedalījies, man ir jāzina kādi nosacījumi zemes izsolē? Vai tur ir jābūt ar juridiskām zināšanām.
Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Gint!

Jums ir jāiepazīstas ar izsoles nolikumu (noteikumiem), tur viss aprakstīts, kā notiek izsole. Speciālām zināšanām nav obligāti jābūt.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Inga , 20.10.2014 jautāja:

Labdien,

Velejos pajautat: Mes nosledzam ipasuma pirksanas ligumu pie jurista, bet ipasuma pardevejs nepilda savus pienakumus ( maja bija zem hipotekas , mes nomaksajam majas parada summu hipotekai ,un pardevejam vajag aizbraukt lidz Hipotek bankas notaram, iznemt papirus par to, ka majai ir nonemts aizliegums. Pardevejs to nedara - saka, ka brauks , bet nekas nenotiek.).
Vai mes varam lauzt so pirksanas ligumu, jo pardevejs nepilda savu pienakumu? Ka panakt, lai pardevejs nokarto so lietu ?

Ar cienu,
Inga.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Inga!

Tā kā hipotēkas lūgums jau ir sagatavots, kā saprotam no šī e-pasta, tad atkāpšanās no līguma diez vai ko palīdzēs, jo tad pārdevējam būs jāatmaksā visa nauda, ja daļa naudas bankai ir samaksāta kredīta dzēšanai, tad diez vai pārdevējam būs kādi naudas līdzekļi, ko atmaksāt. Pie tam atkāpties var, ja tas pielīgts līgumā. Varam ieteikt Jums vērsties pie attiecīgā notāra, pie kura ir gatavots dzēšanas lūgums, un lūgt viņam izdot šos dokumentus Jums kā jaunajam nekustamā īpašuma īpašniekam. Nedomājam, ka tur varētu rasties problēmas. Vienīgi būs jāsamaksā izdevumi par notāra apliecinājumu uz nostiprinājuma lūguma - aptuveni 40 EUR apmērā. Šo lūgumu zemesgrāmatā varat iesniegt arī Jūs kā jaunais nekustamā īpašuma īpašnieks, ja par tādu esat jau reģistēts zemesgrāmatā.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Inga, 22.10.2014 jautāja:

Labdien! Vēlos pajautāt par zemes gabalu maiņu. Man pieder zemes gabals, kuru vēlos samainīt ar kādam citam cilvēkam piederošu zemi. Esam vienojušies par finansiālajiem jautājumiem. Kas jādara tālāk, lai maiņu nostiprinātu juridiski? Vai arī mums ir savstarpēji jāpērk vienam no otra īpašumi? Vienlaikus gribu jauno īpašumu norakstīt uz meitas vārda. Vai to var izdarīt vienā reizē?
Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Inga!

Visizdevīgāk Jums ir slēgt maiņas līgumu, kurā arī var atrunāt piemaksas kārtību, ja abi maiņas objekti nav līdzvērtīgi. Maiņas gadījumā jāmaksā tikai viena valsts nodeva 2% no vērtīgākā īpašuma vērtības. Ja būs divi pirkuma līgumi, tad 2% nodevu maksāsiet par katru īpašumu. Pārējie izdevumi (notārs, kancelejas nodeva zemesgrāmatai) maiņas un pirkuma gadījumā ir apmēram vienādi. Maiņas gadījumā nav arī jāpiedāvā pašvaldībai atteikums no pirmpirkuma tiesībām, kā tas obligāti ir jādara pirkuma līguma gadījumā. Līdz ar to darījumu var noformēt ātrāk, nav jādodas uz pašvaldību iesniegt un saņemt dokumentus. Par pārrakstīšanu uz meitas vārda, tad to vislabāk darīt pēc tam uz dāvinājuma līguma pamata. Valsts nodeva būs 0,5% no kadastrālās vērtības.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Ineta, 16.06.2014 jautāja:

Labdien,veeleejos pajautaat.mees peerkam zemes gabalu(460 kw2)pieriga.pirkuma summa 5000eur. cik maksaa notaara pakalpojumi +sledzot pirksanas pardosanas ligumu un visi paareejie pakalpojumi kas ir saistiiti ar so dariijumu,ar kaadu papildus sumu mums jaareekinaas?

paldies


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Ineta!

Notāra izdevumus labāk precizēt pie notāra, jo tie atkarīgi no darījuma struktūras. Vienkāršākajā gadījumā, kad ir viens pārdevējs, viens pircējs, nav laulāto, nav kredītu, un citu ar darījumu saistītu apgrūtinājumu, tad aptuveni 70 EUR par nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību reģistrācijai zemesgrāmatā un par pirkuma līguma sagatavošanu arī no 70 EUR.

Zemesgrāmatā, reģistrējot īpašuma tiesību maiņu, nepieciešams samaksāt valsts nodevu 2% apmērā no pirkuma summas vai kadastrālās vērtības (no augstākās summas), kā arī kancelejas nodevu 21 EUR.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Elza, 06.06.2014 jautāja:

Man radās jautājums,nesen pārdevu mantotu zemes gabalu, vēlējos noskaidrot, ja es ieguvu par šo zemes gabalu apmēram 5 000 eiro, vai man ir jāiet uz valsts ieņēmumu dienestu, lai atskaitītu kādus nodokļus vai nē un no cik eiro viņus atskata un kādi ir tie noteikumi, kad kaut ko atskaita?
Liels paldies jau iepriekš!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Elza!

Paldies, ka izvēlējāties uzņēmumu ARCO REAL ESTATE, lai gūtu atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem. Rosinām Jūs doties uz tuvāko Valsts ieņēmumu dienesta filiāli, kur Jums tiks sniegta izsmeļoša un precīza informācija.

VID kontakti atrodami šajā saitē: http://bit.ly/1kVjXmY

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Lija, 09.06.2014 jautāja:

Labdien!Velos atdot savu kopipasuma (zemes) dalu vienai no vel divam kopipasniecem.Ka man jarikojas?Vai var uzreiz izdarit izmainas Zemesgramata jeb vajadzigi kadi papildus dokumenti?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Lai atdotu savu daļu, ir nepieciešams dokuments, uz kā pamata Jūsu īpašums pāriet īpašumā citiem. Tas ir pirkuma līgums vai dāvinājuma līgums.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Ilze, 03.06.2014 jautāja:

Labdien!

Ir plāns iegādāties dzīvokli, kura Zemesgrāmātā pie abgrūtinājumiem ir ieraksts - Nostiprināta dzīvokļa tiesība līdz mūža galam. Pirkuma līgumā var paredzēt punktu, ka šī tiesība tiek dzēsta (cilvēks, uz kuru ir šī nostiprinājuma tiesība, paraksta un piekrīt)? Vai ir kāds risks, iegādājoties šādu īpašumu? Kā labāk rīkoties?

Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Ilze!

Šim cilvēkam, kam par labu ir tiesība, ir jāparaksta pie notāra nostiprinājuma lūgums zemesgrāmatai par šīs tiesības dzēšanu zemesgrāmatā. Tikai tad tā tiks noņemta.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Zigurds, 08.06.2014 jautāja:

Labdien! Sakiet lūdzu ja pirts atrodas uz mana brāļa zemes ,bet pati ēka(pirts ) skaitās manas mātes īpašumā.Brālis grib aizliegt man un mātei iet uz pirti vai savādāk ierobežot mūs. Vai tas ir likumīgi un kā mums rīkoties?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Saskaņā ar Civillikumu viss, kas atrodas uz kāda zemes, pieder zemes īpašniekam, tai skaitā, būves. Izņēmums ir, ja būve atsevišķi ir reģistrēta zemesgrāmatā uz citas personas vārda. Jūsu gadījumā, ja zeme pieder brālim (reģistrēta zemesgrāmatā uz brāļa vārda) un pirts pieder mātei (reģistrēta zemesgrāmatā uz mātes vārda), tad brālis nedrīkst liegt izmantot īpašumu, bet var prasīt par savas zemes izmantošanu (par to, ka uz viņa zemes ir citam piederoša ēka) nomas maksu. Bet, ja zeme pieder brālim (reģistrēta zemesgrāmatā uz brāļa vārda) un šī pirts atsevišķi uz mātes vārda nav zemesgrāmatā reģistrēta, tad pirts pieder brālim un viņš var rīkoties ar to pēc saviem ieskatiem, tai skaitā, ir tiesīgs lemt, kas drīkst un kas nedrīkst viņa īpašumu lietot.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


inta, 23.05.2014 jautāja:

Labdien.Vai ipasums ir obligati jaregistre Zemesgramata un kas ar to notiek ja juridiskais ipasnieks to nedara?Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Inta!

Īpašums obligāti nav jāreģistrē, bet rīkoties ar īpašumu - atsavināt, ieķīlāt utt., var tikai tādā gadījumā, ja tas ir reģistrēts Zemesgrāmatā.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Ansis, 12.05.2014 jautāja:

Vēlos nopirkt blakus esošo īpašumu, kas sastāv no 600m2 zemes gabala un vienstāvu mājas ar saimniecības ēku. Īpašums vairāk kā 10 gadus nav apdzīvots, aizaudzis, ēkas izdemolētas un pussabrukušas.
Pēc kadastrs.lv datiem atradu, ka zemes īpašnieks kopš 2009.gada ir pašvaldība. Bet ēku īpašnieks ir "fiziska persona".
Kā lai atrodu ēku īpašnieku (vai mantinieku) kontaktinformāciju? Vai pašvaldība šobrīd drīkst man pārdot tikai zemi ar citas personas ēkām?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Ansi!

Paldies, ka neskaidrības precizēšanai esat izvēlējies mūsu uzņēmumu.

Objekta īpašuma tiesības var noskaidrot zemesgrāmatas reģistrā (www.zemesgramata.lv), norādot tajā precīzu īpašuma adresi vai kadastra numuru. Kontaktinformācijas iegūšana ir sarežģītāka procedūra, tomēr ir vairāki veidi, kā to izdarīt, tādēļ iesakām Jūs vērsties pie nekustamo īpašumu konsultanta (http://www.arcoreal.lv/lv/kontakti/dzivojama-fonda-tirdzniecibas-nodala/), kas noteikti palīdzēs šī jautājuma risināšanā.

Jāņem vērā, ka iegādāties zemi no pašvaldības var tikai tādā gadījumā, ja ēku īpašnieks dod piekrišanu, jo viņam saskaņā ar Civillikumu ir pirmpirkuma tiesības zemes iegādei.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Baiba, 09.05.2014 jautāja:

Labdien!

Būšu ārkārtīgi pateicīga, ja atbildēsiet, kā aprēķina kapitāla pieauguma nodokli no NĪ šādā situācijā:

1) 2008.g. janvārī māte pārdeva man un manai pusmāsai katrai 1/2 domājamo daļu dzīvokļa, puses (mēs) novērtēja īpašumu uz Ls 5000.

2) 2009.g. jūlijā pusmāsa atdāvināja man savu pusi dzīvokļa, attiecīgi manā īpašumā nonāca viss pilns dzīvoklis, puses dāvinājuma līgumā novērtēja īpašumu uz Ls 2000.

3) 2014.g. maijā es dzīvokli pārdevu par Eur 28000.

Dzīvoklis ir bijusi mana deklarētā/pieraksta aderese visu laiku vismaz no 2005.g.
Manā īpašumā ir vēl arī cits NĪ.

Paldies jau iepriekš!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Baiba!

Labdien, Baiba. Paldies, ka informācijas iegūšanas nolūkos izvēlējāties mūsu uzņēmumu. Iesakām Jums vērsties Valsts ieņēmumu dienestā, kur kompetenti nodokļu konsultanti atbildēs uz visiem Jūs interesējošiem jautājumiem un veiks precīzus aprēķinus.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


ziedons, 12.05.2014 jautāja:

sveiki, ir tāda lieta,ka man pieder māja un vēlos to pārdot, biju izīrējis cilvēkam,kas pēc tam izvācās un māja jau stāv gadiem tukša.lieta tāda,ka tagad vēlos pārdot un pārrakstīt uz jaunā īpašnieka,bet to nevar tagad izdarīt, jo īrnieks vel skaitas piedeklarējies manā mājā,un viņš pats šobrīd atrodas ārzemēs. rokā arī viņu nevar sadabūt, ko man darīt,lai varētu māju pārrakstīt? vai tiešām nevar to kautkā nokārtot,tā lai varētu šo bijušo īrnieku izrakstīt no mājas bez viņa klātbūtnes?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Ja šai personai nav tiesiska pamata dzīvot Jūsu īpašumā (piemēram, spēkā esošs īres līgums), tad Jūs kā īpašnieks varat izdeklarēt šo personu pats. Informācija par to, kas jādara un kā notiek izdeklarēšana varat iegūt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē: http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/citi-pakalpojumi/dzivesvietas-deklaresana/zinu-parbaude.html


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Dina, 11.05.2014 jautāja:

Labdien!Es vēlos uzzināt-kas mani sagaida un ar ko man jārēķinās.Mans vīrs ir alkaholiķis-terorizē mani un mūsu 14gadīgo meitu.Es vēlos iesniegt šķiršanos,jo dzīve ir vienkārši neizturama.Ir viena nopietna lieta-kopīgi ņemtais hipotekārais kredīts mājas būvniecībai.Zeme uz kuras ir celta māja ir iegādāta pirms laulībām uz mana vārda,bet māja tika celta jau sastāvot laulībā arī kredīts tika ņemts tad.Es esmu kredīta turētāja un īpašums uz mana vārda,bet viņš ir līdzņēmējs. Pie šķiršanās-kurš turpina maksāt kredītu,kā tiek dalīta manta un kādus iztikas līdzekļus es varu pieprasīt?Es ļoti ceru uz jūsu atsaucību un lietas skaidrojumu.Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Dina!

Kredīts jāmaksā tam, kas ir aizņēmējs un ar kuru banka ir slēgusi aizdevuma līgumu. Ja vīrs ir galvotājs, tad viņš atbild par maksājumiem, ja aizņēmējs, kam galvo, nemaksā. Respektīvi, ja Jūs esat aizņēmējs un vīrs galvotājs, tad Jums jāmaksā aizdevums, bet, ja to nedarāt, tad banka var prasīt aizdevuma samaksu no galvotāja. Ja kredītu nemaksāsiet un radīsies parāds, tad banka var māju izmantot kā nodrošinājumu, pārdodot un sedzot parādus. Šķiršanās procesā vīrs var prasīt pusi no tā, kas iegādāts laulības laikā, jo tā ir uzskatāma par laulāto kopmantu. Sīkāku informāciju par šķiršanās procesu un mantas dalīšanu Jums sniegs notārs.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Martins, 08.05.2014 jautāja:

Labdien, cienījamie ARCO REAL ESTATE darbinieki!
Vēlos Jums pateikt Paldies, ka darat šo labo darbu - pasniedzat arī konsultācijas.
Man ir sekojošs jautājums.
Būšu ļoti pateicīgs par atbildi.
2004 gadā uz kredīta nopirku zemi. Kredītu beidzu maksāt 2011.gada februārī un otro reiz braucu uz zemesgrāmatu nodaļu, lai izņemtu jauno apliecību. Pirmajā apliecībā bija ieraksts par apgrūtinājumu - bankas kredītu.
2009 gada beigās apprecējos. Vai tagad šķiroties man ir jāuztraucās par šo īpašumu? Vai arī tas sakitās mans? Sieva nav ieguldījusi tajā ne santīma.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Mārtiņ!

Ja nav noslēgts laulības līgums, kur ir vienošanās, kas kuram pieder atsevišķi un kas kopā, tad šī zeme ir Jūsu atsevišķa manta, jo esat to ieguvis īpašumā pirms laulībām. Līdz ar to sievai pie šķiršanās nav tiesību uz to pretendēt. Škiroties dala tos īpašumus, kas ir iegūti laulības laikā, jo tad šie īpašumi tiek uzskatīti par abu laulāto kopmantu, neatkarigi no tā, uz kura laulātā vārda tā ir reģistrēta.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Anita, 23.04.2014 jautāja:

Labdien! Vēlos pirkt maju ar tai piegulošu zemi, ko kādas ģimenes vīram ir pārrakstījusi viņa mate. Tagad māte ir mirusi un viņš vēlas šo māju pārdot.. Vai vīram ir nepieciešama sievas piekrišana? Ja ir, tad kā to nokartot, lai pārdevējam nevajadzētu no Rīgas braukat vairākas reizes, ņemot vērā , ka pārdevējs dzīvo Rīgā, bet pircejs Latgalē. Īpašuma pirkuma reģistrēšana notiks Latgalē pie notāra.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Anita!

Ja īpašums ir iegūts laulības laikā, tad ir nepieciešama otra laulātā piekrišana, izņemot gadījumu, ja šis īpašums ir iegūts uz dāvinājuma līguma pamata vai ir mantots. Ja īpašums iegūts pirms laulībām (reģistrēts zemesgrāmatā), tad laulātā piekrišana nav nepieciešama.
Tātad, ja vīram māte īpašumu ir uzdāvinājusi (ir noslēgts dāvinājuma līgums), tad sievas piekrišanu nevajag. Ja ir pārrakstījusi uz pirkuma līguma vai cita līguma pamata, tad vajag.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Inita, 14.04.2014 jautāja:

Labdien, mēs ar ģimeni vēl jo projām dzīvojam tēva mājā, māja piederēja tēvam, tēvs māju pārdeva svešiem cilvēkiem mums nezinot , jaunie īpašnieki atļāva mums dzīvot bet viņi paši atjauno sētā atrodošās mājas (pirti, garažu uc.) Mēs domājam ka viņi mūs var padzīt ar laiku vai tad nav kāds likums kā mēs varētu atgūt savu zemi?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Inita!

Zeme, kā rakstāt, piederēja Jūsu tēvam, kas kā vienīgais likumīgais īpašnieks varēja brīvi un vienpersoniski lemt, ko ar to darīt - tai skaitā, pārdot, kam grib. Protams, ja Jums nav likumīga pamata dzīvot mājā (piemēram, īres līgums vai cits lietošanas līgums, kas rakstiski noslēgts ar patreizējo īpašnieku), tad īpašnieks var Jūs no šīs mājas izlikt.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Ilze, 07.04.2014 jautāja:

Labdien !!

Mūsu radi nokļuvuši lielās finansiālās grūtībās, man ar māsu pēc mantojuma pieder dzīvoklis, katram puse, vai es varu šo pusi bankā ieķīlāt ?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Ilze!

Jums noteikti jāvēršas bankā, lai uzzinātu savas iespējas kredīta saņemšanā.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Santa, 20.03.2014 jautāja:

Sakiet lūdzu vai tēvs var pārdot savu zemi bez pilngadīgo meitu piekrišanas?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Santa!

Ja īpašums ir uz tēva vārda un zemesgrāmatā nav reģistrēti apgrūtinājumi vai ierobežojumi par labu meitām, tad, protams, ka var brīvi pārdot.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Svetlana, 23.03.2014 jautāja:

Lūdzu palīdziet tikt skaidrībā.Esu privatizējusi dzīvokli kurā kādreiz dzīvojām kopā ar brāli.Tajā laikā kad privatizēju dzīvokli brālis bija apcietinājumā-notārs brauca uz cietumu ar dokumentiem,kurus parakstot brālis deva piekrišanu ka varu privatizēt dzīvokli.Tagad kad brālis ir atbrīvojies viņš grib nākt dzīvot pie manis,jo viņš tur vienmēr ir bijis pierakstīts.Saprotams ka es to nevēlos,joman ir bērns un vīrs.es esmu dzīvokļa īpašniece un vai viņš var pretendēt uz dzīvošanu pie manis?Jau iepriekš paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Svetlana!

Ja esat dzīvokļa vienīgā īpašniece un jūsu īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, tad jums ir tiesības kā pilntiesīgai īpašniecei izlemt, kas dzīvos jūsu īpašumā. Brālis nevar pretendēt uz dzīvošanu Jūsu īpašumā, ja brālim nav tiesiska pamata tur dzīvot (īpašuma tiesības zemesgrāmatā vai īres līgums ar Jums).

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


LARISA Fjodorova, 22.03.2014 jautāja:

labdien,sakiet ludzu,manam viram ir maja,kuru davinaja vinam tevs,bet vel ir 3 masas kuras tagad grib dalit so ipasumu.sakiet ludzu,vai vinam ir tiesibas to darit.paldies


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Ja māja pēc dāvināšanas ir nostiprināta zemesgrāmatā uz vīra vārda, tad viņš ir vienīgais īpašnieks, kas var rīkoties ar savu īpašumu. Ja tēvs ir nomiris, tad pārējiem bērniem ir tiesības apstrīdēt šo dāvinājumu un prasīt savas neatraidāmo mantinieku daļas. Bet tas ir darāms caur tiesu. Konkrētāku informāciju mantojuma lietās Jums sniegs notārs.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Maija, 02.03.2014 jautāja:

Sakiet,lūdzu,vai pārdevējs ir tiesīgs,pēc naudas saņemšanas un pirkuma līguma sastādīšanas pie notāra,risināt konfliktu ar pārdotā dzīvokļa kaimiņu un piekrist,mums-pircējiem par sliktu,parakstīt dokumentus būvvaldē sakarā ar nelegālu būvju realizēšanu,ja es-pircēja vēl nēesmu iesniegusi zemesgrāmatu nodaļā apstiprinājumu par pirkumu?Dzīvoklī dzīvojam jau vairākus gadus,jo trešdaļu dzīvokļa pirkuma summas maksājām katru mēnesi kā uz nomaksu.Pirkuma līgumā protams ir rakstīts,ka dzīvojam tur jau sen un nauda jau ir samaksāta.Vai esmu tiesīga ar pirkšanas līgumu griezties būvvaldē un izteikt protestu un apstrīdēt pārdevēja neloģisko piekrišanu?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Maija!

Tā kā zemesgrāmatā neesat reģistrēti kā īpašnieki, tad pārdevējs kā īpašnieks, kas par tādu ir reģistrēts zemesgrāmatā, var parakstīt šādas piekrišanas. Jums tad būtu būvvaldē ar savu pirkuma līgumu jāpierāda, ka esat īpašumu nopirkuši un esat faktiskie īpašnieki, bet, domājams, ka būvvalde tomēr vadīsies pēc tā, kas ir rakstīts zemesgrāmatā.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


dace, 14.03.2014 jautāja:

Labdien. Vēlos nopirkt īpašumu no patēva, lai māsa nevar to atņemt ( gadījumā ja no dzīves aiziet pirmais patēvs un mantu manto māte. Bet lai nopirktu pa pilnu kadestrālo vērtību naudas nepietiek, jo iekrāto naudu esu ieguldījusi gan mājā, gan dzīvoklī kas pieder patēvam. Nēsam ar māsu adoptētas. Abi vecāki ir ar mieru uz to lai māja ar zemi paliek man, jo uz māsas vārdu ir privatizēts mammas dzīvoklis. Bet māsa man piedraud atņemt visu jo viņai ir nauda dokumentus kārtot. Meklēju risinājumu un saprotu ka ir jāpērk varbūt ar īrēsau un izpirkšanu , ko varētu darīt. Bet bail , ja kas atgadās ar patēvu pirms esu izmakšājusi šo sumu. Kas paliks ar māju un ieguldīto naudu?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Dace!

Iesakām Jums sazināties ar kompetentiem juristiem, kas palīdzēs atrast Jums piemērotāko risinājumu.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Tatjana, 14.03.2014 jautāja:

Labdien,man jautajums,mans dz.nopirkts banka,kad bija laba alga pietika maksat banka un komunalie,un pec samazinaja algas,un man pietika tikaj maksat pa banku,bet 3 gadus nemaksaju pa komunaliem,un musu maja pargaja pie citas majsaimnikopsanas,un es maksaju banka un komunaliem,bet palika parads bijusam apsaimniekotajiem,un vini mani padeva tiesa,tiesa notika bez manim.un tagad man atnem dzivokli,vai var pa komunaliem nonemt,banka neesu kavejusi maksajumu,pa 7 gadiem samaksaju jau 9 tukstosi,man pateica ka var nonemt


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Tatjana!

iesakām Jums vērsties pie kompetentiem juristiem, lai noskaidrotu vai ir iespēja ko apstrīdēt vai kā savādāk risināt Jūsu jautājumu.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Vivita, 15.03.2014 jautāja:

Labdien, vēlos noskaidrot jautājumu par māju- man pieder māja, kura atrodas uz saimnieka zemes, uz māju attiecas tikai zemes gabals, kas ir zem mājas un metrs ap to....savukārt šķūnis un pagrabs ir uz saimnieka zemes.Tā kā tuvākā nākotnē ir doma māju pārdot, tad vēlos zināt kā izkļūt no situācijas ar zemes īpašnieku, kuram protams ir pirmpirkuma tiesības, viņš ir ar mieru māju atpirkt, bet tikai par kadastra vērtību, savukārt es neesmu ar mieru ... kā man jārīkojas...Iepriekš pateicos!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Vivita!

pirmpirkums zemes īpašniekam rodas tikai brīdī, kad Jūs jau esat noslēgusi ar pircēju pirkuma līgumu. Jums nav obligāti jāpārdod zemes īpašniekam. Jūs varat piedāvāt zemes īpašniekam ēku no Jums nopirkt, bet, ja viņš atsakās vai Jūs nepiekrītat zemes īpašnieka noteiktajai cenai, tad varat pārdot īpašumu brīvi jebkuram pircējam par jebkuru summu. Pēc pārdošanas līguma noslēgšanas Jums pirkuma līguma eksmplārs jānosūta vai jāiesniedz zemes īpašniekam pirmpirkuma tiesību izmantošanai. Ja zemes īpašnieks 2 mēnešu laikā nedod atbildi, ka pirks par pirkuma līgumā noteikto cenu, tad īpašuma tiesības tiek reģistrētas zemesgrāmatā uz jaunā ieguvēja - pircēja vārda.

ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Nadezda, 16.03.2014 jautāja:

Labdien!
Es gribetu uzdod sadu jautajumu. Es esmu precejusies un man ir ipasums (dzivoklis). Sis ipasums tika parregistrets no manas mates uz mani. Si procedura tika izdarita mana laulibas laika perioda. Tagad es gribetu sastadit dokumentu par to, ka mans virs nepretende uz so ipasumu laulibas laika vai skirsanos
Vai tas ir iespejams?
Paldies un es ceru uz Jusu atbildi.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Nadežda!

Jā, Jums ir jānoslēdz laulības līgums, kur jānosaka, ka šī manta ir Jūsu atsevišķa manta. Iesakām Jums vērsties pie notāra vai jebkura jurista, kas uzņemtos šāda līguma gatavošanu.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Eriks, 12.03.2014 jautāja:

Labdien!
Esmu nopircis pilsētā zemi.Gribēju māju celt,bet apstākļi ir mainījušies.Pirms gada ar zemes īpašnieku,noslēdzām pie notāra pirkšanas līgumu,kur pa ikmēneša maksājumiem,gada laikā visu nomaksāju.Tagad ir nomaksāts un īpašums ir mans,bet gribu pārdot.Es zemi nopirku pa 10 000euro.Zinu,ka bijušais īpašnieks nodokli nomaksāja no zemes kadastrālās vērtības(2000euro).Es zemi gribu pārdot pa 15 000euro.Cik lieli nodokļi man bus jāmaksā? Paldies!Ar Cienu!
Eriks


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Ērik!

Uz Jūsu jautājumiem visprecīzāk un izsmeļošāk spēs atbildēt Valsts Ieņēmumu Dienesta speciālisti. Jautājumus iespējams uzdot elektroniskā formātā>> http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=12&id=5046&hl=1


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Lauma, 11.03.2014 jautāja:

Labdien! Kādas ir manas tiesības īpašuma dalīšnā šķiršanās gadījumā,ja māja būvēta par manis pelnītiem līdzekļiem laulības laikā,bet uz vīra vārda(dāvinājuma līgums) zemes? Māja vēl nav oficiāli nodota ekspluatācijā,bet reāli ir jau pabeigta kopš 2007.gada..Uz zemes atrodas vēl viena māja uz vīra vārda(dāvinājuma līgums),kurā pašlaik dzīvo mūsu pilngadīgais dēls.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Lauma!

Iesakām Jums vērsties pie advokāta, kas Jums izskaidros visas nianses saistībā ar mantisko lietu kārtošanu sakarā ar laulības šķiršanu.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Valdis, 19.03.2014 jautāja:

Labdien!
Vēlos pārrakstīt savu dzīvokli uz savu pilngadīgo meitu, bet dzīvoklis ir ar apgrūtinājumu,jo ir kā ķīla dzīvokļa kredītam. Vai ir iespējama pārrakstīšana, kamēr dzīvoklis ir ieķīlāts bankā?!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Valdi!

Īpašuma pārrakstīšana iespējama tikai ar bankas rakstisku piekrišanu.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Ivonna, 10.03.2014 jautāja:

Labdien! Vēlos pārdot dzīvokli, kam līdzi nāks arī īpašumtiesības uz garažu. Kā es to varētu noformēt pirkuma- pārdevuma līgumā? Tā kā esmu deklarējusies dzīvoklī, nekustamā īpašuma pārdošanas nodoklis man nav jāmaksā. Paldies par palīdzību!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Ivonna!

Paldies, ka sev interesējoša jautājuma noskaidrošanai esat izvēlējusies nekustamo īpašumu uzņēmumu ARCO REAL ESTATE. Tā kā pirkuma līgumam ir individuāls raksturs, proti, tas ietver dažādas ar pārdodamo īpašumu saistītas nianses, tā sastādīšana ir maksas pakalpojums. Kvalificēta jurista konsultācija un pirkuma līguma sastādīšana izmaksā no 40 līdz 100 eiro atkarībā no darījuma sarežģītības pakāpes.
Uz Jūsu jautājumiem labprāt atbildēsim darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Dace, 03.03.2014 jautāja:

labdien.mums ir interesanta situācija.pirms gada nomiraTēvs.palikām divas meitas un viņa otrā sieva.no Tēva mantojām dzīvokli kas tika sadalīts trīs daļās.tagad gribam pārdot dzīvokli, bet otrā sieva tam nepiekrīt.man ir jautājums.Vai viņai vispār pienācās mantojuma daļa ja Tēvs dzīvokli iegādājas savā īpašumā vēl nebūdams laulājies ar vinu,bet gan ar mūsu māti.Mūsu mamma arī jau ir mirusi.un vai ir iespējams pārstīdēt mantojumu jau pēc visu dokumentu nokārtošanas?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Dace!

Otrai sievai, kā laulātajai Jūsu tēva miršanas brīdī, pēc likuma pienācās mantojuma daļa. Pie tam, ja īpašums būtu iegādāts laulības laikā, tad otrā sieva mantotu pusi no īpašuma, bet meitas - katra pusi no puses, respektīvi, katra meita - vienu ceturtdaļu.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Māris, 04.02.2014 jautāja:

Labdien.
Vēlos iegādaties dzīvokli ar izpirkšanas tiesībām.Saimniece šo dzīvokli ir nopirkusi kredītā par kuru vēl tiek veikti maksājumi.Dzīvokli pārdodot saimniece ir gatava segt starpizmaksu.Vai ir iespēja man šo dzīvokli iegādāties ar izpirkšanas tiesībām?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Māri!

Jūsu raksturotajam gadījumam ir visnotaļ sarežģīts un individuāls raksturs, tādēļ viennozīmīgu atbildi uz to var sniegt tikai pēc rūpīgas situācijas un dokumentu analīzes.

Tā kā uzņēmums "Arco Real Estate" nesniedz bezmaksas konsultācijas nestandarta un komplicētos tiesību jautājumos, iesakām Jums vērsties pie jebkura kvalificēta civillietu jurista vai sazināties ar "Arco Real Estate" dzīvojamā fonda tirdzniecības nodaļas vadītāju Ievu Jansoni, kuras uzraudzībā un vadībā minētais darījums var tikt īstenots atbilstoši normatīvo aktu prasībām saskaņā ar uzņēmuma pakalpojumu cenrādi.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Ieva, 24.02.2014 jautāja:

Labdien! Pirms pāris gadiem mantojumā no mātes saņēmu māju. Pati tur nedzīvoju, esmu deklarējusies pavisam citā vietā. Tagad māju vēlos pārdod uz nomaksu (ar izpirkuma tiesībām). Proti, sākumā pircējs man samaksās 1000 EUR un tad katru mēnesi pa 100 EUR. Kad un kādā secībā no šīm summām man valstij jāmaksā nodokļi par nekustamā īpašuma pārdošanu? Un vai pārdošanas līgumu var slēgt arī bez notāra apstiprinājuma? Kad man jāvēršas pašvaldībā, lai paziņotu par nekustamā īpašuma pārdošanu un lūgtu to atteikties no pirmpirkuma tiesībām?
Liels paldies jau iepriekš!!!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Ieva!

līgumu var slēgt bez notāra apliecinājuma, bet pie pircēja īpašuma tiesību reģistrēšanas zemesgrāmatā Jums ar noslēgto līgumu būs jāiet pie notāra, kurš gatavos nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai un apliecinās uz šī nostiprinājuma lūguma pircēja un pārdevēja parakstus.
Pašvaldībā Jums jāiesniedz līgums uzreiz pēc tā parakstīšanas.

Atbildes uz jautājumiem par nodokļiem Jūs varat iegūt VID - www.vid.gov.lv.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Kristaps, 16.02.2014 jautāja:

Labdien! Sakiet, lūdzu, vai dzīvokļa īpašnieks drīkst izrādīt dzīvokli pārdošanā, ja es vēl to īrēju.
Man, piemēram , tas neapmierina, ka te nāk cilvēki un skatās dzīvokli.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Kristap!

Jums jāskatās, kas ir ierakstīts Jūsu īres līgumā. Ja šādas tiesības ir atrunātas un Jūs kā īrnieks tam esat piekritis, tad drīkst, ja nē, tad tikai ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu.Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Kristine, 16.02.2014 jautāja:

sveiki!
Dzīvoju kopā ar mantojuma atstājēju, bet nevēlos mantojumu pieņemt.
Kā man jārīkojas?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Kristīne!

Jūs varēsiet atteikties no mantojuma brīdī, kad iestāsies mantošana.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Inga, 10.02.2014 jautāja:

Labdien!
Vēlos nopirkt māju bez kredīta, maksājot visu summu uzreiz, nauda ir iekrāta. Vai ir nepieciešama izziņa par to, kur nauda ir iegūta? Vai ir iespējams norēķināties ar ārzemju bankas kontu, esot Latvijā? Kā notiek samaksa par īpašumu?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Inga!

Samaksa par īpašumu notiek saskaņā ar pirkuma ligumu un tajā puses vienojas un norāda samaksas kārtību. Ja maksājat no saviem līdzekļiem bez kredīta, tad parasti līgumā tiek norādīts pārdevēja konts, uz kuru pircējs veic pirkuma maksas maksājumu līgumā noteiktajā termiņā.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Edgars, 10.02.2014 jautāja:

Īpašnieks pārdod īpašumu, kuru bija iegādājies laulībā. Tagad ir šķīries. Takā īpasums ir kredītā īpašnieks un bijusī sieva abi ir aizņēmēji bankā. Starpbanku vienošanā šķirtā sieva devusi savu atļauju īpašumu pārkreditēt citā bankā. Jautājums vai šķirtajai sievai ir jāparakstās arī pirkuma līgumā par atļauju pārdot īpašumu??? Ir šķiršanās apliecība!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Edgar!

ja laulība ir šķirta un bijušajiem laulātajiem strīds par konkrēto īpašumu nebija un tas zemesgrāmatā ir reģistrēts uz vīra vārda, tad bijušās sievas piekrišana pie pārdošanas nav vajadzīga.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Sergejs, 31.01.2014 jautāja:

Labdien.
Mes ar draudzeni vēlamies nopirkt dzīvokli. Mes pagaidam neprēcēti. Vai ir iespējams nopirkt dzīvokli tā, lai abi cilvēki būtu saimnieki?
Paldies


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Sergej!

Jā, protams - jūs īpašumu varat pirkt kopā kā divi pircēji, katrs pērk vienu pusi no dzīvokļa.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Larisa, 22.01.2014 jautāja:

Paldies par iepriekšējo atbildi. Ja zemes gabala kadastra vērtība ir 2000 eiro par cik man viņu jāpārdod lai nevajadzētu piedāvāt pašvaldībai? Vai jebkurā gadījumā man japiedavā? Šo zemi man vajag formāli pārdod, reāli es vēlos viņu pārrakstīt. Varbūt ir citi varianti kā to var darīt? Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Larisa!

Pašvaldībai jāpiedāvā, ja pārdod zemi. Cenas lielumam nav nozīmes. Nav jāpiedāvā, ja zemi uzdāvina. Bet tad jāskatās, vai tas ir izdevīgi nodokļu ziņā. Iesakām Jums konsultēties ar juristu vai notāru, jo visas nieanses šādi apspriest ir apgrūtinoši, jo ir jāzina vairāk informācijas, jāskatās dokumenti utt.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Kristīne, 04.02.2014 jautāja:

Labdien!
Sakiet lūdzu, ja es esmu īrnieks un tiek noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums ar izpirkuma tiesībām, vai var nostiprināt īres tiesības zemesgrāmatā, ja dzīvoklis kuru īrēju ir ieķīlāts kā pirmā iemaksa bankā?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Kristīne!

ja īpašums ir ieķilāts, tad īres līgumu var slēgt tikai ar bankas rakstisku piekrišanu, tai skaitā, reģistrēt to zemesgrāmatā.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Olga, 01.02.2014 jautāja:

Labdien! Mani vecāki ir izšķīrušies pirms 6 gadiem. Esmu savam tēvam vienīgā meita. Viņš jau 3 gadus ir kā precējies un dzīvo kopā ar citu sievieti. Tēvam ir savs dzīvoklis, kurā viņš patlaban dzīvo un kurš ir iegādāts pirms 6 gadiem un skaitās kā viņa atsevišķais īpašums. Sakiet, ja gadījumā mans tēvs nomirst, kam pienākas dzīvoklis, man vai viņa sievai? Un kā ir, ja būs uzrakstīts testaments uz viņa sievu vai uz citu cilvēku?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Olga!

Mantojuma lietas tiek kārtotas pie notāra. Lūdzam ar šiem jautājumiem vērsties notāra birojā.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Inga, 15.01.2014 jautāja:

Labdien! Gadu atpakaļ man nomīra vīrs,kopā mums ir 3 bērni. īpašumā ir vasarnīca,kā arī dzīvoklis. Pēc dokumentiem vasarnīca ir būvniecības stadijā,kaut māja jau sen ir uzcelta (bet tas dokumentāri nav noformēts) . Zemi mans vīrs pārrakstījis uz viņa dēlu dažus gadus atpakaļ. Savukārt dzīvoklis tika iegādāts uz uzkrātiem līdzekļiem,kas tika turēti mājā un dzīvoklis ir noformēts uz manu meitu. Situācija sekojoša: dēls vēlas,lai mantojums tika sadalīts, viņš grib pārdod vasarnīcu un sadalīt dzīvokli. Jautājumi: 1) vai ir iespējams noformēt "būvniecību" un noteikt to par dzīvojamo māju (pabeigtu būvniecību) un noformēt to vai nu no kādu no meitām,vai uz mazmeitu ? vai ir nepieciešama visu pārejo bērnu piekrišana, lai šo māju varētu pārrakstīt uz mazmeitu vai kādu no meitām (jo cik es saprotu šī maja ietilpst mantojuma masā)? 2) Ja tas ir iespējams cik es saprotu rezultātā vīra dēls nevarēs pārdod zemi,jo māja būs citas personas īpašumā un diez vai kāds būs ieinteresētas iegādāties tādu zemi.3) Vai vīra dēlam ir iespēja pretendēt uz dzīvokli (es saprotu ka ir tiesības pretendēt), bet ja dzīvoklis ir noformēts uz vienu no meitām, vai viņš varēs pretendēt uz mantinieka neatņemāmo daļu ,ja nav nekādu pierādījumu,ka šīs dzīvoklis ir iegādāts par kopīgi iegūtiem līdzekļiem? (mani līdzekļi + mirušā vīra līdzekļi). Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Inga!

Iesakām Jums mantojuma lietas kārtot pie notāra, tas arī sniegs Jums atbildes uz visiem jautājumiem un nokārtos dokumentus.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Larisa, 21.01.2014 jautāja:

Labdien! Man ir zemes gabals, kurš atrodas novada pagastā, velos viņu pārdod letāk nekā viņa kadastra vertība. Vai pagastam ir pirkšanas prieksroka? Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Larisa!

Jā, ja tiek pārdota zeme, tad ir jāpiedāvā pirmpirkuma tiešibas pašvaldībai. Un tikai tad, kad ir saņemts pašvaldības atteikums no pirmpirkuma tiesībām, tad pircējs var reģistrēt savas īpašuma tiesības zemesgrāmatā.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Žanna, 22.01.2014 jautāja:

Paldies par iepriekšējo atbildi .Man ir vēl viens jautājums.Sakiet lūdzu ,ja personai ir atzītas īpašuma tiesības uz lauksainiecības zemi,bet tā nav nokārtojusi dokumentus;nav robežu plāna ,zināms cik dabā ir,vai zemi tā drīkst iznomāt privātpersonai lauksaimniecības produkcijas ražošanai?PALDIES.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Žanna!

znomāt var nekustamā īpašuma īpašnieks. Bet par īpašnieku ir uzskatāma persona, kas par tādu ir reģistrēta zemesgrāmatā.

ARCO REAL ESTATE


Zanna, 19.01.2014 jautāja:

Sakiet lūdzu ,vai drīkst slēgt nomas līgumu par lauksaimniecības zemes izmantošanu,ja zemei uz doto brīdi ir hipotekārais kredīts?Zemes grāmatā nostiprināt nav vajadzības?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Žanna!

Izlasiet Jūsu parakstītos līgumus ar banku, kas Jums izsniegusi kredītu. Tur noteikti ir rakstīts, vai un ko drīkstat slēgt.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Agita, 19.01.2014 jautāja:

Labdien,
Pārdodu dzīvokli'ar mēbelēm un jautājums ir vai līgumā jānorāda cenu atsevišķi par dzīvokli un mēbelēm? Un sakarā ar to ka darījumā ir iesaistīti 2 man nepazīstami cilvēki ( mākleri) īsti nesaprotu kad parakstīt līgumu pirms nauda ir ieskaitīta manā kontā vai pēc, līgumā ir šāds teikums " Līdzēji vienojas, ka šajā līgumā 1. punktā minētais dzīvokļa īpašums ir pārdots ........., kuru Pircējs maksā Pārdevējam sekojošā kārtībā:
Pircējs maksā Pārdevējam šī līguma parakstīšanas un apliecināšanas dienā, iemaksājot Pārdevēja kontā Nr._ a/s un naudas summas samaksu apliecina bankas izdots dokuments par augstāk minētās naudas summas ieskaitīšanu Pārdevēja kontā un Pārdevēja paraksts zem šī līguma" Vai līgums būs spēkā ja nebūs pievienoti bankas izdotie dokumenti par apmaksu?

Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Agita!

Ja dzīvoklī paliek mēbeles, kuras Jūs novērtējat par atsevišķu cenu, tad, protams, cenu var norādīt arī atsevišķi.

Pamats pirkuma maksas samaksai ir noslēgtais pirkuma līgums, līdz ar to loģiski ir, ja vispirms parakstiet pirkuma līgumu un tad pircējam rodas pienākums Jums maksāt pirkuma cenu par īpašumu un mēbelēm. Tomēr ieteiktu uzmanīties ar nostiprinājuma lūguma pie notāra parakstīšanu pirms neesat saņēmusi naudu savā kontā, citādi pircējam ir iespēja reģistrēt īpašuma tiesības zemesgrāmatā, bet ar samaksu vilcināties vai nesamaksāt vispār. No Jūsu minētās frāzes jāņem laukā, ka samaksu apliecina Jūsu paraksts uz līguma. Ja naudu saņemat kontā, tad samaksu apliecina tikai naudas iemaksa Jūsu kontā. Papildus drošībai notāram varat prasīt, lai nostiprinājuma lūgumā paredz, ka zemesgrāmatā ir jāiesniedz kopā ar dokumentiem arī bankas apliecināts maksājuma uzdevums par naudas pārskaitījumu.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Aina, 16.01.2014 jautāja:

Paldies par Jusu atbildi uz 11.01.2014g.uz doto jautajumu un man ir vel viens jautajums sakara ar mantojumu un to pasu temu kas bija aizskarta .Ja man ir cits ipasums ko es esu mantojusi un tas nebija iekilats vai paradu piedzinejs vai tiesa var uzlikt apgrutinajumu uz visa mana ipasuma


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Aina!

piedzinējs var vērsties pret parādnieku (māsas dēlu), kas ir aizņēmējs, kurš aizdevuma nodrošinājumam ieķīlāja Jūsu mātes īpašumu. Ja parādnieks naudu neatdod, tad kreditors (banka) piedzen parādu piespiedu kārtā, tai skaitā, realizē hipotēku, pārdodot ieķīlāto īpašumu un tādējādi apmierina savu prasību pret parādnieku. Ja ar ieķīlāto īpašumu būs par maz, lai pēc tā pārdošanas dzēstu parādu, tad piedziņa turpinās uz pārādnieka mantu, ienākumiem vai arī galvotāja īpašumu, ienākumiem, ja tāds galvotājs ir bijis.

Ja Jūsu īpašums nav ieķīlāts, lai nodrošinātu šī parādnieka aizņēmumus, kā arī neesat galvotājs māsas dēlam, tad Jūsu īpašumu sakarā ar šiem parādiem aizskart neviens nevar.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Kitija, 15.01.2014 jautāja:

Labdien.

Mans Tevs nomira 1995. gada un es esmu vina vieniga meita no oficialas laulibas ar manu mati.
Vinam tika atstats mantojuma puse zeme un ipashums no vina teva, dokuments tika sastadits PSRS Latvijas laikos, tas ir 1982. gada. Mans Tevs ar so zemi neko nav darijis , bet zeme un ipashuma dzivo cilveki, iespejams radinieki. Mans jautajums ir, vai sis mantojums no mana vecteva manam Tevam dod man tiesibas but ka vienigajai meitai but mantiniecei.

Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Kitija!

mēs nevaram atbildēt uz Jūsu jautājumu, neredzot dokumentus. Mantojuma lietās labāk būtu vērsties pie notāra uz konsultāciju, jo nekustamā īpašuma kompānija mantojuma lietas nekārto.


ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Elīna, 13.01.2014 jautāja:

Labdien! Ir 4 dzīvokļu māja ar zemi, kas iekļauta zemesgrāmatā. Zeme ir sadalīta katram dzīvokļa īpašniekam atbilstoši dzīvokļa platībai.Visi mājas iedzīvotaji ir piekrituši sadalītajai zemes platībai. Kas ir jādara, lai savu zemes gabalu iekļautu oficiali savā īpašumā?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Zemes domājamām daļām būtu jābūt jau reģistrētām zemesgrāmatā pie dzīvokļa īpašuma. Ja tomēr tā nav, tad nevaram atbildēt uz jautājumu, neredzot dokumentus.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Aina, 11.01.2014 jautāja:

Pec mammas naves esu vienigais mantinieks.Mantojums ir zeme un jaunbuve.Bet izradas,ka dzives laika mamma bija uzrakstijusi generalo pilnvaru savam masas delam uz kuras pamata vins ir panemis lielu hipotekas kreditu un iekilajis so ipasumu.Kreditu vins nema uz sava varda,bet balstoties uz pilnvaru.Mammas masas dels so kreditu nav atdevis un tagad tas ir pie tiesas piedzineja.Vai man ka mantiniekam bus jaizmaksa cita cilveka nemtais kredits?Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Aina!

nē, kredīts Jums nebūs jāizmaksā, bet ja kredīta nodrošinājumam Jūsu mantotais īpašums ir ieķīlāts un kredīts netiks atmaksāts, tad parāda piedzinējs ir tiesīgs pārdot minēto īpašumu izsolē un dzēst parādsaistības. Ja pēc parāda dzēšanas no īpašuma pārdošanas paliks pāri kādi līdzekļi (parasti gan tādi nepaliek), tad tie būtu jāsaņem mantiniekiem, ja tādi ir pieteikušies uz mantojumu un to mantojuši. Iesakām Jums vērsties pie parāda piedzinēja.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Anna, 03.01.2014 jautāja:

Sveiki! Tātad situācija ir sekojoša: māsa brālim paņēma kredītā dzīvokli uz 15 gadiem... dzīvoklī remontu, bankas,komunālos maksājumus visu to dara brālis par savu naudu...jautājums vai neskatoties uz to ka uz papīriem īpašniece ir māsa..vai ir kāds likums kas brāli aizstāvētu lai pēc 15 gadiem kad dzīvoklis būs nomaksāts māsa viņu nevar izlikt uz ielas,jo dzīvē gadās visādi..!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Anna!

Īpašnieks ar savu īpašumu var brīvi rīkoties un arī lemt, kas tajā dzīvos. Teorētiski ir iespēja, ka māsa palūdz brāli atbrīvot īpašumu jebkurā laikā, jo brālim nav tiesiska pamata lietot šo īpašumu, kā tikai mutiska noruna. Tiesisks pamats lietot īpašumu ir īpašuma tiesība (tad brālim būtu jāatpērk daļa vai viss dzīvoklis) vai īres tiesība (starp māsu un brāli tiek noslēgts īres līgums, kurā nosaka termiņu, cik ilgi brālis īpašumu var izmantot).


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Sandra, 05.01.2014 jautāja:

Lbdien.Jautajums ir tads,draugs ir iekilajis maju un zemi bankai,vai vins var sada situacija davinaat savu ipasumu citam cilvekam?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Sandra!

Jūsu draugs var dāvināt īpašumu tikai ar bankas piekrišanu.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


nadezda, 06.01.2014 jautāja:

Labvakar! Man ir tads jautājums! Dzivoju saimnieka daudzdzivokļu māja liguma termiņš beidzas 30 novembri. Vai saimniekam ir tiesibas prasit dzivokļa reķina apmaksu par decembri? ja es negribu vairs pagarinat ligumu. Un izvacos no dzivokļa


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Nadežda!

Ja esat reāli dzīvokli izmantojusi un tur dzīvojusi decembrī, tad jāmaksā. Ja esat atbrīvojusi dzīvokli 30.novembrī, kad beidzās līgums, tad nav jāmaksā.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Amanda, 17.12.2013 jautāja:

vai es drikstu pārrakstit, dzivokli savam vecakajam dēlam, ja man ir divi nepilngadīgi bērni?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Amanda!

Jā, protams, Jūs drīkstat pārrakstīt dzīvokli savam vecākajam dēlam.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


kaspars, 16.12.2013 jautāja:

Labdien!gribeetu jautaat par izīrētāja nodokli,man nav īsta skaidrība.Vai izīrējot dzīvokli,kas ir iegādāts kredītā ar jāmaksa valstij sis nodoklis?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Kaspar!

Jā, izīrējot ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Plašāka informācija pieejama VID mājas lapā vai zvanot uz VID konsultatīvo telefonu.

ARCO REAL ESTATE


LIENE, 06.12.2013 jautāja:

labdien. man ir jautājums par dzīvokļa īpašuma nodokli. mēs ar civilvīru esam divi īpašnieki šim dzīvoklim. vai mums pilns īpašuma nodoklis jāmaksā katram, vai tas tomēr jādala uz pusēm? paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Liene!

nodoklis tiek aprēķināts visam dzīvoklim, katrs īpašnieks maksā atbilstoši savai daļai.Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Normunds, 05.12.2013 jautāja:

Labdien,
Mana māte 2002. gadā nopirka māju ar palīgēkām, īpašums gadu un vairāk nostāvēja tukšs, neviens to neapsaimniekoja, tad māte manai ģimenei piedāvāja lai es izremontēju to māju un eju tur dzīvot, ar mutisku norunu, kad to māju pārrakstīs uz mana vārda, es lēnām trīs gadu laikā ieguldiju tajā mājā savus līdzekļus un darbu. 2006. gadā es ar ģimeni pārvācāmies uz šo māju dzīvot, bet māte pa reizei ieminējās, kad vajadzētu pārrakstīt, bet tā arī vēl līdz šai dienai nav savu solijumu izpildījusi, bet vēl pa šiem gadiem, kad mēs šajā mājā dzīvojam esmu apsiltinājis māju, apšuvis un nokrāsojis, uzlicis jumtu un papildus vēl veicis remontus mājas iekšienē, jo ticēju, kad māte turēs savu vārdu, tagad es jau pats sāku jautāt par pārrakstīšanu, bet māte izvairās. Man vēl ir divas māsas un brālis, ja māte nomirs, tad to māju sadalīs katram likumiskajam mantiniekam pa daļām, ko man tagad darīt. viena māsa uzskata, ja jau es tur dzīvoju, tad man arī tajā mājā ir jāiegulda un neko nav jāprasa atpakaļ, tas esot mans pienākums, jo es tur dzīvoju, es tam pilnībā nepiekrītu. Ja es māti pierunāju slēgt mantojuma līgumu, vai pēc mātes nāves uz šo īpašumu var pretendēt māsas un brālis? Mātei arī ir cits īpašums, zeme, zemes kopplatība 46.2 ha, no tā mežu platība 20.1 ha


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Normund!

Vislabāk būtu, ja īpašums tiktu reģistrēts zemesgrāmatā uz Jūsu vārda jau tagad, piemēram, māte Jums māju uzdāvina, par ko starp jums tiek noslēgts dāvinājuma līgums un Jūs savas īpašuma tiesības nostipriniet zemesgrāmatā. Pēc mātes nāves uz mantojumu ir tiesīgi pretendēt visi bērni un arī mātes laulātais.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Olga, 06.12.2013 jautāja:

Labdien! Sakiet lūdzu, ka notiek dzīvokļa pārdošana ar izpirkuma tiesībām? Kadi ir plusi un minusī?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Olga!

Ir divi pirkuma veidi ar atliktu un/vai sadalītu maksājumu uz ilgāku laiku.

1) Īre ar izpirkuma tiesībām – īpašums uz noteiktu laiku tiek īrēts, par ko tiek slēgts īres līgums starp pusēm, bet, atšķirībā no parastā īres līguma nosacījumiem, tiek atrunāts, cik liela ir īpašuma pirkuma cena, un ka samaksātais īres maksājums vai tā daļa noteiktā periodā samazina pirkuma cenas summu un norunātā perioda beigās par šo samazināto pirkuma cenu īrniekam ir saistība izpirkt īpašumu. Īpašuma tiesības pāriet pircējam pēc pilnas pirkuma summas veikšanas.
2) Pirkums uz nomaksu – tiek slēgts pirkuma līgums, kurā norunāta pirkuma cenas samaksa pa daļām, noteiktā periodā. Šajā gadījumā ir iespējams iegūt īpašuma tiesības uzreiz, ja par to vienojas pirkuma līgumā.

Abi šie pirkuma veidi ir aktuāli laikā, kad dominē “pircēju” tirgus, kad īpašumu piedāvājums tirgū ir lielāks nekā pieprasījums pēc tiem, jo abos variantos vairāk ieguvumu ir pircējam, kuram ierobežotu finansiālo līdzekļu dēļ nav iespējas iegādāties īpašumu un norēķināties par to uzreiz. Pārdevēja interese, pārdodot īpašumu, ir maksimāli ātrs norēķins par to, tāpēc, ja krīzes laikā šie pirkuma veidi tika vairāk piedāvāti, tad, pieaugot ekonomiskajai aktivitātei un pierasījumam, kļūst mazāk akceptēti no pārdevēju puses, izņemot mazāk likvīdu īpašumu realizēšanas veicināšanai.

Ar cieņu,
Ieva Jansone
pārdošanas nodaļas vadītāja


ingus, 02.12.2013 jautāja:

Sveiki !! es atrodos arvalstis ,latvija esmu noskatijis maju ko iegadaties. un latvija uz vietas ir mana draudzene ,vai vina perkot so maju var uzreiz ligumu raksatit uz mana varda? ,kaa mani - kaa ipasnieku?.
vai man ir obligati jabut klat? ,vai ir kadi risinajumi sadai situacijai.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Ingu!

Jūsu draudzene var iegādāties īpašumu, noformējot uz Jūsu vārda, tad, ja pilnvarojiet viņu šādai darbībai. Tā kā atrodaties ārzemēs, Jums ir iespēja tur doties pie notāra un sagatavot pilnvaru, kurā atrunāt visas darbības, kuras uzticat veikt savai draudzenei Jūsu vārdā iegadājoties īpašumu. Pilnvaras tekstu iesaku iepriekš gan saskaņot ar notāru Latvijā, pie kura Jūsu pilnvarotā persona dosies kārtot ar īpašuma iegādi saistītos dokumentus, jo bieži vien kāda no darbībām var nebūt pilnvarā atrunāta, kas būtiski var ietekmēt īpašuma pārreģistrēšanas procesu.

Vēl vēlos atzīmēt, ka ārzemēs izdotai pilnvarai būs nepieciešams notariāli apstiprināts tulkojums latviešu valodā, kā arī vairāku valstu izdotām pilnvarām veicāms tāds process kā pilnvaras legalizācija. ARCO REAL ESTATE konsultanti labprāt Jums palīdzēs noformēt darījumu, tai skaitā veikt darbības, kas saistītas ar trešās personas pilnvarojumu. Mūsu konsultantu kontaktinformācija atrodama: http://www.arcoreal.lv/lv/kontakti/dzivojama-fonda-tirdzniecibas-nodala/

Ar cieņu,
Ieva Jansone
Dzīvojamā fonda pārdošanas nodaļas vadītāja


ivars, 22.11.2013 jautāja:

Labdien! vai es varu davinat saviem mazberniem maju kura pieder man un ir zemes gramata ,un vai vini abi bus ipasnieki tai majai un vai abi mazberni vares iznemt zemesgramatas


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Ivar!

Ja dāvināsiet abiem mazbērniem, tad, protams, ka abiem būs īpašuma tiesības uz māju (piemēram, katram puse no īpašuma, vai citādākās proporcijās atbilstoši tam, kā būsiet norādījuši dāvinājuma līgumā) un abi būs tiesīgi saņemt zemesgrāmatu.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Inita, 24.11.2013 jautāja:

Labdien.
Man jums sekojošs jautājums,ar bijušo vīru man laulībā piedzima 3 bērni,laulība ir šķirta,pašlaik ar bērniem dzīvoju bijušā vīra mājā,2 bērni ir pilngadīgi,puikam 15 gadi.Vai bijušais vīrs pēkšņi var pārdot māju,ja vismaz viena pilngadīgā meita tam nepiekrīt?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Inita!

Ja īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā uz vīra vārda, tad viņš kā likumīgs īpašnieks var rīkoties ar savu māju pēc saviem ieskatiem, tai skaitā pārdot. Meitas piekrišana nav jāprasa.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


maija, 27.11.2013 jautāja:

Labdien! Īpašumā dzīvo īrnieki pēdējo 50-60 gadu garumā. Māja ir denacionalizēta, tātad viņi jau dzīvoja nacionalizācijas laikā. Īres līguma kā tāda nav. Pēdējos 10 gadus īres maksa nav maksāta, jo pēc īpašnieka pārstāvja miršanas, neviens nav interesējies par māju, tās stāvokli un īrniekiem. Šobrīd likumīgais mantinieks un nu jau oficiālais īpašnieks vēlās, lai īrnieks atbrīvo īpašumu vai arī noslēdz īres līgumu/vienošanos, kas paredz īrnieka uzturēšanos īpašumā tikai līdz mirklim, kad °šim īrniekam pašvaldība piešķirs dzīvesvietu. Ko darīt, ja īrnieks atsakās parakstīt jebkādu jaunu īres līgumu un nevēlas sadarboties? Vai īpašniekam ir tiesības pieprasīt īrnieka izvākšanos, ja pats īpašnieks nav rādījies pēdējos 10 gadus un rūpējies par īpašumu? Kdas ir īpašnieka saistības pret šo īrnieku? Jau iepriekš paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Neesam kompetenti atbildēt uz šādu jautājumu neizvērtējot dokumentāciju. Iesakām vērsties pie jurista vai advokāta, kas veiks padziļinātu lietas un dokumentu izpēti un sniegs Jums atbildes.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


anastasija, 12.11.2013 jautāja:

Labdien!

Man tāds jautājums.
Ja es esmu izmainījusi uzvardu (jo iestājos laulībā) un man piedēr īpašūms (māja) -

kur man jāiet lai mainītu uzvārdu zemesgramatā un līgumā, un vai to, vispar jādara, un tas nedaras kaut kā automatiski?

Ar cieņu,

Anastasija


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Anastasija!

Tas nav jādara obligāti. Ja vēlaties grozīt ierakstu zemesgrāmatā, Jums jādodas pie notāra, kurš sagatavos zemesgrāmatai nostiprinājuma lūgumu par grozījumu veikšanu. Līdzi jāņem laulības apliecība un pase.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Andris, 29.10.2013 jautāja:

Sveicināti , 1,5 gadus atpakaļ no jums iegādājos dzīvokli Bišumuižā jaunajā projektā kurš pastiprināti ir sācis ne tikai pelēt , bet arī parādās dažādi defekti . Vairākas reizes esmu griezies pie Jūsu kolēģiem apsaimniekotājiem un pat rakstijis cik saprotu pašam galvenajam uz Igauniju . Jautājums - cik laika Jums nepieciešams lai pieņemtu lēmumus un vai vispār Jūs tos esiet spējīgi pieņemt ? Atgādināšu ka dzīvoklim vēl ir garantija .


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Andri!

Paldies par Jūsu uzdoto jautājumu. ARCO REAL ESTATE ir informēts par jaunajā projektā esošajiem defektiem, tomēr šis komplicētais tehniskā rakstura jautājums nav mūsu kompetencē, jo nodarbojamies ar nekustamo īpašumu pārdošanu, ar celtniecību un to saistītots jautājumus atstājot profesionāļu pārziņā.

Pēdējā un mums zināmā informācija par Jūsu pretenziju liecina, ka problēma šobrīd tiek aktīvi risināta, tomēr, tā kā būvkonstrukciju izpētei, tāmju saskaņošanai un materiāltehnisko līdzekļu novirzīšanai ir nepieciešams laiks, rīcība no attīstītāju un celtniecības kompānijas puses ir palēninājusies.

Kā norāda jaunā projekta apsaimniekojošā uzņēmuma pārstāvji pēc tikšanās ar celtniecības uzņēmuma un projekta attīstītāju pārstāvjiem, problēma tiks risināta iespējami īsākā laika posmā, lai ātrāk novērstu mājas iedzīvotāju neapmierinātību saskaņā ar garantijas noteikumiem.


Maija, 10.11.2013 jautāja:

Esam 2 īpašnieki privātīpašumam, kas ir māja ar zemi 1400 m2. Katram pieder 1/2 . Ja pārdod īpašumu par 10000, vai var darīt tā, ka viens īpašnieks saņem 2000, bet otrs 8000?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Maija!

Pārdot var katrs savu daļu par brīvi noteiktu cenu.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Renāte, 12.11.2013 jautāja:

Labdien! Mani interesē tāds jautājums. Esmu precējusies, bet ar vīru kopā nedzīvojam vairāk kā trīs gadus. Vēlos pirkt dzīvokli, kārtojot hipotekāro kredītu bankā. Vai pie pirkšanas ir nepieciešama laulātā piekrišana? Ja jā, tad - vai šai piekrišanai ir tikai formāla nozīme, vai arī nākotnē "vīrs pēc papīriem" var kaut kādā veidā pretendēt uz šo īpašumu? Jau iepriekš pateicos par atbildi!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Renāte!

Jā, vīra piekrišana noteikti būs nepieciešama, lai ieķīlātu laulības laikā iegādātu īpašumu. Vīrs varēs pretendēt uz īpašumu kā mantinieks Jūsu nāves gadījumā, jo laulātais manto kā minimums pusi no otra laulātā īpašumiem un mantas, ja ir vēl kādi mantinieki (bērni), bet, ja bērnu nav, tad visu.
Ja īpašumu vēlāk vēlēsieties pārdot un būsiet vēl laulībā, tad būs jāprasa vīra piekrišana arī pie pārdošanas.


Dainis, 09.11.2013 jautāja:

Labdien,vēlos pirkt dzīvokli ,bet problēma kad īpašums ir uz meitas vārda ,dzīvokli pirka viņas tēvs kuram ir visi darījuma apliecinošie dokumenti.Viņu starpā ir radies konflikts ,vai tēvs var aizliegt vai kā citādi meitai veikt darījumu ar nekustamo īpašumu.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Daini!

ja meitas īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā un par labu tēvam nav zemesgrāmatā nostiprināti aizliegumi (piemēram, zemesgrāmatā reģistrēts aizliegums, ka pie pārdošanas nepieciešama tēva piekrišana), tad meita brīvi var pārdot savu īpašumu un rīkoties ar to pēc saviem ieskatiem. Zemesgrāmatu apliecība uz rokas nav nepieciešama, lai pārdotu īpašumu.


Rudīte, 28.10.2013 jautāja:

Labdien!Esmu 2.grupas invalīdePēc 20 gadu kopdzīves nomira mans vīrsDzīvojām privātā mājā,kurā esmu arī deklarējusies.Mājas īpašniece ir vīra māte,vienīgā mantiniece ir palikusi meita.Tagad mani grib izlikt no mājas.Vai to var izdarīt tagad,kad tuvojas ziema.Man nav kur palikt
Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Rudīte!

Lietot īpašumu, tai skaitā, īpašumā dzīvot, persona var, ja tam ir kāds tiesisks pamats (īpašuma tiesības, īres līgums) vai īpašnieka piekrišana. Ja tiesiska pamata vai īpašnieka piekrišana nav, tad īpašniekam ir tiesības izlikt no sava īpašuma personas, kurām nav tiesības tur dzīvot.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Sarmite, 23.10.2013 jautāja:

Labdien! Civilvīrs vēlas iegādāties dzīvokli. Vai jaunā īpašuma zemesgrāmatā kā īpašniekus drīkst ierakstīt mūs abus-- arī mani, civilsievu? Sarmīte.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Sarmīte!

Jūsu cilvilvīrs var jaunajā īpašuma zemesgrāmatā ierakstīt Jūs abus!


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Olga, 24.10.2013 jautāja:

Labdien. Gribu pārdod dzīvokli kuru es un mans bērns mantojam no mana miruša vīra. Mantojums ir no 2011.gada decembra. Vai man bus jāmaksā kaut kādi nodokli???


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Olga!

Jums būs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis par kapitāla pieaugumu. Detalizētāku informāciju atradīsiet>> www.vid.gov.lv.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Marija, 15.10.2013 jautāja:

Labdien

No 2002 gada esmu 2-u istabu dzivokla saimniece. 2010 gada deklarejos cita vieta. Vai man vajadzes maksat 15% , ja es gribu samainit so dzivokli pret zemes gabalu. Ja vajag, tad no kadas summas bus jamaksa?

Paldies


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Marija!

Kapitāla pieauguma nodoklis nav jāmaksā, ja ir izpildījušies divi nosacījumi – īpašuma tiesības reģistrētas Jums zemesgrāmatā vismaz 5 gadus (no zemesgrāmatā reģistācijas dienas) un ir vismaz 12 mēnešus pēc kārtas esat bijusi šai īpašumā deklarējusies (vienalga kādā laika posmā, galvenais 12 mēneši pēc kārtas). Ja kāds no šiem nosacījumiem nav izpildījies, tad nodoklis ir jāmaksā, un tas būs 15% no starpības starp Jūsu īpašuma atsavināšanas cenu (ja slēgsiet pirkuma līgumu, tad tā būs Jūsu īpašuma pārdošanas cena, bet, ja Jums būs maiņas līgums, tad tā būs maiņas līgumā norādītā Jūsu īpašuma vērtība) un iegādes vērtību, par kādu Jūs ieguvāt īpašumā šo savu īpašumu (piemēram, pirkuma maksa).


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


daniels, 16.10.2013 jautāja:

Labdien,\r\nVēlos pirkt īpa;sumu no juridiskas personas. Ieprikšējai saimniecej īpasuma tiesības ar tiesas lēmumu tika izbeigtas (bija ieķīlāts) un ZG juridiskā persona skaitās par īpašnieku (no šā gada 12.februāri). Nekādi apgrūtinājumi uz dzīvokli ZG nav reģistrēti. Bet tagad iepriekšējās īpašnieces dēls vēršās pret juridosku personu tiesā ar prasību par īres līguma atzīšanu par saistošu.Īres līgums it kā noslēgts jau 2006.gadā, bet 2007.gadā īpašumu ieķīlājot īpašniece bankai apliecina, ka dzīvoklis nav apgrūtināts.\r\nKādas ir iespējas ka īres līgums tiks atzīts par saistošu? Cik ilgi var ilgt tiesvādība? Vai tāda pati prasība var tikt vērsta pret mani, kā pret jauno dzīvokļa īpašnieku? Ar cieņu, Daniels


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Daniel!

Uz šiem jautājumiem elektroniski diemžēl atbildēt nevarēsim, jo, lai sniegtu atbildes, ir nepieciešama padziļināta lietas un dokumentu izpēte. Iesakām Jums griezties ar dokumentiem pie advokāta vai jurista, kas nodarbojas ar tiesu procesu lietām.


Sabiine, 21.10.2013 jautāja:

Sveiki!

Vēlētos uzdot jautājumu par dzīvokļa iegādi.
Esmu noskatījusi dzīvokli, kuru vēlos iegādāties. Tikāmies ar dzīvokļa saimnieci, kura sevi stādīja priekšā kā dzīvokļa īpašnieci, bet kad pārbaudīju Zemes grāmatas ierakstus, tur vēl joprojām kā īpašniece uzrādās viņas mirusī māte.
Vai tas nozīmē, ka nav nokārtotas mantojuma tiesības? Vai arī ir iespēja, ka pirkuma pārdevuma līgumu iespējams noslēgt pamatojoties uz mantojuma apliecībā ierakstīto mantotāju, neņemot vērā, to ka Zemesgrāmatā viņa vēl nav kā jaunā īpašniece.

Būšu priecīga par atbildi!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Sabīne!

Īpašumu var pārdot tikai tāda persona, kas ir ierakstīta zemesgrāmatā kā īpašuma īpašnieks. Tātad saimniecei ir jānokārto mantojums, jāsaņem mantojuma apliecība un jāreģistrē savas īpašuma tiesības uz īpašumu zemesgrāmatā. Tikai tad viņa var noslēgt ar Jums pirkuma līgumu un pārdot īpašumu.


Jolanta, 22.10.2013 jautāja:

Labdien. Manam viram Rigas dzivoklu parvalde velas pieskirt dzivokli (viram barena status). Virs pasreiz arzemes . Ko man darit lai iegutu pilvaru rikoties lai iegutu dzivokli.?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Jolanta!

Jūsu vīram jāgriežas Latvijas konsulārajā departamentā un jāizdod attiecīga satura pilnvara Jums nokārtot visas formalitātes un rīkoties ar dzīvokli.


Romans, 22.10.2013 jautāja:

Labdien! Mana dzivokli bez manas atlaujas piedeklarejushas 7 cilveki. Pashvaldibas policija man paskaidroja ka tas ir likumigi. Vai tiesham tas ir likumigi? Ne ires ligums, ne manas piekrishanas nebija.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Roman!

Šo cilvēku darbība, piedeklarējoties Jūsu īpašumā, nav likumīga. Deklarēties persona var īpašumā, ja tam ir kāds tiesisks pamats - īpašuma tiesības, īres līgums, atļauja no īpašnieka. Ja nav šāda pamata, tad īpašnieks var šīs personas izdeklarēt no sava īpašuma. vairāk informācijas meklējiet>> http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/citi-pakalpojumi/dzivesvietas-deklaresana/zinu-parbaude.html

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Alda Zariņa, 08.10.2013 jautāja:

Labdien! Vēlos pajautāt: man ir ar dāvinājuma līgumu tēva novēlēts ipašums ( man ir uz to izsniegta zemesgrāmatas apliecība). Vai, ja vēlos pārdot ši īpašuma daļu, nepieciešama arī laulātā piekrišana darījumam (paraksts pirkuma ligumā un nostiprinājuma lūgumā?)
Ar cieņu,
Alda


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Alda!

laulātā piekrišana nav nepieciešama, jo uz dāvinājuma līguma vai mantots īpašums ir laulātā atsevišķa manta un neietilpst laulāto kopmantā.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


marita, 03.10.2013 jautāja:

Apmaiņas ceļā ieguvu īpašumu, šo īpašumu pārdevu par 9600ls . Cik liels kapitāla ienākumu nodoklis man jāmaksā no šis summas, ņemot vērā, ka pārdotais īpašums ir iegūts maiņas ceļā?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Marita!

Attiecībā par kapitāla pieauguma nodokli pie īpašuma atsavināšanas ir jāskatās, vai ir izpildījušies divi nosacījumi – īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā vismaz 5 gadus un ir vismaz 12 mēnešus pēc kārtas īpašnieks šai īpašumā ir deklarējies (jebkurā laika posmā). Ja šie divi nosacījumi ir izpildīti, tad ienākuma nodoklis nav jāmaksā. Ja kāds no šiem nosacījumiem nav izpildījies, tad nodoklis ir jāmaksā 15% no starpības starp pārdošanas cenu, par kādu pārdodat īpašumu, un iegādes vērtību, par kādu ieguvāt īpašumā šo īpašumu. Iegādes vērtība noteikti ir norādīta Jūsu maiņas līgumā, kur puses novērtēja katrs savu īpašumu. Iegādes vērtībai tiek pieskaitīti klāt arī izdevumi, kas saistīti ar tā iegūšanu: valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, komisijas nauda un citi līdzīgi izdevumi, kā arī tiek pieskaitīti klāt īpašumā veiktie ieguldījumi.
sīkāku informāciju varat iegūt www.vid.gov.lv vai zvanot vai apmeklējot VID iestādi.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Dana, 30.09.2013 jautāja:

Labdien! Dzīvokļa īpašnieks ir miris un viņa civilsieva ir piedeklarēta minētajā nekustamajā īpašumā. Kā apstiprinātie mantinieki var izdaklerēt šo personu no dzīvokļa?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Dana!

ja personai nav likumiska pamata dzīvot īpašumā (īres līgums, īpašuma tiesības), tad īpašuma īpašnieks var iesniegt paziņojumu pašvaldībai par šīs trešās personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
sk.info http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/citi-pakalpojumi/dzivesvietas-deklaresana/zinu-parbaude.html

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Olga , 24.09.2013 jautāja:

Labdien! 04.04.2005.gadā pārdevām dzīvokli, viņš bija reģistrēts Zemesgrāmata. Jaunais īpašnieks nav nokārtojis dokumentus Zemesgrāmatā. Pirkuma līgums ir spēkā uz iepriekšējo īpašnieku. Vēlos uzzināt, kas maksa nekustamā īpašuma nodokli - jaunais īpašnieks (bet viņš nav reģistrējis Zemesgrāmatā savu pirkumu, nav naudas par ko) vai tas uz kā vārda ir aktīva Zemesgrāmata?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Olga!

Nekustamā īpašuma nodoklis jāmaksā ir īpašniekam. Par īpašnieku atdzīstama ir persona, uz kuru īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Ulrika, 01.10.2013 jautāja:

Labdien.

Ko darīt situācijā, kad ir pārdots dzīvoklis, bet nevaru izdeklarēties, jo nav, kur piedeklarēties. Kā man paskaidroja Salaspils Domē - nav tāda jēdziena "izdeklarēties". Vispirms ir jāpiedeklarējas kaut kur un tad automātiski tiks anulēta iepriekšējā deklarācijas adrese. Deimžēl man nav, kur piedeklarēties, jo Īrēju dzīvokli, esmu noslēgusi ar īpašnieci īres līgumu, bet viņa nevēlas, ka es iedeklarējos viņai piederošajā dzīvoklī. Kā rīkoties?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Ulrika!

Jums jāatrod īpašums, kurā deklarēt savu dzīvesvietu ar īpašnieku atļauju. Piemēram, tā var būt vecāku vai kādu radinieku adrese.


Jeļena, 01.10.2013 jautāja:

Dzīvoklis pieder nepilngadīgai personai un tās varda rīkojas vecāki ar Bariņtiesas atļauju.Vai vecāki ir tiesīgi nodot pilnvaru trešai personai rīkoties ar šo īpašumu(piedalīties kopsapulces,parakstīt lēmumi un t.l.) un kadai tai pilnvarai jābūt- no notāra,vai vienkarši rakstītai ar roku?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Jeļena!

Jums jāgriežas pie jebkura notāra, kas attiecīgi arī konsultēs un sagatavos nepieciešamos dokumentus.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Marita, 17.09.2013 jautāja:

Labdien!
Man pieder dzīvoklis no 2002.gada, reģistrēds zemesgrāmatā, deklarējsies tajā esmu no 2008.gada maija. 2013.gada jūnijā izdeklarējos. 2013.gada septembrī pārdodu šo dzīvokli. Vai man ir jāmaksā 15% nodoklis.

Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Marita!

Jūsu gadījumā nodoklis nebūs jāmaksā, jo tas ir Jūsu īpašumā vairāk kā 5 gadus un deklarējusies dzīvoklī arī esat vismaz vienu gadu.

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Marta, 08.10.2013 jautāja:

Labdien!
Vīra onkulis vēlas mums atdot māju ar zemi, jo pats nevar uzturēt un kopt māju. Vai ir iespējams, ka viņš uzdāvina māju savai māsai, kas ir vīra māte, un viņa tālāk atdāvina manam vīram? Tad būtu 0,5% no vērtības divas reizes jāmaksā nodeva. Bet vai šajā gadījumā būs jāmaksā arī iedzīvotāja ienākuma nodoklis?
Paldies jau iepriekš!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Marta!

Jūsu gadījumā iedzīvotāja ienākuma nodoklis nebūs jāmaksā.


Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Jānis, 06.08.2013 jautāja:

Labdien!
Apmēram pirms nedēļas atļāvu pazīstamam cilvēkam uz pāris naktīm palikt manā dzīvoklī, jo pie viņa notiekot remonts. Tomēr šī persona vēl joprojām dzīvo manā dzīvoklī un nav pierunājama atstāt telpas. Nekāds īres līgums netika slēgts, ne arī deklarēta manā dzīvoklī šī persona nav. Kā ātŗāk un vienkāršāk likumīgā ceļā atbrīvot man piederošo dzīvokli? Griezties policijā vai pašvaldības policijā vai arī tikai tiesa var izlikt šo personu?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Jāni!

Ja Jūs esat dzīvokļa īpašnieks, tad Jums ir visas tiesības prasīt atbrīvot savu īpašumu, jo šai trešai personai nav likumīga pamata tur atrasties. Ja neatbrīvo labprātīgi, Jūs varat saukt policiju, ar pamatojumu, ka Jūsu īpašumā beztiesiski atrodas sveša persona.


Elizabete, 30.07.2013 jautāja:

Labdien!
Gribu nopirkt dzivokli savai mazmeitai, viņai ir 6 gadi. Vai pirkšanas līgumu var slēgt uz viņas vārda un noformēt Zemesgrāmatā arī uz viņas vārda? Vai šos dokumentus var kārtot mana meita (mazmeitas māte) ar īpašu pilnvaru? Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Elizabete!

Bērna mātei jādodas uz bāriņtiesu. Bāriņtiesa ar savu lēmumu iecels bērna māti par bērna pārstāvi īpašuma iegādei un noformēšanai uz bērna vārda, respektīvi, māte bērna vārdā parakstīs nepieciešamos dokumentus – dāvinājuma līgumu, nostiprinājuma lūgumu pie notāra u.c.


Andrejs, 28.07.2013 jautāja:

Īrnieks no man piederošā dzīvokļa aizgājis,izvācies,bet savā jaunajā mītnes vietā nav deklarējies, skaitās manā,bet man šis dzīvoklis jāpārdod,pircējs nevēlas ka pērkamā dzīvoklī skaitās kāds tur deklarējies cilvēks. Ko darīt?Kā rīkoties?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Jūs varat šo personu izdeklarēt no sava īpašuma, pamatojoties uz to, ka personai nav pamata šajā adresē dzīvot (īres līgums beidzies). Sīkāka informācija: http://www.pmlp.gov.lv/lv/pakalpojumi/dzivesvieta/zinu.html


Inita, 16.07.2013 jautāja:

vēlos pārdot vai dāvināt dzīvokli. Ir dokuments, ka dzīvoklis ir mans īpašums, bet tas nav reģistrēts zemes grāmatā. Vai tas ir obligāti jādara? vai var pirkuma līgumu noslēgt tāpat uz savstarpēj vienošanos pie notāra, ja jaunis īpašnieks tam piekrīt un pats, ja vēlēsies veiks ierakstu zemes grāmatā.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Dzīvokli pārdot vai dāvināt var tikai, ja tas ir ierakstīts zemesgrāmatā. Ir izņēmums - īpašuma tiesības var būt reģistrētas Valsts zemes dienestā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai. Šādā gadījumā, ja dzīvojamo māju privatizācijas komisija vēl nav atsūtījusi privatizācijas paziņojumus un paziņojumu par pirkuma līguma slēgšanu, dzīvokļa atsavinājuma darījums tiek reģistrēts zemes dienestā.


Linda, 13.06.2013 jautāja:

Labdien, pirms 4,5 gadiem mainījām (maiņas līgums) savu 3 istabu dzīvokli + piemaksa uz 4 istabas dzīvokli. Tagad pārdodam savu 4-istabas dzīvokli. Neesam dzīvoklī deklarējušies, jo pa šo laiku esam pārcēlušies uz jaunuzcelto māju. Vai mums pie dzīvokļa pārdošanas būs jāmaksā IIN 15%?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Linda!

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punkts nosaka, ka gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts un ar nodokli netiek aplikts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas maksātāja īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta (kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese). Ja šie nosacījumi neizpildās, tad nodoklis ir jāmaksā. Nodokļa likme ir 15% no ienākuma, tas ir no starpības starp pārdošanas summu, par kādu tagad pārdodat nekustamo īpašumu, un iegādes vērtību, kas ir summa, par kādu ieguvāt (nopirkāt) nekustamo īpašumu. Šai summai papildus var pieskaitīt arī izdevumus, kas saistīti ar īpašuma iegādi – zemesgrāmatu nodevas u.tml. Plašāka informācija pieejama VID mājas lapā www.vid.gov.lv vai uz VID informatīvo tālruni.


Jolanta, 13.06.2013 jautāja:

No kuras summas jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis?

Īpašnieks (vīrs) maina savu māju ar kadastrālo vērtību 34000 Ls pret 2 dzīvokļiem:
1) 2-istabu ar kadastrālo vērtību 12000 Ls, maiņas līgumā norādīti 20000 Ls
2) 4-istabu ar kadastrālo vērtību 21000 Ls, maiņas līgumā norādīti 14000 Ls
Pēc tam, ar dāvinājuma līgumu, atdāvina 4-istabu dzīvokli sievai, dāvinājuma līgumā norāda dzīvokļa vērtību 50000 Ls.
3 gadu laikā laulība tiek šķirta un sieva pārdod šo 4-istabu dzīvokli par 60000 Ls.

Bijušajai sievai jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, bet...no kuras summas?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Jolanta!

Saskaņā ar likumu Par iedzīvotāju ienākuma nodokli „Kapitāla pieaugumu nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā.”
Minētā likuma 11.p. 7.3 punkts nosaka:
Ja nekustamais īpašums iegūts uz dāvinājuma līguma pamata no fiziskās personas, kuru ar maksātāju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē, un nekustamais īpašums tiek atsavināts 60 mēnešu laikā pēc tā reģistrācijas zemesgrāmatā uz maksātāja vārda, par tā iegādes vērtību uzskata konkrētā nekustamā īpašuma:
1) vērtību, par kādu dāvinātājs šo nekustamo īpašumu iegādājies, ja tas iegādāts pēc 2000.gada 31.decembra un maksātāja rīcībā ir dokumenti, kas pierāda nekustamā īpašuma iegādes vērtību;
2) aktuālo kadastrālo vērtību gadā, kad nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz dāvinātāja vārda, ja tas iegādāts pēc 2000.gada 31.decembra un maksātāja rīcībā nav dokumentu, kas pierāda nekustamā īpašuma iegādes vērtību;
3) aktuālo kadastrālo vērtību nekustamā īpašuma atsavināšanas gadā, kura koriģēta, kadastrālo vērtību dalot ar Centrālās statistikas pārvaldes noteikto katra gada patēriņa cenu indeksu par pēdējiem 10 gadiem pirms nekustamā īpašuma atsavināšanas, ja nekustamo īpašumu dāvinātājs ieguvis līdz 2000.gada 31.decembrim.
Tātad, nodoklis (likme 15%) ir jāmaksā no ienākuma, tas ir no starpības starp pārdošanas summu, par kādu tagad bijusī sieva tagad pārdod nekustamo īpašumu, un iegādes vērtību, kas Jums jāaprēķina ņemot vērā minēto pantu. Plašāka informācija pieejama VID mājas lapā www.vid.gov.lv vai uz VID informatīvo tālruni.


Liāna, 10.06.2013 jautāja:

Labdien!
Pirms pusgada no dzīves aizgāja mans tētis,mums palika liela māja,kuru vēlamies pārrakstīt uz mammu.Esam 5 bērni,mamma ar tēti bija oficiālajā laulībā.Kad var sākt šo procesu?Vai ir jāpaiet ilgāks laiks pēc cilvēka nāves? un kādi dokumenti ir vajadzīgi?
Paldies


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Jebkuram no mantiniekiem, piemēram, mātei, jādodas pie zvērināta notāra (apgabalā pēc mantojuma atstājēja pēdējās dzīvesvietas) un jākārto mantojums. Zvērinātu notāru saraksts ir pieejams www.notary.lv. Notārs Jūs informēs par nepieciešamajiem dokumentiem. Mantojuma sakārtošana var aizņemt apmēram 3-4 mēnešus.


Marita, 07.06.2013 jautāja:

Labdien! vēlējos jautāta: vai iespējms ieķīlat nekustamo īpašumu bez laulātā piekrišanas, ja īpašums iegādats pirms laulības? paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Ja īpašums ir iegūts pirms laulībām, tad ieķīlāšanai laulātā piekrišanu nevajag. Nostiprinājuma lūgumā tiek norādīts, ka īpašums ir iegūts pirms laulības un ir atsevišķa manta.


Sandra , 31.05.2013 jautāja:

Labdien! Pardodu neprivatizētu dzivokli ( oficiali tas skaitisies apmaiņa) ,kā to darijumu sataisit caur notaru lai "pirceis " butu mierigs kā viņu neapkraps!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Jums jādodas pie kompetenta jurista vai arī jebkura notāra, kas arī sagatavos Jums nepieciešamo līgumu darījumam.


Džeina, 04.06.2013 jautāja:

Labdien!

Gribēju jautāt kurā brīdī laulātā piekrišana par īpašuma pārdošanu tiek rakstīta- pie notāra vai var pats laulātais uzrakstīt un parakstīt?
Vai katrā gadījumā jābūt notariāli apstiprinātam laulātā klātbūtnē?

Paldies,


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Laulātā piekrišanai ir jābūt notariāli apliecinātai, tas ir, pārdevēja laulātajam ir jādodas pie notāra, jāparaksta piekrišana, un notārs apliecina uz šīs piekrišanas parakstu. Pārdevēja laulātais piekrišanu var izteikt arī nostiprinājuma lūgumā, kuru paraksta pircējs ar pārdevēju, šādā gadījumā arī pārdevēja laulātais paraksta šo nostiprinājuma lūgumu, dodot savu piekrišanu darījumam. Laulātā piekrišana ir jāiesniedz zemesgrāmatā kopā ar pārējiem darījuma dokumentiem.


Kristīne, 25.05.2013 jautāja:

Labdien!

Man pieder dzīvoklis, kuru vēlos pārdot labiem cilvēkiem. Mums ir sastādīts kredīta kaulkulātors, t.i., viņi izpirks šo dzīvokli, katru mēnesi veicot maksājumus. Sakiet vai mums šis darījums jāslēdz pie notāra un kāda ir notāra maksa par šo darījumu.
Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Pie notāra obligāti nav jāslēdz, bet noteikti lūdziet līgumu sagatavot kompetentam juristam vai notāram. Izmaksas par notariālām darbībām, lūdzu, jautājiet notāram. Informācija www.notary.lv


boris, 27.05.2013 jautāja:

Esmu nopircis ipasumu 2gadi atpakal. Bet nakas vinu pardot, ja es ipasumu pardodu tad jamaksa VIDam 15%+2% nodoklis, jo majoklis nau bijis valdījumā 5 gadi?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punkts nosaka, ka gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts un ar nodokli netiek aplikts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas maksātāja īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta (kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese). Ja šie nosacījumi neizpildās, tad nodoklis ir jāmaksā. Nodokļa likme ir 15% no ienākuma, tas ir no starpības starp pārdošanas summu, par kādu tagad pārdodat nekustamo īpašumu, un iegādes vērtību, kas ir summa, par kādu ieguvāt (nopirkāt) nekustamo īpašumu. Šai summai papildus var pieskaitīt arī izdevumus, kas saistīti ar īpašuma iegādi – zemesgrāmatu nodevas u.tml. Plašāka informācija pieejama VID mājas lapā www.vid.gov.lv vai uz VID informatīvo tālruni.


aivars, 24.05.2013 jautāja:

Sveiki!
Nomiris vīrietis. Uz mantojumu piesakās viņa māte, mirušā tēva māte (vecmāmiņa), vīrieša
brālis un mirušās māsas divas meitas. Kā notiks mantojuma dalīšana? Kā notiks mantojuma dalīšana, ja mirušajam vel ir dzīva sieva?
Jau iepriekš paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Mantojuma lietas kārtojamas pie notāra pēc mantojuma atstājēja pēdējās dzīvesvietas (konkrētā apgabala notārus sk. www.notary.lv). Notārs arī konsultēs par mantas sadalīšanas kārtību un apmēriem.


OLGA, 24.05.2013 jautāja:

Labdien!! Dzīvoju saimnieka mājā, īrētā dzīvoklī. Gribēju noskaidrot, vai saimniekam ir pienākums maksāt kādus nodokļus valstij, par to ka viņš izīrē dzīvokli??


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Olga!

Jā, par saņemtajām īres maksām ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis.


sergejs, 13.05.2013 jautāja:

ja es dzivoju pasvaldibas dzivokli,kur ires liguma ir rakstits ka nedrikstu privatizet so dzivokli.gribetos zinat vai atpirkt var pasvaldibas dzivokli.un ja var ta kadi soli ir sperami.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Šos jautājumus jebkurā gadījumā lemj pašvaldība. Tāpēc Jums jāgriežas ar šiem jautājumiem pašvaldībā.


Marika, 08.05.2013 jautāja:

Sveiki.
Ja tiek pirkts dzīvoklis, kam ir jāmaksā 2% nodeva valstij- pircējam vai pārdevējam?
Paldies


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Tā ir valsts nodeva zemesgrāmatai par pircēja īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Parasti praksē pieņemts, ka šo nodevu maksā pircējs.


Anna, 30.04.2013 jautāja:

Labdien! Man tāds jautājums, dzīvokļa īpašniek virietis,kurš saņemis dzīvokli kad viņa vēcaki vienkārši privatižeja uz viņa vārda dzīvokli. Virietis tagad plāno pārdot dzīvokli (pats deklarēts citā vietā) vai jamaksa 15% nodokli? Dzīvoklis privatizēts īpašumā pirms 2010 g. Kurš pārbauda tos nodokļu nomaksāšanas pēc īpašuma pārdošanas?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Anna!

Ja nav bijis šajā atdresē deklarējies vismaz vienu gadu nepārtraukti, tad nodoklis būs jāmaksā. Cik liels šis nodoklis jāmaksā, to Jums paskaidros Valsts Ieņēmumu dienesta nodaļā, izvērtējot Jūsu uzrādītos dokumentus (zemesgrāmatu apliecību, pirkuma līgumu par privatizāciju). Pārbaudi par nodokļa maksāšanu vai nemaksāšanu veic Valsts Ieņēmumu dienests. Lūdzu meklējiet arī informāciju www.vid.gov.lv


Inga, 29.04.2013 jautāja:

Labdien! Ir sobrid sasapejies jautajums... Pirms nu jau pailga briza dzivoju dzivokli kuru izireju no pazinas,sobrid jau vairak ka pusotru gadu tur nedzivoju jo esmu arzemes. Tagad dzivokla saimnieks sak uzstadit savus noteikumus par dzivokla maksajumiem... vai iziretajs var kautko man tiesas cela piespriest maksat ja nav bijis ne ires ligums nekas??? Paldies jau ieprieks par atbildi... Inga


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Inga!

Likums nenosaka, ka īres līgumam obligāti ir jābūt rakstveida. Tas var būt arī mutisks, bet šajā gadījumā ir jāpierāda, ka ir regulāri maksāta īre un ka dzīvokli īrnieks ir izmantojis un lietojis. Ja izīrētājs to var pierādīt un dzīvokli Jūs izmantojāt (īrējāt) un tiesa to nolemj, tad var prasīt samaksāt.


Normunds, 29.04.2013 jautāja:

Apsaimniekotājs var piespiest pārdot dzīvokli par parādu?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Normund!

Apsaimniekotājs piespiest pārdot dzīvokli nevar.


Inta, 25.04.2013 jautāja:

Labdien!Gribēju vaicāt ,mans vectetiņš ir Ukrainas pilsonis..viņš grib nopirkt dzīvokli Bauskā un dāvināt man(esmu Latvijas pilsone).Vai tas ir iespējams un kādas varētu būt nofermēšanas izmaksas!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Inta!

Visērtāk un izdevīgāk būtu, ja vectētiņš uzreiz nopirktu šo dzīvokli Jums un tas tiktu reģistrēts zemesgrāmatā uz Jūsu vārda. Dzīvokļa pirkuma līgumu ar pārdevēju slēdzat Jūs, bet vectētiņš veic samaksu – vai nu uzdāvina Jums šo naudu, ieskaitot Jūsu kontā, kuru tālāk tad pārskaitāt pārdevējam, vai arī vectētiņš maksā uzreiz pārdevējam. Šajā gadījumā izmaksas būs – nostiprinājuma lūgums pie notāra 40-60 Ls, valsts nodeva zemesgrāmatai 2% no pirkuma maksas, zemesgrāmatu kancelejas nodeva 15 Ls. Iespējami vēl papildus izdevumi par līguma sagatavošanu juristam vai notāram, konsultācijām vai kādu nepieciešamo dokumentu noformēšanu (darījuma konts, piemēram), kas ir atkarīgs no konkrētā darījuma specifikas.
Ja vispirms vectētiņš pirks uz sava vārda un pēc tam dāvinās Jums, tas sadārdzinās izmaksas (papildus jau iepriekšminētajām): jāgatavo atkal nostiprinājuma lūgums, jāmaksā valsts un zemesgrāmatas kancelejas nodevas zemesgrāmatai (dāvinājuma gadījumā valsts nodeva 0,5% no kadastrālās vērtības). Vēl papildus būs jāmaksā notāram par radniecību pierādošo dokumentu kopiju apliecināšanu.


Baiba, 24.04.2013 jautāja:

Labdien. Mammai ir īpašums, viņa izīrē šo īpašumu, ir noslēgts izīrēšanas līgums uz 10 gadiem ( zemnieku saimniecība) Ja mamma veic sava īpašuma pārformēšanu uz mani ( dāvinājums ) es kļūstu šī īpašuma vienīgā īpašniece, vai izīrēšanas līgums paliek spēkā, kuru ir noslēgusi mana mammīte? Es nevēlos vairs šo izīrēšanas līgumu pagarināt.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Jā, tieši tā, noslēgtais īres līgums ir saistošs nākamajam īpašniekam. Ja ir nomas līgums, tad saistošs ir tas, kas nostiprināts zemesgrāmatā.


Baiba, 24.04.2013 jautāja:

Labdien.
Man jautājums : Mammai pieder zemnieku saimniecība, reģistrēta uz viņas vārda, ir īpašniece. Ir precējusies, īpašums iegādāts laulības laikā. Mamma vēlas īpašumu noformēt uz mana vārda ( laikam jau noslēdzot dāvinājuma līgumu, tas būs lētāk )
Es zinu, ka, ja īpašums ir nopirkts laulības laikā, tad pie tā atsavināšanas (tai skaitā, dāvināšanas, pārdošanas utt.) ir nepieciešama laulātā piekrišana. Izņēmums – ja starp laulātajiem ir noslēgts laulības līgums par mantas šķirtību ( nav noslēgts )
Mammas vīrs ir 1 grupas invalīds ( nav vienas kājas) ir pārvietošanās apgrūtinājumi! Sakiet, vai šāds fakts kaut kādā veidā var ietekmēt to, ka pie dāvinājuma līguma noslēgšanas ir nepieciešama laulātā klātbūtne? Varbūt pietiek ar mammas vīra iesniegumu, ko viņš mājās ir uzrakstījis? Un viņš var nebūt klāt pie dāvinājuma līguma noslēgšanas.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Baiba!

Laulātajam ir jādod piekrišana, kuru nepieciešams notariāli apliecināt. Pie līguma parakstīšanas laulātajam nav jābūt obligāti klāt, šo notariāli apliecināto piekrišanu var izsniegt arī pirms dāvinājuma līguma noslēgšanas. Notāri sniedz pakalpojumus arī izbraukumā, ārpus notāra biroja. Tā kā sazinieties ar attiecīgā apgabala notāru un vienojaties par vizīti mājās.


Elga, 22.04.2013 jautāja:

Labdien! Man un tetim,bralim palika mantojuma maja, kadi dokumenti vajadzigi zemes dienesta, lai nokartotu zemes gramatu un cik tas maksa? Un, ja zeme ir Aizkraukle, tad to var kartot tikai tur, vai Riga ari var?
Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Jums jāgriežas pie zvērināta notāra apgabalā atbilstoši mantojuma atstājēja pēdējai dzīvesvietai. Notārs arī konsultēs Jūs un veiks mantojuma un ar to saistīto dokumentu noformēšanu.


ANITA, 22.04.2013 jautāja:

Man ir mantojuma apliecība, bet īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā.Vai es varu slēgt nomas līgumu par lauksaimniecības zemes izmantošanu.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Anita!

Jūs varat slēgt nomas līgumu, bet labāk tomēr būtu savas īpašuma tiesības nostiprināt zemesgrāmatā.


Veronika, 17.04.2013 jautāja:

Labdien!
Lūdzu Jūs sniegt atbildi uz diviem jautājumiem:
1)Vai dzīvokļa maiņas gadījumā darbojas pirmpirkuma tiesības tāpat kā pārdošanas līguma gadījumā?
2) Cik liels Ienākuma nodoklis un kuram darījuma īpašniekam būs jāmaksā nekustamā īpašuma maiņas gadījumā, ja ir šada situācija:
1.īpašnieks - iegādājies dzīvokli pirms mēneša, par kuru samaksāts 5000 Ls. Šo summu paredzēts arī uzrādīt maiņas līgumā.
2.īpašniekam no 2006.gada pieder īpašums( piemājas zeme un dzīvojamā platība), tur arī ir deklarētā dzīves vieta. Pēc VZD datiem īpašuma kopējā kadastrālā vērtība 11500 Ls, tirgus vērtība varētu būt 9000Ls. Maiņas līgumā tiks uzrādīta tirgus vērtība.
Jau iepriekš pateicos par atbildi!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Veronika!

Maiņas gadījumā pirmpirkuma tiesības nav. Ja maiņas gadījumā īpašniekiem nerodas ienākums, tad iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā, kā arī nodoklis nav jāmaksā, ja īpašums ir īpašumā vairāk kā 5 gadus (no zemesgrāmatā reģistrācijas dienas) un ir bijusi īpašnieka deklarētā dzīvesvietas adrese vismaz 12 mēnešus pēc kārtas. Tātad, ja 1.īpašumam vērtība ir 5000 Ls un to maina pret 2.īpašumu, kura vērtība tiek norādīta 9 000 Ls, tad 1.dzīvokļa īpašniekam ir jāsamaksā 2.īpašniekam starpība 4 000 Ls. Pirmais dzīvokļa īpašnieks maiņas darījumā ienākumu negūst, nodoklis nav jāmaksā. Otram īpašniekam nodoklis nav jāmaksā, jo izpildās šie abi nosacījumi: dzīvoklis īpašumā 5 gadus un ir bijusi šī adrese deklarētā adrese.
/Atbildei ir informatīvs raksturs./


Jolanta, 16.04.2013 jautāja:

Labdien.
Vai Itālijas pilsonim ir kādi īpaši nosacījumi vai ierobežojumi nekustamā īpašuma iegādei Latvijas Republikā?
Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Jolanta!

Itālijas pilsonis var iegūt īpašumā nekustamos īpašumus Latvijā bez ierobežojumiem vai speciāliem nosacījumiem, izņemot lauksaimniecības un meža zemi.


Anda, 11.04.2013 jautāja:

Labdien! 1999.gadā no tēva mantota lauksaimniecības zeme un mežs, kopā toreiz noteikta kadastrālā vērtība ~7000 Ls. Īpašums tikko pārdots kā 2 domājamas daļas ne lauksaimniecības darbības veicējam, bet nav saprotams, kā aprēķināt, vai un cik lielā apmērā maksājams IIN. Jau iepriekš pateicos par atbildi.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Anda!

Iesakām Jums griezties Valsts Ieņēmumu dienestā pie nodokļu speciālistiem, kas arī sniegs Jums šo informāciju, ņemot vērā darījuma dokumentus.


Agnese, 08.04.2013 jautāja:

Labdien! Vai sastādot maiņas līgumu, tajā tiek minēts, ka abas puses ir iepazinušās ar dzīvokļu stāvokli un pēc maiņas nekādas savstarpējas pretenzijas izvirzītas netiek. Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Agnese!

Jā, to ir vēlams paredzēt.


Aivis, 30.03.2013 jautāja:

Ja domājamo daļu kopīpašnieks ņem kredītu mājas domājamās daļas remontam,vai vajadzīga pārējo kopīpašnieku piekrišana apliecinot ar parakstiem.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Aivi!

Jā, ir vajadzīga pārējo kopīpašnieku piekrišana, izņemot, ja starp kopīpašniekiem ir noslēgts kopīpašuma lietošanas līgums, kas reģistrēts zemesgrāmatā, kur noteikts, ka šāda piekrišana nav vajadzīga un katrs var ar savu domājamo daļu brīvi rīkoties bez pārējo piekrišanas.


Liene, 30.03.2013 jautāja:

Vai,ja virs nemaksa kreditu vai man ka galvotajai vienai velk no algas? Un jasedz viss kredits.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Liene!

Jā, galvotājs uzņemas aizņēmēja saistības pret kreditoru. Jūsu noslēgtajā galvojuma līgumā arī tas ir paredzēts.


Juris, 21.03.2013 jautāja:

Labdien,

Man te divi tādi jums vieglāk izprotami jautājumi : 1) Vai pārdodot nekustamo īpašumu bez pirkuma maksas ir jāveic vēl kādi obligātie maksājumi, t.i. lai nekustamo īpašumu nostiprinātu/ierakstītu zemsgrāmatā uz pircēja vārda? Ja ir, tad kādi?

2) Ja divi kopīpašnieki kopā pārdod nekustamo īpašumu, vai kādam ir pirmpirkuma tiesības tiesības uz attiecīgi šo nekustamo īpašumu, un kas šis varētu būt par normatīvo akto?

Paldies jums jau iepriekš !


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Juri!

Atbildes uz Jūsu jautājumiem:
1) jā, ir jāsamaksā valsts nodeva zemesgrāmatai par pircēja īpašuma tiesību reģistrāciju – 2% no pirkuma maksas, un zemesgrāmatu kancelejas nodeva 10-15 Ls. Informācija par nodevām www.zemesgramata.lv. Šos maksājumus parasti maksā pircējs, jo zemesgrāmatā jāstiprina pircēja īpašuma tiesības. Protams, puses var vienoties arī savādāk. Vēl jārēķinās ar notāra izmaksām par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu zemesgrāmatai un notariālu apliecināšanu. Šīs izmaksas ir no 30-50 Ls atkarībā no pušu skaita, īpašuma utt. Pie pirkuma līguma noslēgšanas ir jābūt samaksātam nekustamā īpašuma nodoklim par īpašumu par visu gadu līdz gada beigām, citādi zemesgrāmata īpašuma tiesības atteiks reģistrēt. Ja pārdevējs īpašumu ieguvis laulības laikā un tā ir kopmanta, tad pie notāra jāiet arī pārdevēja laulātajam un jādod notariāli apliecināta piekrišana pārdošanai (izmaksas 10-20 Ls). Precīzāk par notāra izmaksām interesējieties pie notāra.
2) Ja abi kopīpašnieki kopā pārdod vienā pirkuma līgumā, tad pirmpirkuma tiesības ir pašvaldībai, ja pārdodamais objekts ir zeme vai zeme un māja. Ja tas ir dzīvokļa īpašums Dzīvokļa īpašuma likuma izpratnē, tad pirmpirkuma tiesības nav. Lai precīzi atbildētu uz jautājumu, ir jāzina vairāk informācijas par īpašumu.


Natālija, 21.03.2013 jautāja:

Labdien,gribēju uzprasit dzivokļa davinajumu var apstridet citi radi.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Natālija!

Apstrīdēt dāvinājumu nevar, bet var pēc dāvinātāja nāves prasīt apdāvinātajam savas neatraidāmo mantinieku daļas. Skatiet Civillikuma 1922 pantu:
1922. Ja dāvinājums izdarīts tādā apmērā, ka dāvinātāja neatraidāmiem mantiniekiem neatliek pat viņu neatņemamās daļas (422. un turpm.p.), tad viņi var prasīt no apdāvinātā, lai izdod viņiem šīs daļas. Aprēķinot neatņemamo daļu, jāņem par pamatu dāvinātāja mantas stāvoklis dāvināšanas laikā. Bet ja šī manta vēlāk pavairojusies, tad jāievēro tiklab šis pavairojums, kā arī tas, kas neatraidāmam mantiniekam novēlēts rīkojumā nāves gadījumam.


Jānis, 18.03.2013 jautāja:

Sveiki! Mēs ar māsu esam 2 īpašnieki 3 istabu dzīvoklī. Vai māsa var savu vīru aicināt dzīvot mūsu dzīvoklī, ja es, kā otrais īpašnieks to nevēlos? Un vai māsa var īrniekus ielaist ja es to nevēlos?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Jāni!

Par visu, kas saistīs ar īpašumu, jālemj un jāpiekrīt abiem kopīpašniekiem, kā arī abiem jāsedz visi dzīvokļa izdevumi proporcionāli katra daļai īpašumā.


Aldis, 22.02.2013 jautāja:

Labdien! Sakiet lūdzu, cik ilgi derīga pilnvara, kas izdota cilvēkam, mājas apsaimniekošanai?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Pilnvara ir derīga tās noteiktajā termiņā, ja termiņš pilnvarai ir noteikts, vai līdz pilnvaras atsaukšanai (atsaukt var gan pilnvaru, kurai ir termiņš, gan beztermiņa pilnvaru).


liene, 11.03.2013 jautāja:

Es ar māsu esam līdzīpašnieki divistabu dzīvoklim.Vai ir iespēja pārdot pusi no dzīvokļa,jo mums ar māsu ir nesaskaņas.Viņa ir ielaidusi īrniekus,saņemot papildus maksājumus,protams nemaksājot nodokļus.Cenšamies īpašumu pārdot bet viņa cenu ir uzlikusi tādu ka nevienam nav interese to pirkt.
Mani interesē tas vai varu savu daļu pārdot,vai vispār ko darīt tadā situācijā?
Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Diemžēl Jums nepieciešams vienoties ar savu māsu, jo dzīvokļa daļu ar apgrūtinājumu neviens visdrīzāk nepirks. Bieži vien šādā situācijā var palīdzēt kāda trešā persona, radinieks vai mākleris, kas nav emocionāli piesaistīts jūsu situācijai un var palīdzēt rast konstruktīvu risinājumu. Jautājuma risināšanai piedāvājam Jums sazināties ar kādu no mūsu uzņēmuma konsultantiem: http://www.arcoreal.lv/lv/kontakti/dzivojama-fonda-tirdzniecibas-departaments/.


Luaris, 08.03.2013 jautāja:

Labdien! Vēlējos noskaidrot vai man ņemot dzīvokli kredīta ir iespēja to reģistrēt zemesgrāmatā uz sevi un draudzeni? Ja neesam precējušies un kredītu ņemu tikai es?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Jā, jums ir iespēja iegādāties īpašumu kopā un reģistrēt zemesgrāmatā katra īpašuma tiesības daļu, ja iegādājoties kredītsaistības uzņematies tikai jūs. Piemēram, Jums pieder ½ no īpašuma un draudzenei ½ no īpašuma (vai savādāks daļu sadalījums, kā abi vienojaties). Tomēr jums jāapzinās, ka savā ziņā apgrūtināt šādā veidā īpašumu, it īpaši tāpēc, ka jebkuras darbības ko nākotnē veiksiet ar īpašumu, būs jāsaskaņo ar kopīpašnieku, neskatoties uz to, ka lielāko finansiālo atbildību būsiet uzņēmies jūs.


Inese, 18.02.2013 jautāja:

Labdien! Tēvs grib savai vienīgajai meitai pārrakstīt zemi. Taču zeme jau tiek iznomāta kādai personai. Vai tagad ir jānoslēdz jauns nomas līgums ar meitu? Vai arī esošais paliek spēkā?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Inese!

Esošais ir spēkā, bet būtu jānoslēdz nomas līguma pārjaunojuma līgums, saskaņā ar kuru tēva kā iznomātāja vietā stājas meita, tiek norādīta turpmākā norēķinu kārtība (ka nomu turpmāk jāmaksā meitai u.tml.).


Lana, 19.02.2013 jautāja:

Labdien! Vīrs paņēma kredītu dzīvokļa iegādei mūsu kopdzīves laikā, bet pirms laulības reģistrēšanas. Kredīts nomaksāts laulības laikā. Sakiet lūdzu, vai īpašums skaitās iegādāts pirms laulības vai laulības laikā?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Ja īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā uz vīra vārda pirms laulībām, tad tā uzskatāma par vīra atsevišķu mantu, kas ir iegūta īpašumā pirms laulībām.


Ilona, 19.02.2013 jautāja:

Labdien!Septiņus gadus atpakaļ,man dome piešķīra dzīvokli.šobrīd dzīvoklī dzīvoju es ar savu meitu,bet tagad mūsu starpā valda nesaskaņas un es gribu aiziet no šī dzīvokļa uz citu.Mani interesē jautājums,kā būs tālāk maksāt par komunālajiem maksājumiem,ja es aiziešu projām,jo līdz šim visi maksājumi gāja uz mana vārda..Dzīvoklis nav privatizēts.
Nesaskaņas ir par to ,ka meita atsakās maksāt komunālos maksājumus,bet es viena nēsmu spējīga nomaksāt un meita strādā un saņem algu.Esmu izmisumā.Ko varētu man ieteikt?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Ilona!

Trūkst informācijas un nav skaidri pateikts, uz kāda pamata lietojat dzīvokli. Vai tas ir īres līgums ar pašvaldību? Vai līgums ir slēgts ar Jums? Ja tā, tad varat īres līgumu vienpusēji lauzt un pāriet uz citu dzīvokli. Līdz ar līguma laušanu/izbeigšanu Jums nebūs atbildības par komunālajiem pakalpojumiem, īres maksu utt.


Juta, 12.02.2013 jautāja:

Labdien.Mājai ir trīs īpašnieki-trijās daļās sadalīta.Divas daļas grib iet uz pārdošanu-trešā nepiekrīt.Vai pietiek,ka grib divi pārdot vai jātiesājas ar trešo daļu,lai pārdotu.Kā tur īsti ir?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Juta!

Ja kāds no kopīpašniekiem nevēlas pārdot, tad piespiest pārdot Jūs viņu nevarat, arī tiesāšanās tur neko nelīdzēs. Problēma būs ar pircēja atrašanu, jo šajā gadījumā nopirkt var tikai 2/3 no īpašuma.


Zinaida, 01.02.2013 jautāja:

Labdien. Mums ir paņemts hipotēkarais kredīts , ar termiņu līdz 2042.gadam, bet i banka ik pēc 2 gadiem liek pārrakstīt līgumu, par to ņem 100 eur. Vai banka ir tiesīga tā rīkoties, kredīts mums ir piešķirts līdz 2042.gadam un par ko tad jāmaksā tādu komisijas maksu?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Nevaram sniegt Jums atbildi, neizvērtējot un neredzot dokumentus. Katrā ziņā iesakām Jums griezties ar šiem jautājumiem bankā pie sava kredītspeciālista.


Kārlis, 01.02.2013 jautāja:

sveiki, nopirku kredītā dzīvokli laulības laikā uz sievas vārda (joprojām esam precējušies) .Tagad vēlos pārrakstīt pusi uz sava vārda, 50 uz 50. Kāds līgums ir jāstāda (pirkuma, dāvinājuma vai cits?) , lai es nevarētu šķiršanās gadījumā pieprasīt vēl no viņas puses pusi??


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Ja īpašums ir ieķīlāts bankā, tad vispirms Jums ir jāgriežas bankā un jānoskaidro, vai vispār banka ļaus īpašuma daļu atsavināt.


Aija, 03.01.2013 jautāja:

Labdien, es vēlos iegādāties dzīvokli, bet esošais īpašnieks jau vairakus gadus nav maksajis par apsaimniekošanu. Ja es noperku šo dzīvokli vai ir iespeja, ka apsaimniekotājs piedzen no manis šo paradu?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Nē. Par parādiem atbild persona, kas slēgusi apsaimniekošanas līgumu, respektīvi dzīvokļa pārdevējs. Uz Jums parādi nepāries, ja vien to speciāli neatrunāsiet pirkuma līgumā.


Evita, 10.01.2013 jautāja:

Manai mātei pieder privātmāja.Ir meita,dēls,dēla sieva ar kopīgu bērnu.Vai dēla sieva ar bērnu arī pretendē uz māju?Un kā mātei labāk darīt,ja viņa vēlas,lai māja paliek tikai meitai?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Pēc mātes nāves mantojumu saņems viņas laulātais (ja ir) un bērni. Dēla sieva ar bērnu varētu pretendēt uz mantojumu, ja brīdī, kad atklājas mātes mantojums, dēls ir miris.
Ja vēlas, lai īpašums paliek tikai meitai, tad to var tagad uzdāvināt meitai, reģistrēt īpašuma tiesības uz īpašumu uz meitu. Tas ir gan lētāk, gan vienkāršāk. Var, protams, rakstīt arī testamentu, bet izmaksas tad būs dārgākas un process sarežģītāks. Mantošanas un testamentu jautājumos Jūs detalizētāk var konsultēt notāri, kas šīs lietas kārto.


Danko, 27.01.2013 jautāja:

Labdien! vēlamies pirkt zemi no privātpersonas mājas būvei,bet apmaksa notiks pa daļām , lielākā iemaksa tagad , pārējais uz nomaksu. kā kārtot papīrus?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Ir vairāki varianti kā noformēt darījumu, tāpēc iesakām Jums griezties pie mūsu nekustamo īpašumu speciālistiem (http://www.arcoreal.lv/lv/kontakti/dzivojama-fonda-tirdzniecibas-departaments/), kuri, izvērtējot Jūsu situāciju, ieteiks labākos un drošākos risinājumus un palīdzēs Jums nokārtot darījumu.


Gita, 26.01.2013 jautāja:

Labdien! Gribu lūgt padomu ! Mēs dzīvojam saimnieka dzīvoklī bez īres līguma tikai mutiska vienošanās . Uz šo brīdi viņš mūs dzen ārā ir 4 nepilngadīgi bērni 3klase 1klase un 2bērnudārzā. vai ir kads likums ka apkures sezonā nedrīgst izdzīt laukā . Esmu pašvaldības dzīvokļu rindā bet viņi man iedeva adreses kur reāli nav darba ne vīram ne man mums līdz 29jan. ir jāadod atslēga kur nav pat devis mūnesi lai izvāktos izziņu mob atsūtīja piegdien 25jan ko darīt šajā situācījā


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Ja nav noslēgts īres līgums, tad diemžēl Jums nav juridiska pamata dzīvot citam piederošā īpašumā. Ja līdz šim, mutiski vienojoties ar īpašnieku, īrējāt īpašumu, maksājāt īres maksu un to varat pierādīt, tad tiesa var atzīt spēkā arī mutisku īres līgumu.


īrēna, 29.01.2013 jautāja:

Labdien.Esmu īrniece un man ir īres līgums ar dzīvokļa īpašnieku. man ir jautājums - dzīvoju jau ceturto gadu, bet nama apsaimniekotāja neslēdz ar mani apsaimniekošanas līgumu- visus maksājumus maksāju pēc apsaimniekotāja izsniegtā rēķina. Vai apsaimniekotājam ir obligāti jāslēdz līgums ar mani?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Apsaimiekotājam nav obligāti jāslēdz ar Jums līgums.


Vasilijs, 28.01.2013 jautāja:

Labdien,
Es gribu nopirkt dzīvokli. Dzīvokļa īpašnieks grib to pārdod (dzīvo ārzemēs), bet viņa bijuša sievā ir deklarētā un dzīvo šajā dzīvoklī un negrib to atbrīvot, ja es nopirkšu šo dzīvokli – ar kādām problēmām es varu satikties?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Ja pārdevēja bijušajai sievai nav tiesiska pamata dzīvot šajā dzīvoklī – īres līgums vai kāda cita rakstiska vienošanās ar tagadējo īpašnieku par to, ka viņa var šajā dzīvoklī dzīvot, tad viņai nebūs nekādas tiesības atrasties Jums (pēc nopirkšanas un Jūsu īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā) piederošā īpašumā.
Problēmas var rasties, ja šī persona labprātīgi neizvācas, tad Jums jāmeklē būs savu tiesību aizsardzība tiesību sargājošās institūcijās, piemēram, policijā. Fakts, ka persona ir īpašumā deklarējusi savu dzīvesvietas adresi, nerada tai tiesības šajā adresē dzīvot, ja tai nav tiesiska pamata dzīvot (piemēram, īres līgums).


Aija Marcinkus, 24.01.2013 jautāja:

Labdien! Sakiet, ludzu, vai lugt veikt privatmajas inventarizaciju drikt tikai viens sis pasas privatmajas domajamas dalas ipasnieks bez parejo piekrisanas?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Ar šo jautājumu Jums jāgriežas LR Valsts zemes dienestā.


Ilze, 02.01.2013 jautāja:

Labdien!
Jautājums interesants!Pirms daudziem gadiem nomiris mājas īpašnieks,bet māja tā arī palikusi uz viņa vārda.Nesen nomira viņa tiešais mantinieks-dēls.Māja tā arī vēl jo projām ir uz vecā tēva vārda.Kas tagad var pretendēt uz šo īpašumu?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Ja tēvam vai dēlam ir kādi mantinieki, tad var caur tiesu mēģināt iegūt īpašumu mantojumā. Ja mantinieku nav, tad īpašums pāriet valstij.


Kalvis, 28.12.2012 jautāja:

Labdien ! Banka izsola atsavinātu īpašumu, zemesgabalu un uz tā esošu dzīvojamo māju, Zemesgabals ir zemesgrāmatā, bet dzīvojamā māja nav, nav arī nodota ekspluatācijā. Vai pēc zemesgabala iegādes es būšu tiesīgs iegūt tiesības uz šo dzīvojamo māju un varēšu to ierakstīt zemesgrāmatā..nostiprināt to uz sava vārda kā jaunbūvi? paldies.
Ar cieņu,
Kalvis


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Kalvi!

Jāpievērš uzmanība, lai izsoles dokumentos būtu norādīts, ka uz zemes ir ēka, būtu arī attiecīgā dokumentācija par ēku – būvatļauja, projekts utt.


Ojars Barovskis, 09.12.2012 jautāja:

Sveiki.Man ar draudzeni nopirkts uz pusem dzivoklis,mes abi ipasnieki. Pec 1.gada mums piedzima berns. Tagad mes shiramies, un vina grib sev nemt 3/4 dalu un man atstat 1/3 , pamatojoties uz to ka vina paliek ar bernu. Es nepiekritu, dzivoklis ir pirkts uz 2. saimniekiem , es velos uz pusem. Vai jus neatbildesiet.kam taisniba, vai man ir jauztraucas shaja situacija? Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

„paņemt” Jūsu draudzene neko nevar. Īpašuma tiesības ir nostiprinātas diviem īpašniekiem un to nevar mainīt bez Jūsu piekrišanas. Iegūt vairāk daļas draudzene var tikai, ja Jūs pārdodat vai dāvināt viņai visu savu pusi vai daļu no tās.


Inga Bondare, 30.11.2012 jautāja:

Sveiki. (atvainojos, manam laptopam nav latviesu garumzimes)

Nopirku dzivokli 2008. augusta, kaa galvotajs naca mans puisis un draudzenes mamma, tagad jau ir pagajusi gandriz 5 gadi, kreditu maksaju regulari, kadi ir likumi, ja velos nonemt draudzenes mammu no galvotaja statusa? Protams saprotu to, ka dzivokla vertiba kops 2008. gada ir krietni kritusies. augusta 2013 ir japarraksta kredita ligums, jo termins beigsies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Jums ir jārunā un jāvienojas ar banku. Banka, iespējams, liks sameklēt citu galvotāju vai arī vienosieties par kādiem citiem noteikumiem.


Ilona, 30.11.2012 jautāja:

Labdien!
Mums ir radusies tāda situācija, ka mana tēva krustmāte, kurai nav bērnu, vīra, brāļu un māsu vēlas savu dzīvokli pārrakstīt uz sava krustdēla vārda, viņš skaitās viņas māsīcas dēls, kāds būtu lētākais pārrakstīšanas veids, jo abiem nav tādas naudiņas, lai varētu samaksāt lielos valsts nodokļus. Būšu pateicīga par sniegto konsultāciju.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Tā kā īpašnieks un ieguvējs nav tādā radniecībā, kad tiek piemērota 0.5% likme, tad izdevīgāk būtu īpašumu pārdot krustdēlam. Šajā gadījumā valsts nodeva ir 2% no lielākās summas - dzīvokļa pirkuma maksas vai kadastrālās vērtības. Ja būs dāvinājums, tad valsts nodeva būs 3%. Pārējās izmaksas abos gadījumos ir vienādas – nostiprinājuma lūgums pie notāra, kancelejas nodeva zemesgrāmatai.


Edgars, 27.11.2012 jautāja:

Labdien!
Lieta ir tāda, ka dzīvoklis ir privatizēts un ir izveidojies parāds par apsaimniekošanu no 2010.gada. Savukārt 2011. gada oktobrī zvērināts tiesu izpildītājs sāka piedzīt parādu apsaimniekotājā labā. Šogad 2012. gada novembrī apsaimniekotājs paziņo, ka parāda summa nav samazinājusies un privatizētais dzīoklis tiks atņemts un nodots izsolē, ja netiks samaksāta visa parāda summa. Tekošie rēķini tika maksāti daļēji, iespēju robežās, jo fiziski nebija iespējams maksāt tekošos rēķinus, pluss, to ko ieturēja tiesu izpildītājs.
Jautājums. Vai apsaimniekotājam ir tiesības atņemt privatizēto dzīvokli, ja parāds nesasniedz dzīvokļa vērtību?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Pārdot izsolē var tikai tiesu izpildītājs, ja ir spriedums par parāda piedziņu. Vai arī, protams, ja ir maksātnespējas process, tad administrators. Piedziņas vēršana uz nekustamo īpašumu notiek Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā. Ja parādniekam nav ienākumu vai citas mantas, uz kuru var vērst piedziņu, tad, ja piedzinējs to lūdz, tad piedziņu var vērst uz nekustamo īpašumu. Ja pārdodot nekustamo īpašumu izsolē tiks iegūta summa, kas pārsniedz parāda apmēru, atlikums pēc visu izdevumu segšanas tiks nodots parādniekam. Ja dzīvoklis ir ieķīlāts, tad līdz 31.12.2012. vēl ir nepieciešama hipotekārā kreditora piekrišana piedziņas vēršanai uz šo dzīvokli.


Kristina, 27.11.2012 jautāja:

Vīrs vēlas pārreģistrēt uz sievas vārda 1/2 domājamo daļu no viņam piederošā dzīvokļa. Mēs slēgsim dāvinājuma līgumu atlīdzības nozīmē privātā kārtā.
Vai līgumā drīkst neatrunāt, par kādiem tieši pakalpojumiem vīrs dāvina sievai pusi dzīvokļa?
Vai pareizi, ka līgums jāslēdz 3 eksemplāros, no kuriem viens iesniedzams zemesgrāmatā?
Vai tiesa, ka summu līgumā var nenorādīt un tad nodeva 0,5% apmērā tiks rēķināta no 1/2 kadastrālās vērtības?
Vai ir nozīme tam, vai notārs apliecinās mūsu parakstus uz dāvinājuma līguma, jeb tas pat ir obligāti?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Ja līgums ir atlīdzības nozīmē, tad ir jānorāda, ko apdāvinātais tādu labu ir izdarījis, par ko dāvinātājs tam dāvina īpašumu.
Jā, līgums jāslēdz vismaz 3 eksemplāros – katrai pusei pa vienam un viens uz zemesgrāmatu.
Jā, vērtību norādīt nav obligāti, bet parasti tomēr dāvinājuma līgumos norāda šo kadastrālo vērtību, Jūsu gadījumā vajadzētu norādīt šo pusi no kadastrālās vērtības.
Parakstus uz līguma nav obligāti jāapliecina, notārs jebkurā gadījumā apliecinās parakstus uz nostiprinājuma lūguma, kas būs jāiesniedz zemesgrāmatā.


Guntis, 08.11.2012 jautāja:

Mantojumā saņemta zeme (6.2 ha) un ēkas (māja, palīgēkas). Kadastrālā vērtība - 8267Ls. Īpašums bija ieķīlāts bankā uz pilnvaras pamata, kuru mantojuma atstājēja bija izrakstījusi citam radiniekam. Ir veikta šī īpašuma pārdošana par 15000, -Ls. Banka ir noņēmusi no konta (1500+13500Ls), tādejādi dzēšot apgrūtinājumu, kurš bija īpašumam. Pēc bankas kredītkomisijas lēmuma, atpakaļ pārdevēja kontā tika ieskaitīti 3092.58Ls (soda procenti). Pārdevējs nedzīvoja un nebija pierakstīts īpašumā. Jautājums, vai un no kuras summas jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis un kādi izdevumi (notāra pak., valsts nodevas, VZD, mantojuma apliecības saņemšana u.c.) ir noskaitāmi no tās summas?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punktā noteikts, ka gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts un ar nodokli netiek aplikts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas maksātāja īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta (kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese). Ja nekustamais īpašums, kuru atsavina, ir mantots līgumiskā, testamentārā vai likumiskā ceļā no laulātā, šīs panta daļas izpratnē uzskatāms, ka nekustamais īpašums ir viņu pārdzīvojušā laulātā īpašumā no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā kā mantojuma atstājēja īpašums.
Savukārt, ja neizpildās iepriekš minētie nosacījumi, tad, atsavinot nekustamo īpašumu, jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis. Kapitāla pieaugumu nosaka kā kapitāla aktīva (nekustamā īpašuma)atsavināšanas cenas un iegādes vērtības starpību (likuma 11.9 pants 1.daļa). Tātad Jūsu gadījumā nodoklis jāmaksā no 6733 Ls (15 000 LS - 8267LS = 6733 Ls). Saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.9panta piekto daļu kapitāla aktīva iegādes vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar tā iegūšanu: valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva lietā par apstiprināšanu mantojuma tiesībās vai lietā par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, komisijas nauda un citi līdzīgi izdevumi.


Inese, 12.11.2012 jautāja:

Dzīvoju daudzdzīvokļu mājā, 2 stāvu māja, kurā ir 6 dzīvokļi..Pirms 3 gadiem viena pati pa savu naudu nomainīju pusmājai jumtu, bet savukārt otru pusi kaimiņi nemaina- tas ir novecojis un tek. 2 stāva kaimiņam, kuram tek dzīvokli, tas šo dzīvokli izīrē un dzīvo privātmājā un braukā ar glaunu mašinu un nevienu santīmu nedod, lai rūpētos par savu īpašumu..Man rūp ne tikai savas mājas daļa, bet gan visa māja kopumā, jo ja viņš nerūpējās par savu daļu -ietekmē visu māju kopumā, tajā skaitā viņš apdraud -bojā manu privāto īpāšumu. Mūsu mājā apsaimniekotāju nav, katram jārūpējās pašam par savu daļu..Ko es varu izdarīt, lai viņi nomainītu jumtu?, jo tas taču apdraud arī mana īpašuma apzināta ļaunprātīga sabojāšana?

paldies par atbildi


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Jūsu situācijas izvērtēšanai nepieciešama papildus informācija par to, vai māja pieder katram domājamās daļās kā kopīpašums vai dzīvokļi ir reģistrēti zemesgrāmatā kā atsevišķi nekustamie īpašumi u.tml. Tomēr, likums paredz iespēju, ka jebkurš kopīpašnieks (jumts būtu visiem kopīpašumā) var veikt neatliekamus remonta pasākumus kopīpašumam un pēc tam prasīt no pārējiem segt izdevumus. Bet Jums nepieciešams konsultēties ar kompetentu juristu šajā jautājumā, lai noskaidrotu un izprastu visas juridiskās nianses.


Linda, 11.11.2012 jautāja:

Sveiki!
Sakiet,ludzu vai var davinat nekustamo ipasumu(vispirms noslegt privatu davinajuma ligumu un parakstus apliecinat barintiesa),ipasums nav zemesgramata registrets.
Un tad velak,kad davinatajs ierakstis vispirms uz sava varda ipasumu zemesgramata,pec tam parrakstit uz apdavinata varda.Vai tadam davinajuma ligumam bus speks likuma prieksha,ja noslegts laika,kad ipasums nav bijis registrets zemesgramata( ir tikai valsts zemes dienesta registrets), uz davinataja varda?IR ari nesen veikta inventarizacijas lieta.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Ja tas ir dzīvoklis, kas pirms privatizācijas pabeigšanas ir reģistrēts Valsts Zemes dienestā, tad var slēgt dāvinājuma līgumu, jo līdz dzīvokļa reģistrēšanai zemesgrāmatā (ja vien mājā jau nav uzsākta dzīvokļu reģistrācija zemesgrāmatā) visus darījumus reģistrē zemes dienestā.


valda, 13.11.2012 jautāja:

Kādi dokumenti nepieciešami,lai pārformētu uz vīra vārda reģistrētu nekustamo īpašumu uz sievas vārda un to iereģistrētu Zemes grāmatā,kā arī cik tas maksā,kāds ir lētākais variants un vai kādi nodokļi jāmaksā valstij šāda ģimenes iekšējā darījuma rezultātā.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Vīrs sievai īpašumu var uzdāvināt, noslēdzot dāvinājuma līgumu. Valsts nodeva zemesgrāmatai par īpašuma tiesību pārreģistrāciju būs 0,5% no īpašuma kadastrālās vērtības, kancelejas nodeva 10-15 Ls. Nepieciešams būs arī nostiprinājuma lūgums zemesgrāmatai, kas jāapliecina pie notāra. Notāra izmaksas varētu būt 30-40 Ls.


Ilona, 13.11.2012 jautāja:

Labdien, es iegādājos šogad dzīvokli un vēlos to pārrakstīt vai dāvināt meitai. Vai tas ir iespējams esmu laulībā , bet kā iegādājos dzīvokli es ar bērniem tur dzīvoju bez vīra vai pie notāra ir vajadzīgs vīra paraksts.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Ja īpašums ir nopirkts laulības laikā, tad pie tā atsavināšanas (tai skaitā, dāvināšanas, pārdošanas utt.) ir nepieciešama laulātā piekrišana. Izņēmums – ja starp laulātajiem ir noslēgts laulības līgums par mantas šķirtību. Ja īpašumu esat ieguvusi pirms laulībām, tad laulātā piekrišanu nevajag.


Helēna, 13.11.2012 jautāja:

Labdien!
Vēlos pardot dzīvokli, bet dzīvoklis ir tikai privatizēts, Esmu nokārtojusi mantojuma apliecību, dzīvokli nav vēl zemesgrāmata. Kā arī garāža ir sākta kārtota zemesgrāmatas reģistrēsanai.
Vai drīkst pārdot īpašumu, ja nav zemesgrāmatas?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Pārdot var tikai nekustamo īpašumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā.


Edgars, 06.11.2012 jautāja:

Labdien!
Man pieder īpašums ilgāk par pieciem gadiem un biju tur arī pierakstīts ilgāk par pieciem gadiem, izrakstījos šā gada janvārī. Vai pārdodot šo īpašumu man būs jāmaksā ienākuma nodoklis 15%?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Nē nebūs. Ņemiet vērā, ka 5 gadi īpašumā tiek skaitīti no dienas, kad jūsu īpašuma tiesības bija nostiprinātas zemesgrāmatā.


janis, 07.11.2012 jautāja:

Labdien,
sakiet vai pārdodot īpašumu, kas iegādāts laulības laikā ir nepieciešma laulātā piekrišana pirms īpašuma pārdošanas. Un ja nav nepieciešama, tad vai otrs laulātais pie laulības šķiršanas var apstrīdēt šo darijumu un uz laiku apgrūtināt nākamā īpašnieka īpašumu.
paldies


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Ja pārdod laulības laikā iegūtu īpašumu, ir nepieciešama pārdevēja laulātā piekrišana, izņemot gadījumus, ja laulības laikā pārdevējs šo īpašumu ieguvis mantojuma vai dāvinājuma ceļā. Tad piekrišana nav vajadzīga, jo ir laulātā atsevišķa manta. Ja ir bijis noslēgts laulības līgums par mantas šķirtību, tad arī otra laulātā piekrišana nav nepieciešama.


Aija, 08.11.2012 jautāja:

Labdien! Kādi dokumenti ir nepieciešami ,lai legalizētu 90 gadu sākumā patvaļīgi uzceltu saimniecības ēku un pirti , kura nav uzņemta iepriekšējā inventerizācijā , kad 1972. gadā iegādājās māju. Par patvaļīgo būvniecību ir sastādīts akts 1998. gadā , bet pēc tam ir pagasta administratīvais protokols par AK 152p. patvaļīgo celtniecību un lēmums -brīdināt par patvaļīgo celtniecību un pagasta domei nav iebildumi , ka esošās ēkas paliek savās vietās. Inventarizācijas lietā zīmogs.
Ar cieņu Aija


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Ar šo jautājumu Jums jāgriežas būvvaldē.


Laura, 08.11.2012 jautāja:

Sveiki!
Situācija šāda - īrniece nomaksāja visus parādus, lauza līgumu un atteicās no tālākas dzīvokļa izmantošanas. Dzīvoklī piedeklarējies un joprojām mitinās īrnieces bijušais draugs. Kopš lauzts īres līgums, vīrietis sācis komunālo pakalpojumu uzņēmuma kontā skaitīt īres maksu. Ko uzņēmumam darīt ar saņemto naudu, likuma kārtībā, ja zināms, ka pēc pāris nedēļām novada dome izliks (izdeklarēs) vīrieti no dzīvokļa. Līgums ar vīriet nekāds nav slēgts.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Ja līgums nav slēgts, tad maksājumiem nav nekāda pamatojuma un tie atmaksājami atpakaļ. Nav saprotams no jautājuma, vai vīrietis joprojām izmanto dzīvokli?


Ieva, 07.11.2012 jautāja:

Labdien, man ir šāds jautājums. Vēlos pirkt dzīvokli kura cena ir 4000ls, cik man tas izmaksas pie notāra un kuram jāmaksa visi izdevumi pie notāra-pircējam vai pārdevējam?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Ja dzīvoklim netiek ņemts finansējums bankā, tad notāra izdevumi ir - nostiprinājuma lūgums ap 50 LVL, Pirkuma līgums ap 50 LVL. Vēl par dokumentu reģistrāciju zemesgrāmatā 15 LVL kancelejas nodeva, 2% no īpašuma pārdošanas summas vai kadastrālās vērtības LVL (no lielākās summas).
Parasti šos izdevumus sedz pircējs, bet var arī vienoties savādāk, atrunājot to pirkuma līgumā.


Alma, 07.11.2012 jautāja:

Labdien!Vēlos pārdot zemi,bet uz manas zemes atrodas būve,kura pieder citam īpašniekam.Vai zemes
pirmpirkuma tiesības ir būves īpašniekam.Kā man šinī gadījumā vispirms rīkoties.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Jā, būves īpašniekam ir pirmpirkuma tiesības uz zemi. Pēc pirkuma līguma noslēgšanas Jums jāiesniedz noslēgtais pirkuma līgums ēkas īpašniekam, kuram 2 mēnešu laikā ir tiesības izlemt – izmantot vai neizmantot pirmpirkumu. Ja izmanto, tad iestājas pircēja vietā noslēgtajā pirkuma līgumā un pilnībā pārņem visas pirkuma līgumā noteiktās pircēja saistības, tai skaitā, kas attiecas uz pirkuma maksas samaksu un kārtību. Ja neizmanto un ir pagājuši 2 mēneši, tad pircējs var reģistrēt savas īpašuma tiesības zemesgrāmatā.
Vēl ir variants pirms pirkuma līguma noslēgšanas vai arī uzreiz pēc, lai nav jāgaida 2 mēneši un ja ēkas īpašnieks nevēlas zemi iegūt, ēkas īpašnieks pie notāra uzraksta atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.


Renāte, 05.11.2012 jautāja:

Labdien!Savu privatizētu dzīvokli izīrēju īrniecei uz gadu,sastādot un reģistrējot īres līgumu pie zvērināta notāra,kur īres līgums beidzas pēc nedēļas.Uz doto brīdi īrniece atrodas ārzemēs,telefona īsziņā īrniece raksta,ka vēlas turpināt īrēt manu dzīvokli un pagarināt īres līgumu vēl uz gadu,bet diemžēl viņa nevarot ierasties Latvijā līdz šā līguma beigām,lai noslēgtu jaunu,bet varēs ierasties tikai pēc pusotra mēneša.Līgumā ir rakstīts,ka pusēm vienojoties,līguma termiņu var pagarināt,noslēdzot attiecīga satura vienošanos,mutiska vienošanās netiek ņemta vērā.Es vēlos turpināt izīrēt īrniecei dzīvokli,bet kā lai es pareizi rīkojos šajā situācijā,ja īrniece atrodas ārzemēs?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Īrniece var parakstīt vienošanos ārzemēs un parakstītu atsūtīt Jums pa pastu.


Jana, 31.10.2012 jautāja:

Labdien,
Mēs ar vīru un mūsu bērniem dzīvojam dzivoklī,kuru vīrs paņēma uz kredīta būdams pirmajā laulībā,kad viņi izšķīrās tad bijusi sieva nepretendēja uz dzīvokli,tikai uz alimentiem (viņiem ir kopīgs dēls) mums vel 10 gadus jāmaksā tas kredīts,jautājums ir tāds kādas tiesības man ir uz šo dzīvokli ja es gribēšu šķirties un kurš mantos dzīvokli pēc vīra nāves?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Ja dzīvoklis ir reģistrēts uz vīra vārda pirms Jūsu laulībām, tas ir uzskatāms par vīra atsevišķu mantu. Ja kopīgi maksāta kredītu, tad ieteiktu noslēgt laulības līgumu, kur noteikt, ka šis dzīvoklis ietilpst laulāto kopmantā, lai šķiršanās gadījumā Jums būtu tiesības pretendēt uz tā daļu.
Pēc vīra nāves dzīvokli mantos patreizējais laulātais, tas ir Jūs, un visi vīra bērni. Precīzāku informāciju Jums var sniegt jebkurš notārs, jo to kompetencē ir gan laulības līgumu sagatavošana, gan mantojuma lietas.


Irina, 31.10.2012 jautāja:

Labdien!
Velejos noskaidrot, ja ir iegadats dzivoklis un tagad banka to ir atnemusi un jau nodevusi tiesai un izsolei, dek kredita neatmaksas. Pats dzivokla ipasnieks - sieva,uzsaka maksatnespeju, lai banka nepiedzen lielu naudu. Kas notiek ar galvotaju - viru? Vinam ir savi ipashumi, kas nav deklereti zemesgramata, tikai pasvaldiba ir - privatizacijas ligums, un nevelas lai tos atnem. Vai versas pret galvotaju, ja, tam kam atnem mantu ir uzsakta maksatnespeja? Vai galvotajs ipashumus var parrakstiit bernam ka davinajumu vai sastadit pardosanas aktu ar notara apstiprinajumu (vai tad banka tad var galvotajam ko atnemt, ja parrakstija berniem to visu)? vai labak piem., galvotaja matei tas japarraksta? ka labak rikoties tada situacija?

Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Jums jāgriežas pie kompetenta jurista ar saviem jautājumiem, jo izsmeļošas atbildes sniegt šādā veidā nevarēsim. Jā, banka var vērsties pret galvotāju, ja pats parādnieks nevar samaksāt, un, ja galvotājs nesedz parādu labprātīgi, tad banka galvotājam esošos īpašumus var atņemt tieši tādā pat ceļā, kā pašam parādniekam.


Edgars, 28.10.2012 jautāja:

Situācija ir tāda,ka ar līgavu un vēl vienu pāri vēlējāmies kopā īrēt dzīvokli,ievācāmies tur,samaksājām drošības naudu,bet dažādu iemeslu dēļ tur vairs nevaram atļauties dzīvot,īres līgums vēl nav noslēgts.vai dzīvokļa īpašniekiem ir tiesības piespiest mūs tur dzīvot?kā šo situāciju varētu atrisināt?vai saimnieki var atteikties vienoties par izvākšanos?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Ja līgums nav noslēgts, tad Jums nav pamata uzturēties svešā īpašumā un neviens arī nevar uzspiest Jums tur palikt. Ja arī juridiski Jums spēkā ir mutisks līgums, tad to varat arī mutiski uzteikt, paziņojot īpašnieka, ka vēlaties izvākties un neturpināt īres attiecības.


Inga, 16.10.2012 jautāja:

Labdien!

Nopirku dzīvokli, pirkuma līgumā nosakot,ka samaksu veikšu pa daļām 6 mēnešu laikā. Šobrīd rit 2. mēnesis. Līgums notariāli apstiprināts. Veicu pirmo iemaksu, un, saskaņā ar līgumu, dzīvoklis tika notots manā rīcībā. Līgumā minēts,ka dzīvoklim bija jābūt nodotam man tādā un tādā datumā bez parādiem un deklarētām personām. Taču šobrīd izrādās, ka dzīvoklim ir paliels parāds, pluss deklarēta persona, kam neesot kur cittur deklarēties. Ipašnieks sola man šo parādi nomaksāt,kamēr būšu beigusi maksāt visu summu. Zemesgrāmatu saskņā ar līgumu kārtošu,kad būšu veikusi visus maksājumus. Kas notiek ar šo parādu, ja viņš vinu nenomaksās? Ko darīt ar deklarēto personu,ja viņš atsakās izdeklarēties? Vai varu sūdzēt dzīvokļa īpašnieku tiesā un atprasīt atpakaļ visu naudu, jo viņš ir pārkāpis līgumu?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Šajā gadījumā jāskatās, kas Jums ir rakstīts pirkuma līgumā. Ja tur norādīts, ka pārdevēja parādus nepārņemat, tad Jums par tiem nebūs jāmaksā. Par apsaimniekošanu un komunālajiem sāksiet maksāt ar dzīvokļa pieņemšanas brīdi vai apsaimniekošanas līguma noslēgšanas dienu, skatoties kā paredzēts Jūsu pirkuma līgumā. Par deklarētajām personām – kad būsiet īpašniece un Jūsu īpašuma tiesības būs reģistrētas zemesgrāmatā, tad Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē varēsiet vērsties ar iesniegumu, ka Jūsu īpašumā ir deklarējusies nepiederošas personas. Aptuveni 1-2 mēnešu laikā tās tiks no Jūsu īpašuma izdeklarētas, ja tām tik tiešām nebūs pamata tur atrastie (īpašuma tiesības, īres līgums). Par sūdzēšanu tiesā un atkāpšanos no līguma, jāskatās, vai atkāpšanās Jums ir paredzēta pirkuma līgumā un kādos gadījumos tā piemērojama.


sanija, 17.10.2012 jautāja:

Nepilnu gadu atpakal mira vecmamina, kura ireja zemi no pagasta (nomas ligums)...isti nezinu ka to formlet.Testamenta nebija,tatad viss automatiski tiek vecmaminas berniem-dels (mans onkulis), meita (mana mamma).Nepagaja gads, un mira mana mamma...si gada laika taa arii netika nokartoti nekadi dokumenti.Mammai esam divi berni.Ka tagad pareizi rikotoes,jo onkuls ar pilnu kruti grib visu kartot tagad.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien,

Mantojuma lietas kārto notāri. Jums jādodas pie jebkura notāra, kurš arī sniegs nepieciešamās konsultācijas un sagatavos visus dokumentus.


Liana, 16.10.2012 jautāja:

Dzivoklis iegadats par pajam no paju sabiedribas.Zemesgramata maja nav ierakstita. Kadi dokumenti nepieciesami lai es to varetu pardot


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Pirms reģistrācijas zemesgrāmatā dzīvoklis Jums noteikti ir reģistrēts Valsts Zemes dienesta kadastra reģistrā. Līdz mājas reģistrēšanai zemesgrāmatā visi darījumi, tai skaitā, pārdošanas darījums ar Jūsu dzīvokli tiek reģistrēts VZD. Lai pārdotu šādu dzīvokli, ir nepieciešams pirkuma līgums, pircējam jāpārslēdz līgums ar apsaimniekotāju un tad šie dokumenti tiek iesniegti VZD. Protams, lai izsmeļoši atbildētu uz Jūsu jautājumu, ir jāzina darījuma noteikumi, samaksas kārtība utt.


Dana, 01.10.2012 jautāja:

LAbdien! man ir jautajums! Dzivoju maja jau 5 gadus. Bet tgd ir velme dzivot citur gribu pardot. gribetu zinat cik liels procents bus jamaksai jvalstij, ja zemesgramata ir tikai 3 gadus?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Dana!

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ir 15% no ienākuma, tas ir no starpības starp pārdošanas summu, par kādu tagad pārdodat nekustamo īpašumu, un iegādes vērtību, kas ir summa, par kādu ieguvāt (nopirkāt) nekustamo īpašumu. Šai summai papildus var pieskaitīt arī izdevumus, kas saistīti ar īpašuma iegādi – zemesgrāmatu nodevas u.tml. Plašāka informācija pieejama VID mājas lapā www.vid.gov.lv vai uz VID informatīvo tālruni.


Inga, 03.10.2012 jautāja:

Labdien! Vai kārtojot hipotēkas nostiprinājuma lūgumu pie notāra ir jāapstiprina tikai ķīlas devēja paraksts, vai kredītiestādes pārstāvim nav jāpiedalās nostiprinājuma lūguma sastādīšanā, t.,i., jāparakstās nostiprinājuma lūguma dokumentā ?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Inga!

Nē nav. Notārs apstiprina tikai īpašnieka/ķīlas devēja parakstu.


valters, 02.10.2012 jautāja:

Labdien,Man pieder zeme un uz manas zemes atrodas māja kas man nepieder un mana zemesgrāmatā ir ieraksts piespiedu zemes noma .Ja man nepiederošās mājas īpašnieki grib dāvināt šo māju ne radiniekam vai jaunajam mājas īpašniekam man arī būs jādod nomāt zemi piespiedu kārtā


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Jā, protams. Pie tam, ja zemes nomas līgums ir ierakstīts zemesgrāmatā (ēkas zemesgrāmatas nodalījumā), tad tas būs saistošs arī nākamajiem ēkas īpašniekiem. Tātad nomas maksu saskaņā ar nomas līgumu varēsiet prasīt jau no jaunā īpašnieka, kad tas būs reģistrēts zemesgrāmatā.


Eriks, 03.10.2012 jautāja:

Labdien!
Dzivoju arzemes. Taisos atgriezties Latvija. Iegadajos dzivokli Riga.
Velos taisit Testamentu. Varu izveleties "priveilegieto".
Jautajums:
Ka labak to uzrakstit jo velos ar nosacijumiem: sievai (ja aiziesu pirmais) un pec tam vienam no 3 deliem ?
Paldies,
Ar cienu,
Eriks


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Par testamenta jautājumiem Jums ir jājautā notāriem.


Jevgenija, 30.09.2012 jautāja:

Gribu pārdot dzīvokli Rīgā. Dzīvoklis ir privetizēts uz mani 2005.gadā, bet māja tikai šogad tika privatizēta un man nav ierasksta zemesgrāmatā ka man pieder zemes domājamā daļa. Sakarā ar to jautājumi
1) vai pirms pārdošanas obligāti ir jāprivatizē zemes domājamā daļa?
2) vai pēc pārdošanas būs jāmaksa nodokļi, jo it kā tikai tad esmu reģistējies..
Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Lai atbildētu konkrēti, mums būtu jāredz Jūsu dokumenti, bet no Jūsu stāstītā konstatējam, ka esat šogad reģistrējusi zemesgrāmatā dzīvokli, kuram nav klāt kopīpašumā esošās zemes daļas. Iespējams, ka zeme, uz kuras atrodas māja, pieder privātai personai, līdz ar to arī Jūs šīs zemes daļas īpašumā arī neieguvāt, bet Jums tās būs jānomā no zemes īpašnieka.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāmaksā no īpašuma pārdošanas, ja tas nav īpašumā ilgāk kā 5 gadi no zemesgrāmatas reģistrācijas brīža un vismaz gadu nav Jūsu deklarētā adrese. VID metodiskajā materiālā Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no nekustamā īpašuma atsavināšanas ienākuma (aktualizēts uz 24.08.2012.) ir teikts, ka „Pārdodot privatizētu dzīvokli, ja visas dzīvojamās mājas privatizācija nav uzsākta 60 mēnešus līdz dzīvokļa pārdošanas dienai un tādējādi nodokļa maksātājam nav bijusi iespēja pārdodamo dzīvokli ierakstīt zemesgrāmatā likumā noteiktajā 60 mēnešu laikposmā, šī īpašuma reģistrācija Kadastra reģistrā ir pielīdzināma reģistrācijai zemesgrāmatā.” (sk. http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=38&hl=1&oid=5540&otype=17 ). Līdz ar to, ja šis noteikums Jums ir izpildīts un esat arī šai dzīvoklī deklarējusies vismaz gadu (šo pēdējo 5 gadu laikā), tad nodoklis Jums nebūs jāmaksā.


Signe, 25.09.2012 jautāja:

Labdien, 2003. gadā izsolē iegādājāmies zemi ar ēku, kurā ielaidām īrniekus, uz doto brīdi tur vairs neviens nedzīvo, īpašumu plānojam pārdot, vai mums būs jāmaksā nodoklis par īpašuma pārdošanu valstij? Un ja jā, cik lielā apmērā. Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Gūtais ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli atbilstoši likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.prim9 pantam.
Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punktā noteikts, ka gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts un ar nodokli netiek aplikts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas maksātāja īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta (kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese).
Savukārt, ja neizpildās iepriekš minētie nosacījumi, tad, atsavinot nekustamo īpašumu, jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis. Kapitāla pieaugumu nosaka kā kapitāla aktīva (nekustamā īpašuma)atsavināšanas cenas un iegādes vērtības starpību (likuma 11.9 pants 1.daļa). Nodokļa likme ir 15%.
Saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.9panta piekto daļu kapitāla aktīva iegādes vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar tā iegūšanu: valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva lietā par apstiprināšanu mantojuma tiesībās vai lietā par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, komisijas nauda un citi līdzīgi izdevumi.


Alex, 25.09.2012 jautāja:

Man i.r tada situacija. Es pardevu dzivokli. Pie notara bija sastadits privatpirkuma ligums, kura bija ierakstits ka notara izmaskas un zemesgramatas registresana jasedz solidari. BET es ( ka pardevejs), nepamaniju saja ligumaa ka izmaksas par zemesgramatas registresanu man ari bus jamaksa. Pie notara gaja runa tikai par not. izmaksam. Par to ka es negribu maksat cilveks grib ar mani tiesaties. Sakiet ludzu kam ir patiesiba? Kadi man ir varianti ? Vai varu es nemaksat?
Un otrais jautajums : kamer mans pircejs neregistres ipasumu paradi komunaliem pakalpojumiem krasies uz mana varda? Vai ta ir patiesiba?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Ja līgumu ar šādu pienākumu – maksāt izdevumus par reģistrāciju – esat parakstījis, tad Jums tas arī ir jāpilda. Tas, ka nepamanījāt vai rūpīgi nelasījāt to, ko parakstāt, neatbrīvo Jūs no pienākumu pildīšanas. Kamēr pircējs nebūs reģistrējis savas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, Jums būs jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis. Par komunālajiem maksājumiem, jāskatās, kā esat vienojušies pirkuma līguma. Pēc būtības jāmaksā būtu tam, kas tos izmanto, ja īpašums ir jau nodots lietošanā pircējam, tad pienākums maksāt par īpašuma izmantošanu (apsaimniekošana, komunālie) ir pircēja pienākums. Protams, līgumus ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem pircējs varēs noslēgt tikai, kad viņa īpašuma tiesības būs reģistrētas zemesgrāmatā.


Liene, 26.09.2012 jautāja:

Vīram pieder dzīvoklis. Dzīvoklim ir iegādāts pirms laulībām, ir hipotekārais kredīts. Laulībā ir nepilngadīgi bērni. Mēs vēlamies šķirties. Jautājums. Vai var šo dzīvokli pārrakstīt bērniem?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Liene!

Jā, var, ja banka tam piekrīt. Vīrs var šo dzīvokli bērniem uzdāvināt, bet, ņemot vērā, ka dzīvoklis ir ieķīlāts par labu bankai, tad ir nepieciešama bankas atļauja.


aniram, 26.08.2012 jautāja:

labdien . vēlētos uzzināt ja es pērku dzīvokli izsolē no tiesu izpildītāja . vai man ir jāmaksā nodoklis un cik liels viņš būtu ?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Jums būs jāmaksā valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā 2% no pirkuma maksas.


MetaVēlos pārdot šo lauksaimniecībā izmantojamo zemi, 26.08.2012 jautāja:

Labdien!
Manā īpašumā ir zeme un māja,kas iegūta atjaunojot īpašuma tiesības 1996.gadā.Šobrīd vēlos pārdot visu lauksaimniecībā izmantojamo zemi,bet māju un zemi zem ēkām vēl vēlētos paturēt savā īpašumā.Viss īpašums reģistrēts vienā Zemesgrāmatā.Vai nepieciešams atdalīt? Vai varbūt ir kāds cits risinājums?
Pateicos par atbildi !


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Jā, Jums īpašums ir reāli jādala – jāgatavo abiem īpašumiem jauni atsevišķi zemes robežu plāni, jāreģistrē atdalīšana zemesgrāmatā.


Gunārs, 26.08.2012 jautāja:

Labdien !

Es izsolē 2011.gadā nopirku dzīvokli par 14000,-Ls, tagad es šo dzīvokli gribu dāvināt (Dāvinajuma līgums par 9000,-Ls) personai ar kuru man nav radnieciskas attiecības.
1. Vai man ir jāmaksā IIN 15% ?
2. Vai apdāvinātājam ir jāmaksā 25% par dāvanu ?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Jums nodoklis nav jāmaksā, jo Jūs negūstat ienākumu. Dāvinājuma saņēmējam jāmaksā ienākuma nodoklis par saņemto dāvanu no vērtības virs 1000 Ls. Skatiet Likumu Par iedzīvotāju Ienākuma nodokli.


inga, 25.08.2012 jautāja:

sveiki 2001gada pardevu dzivolki ar ko apstiprinajam pie notara bet tam dzivoklim nebija zemesgramatas,tagad 2012 gada jaunais saimnieks prasa man parakstu prieks zemesgramatas jo vins karto un bez mana paraksta nevar nokartot!
ka tad tagad sanak kad tas dzivoklis vel pieder man?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Inga!

Paraksts nepieciešams, lai pircējs nostiprinātu savas īpašuma tiesības zemesgrāmatā. Īpašuma tiesības pagaidām viņam apstiprina šis pirkuma līgums, jo kā pati rakstījāt, dzīvoklis zemesgrāmatā nebija reģistrēts.


Linda, 23.08.2012 jautāja:

1. Vai fiziska persona (IK) var davinat nekustamo ipasumu privatpersonai, ja tos vieno radniecigas saites? Ar kadiem nodokliem jarekinas?
2. Vai fiziska persona (IK) var iret nekustamo ipasumu no privatpersonas, ja tos vieno radniecigas saites? Ar kadiem nodokliem jarekinas?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Linda!

Var gan dāvināt, gan īrēt. Lai atbildētu uz jautājumiem par nodokļiem, nepieciešama informācija par radniecību.


Uldis, 30.08.2012 jautāja:

Sveicināti!
Man ir īpašumā dzīvoklis. kurā es pats nedzīvoju. Vēlos tur uz ilgāku laiku ļaut dzīvot savai darba kolēģei. Naudu par šo mana īpašuma izmantošanu negrasos ņemt, tikai vēlos, lai tiktu nomaksāti visi komunālie maksājumi un dzīvoklis uzturēts kārtībā. Sakiet lūdzu, kā juridiski pareizi noformulēt līgumā,- īpašuma nodošana bezatlīdzības lietošanā, patapināšana, nodošana bezmaksas nomā, izīrēšana bez atlīdzības?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Tā būs patapināšana. Patapinājuma līgumā Jums jānorāda, ka patapinājuma ņēmējam (kolēģei) ir jāsedz visi izdevumi par komunālajiem u.c.pakalpojumiem.


Liene, 30.08.2012 jautāja:

Labdien, man ir ipasums, kuru esu iegadajusies ar hipotekara kredita palidzibu, velos ipasumu pardot, bet sobrid tirgus vertiba ipasumam ir mazaka neka summa par kadu to iegadajos. ja pardodu ipasumu, un summa nenosedz banka panemto kreditu, kas notiek ar atlikuso summu? vai banka var nepiekrist dzivokla pardosanai, jo tad atlikusajai summai vairs nav kila (dzivokla) ?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Šis jautājums Jums ir jārisina ar banku.


Sanita, 30.08.2012 jautāja:

Mums ar vīru kopīpašumā pieder dzīvoklis,kas privatizēts par sertifikātiem pirms 2000.gada un reģistrēts Zemesgrāmatā tikai 2012.gada sākumā( nekādu aizliegumu tam nav bijis, tādas bija mūsu materiālās iespējas).Deklarējušies dzīvoklī esam kopš privatizācijas. Vīrs ir valsts amatpersona un vēlas man, sievai pārdot vai uzdāvināt savu pusi no dzīvokļa. Mums nepieciešams lētākais risinājums izmaksu ziņā, tāpēc būtu nepieciešams zināt, kā ir izdevīgāk - vīram pārdot savu 1/2 daļu sievai par 1/2 no kadastra vērtības vai dāvināt. Vīrs gribētu pārdot savu 1/2 daļu par nedaudz lielāku vērtību( starpība starp kadastra 1/2 vērtību un vēlamo cenu būtu 300 lati), bet vai tas nepalielinās nomaksājamo nodokļu summu, ja tomēr pārdod nevis dāvina ? Ja dāvina, vai pie augstākminētajiem nosacījumiem, vīram INN ir vai nav jāmaksā ?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Izmaksu ziņā abi varianti - dāvināt vai pārdot laulātajam – ir vienādi. Jāmaksā 0.5% no lielākās summas starp pārdošanas cenu (ja pirkums) vai dāvinājumā norādīto vērtību (ja dāvinājums) un kadastrālo vērtību. Dāvinot, vīram iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā. Pārdodot, nodoklis būs jāmaksā no starpības starp pārdošanas cenu par kādu tagad pārdod un iegādes vērtību (par kādu īpašumu ieguva, tas ir, pirkuma maksu pirkuma līgumā).


Edgars, 22.08.2012 jautāja:

Labdien!

Esmu mantojis nekustamo īpašumu, ierakstīju Zemesgrāmatā un saņēmu no pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu ar tēva parādu, vai man kā mantiniekam ir jāapmaksā šis parāds?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Jā, jāapmaksā, jo uz mantinieku pāriet visi mantojuma atstājēja parādi.


Oskars, 22.08.2012 jautāja:

Mana tāla radiniece(4 škiras radniecība) grib man atdot īpašumu, varat pateikt kāds būtu izdevīgākais veids finansiāli kā to likumīgi nodot man? Vai piem. pārdodot īpašumu un norādot pārdošanas līgumā zemāku vērtību nekā kadastrālā vērtība, kapitāla pieauguma nodoklis būs viņai jāmaksā no kadastrālās vērtības vai līgumā norādītās vērtības? Vai arī dāvinājuma līguma gadījumā - ja dāvinājuma vērtību uzrāda zemāku nekā kadastrālo vērtību( tas vispār ir iespējams?) , no kuras summas man būs jāmaksā nodoklis?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Ja īpašumu iegūsiet uz pirkuma līguma pamata, tad Jums pie īpašuma tiesību reģistrēšanas zemesgrāmatā būs jāmaksā valsts nodeva 2% no lielākās no šādām summām: pirkuma maksas vai kadastrālās vērtības. Līgumā pirkuma maksu var noteikt brīvi, kā puses vienojas (kaut vai kadastrālo vērtību). Pie dāvinājuma līguma šī valsts nodeva Jums būs jāmaksā 3% no lielākās no šādām summām: dāvinājumā norādītās vērtības, par kādu puses īpašumu novērtē, vai kadastrālās vērtības. Protams, pārsvarā puses dāvinājuma līgumā īpašumu novērtē kadastrālās vērtības apmērā.
Attiecībā par kapitāla pieauguma nodokli, kas jāmaksā Jūsu radiniecei pie īpašuma atsavināšanas, ir jāskatās, vai ir izpildījušies divi nosacījumi – īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā vismaz 5 gadus un ir vismaz 12 mēnešus pēc kārtas bijusi šai īpašumā deklarējusies. Ja šie divi nosacījumi ir izpildīti, tad ienākuma nodoklis nav jāmaksā. Ja kāds no šiem nosacījumiem nav izpildījies, tad nodoklis ir jāmaksā 15% no starpības starp pārdošanas cenu, par kādu pārdos Jums, un iegādes vērtību, par kādu radiniece ieguva īpašumā šo īpašumu (piemēram, pirkuma maksa). Ja radiniece īpašumu Jums dāvinās, tad nekāds ienākuma nodoklis viņai jāmaksā nebūs. Bet ienākuma nodokli var nākties maksāt Jums, jo dāvinājumu ar nodokli neapliek, ja dāvinātāju ar dāvinājuma saņēmēju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei, bet pārējos gadījumos neapliek tikai līdz 1000 latiem taksācijas gada laikā, izņemot, ja fiziskā persona ir saņēmusi dāvanu ar atlīdzības raksturu Civillikuma izpratnē (sk.likums par Iedzīvotāju ienākuma nodokli 9.panta 35).apakšpunktu.


LIGA, 21.08.2012 jautāja:

VAI IR IESPEJAMS PARDOT SAVU LV PIEDEROSO ZEMES IPASUMU BEZ MANAS KLATBUTNES?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Jā, ja esat izdevusi attiecīgu pilnvarojumu un pilnvarotā persona veic pārdošanu un dokumentu parakstīšanu Jūsu vārdā. JA pilnvarojuma nav, tad pārdot varat tikai pati personīgi parakstot pirkuma līgumu un nostiprinājuma lūgumu pie notāra zemesgrāmatai.


Intars, 05.08.2012 jautāja:

Labdien!

Ceru, ka spesiet atbildet uz sekojosajiem jautajumiem:

*Vai tada gadijuma, ja mana sieva davina ipasumu (dzivokli) manam tevam, vinam ir jamaksa IIN? Vai ari seit tiek ieverota tresas pakapes radnieciba?

*Mana ipasuma ir dzivoklis, kas man pieder mazak par 5gadiem (esmu deklarets ipasuma), es velos dzivokli pardot un noslegt ligumu par izpirksanu. Vai kapitala pieauguma nodoklis bus jamaksa ar to dienu, kad noslegts ligums vai ari pirkums juridski skaitas izpildits tikai pec dzivokla pilnas izpirksanas un ipasnieka mainas zemesgramata, kas savukart bus jau pec 5gadu ipasumtiesibu parsniegsanas. Un kads varetu but labakais abpuseji izdevigakais veids kaa sadu izpirksanu noformet?

Jau ieprieks pateicos par atbildem!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Attiecībā par dāvinājumu, sieva nebūs radniecībā ar Jūsu tēvu. Ienākuma nodoklis sievai nebūs jāmaksā, jo viņa atdāvina īpašumu (dāvinājums ir bez atlīdzības) līdz ar to ienākumu negūst un nodoklis nav jāmaksā. Jūsu tēvam būs jāmaksā ienākuma nodoklis par dāvinātas lietas saņemšanu virs 1000 Ls, izņemot, ja dāvinājumu noformēsiet atlīdzības nozīmē.
Nodoklis Jums būs jāmaksā jau no pirmās saņemtās pirkuma maksas maksājuma daļas. Sīkāku informāciju jautājiet VID konsultantiem. Izpirkšanu (jeb juridiski precīzāk tās ir nomaksas pirkums) viskorektāk ir noformēt, noslēdzot nomaksas pirkuma līgumu, kur tiek atrunāti maksājumi un termiņi. Par tālāko jau vienojaties ar pircēju – kad tiek nododas īpašuma un lietošanas tiesības, kad tiek pārreģistrētas īpašuma tiesības, vai zemesgrāmatā tiks nostiprināta hipotēka par labu pārdevējam atlikušās pirkuma maksas apmērā utt. Par šiem jautājumiem iesakām konsultēties pie jurista, kas specializējies nekustamo īpašumu jautājumos.


Intars, 05.08.2012 jautāja:

Labdien!

Sads gadijums - man pieder zeme uz kuras ir uzbuveta maja un paligekas, neviena buve nav nodota, juridiski tai vieta ir tikai zeme, sogad, maju ar ekam nodeklareju VIDaa. Ja velos pardot so ipasumu, kadi ir iespejamie varianti, vai obligati nepieciesams registret zemesgramata. Dala no majas ir patvaliga buve bez projekta, saskanosanas,utt. Paligekam ir sifera jumts, kas nelauj ekas registret zemesgramata bez parbuves. Vai sadu ipasu ir iespejams pardot?

Jau ieprieks pateicos par atbildi.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Teorētiski īpašumu pārdot varat, bet pirkuma līgumā minēsiet, ka pārdodat zemi ar visu, kas uz tās atrodas, neminot konkrēti ēkas, jo citādi, ja norādīsiet ēkas līgumā, tad zemesgrāmata izdos atteikumu, jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem pārdot var to, kas reģistrēts zemesgrāmatā. Jūsu gadījumā ēkas ir neatdalāmas no zemes, līdz ar to tiek pārdotas kopā ar zemi kā tās sastāvdaļas. Protams, jautājums, vai pircējs piekritīs pirkt zemesgrāmatā nenoreģistrētas ēkas, ir iespējams.


Baiba, 09.08.2012 jautāja:

Labdien. Manai mammai pieder māja,kura ir mantota 15 gadus atpakaļ, tagad viņa to grib pārdot, taču pēdējos 6 gadus nav šajā īpašumā deklarēta. Vai būs jāmaksā ienākuma nodoklis?. Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Nodoklis būs jāmaksā, ja īpašuma pārdošanas cena būs lielāka par tās iegādes vērtību atbilstoši likumam Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, un ja nav izpildījušies abi no sekojošiem nosacījumiem: mātes īpašuma tiesības zemesgrāmatā reģistrētas vismaz 5 gadus un ir deklarēta šajā adresē nepārtraukti vismaz 1 gadu šo pēdējo 5 gadu laikā.


Aivars, 09.08.2012 jautāja:

Labdien!
Vēlos pārdot lauksaimnieciski izmantojamu zemi. Vai es to varu pārdot jebkuram Eiropas savienības valsts pilsonim?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Saskaņā ar likumu par Par zemes privatizāciju lauku apvidos 28.pantu Pārejas posmā no 2004.gada 1.maija līdz 2014.gada 30.aprīlim zemi var iegūt īpašumā saskaņā ar Civillikumu un citiem likumiem:

1) Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, ja viņi vēlas veikt uzņēmējdarbību Latvijā kā pašnodarbinātie zemnieki un vismaz trīs gadus nepārtraukti dzīvo Latvijā, kā arī vismaz trīs gadus pēc kārtas Latvijā aktīvi nodarbojušies ar lauksaimniecību;

2) pārējie Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētas juridiskās personas, izņemot lauksaimniecības un meža zemi.


Arnita, 10.08.2012 jautāja:

Labdien!
Mani interesē tāds jautājums.Mums ar civilvīru ir kopīgs dzīvoklis, kas ir uz viņa vārda un ir arī kopīgs bērns. Vai man ir iespēja pierakstīties zemesgrāmatā un cik tas izmaksā?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Pierakstīties zemesgrāmatā nevar. Jūs varat iegūt īpašuma tiesības uz īpašumu tikai, ja persona Jums pārdod vai uzdāvina īpašumu vai tā daļas. Izmaksas atšķiras dāvinājuma un pirkuma gadījumā, kā arī jāievēro vairākas juridiskas nianses. Ja Jūsu civilvīrs piekrīt Jums daļu no dzīvokļa atsavināt (uzdāvināt vai pārdot), tad iesakām Jums vērsties pie kāda kompetenta jurista nekustamo īpašumu jautājumos vai pie jebkura notāra.


genadijs, 10.08.2012 jautāja:

Reģistrēta Latvijā ārvalstu juridiskā persona grib nopirkt nekustamo īpašumu lauku rajonā Latvijā,Baltijas jūras kāpu aizsardzības zonā. Vai tas ir iespējams un ar ko sākt ?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Nevaram atbildēt uz jautājumu. Nepieciešama sīkāka informācija par šo juridisko personu. Kādas valsts pilsoņiem vai kādas valsts juridiskajām personām pieder kapitāldaļas šīs juridiskās personas kapitālā?


Natalija, 14.08.2012 jautāja:

Labdien, es gribu pirkt maju. Pardevejs negrib maksat 15 %nodoklis . Un piedava mums sadu variantu : Parakstit ligumu kura Pardevejs aizdod mums naudu ( summu, cik mums jaatdod par maju) ar merki iegadaties maju.Ko tas nozime? Lidz galam nesaprotu. Negribas but apmanitam.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Šajā gadījumā nevaram sniegt komentāru, neiepazīstoties ar visu situāciju un darījuma noteikumiem kopumā, tomēr iesakām konsultēties ar juristu un pirms tam nekādus dokumentus neparakstīt.


marite, 15.08.2012 jautāja:

Ja es izireju savu dzivokli ar izpirkuma tiesibam un peksni iretajs vairs nav spejigs maksat.vai man iemaksata nauda jaatgriez iretajam?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Mēs to nevaram pateikt, neredzot Jūsu līgumu ar īrnieku.


dainis, 15.08.2012 jautāja:

Labdien, es 2008 gada iegadajos dzivokli protams ar hipotekara kredita palidzibu. dzivokla cena 6000 ls, tacu tagad velos to pardot par 5400 ls, atlikusi kredita vertiba ir 5000 ls, dzivokli neesmu deklarets un pieder man vins tikai4 gadi- Vai man bus jamaksa kaut kadi nodokli dzivokli pardodot?? Steidzami


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Ja tagad pārdosiet par mazāku cenu, nekā nopirktā, tad iedzīvotāju ienākuma nodoklis nebūs jāmaksā.


Daina, 12.07.2012 jautāja:

Labdien!
Man ļoti interesē jautājums par nodokļiem. Ja mēs pērkam dzīvokli par 7000ls, kā dēļ ņemam hipotekāro kredītu, vai mums ir jāmaksā nodoklis, kā liek noprast tagadējais īpašnieks? Un cik vispār liels ir nodoklis? 15% no summas? Vai varbūt no tās starpības, kura ir cēlusies pa šiem gadiem, jo dzīvoklis tika pirkts pa 3000 tūkstoši, bet tagad ir novērtēts pa 7800ls. Īpašnieki ir bijuši deklarēti divus gadus un dzīvoklis viņiem pieder 5 gadus. Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Nodoklis ir jāmaksā tam, kas gūst ienākumus no īpašuma pārdošanas un tas šajā gadījumā ir īpašnieks, nevis Jūs kā pircēja.
Jā, tas ir 15% no ienākuma – pārdošanas summa mīnus iegādes vērtība (summa par kādu īpašumu ieguva pārdevējs, kam klāt pieskaitāmi arī ar iegādi saistīti izdevumi).


kristine, 16.07.2012 jautāja:

Labdien!

veelamies pirkt dzivokli krediitaa, jau atrasts, krediits apstiprinaats, tagad tik saaksies papiiru kaartoshana. saimniece ir veca tantinja, un pashlaik no vinjas puses ar mani kontaktee maakleris. maakleris saka ka tantinjas mazdeels ir mantinieks dziivoklim. nesaprotu ko tas noziimee , jo papiiros iipashniece skaitaas tantinja. vai man vajadziiga kautkaada piekrishana no mazdeela puses vai kaads apstiprinaajums ka vinjsh arii piekriit dziivoklja paardoshanai?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Ja zemesgrāmatā īpašums ir uz tantiņas vārda un īpašumam nav uzlikti zemesgrāmatā reģistrēti aizliegumi vai apgrūtinājumi par labu mazdēlam vai vēl kādai personai, tad tantiņa brīvi var pārdot, neprasot mazdēla piekrišanu. Mantinieks jau viņš var kļūt tikai, kad tantiņa nomirst.
Par izdeklarēšanos, protams, varat noteikt pirkuma līgumā, nosakot termiņu, kad īpašums ir jāatbrīvo, jāizdeklarējas utml. Par termiņiem – skatoties, kā veiks deklarēšanos citā adresē. Ja caur internetu, tad 3 minūšu laikā. http://www.pmlp.gov.lv/lv/pakalpojumi/dzivesvieta.html


Dace, 15.07.2012 jautāja:

Labdien!
Sakiet, kas būtu jādara, lai varētu pārdod vecāku māju. Viņi miruši, bet nav paspēts māju pārrakstīt. cik tas izmaksā? Paldies


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Vispirms ir jāsakārto mantojums, jāreģistrē īpašums zemesgrāmatā uz mantinieka vārda, tad var tikai pārdot. Par mantošanu konsultējaties pie notāra.


Elizabete, 13.07.2012 jautāja:

Labdien!
Māja 3stāvu ar 6 dzīvkļiem, vienā dzīvoklī esmu deklarēta es kopš bērnības,pārējos 5 dzīvokļos neviens nedzīvo, jo visi ir miruši.Par dzīvokli nevajdzēja maksāt! ( Es faktiski 8 gadus dzīvoju citā pilsētā.) Māju visu apzaga, un pašvaldība māju nojauca, pamatojot ar to ka māja ir avārijas situācijā. sakiet vai tas bij likumīgi, nepiedāvājot man citu dzīvokli?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Ja Jums nebija tiesiska pamata šai īpašumā dzīvot (īpašuma tiesības, īres līgums), tad nevienam nekas nebija Jums jāpiedāvā.


iveta, 23.07.2012 jautāja:

labdien! man ir jautājums-mēs dzīvojam mājā,kura ir uz vīrabŗāļa vārda.Viņš taisās to māju dāvināt savam brālim. tad kad viņi ies pie notāra slēgt davinājuma līgumu,vai vīrabŗāļa sievas klātbūtne ir vajadzīga ,vai viņš to var darīt viens. paldies


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Iveta!

Ja īpašums ir iegādāts laulības laikā, tad sievas piekrišana ir nepieciešama, izņemot, ja īpašums ir iegūts dāvinājuma vai mantojuma ceļā.


Daina, 22.07.2012 jautāja:

Labdien!
Man interese, ka rikoties gadijuma,. kad tris masas ir mantojusas maju un zemi pec teva naves, viena masa joprojam dzivo saja ipasuma, bet nav nevienam teikusi par ienakosajiem cekiem par ipasuma nodokli. Tagad ir sakrajusies prava summina, kuru vina ari atsakas segt. Vai ir iespejams so paradu ari attiecinat uz so masu, vai tas jasedz visam masam kopa? Vai var but ta, ka visu paradu noskaita no citas masas konta, kur vinai nak alga? Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Nodoklis ir jāmaksā visiem kopīpašniekiem proporcionāli piederošai kopīpašuma daļai visa īpašuma. Ja nodokli nemaksāsiet, valsts var uzlikt īpašumam arestu un uzsākt piedziņu.


ruslans, 28.07.2012 jautāja:

sveicinati man ir viens jautajums es velos nopirkt dzivokli neprivatizetu bet saimnieks saka ka dzivokli var parakstit tikai mainas gadijuma gribeju uzinat vai nevar neprivatizetu dzivokli parakstit lai tas pariet mana ipasuma bez mainas varianta?? paldis


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Ja ir maiņa, tad ar kaut ko ir jāmainās – viens dzīvoklis pret kādu citu īpašumu. Nav saprotams no Jūsu jautājuma, ko un pret ko dzīvokļa īpašnieks piedāvā mainītes.
Dzīvokli pārdot var, ja tas ir reģistrēts LR Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā un uz dzīvojamo māju nav uzsākta privatizācija, respektīvi, dzīvokļi nav sākti reģistrēt zemesgrāmatā, īpašnieks nav saņēmis paziņojumu (to var noskaidrot Rīgas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijā). Ja šai mājā dzīvokļi jau sākti reģistrēt zemesgrāmatā, tad vispirms ir jānokārto zemesgrāmata un tad var pārdot.


Lucija, 01.08.2012 jautāja:

Labdien!
Я откупила половну дома у своей матери и пыталась жить там. Теперь я собираюсь
продать эту свою половину дома. Как быть с pirmspirkuma tiesibam от моей матери которая живет там на воей половине дома? Использовать свое право у нее нет надобности и нет денег. Но она всячески старается вредить и задерживать нашу продажу.Обязательно ли я должна дать ей noraksts pirkuma liguma, и Как реально это сделать? Со мной она не разговаривает, в дом не пускает, письма выбрасывает. Если мы заключим договор без всех этих уведомлений её, то как она потом может навредить нам и помешать продать? или же нотариус даже не разрешит зарегистрировать в Земесграмате покупку моему покупателю без этих уведомлений и получении письменных или устных отказов моей матери ? Что мне делать?
С уважением,
Луция


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Lūcija!

Pirmpirkuma tiesības ir jāpiedāvā kopīpašniekam pēc pirkuma līguma noslēgšanas, iesniedzot/nosūtot piedāvājumu un pirkuma līguma kopiju/norakstu. 2 mēnešu laikā no saņemšanas (vai dienas, kad vajadzēja saņemt) kopīpašniece var pieteikties uz pārdoto kopīpašuma daļu un to nopirkt par cenu un noteikumiem, kādi ir pirkuma līgumā ar pircēju (kopīpašniece stājas pircēja vietā pirkuma līgumā). Vislabāk šo paziņojumu ar piedāvājumu sūtīt caur notāru. Tad Jums ir arī pierādījums tam, ka esat sūtījusi un piedāvājusi. Ja kopīpašnieks NAV sūtījis un NAV piedāvājis pirmpirkuma tiesības, tad 1 gada laikā no darījuma reģistrēšanas zemesgrāmatā kopīpašniecei ir izpirkuma tiesības. Tas nozīmē, ka caur tiesu viņa var griezties un prasīt, lai šo daļu pārdod viņai (protams, par to pašu cenu un noteikumiem kā ir pirkuma līgumā). Pirmpirkumu var nepiedāvāt, zemesgrāmatā īpašuma tiesības pircējs var noreģistrēt arī bez pirmpirkuma tiesību piedāvāšanas, bet šajā gadījumā kopīpašniece var izmantot šīs izpirkuma tiesība (caur tiesu).
Jūsu gadījumā vislabāk būtu tomēr pirmpirkuma tiesības piedāvāt, nosūtot paziņojumu caur notāru, tad nogaidīt 2 mēnešus un tad reģistrēt pircēja īpašuma tiesības zemesgrāmatā.


Normunds, 02.08.2012 jautāja:

Labdien!
Esmu iegādājies dzīvokli. Pirkuma līgumā tika paredzēts un dots laiks, kad deklarētajām personām ir jāizdeklarējas. Šīs personas sāk vilkt garumā. Kā to var nokārtot, lai izdeklarētu no mana īpašuma?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Jums jāgriežas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, jāraksta iesniegums, ka Jūsu īpašumā ir deklarētas nepiederošas personas. Apmēram 2 mēnešu laikā, ja šīm personām nav pamata dzīvot Jūsu īpašumā (nav, piemēram, īres līgums) un tās tur nedzīvo, tad šīs personas tiks izdeklarētas. http://www.pmlp.gov.lv/lv/pakalpojumi/dzivesvieta.html


Anna, 02.08.2012 jautāja:

Tēvs ar pamāti 6 gadus atpakaļ paņēma hipotekāro kredītu mājokļa iegādei. Tēvs ir īpašnieks šim nekustamajam īpašumam. Pamāte - galvotāja. Acīm redzami, kak kredītu nomaksāt viņi nevarēs, jo tuvojas pensijas vecums. Es pati nekādus papīrus nekad nebiju parakstījusis saistībā ar šo kredītu / turējos pa gabalu. Mans jautajums - vai hipotekārais kredīts tiek nodots bērniem, ja vecāki nemaksā? Mantot šo īpašumu nevelos. Esmu pilngadīga.Nekad nebiju saistīta ar šo kredītu, jo pašā sākumā biju pret to.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Pēc tēva nāves hipotekāro kredītu pārņems mantinieki, mantojot nekustamo īpašumu. Bet no mantojuma var arī atteikties. Sīkāku informāciju par mantošanas lietām varat saņemt, konsultējoties pie notāra.


Iveta, 20.07.2012 jautāja:

Labdien!
Gribu pajautāt kādā veidā var risināt jautājumu par īpašuma nodokļa maksāšanu, kur rēķini ir nākuši uz noteikto adresi un iedzīvotāja nav devuši nekādu ziņu par tiem 5 gadus? Tagad ir sakrājusies prāva summiņa, kurai tādu līdzekļu šobrīd nav. Pēc tēva nāves īpašumu ir mantojušas trīs meitas, no kurām viena dzīvo šajā īpašumā un nevēlas ar pārējām kontaktēties. Vai ir iespējams šo parādu arī attiecināt uz šo meitu, neiesaistot pārējās māsas? Māsa un māte ir pierakstītas šajā īpašumā jau ļoti ilgi. Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Iveta!
Diemžēl nevaram ieteikt nevienu citu risinājumu. Nodoklis ir jāmaksā visiem kopīpašniekiem atbilstoši katram piederošai domājamai daļai.


Inese, 19.07.2012 jautāja:

Labdien! Vēlos uzzināt par manai radiniecei piederošā īpašuma pārdošnu. Viņai pieder īpašums, kas tika iegādāts laulībā, attiecīgi viena puse, kā sievai pieder viņai, savu pusi viņai vīrs pārdeva, neilgi pirms nāves. Tagad kad vēlamies pārdot īpašumu, nav skaidrības kādi nodokļi būs jāmaksā pēc pārdošanas. Un no kādām daļām, par pusi īpašuma vai no visa? Jo šis skaitās kā otrais īpašums? Ir kaut kas dzirdēts par trim vai pieciem kadiem un 15% vai 25%, bet īsti nav skaidrs.

Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punkts nosaka, ka gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts un ar nodokli netiek aplikts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas maksātāja īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta (kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese). Ja šie divi nosacījumi neizpildās, tad ienākuma nodoklis ir jāmaksā. Nodokļa likme ir 15% no ienākuma, tas ir no starpības starp pārdošanas summu, par kādu tagad pārdodat nekustamo īpašumu, un iegādes vērtību, kas ir summa, par kādu ieguvāt (nopirkāt) nekustamo īpašumu. Šai summai papildus var pieskaitīt arī izdevumus, kas saistīti ar īpašuma iegādi – zemesgrāmatu nodevas u.tml. Plašāka informācija pieejama VID mājas lapā www.vid.gov.lv vai uz VID informatīvo tālruni.
Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pie nodokļu aprēķināšanas vairs netiek ņemts vērā personai piederošo īpašumu skaits.


Santa, 18.07.2012 jautāja:

Labvakar!!! Sakiet lūdzu,ja iepriekš divi radinieki savā starpā ir runājuši ,ka ir ar mieru atdot savu daļu otram par attiecīgu samaksu,,,,,vai tad dāvinājuma līgumu varētu noslēgt pie notāra bez paša dāvinātāja klātbūtnes un bez paraksta likšanas?.........


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Līgums ir noslēgts tikai, ja abas puses – dāvinātājs un apdāvinātais – līgumu paraksta pašrocīgi. Vai arī kādu no pusēm pārstāv pilnvarotā persona uz notariāli apliecinātas pilnvaras pamata.


Madara, 19.07.2012 jautāja:

Labdien! Kāds ir izdevīgākais variants nokārtot īpašuma tiesības (mazākās izmaksas), ja tēvs atdod dzīvokli dēlam. Kadastrālā vērtība ir samērā augsta, vai ir iespējams dāvinājuma līgumā minēt summu, kas zemāka kā kadastrālā vērtība un tirgus vērtība?

Ar cieņu, Madara


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Madara!
Dāvinājuma līgumā var minēt mazāku summu par kadastrāli vērtību, bet valsts nodeva pie reģistrēšanas zemesgrāmatā - 0,5% būs jāmaksā no kadastrālās vērtības.


Eva, 19.07.2012 jautāja:

Labdien!
Manā īpašumā ir vairāki dzīvokļi. Vai tas man uzliek kādus papildus pienākumus vai maksājumus (izņemot NĪN, komunālos un apsaimniekošanas maksas)?
Vai man ir jāreģistrē saimnieciskā darbība (dzīvokļi netiek izīrēti, iznomāti)? Kurā brīdī un vai man tas jādara?
Vai pērkot, vai pārdodot nekustamo īpašumu man ir jāpilda gada ienākumu deklarāciju?
Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Fakts, ka īpašumā ir vairāki īpašumi, Jūsu gadījumā papildus pienākumus nerada. Saimnieciskā darbība, pamatojoties uz to, ka pieder vairāki īpašumu, nav jāreģistrē. Jā, pārdodot nekustamo īpašumu ir jāpilda gada ienākumu deklarācija.


Jānis, 18.07.2012 jautāja:

Labdien!
Es kā īpašnieks esmu devis savu nekustamo īpašumu kā nodrošinājumu kredīta ņemšanai trešai personai. Zemesgrāmatā reģistrēta hipotēka. Tagad gribu pārdot īpašumu, kredīts nav nomaksāts. Kā lai pārdos īpašumu, man būtu jāsedz kresīta atlikusī daļa?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Jāni!

Jums jāvienojas ar šo trešo personu un banku. Varbūt nodrošinājumu var pārnest uz citu īpašumu un Jūsu īpašumu atbrīvot no hipotēkas vai varbūt banka piedāvā vēl kādus risinājumus. Katrā ziņā hipotēka no īpašuma pie pārdošanas būs jādzēš. Viens no variantiem ir arī no pārdošanas summas daļu nepieciešamajā apmērā samaksāt bankai kredīta dzēšanai, bet tad šī trešā persona paliek parādā Jums. Kopā jāvienojas par izdevīgāko risinājumu.


Ineta, 12.07.2012 jautāja:

Labdien!
esmu Zemnieku saimniecības īpašniece. Zeme ir reģistrēta uz mani, kā privātpersonu. Līdz šim saimnieciskā darbība notika pamatojoties uz patapinājuma līguma. šobrīd Z/S ir uzbūvējusi ēku, un vēlas ierakstīt to Zemesgrāmatā. Lai to ierakstītu izrādās pašvaldībā ir jāpiepras jauna adrese jaunbūvei. Un lai ierakstītu uz man piederošas zemes jaunajā adrese minēto jaunbūvi, ko ir būvējusi Z/S ir nepieciešams zemes noma līgums. JAutājums- vai šajā gadījumā es varu noteikt zemes nomas maksu- 0 Ls.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Ineta!
Nē, nomas maksa nevar būt 0 Ls, jo tad tā nav noma, bet patapināšana – nodošana bezatlīdzības lietošanā. Nomas līgumam jābūt vismaz uz 10 gadiem. Jūs varam noteikt nomas maksu, piemēram, 50 Ls par visu nomas periodu. Lai tas ir vienreizējs maksājums, nevis maksājums reizi gadā vai reizi mēnesī.


Reinis, 06.07.2012 jautāja:

Vēlos pirkt dzīvokli no īpašnieces, kura ir precējusies ārzemēs. Esot derīga vēl LV pase. ZG viss reģistrēts uz veco uzvārdu.
Vai izdosies pārrakstīt dzīvokli uz manīm? Un ja izdosies vai pēc tam viņa nevar celt pretenziju ka redz ir bijusi ar citu uzvārdu.
Kā pārbauda vai dzīvoklis nav iegādāts laulību laikā?un laulību laikā kuras slēgtas ārzemēs?
kur var pārbaudīt vai ir samaksāti visi nodokļi un citi rēķini par dzīvokli?
+ visam viņai ir kredīts bankā un es arī ņemšu kredītu priekš šī dzīvokļa, kā ir ar tiem uzvārdiem? jo banka jau neparbauda, ja pase ir derīga tad tik uz priekšu.
Un kādas varētu būt izmaksas, ja visu kārto caur Jums pirkuma cena ir 10'000 LVL


ARCO REAL ESTATE:

Ja LR iedzīvotāju reģistrā viņai jau ir reģistrēts jaunais uzvārds, tad jāmaina pase un jākārto darījums ar jauno uzvārdu. Ja viņa ir palikusi LV pilsonībā, tad noteikti pase būs jāmaina. Nekustamā īpašuma nodoklim ir jābūt nomaksātam par visu 2012.gadu. Par nodokļu nomaksu RD Finanšu departaments (ja dzīvoklis ir Rīgā) izsniegs izziņu, ka parāda nav un nodoklis samaksāts par visu šo gadu. Par komunālajiem pakalpojumiem jāprasa izziņas no pakalpojumu sniedzējiem, kā arī no apsaimniekotāja. Izziņas pieprasa pats īpašnieks un iesniedz pircējam. Daļu no informācijas var iegūt arī elektroniski, bet pats īpašnieks. Attiecībā par kredītiem, visticamāk Jums būs jāizmanto darījuma konts vai arī jāslēdz četrpusēja vienošanās ar abām bankām un pārdevēju.

Izmaksas par darījuma kārtošanu var svārstīties, tādēļ mūsu konsultanti ar Jums sazināsies un informēs precīzāk.


Oskars, 07.07.2012 jautāja:

Labdien!

Šobrīd man ir savā īpašumā dzīvoklis un es vēlos iegādāties jaunu vai tas ka manam esošajam dzīvoklim ir komunālo maksājumu parāds traucēs to bankā ieķilāt ? Un saņemt hipotekāro kredītu ?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Iespējams, ka bankas pārbauda, vai nav parādu par komunālajiem pakalpojumiem, bet tas Jums jājautā bankai, kurā vēlaties ņemt kredītu.


Astra, 06.07.2012 jautāja:

Vēlos nopirkt zemes gabalu ar uz tās esošu jaunbūvi. Kādiem dokumentiem attiecībā uz jaunbūvi jābūt īpašniekam, lai man pēc tam nerastos problēmas? Ja jaunbūve nav ierakstīta zemesgrāmatā, kādas problēmas tas man var sagādāt?
Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Astra!
Lai pārdotu jaunbūvi, tā ir jāieraksta zemesgrāmatā. Citādi zemesgrāmatu tiesnesis izdos atteikumu, jo pārdot var tikai tādu īpašumu, kas ir nostiprināts zemesgrāmatā. Attiecībā uz jaunbūvi ir jābūt būvprojektam, būvatļaujai, lai iereģistrētu zemesgrāmatā – arī tehniskās inventarizācijas lietai.


Arvis, 09.07.2012 jautāja:

man ir tāds jautājums! ir vēlme pardot vasarnīcas zemes gabalu! bet esmu dzirdējis par to ka kaiiņiem ir priekšroka vai kka ta! kas man būtu jazin tirgojot šo zemes gabalu!? vai ir vajadzīgs apstaigāt visus kaimiņus un ievākt parakstus,ka viņi nevelas to zemes gabalu!? vai arī tikai vienam kaimiņam ir jādod atbilde!? vai vispar nekāda sakara viņiem nav ar manu zemes gabalu!?
jau iepriekš paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Arvi!
Ja vasarnīcas zemes gabals pieder Jums un tas nav kopīpašums (Jums pieder viss zemes gabals, nevis domājamā daļa), tad nekādas kaimiņu piekrišanas pārdošanai nav nepieciešamas un kaimiņiem nav arī nekādas priekšrokas uz Jūsu īpašumu. Kaimiņiem variet apvaicāties, varbūt kāds no tiem grib nopirkt Jūsu zemes gabalu, lai pievienotu savējam (apvienotu), bet tas nav obligāti jādara.


dita, 05.07.2012 jautāja:

Labdien!Sakiet lūdzu.....vai ir iespēja mainīt vai varbūt pārsūdzēt mierizlīgumu ,kas neatbilst domājamām daļām starp diviem īpašniekiem kopīpašumā,ja tagad viens ir miris un viņa īpašumā dzīvo jaunie it kā vēl neoficālie mantinieki,..........savā starpā nevar vienoties.......jo nekustamais nodoklis jāmaksā pa domājamām daļām...


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Iespējams, ka var, bet ar šiem jautājumiem un visiem Jūsu rīcībā esošiem dokumentiem, kas saistīti ar darījumu, Jums jāgriežas pie jurista vai advokāta, kas gatavs uzņemties kārtot šādu lietu.


Toms, 24.06.2012 jautāja:

Labvakar! Vēlējos pajautāt, vai fiziskās personas maksātnespējas administrators vērsīs piedziņu uz manas sievas nekustamo īpašumu, kas iegādāts laulības laikā, bet reģistrēts zemesgrāmatā uz viņas vārda? Laulības līguma nav. Un vai sievai ir iespēja šo domājamo daļu( ja vērš piedziņu) kaut kādā veidā atpirkt? Šis īpašums nekad nav bijis uz mana vārda un neesmu piedalījies ar saviem līdzekļiem tā iegādē. Paldies


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Tom!
Ja laulības līguma nav, tad saskaņā ar Civillikumu tiks prezumēts, ka tas ir laulāto kopīpašums un pieder laulātajiem vienādās daļās, neatkarīgi no tā par kādiem līdzekļiem tas ir iegādāts. Tāpēc ir paredzēta iespēja noslēgt laulības līgumu, nosakot īpašuma šķirtību. Pretējā gadījumā administrators un kreditori pieņem, ka tas ir laulāto kopīpašums un viena laulātā maksātnespējas gadījumā var tikt iekļauts mantas pārdošanas plānā un pārdots maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā – izsolē, kurā otrs laulātais to var nopirkt. Protams, otrs laulātais, ja tiek rīkota izsole, var iesniegt prasību tiesā un pierādīt, ka īpašums ir iegādāts par viņa atsevišķajiem līdzekļiem un pieder tikai viņam.


Ieva, 28.06.2012 jautāja:

Labdien! Vēlos pārdot dzīvokli, kuru 2010.gada maijā man uzdāvināja tēvs. Viņš šo dzīvokli bija privatizējis par sertifikātiem 2000.gadā. Tolaik pirkuma vērtība norādīta 3000Ls, bet kadastrālā 5400Ls, savukārt dāvinājuma līgumā īpašums novērtēts par 19200Ls, bet šobrīd tā kadastrālā vērtība ir 17600Ls. Sakiet lūdzu, kura no šīm summām tiks uzskatīta par kapitāla aktīva iegādes vērtību?
Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Par kapitāla aktīva iegādes vērtību tiks uzskatīta dāvinājuma līgumā norādītā vērtība.


Eduards, 13.06.2012 jautāja:

Labdien.
Uz man piederoša zemes gabala (pilsētā) atrodas dzīvojamā māja-dvīņu māja, bet katra ar savu adresi un īpašnieku (reģistrēti zemes grāmatā, katram sava zemes grāmata). Katrs noviņiem nomā (piespiedu noma) no manis pusi no man piederošā zemes gabala. Zemi ieguvu 2001 gadā kā dāvinājumu no mātes un tā reģistrēta zemes grāmatā 2001.gadā. Patreiz viens no nomniekiem grib zemes gabalu, kuru nomā no manis pirkt. Vai man būs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis par šo darījumu, ja pārdošu viņam pusi zemes kuru viņš līdz šim nomāja??
Īpašumā zeme man ir vairāk par 5 gadiem, bet savu dzīves vietu neesmu deklarējis sava nomnieka dzīves vietā.
Paldies. Eduards


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Jā, ienākuma nodoklis jāmaksā, ja pārdošanas summa ir lielāka par iegādes vērtību. Precīzāku informāciju varam sniegt tikai iepazīstoties ar visu informāciju par objektu, atsavinājuma summām utt. Iesakām Jums griezties VID nodaļā un konsultēties ar speciālistiem nodokļu jautājumos.


Uldis, 20.06.2012 jautāja:

Labdien, vēlos izsolē iegādāties zemes gabalu ar jaunbūvi. Ēka bez logiem un durvīm.. Lieta tāda, ka zemesgrāmatā ir nostiprināta nomas tiesība līdz 2027. gadam. Tur protams neviens nedzīvo un īpašums ir nesakopts.. Kā lai tiek vaļā no šī nomas līguma? Vai var uz šīs zemes būvēties un tur dzīvot?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Uldi!
Saprotam, ka vēlaties nopirkt tikai zemi un ēka, kas uz tās atrodas pieder 3.personai, kurai ir noslēgts nomas līgums par zemi un reģistrēts zemesgrāmatā. Šajā gadījumā jāskatās, kādi noteikumi par līguma pirmstermiņa izbeigšanu ir noteikti nomas līgumā. Vai varat mēģināt ar nomnieku vienoties par līguma izbeigšanu un ēku nojaukšanu. Pēc zemes gabala iegūšanas īpašumā Jūs, protams, varat uz zemes būvēt savas būves un rīkoties ar to pēc saviem ieskatiem, izņemot to ēku, zem kuras zemes gabals tie nomāts. Šī ēka, acīmredzot, pieder kādam citam un Jūs ar to, kamēr ir nomas līgums, nevarat rīkoties bez ēkas īpašnieka ziņas.


Jelena, 24.06.2012 jautāja:

Labdien! Man ir sekojoss jautajums-gribu nopirkt dzivokli, man ir nepilngadigs berns un esmu oficiali precejusies. Skirsanos pagaidam iesniegt nevaru finansu del, jo vis tiek novirzits uz dzivokla pirksanu . Vai ir iespeja nopirkt dzivokli lai virs pec tam uz to nepretinde? Varbut uz berna varda?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Varat noslēgt laulību līgumu un noteikt, ka dzīvoklis būs/ir jūsu atsevišķa manta un vīram uz to nav nekādu tiesību gan laulības laikā, gan pēc tās izbeigšanas. Uz bērna vārda arī var noformēt, bet šajā gadījumā līdz bērna pilngadībai ar īpašumu varēsiet rīkoties (pārdot, ieķīlāt utt) tikai ar bāriņtiesas piekrišanu un lēmumu, kas ievērojami apgrūtina Jūsu iespējas rīkoties ar īpašumu, piemēram, ja vēlēsieties dzīvokli pēc kāda laika pārdot, tad bāriņtiesa var arī nepiekrist šādam lēmumam, jo izvērtēs, vai tas ir bērna interesēs utt.


Kaspars, 22.06.2012 jautāja:

Labdien.

Esmu nopircis māju, zemesgrāmata ir uz mana vārda.
Pirkuma līgumā ir punkti:

"1.PĀRDEVĒJS pārdod un nodod, bet PIRCĒJS pērk un pieņem nekustamo īpašumu **** iela **, ****, kadastra Nr. 7413 ****, kas sastāv no zemes gabala 1247 m2 platībā, dzīvojamās mājas ar kadastra Nr.7413 **********, būvēm ar kadastra Nr .7413 ****************, 7413 **********, 7413 ********** un ir reģistrēts Ogres zemesgrāmatu nodaļā, Lielvārdes pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr 1********. Un kustamo mantu, kas atrodas ****** ielā 8A, ************."

un

"5. PĀRDEVĒJS apliecina, ka viņam nav un nebūs tādu privātu parādu, kuru dēļ pārdotais nekustamais īpašums līdz tā nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda tiktu apgrūtināts ar jauniem parādiem, un aizliegumiem, kā arī nekustamais īpašums nav nevienam citam atsavināts, ieķīlāts nav arī citādi iesaistīts darījumos ar trešajām personām. PĀRDEVĒJS apliecina, ka īpašums ir atbrīvots, un īpašumā deklarēto personu nav. "


Tagad pārdevejs ceļ iebildumus kad nav sapratis nevienu liguma punktu jo nesaprot latviski un pieprasa papildus naudu par kustamo mantu. Vai Pardevejam ir tadas tiesības ?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Nevaram precīzi atbildēt, jo jāiepazīstas ar visu līguma tekstu. Jāskatās vai pirkuma maksa tika noteikta par visu īpašumu un ar visu kas pie tā pieder vai bija noteikta atsevišķa maksa par kustamo mantu.


Eliina, 22.06.2012 jautāja:

Labdien!
В 2010 году был куплен дом- 10000 латов, земля - 10000 латов и iekārtas- 3000 латов. При продаже в 2012 году: дом -10000 латов, земля за 10000 латов, iekārtas -5000 латов. Нужно ли будет платить 15% налог на прирост капитала в такой ситуации с iekārtas, если чеков по обустройству дома не сохранилось, но есть документы, подтверждающие дополнительные расходы при покупке дом( valsts nodevas un tml.)?
Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Par ienākumu no kustamās mantas pārdošanas nodoklis netiek aprēķināts. Ja nopirkāt дом- 10000 латов, земля - 10000 латов un pārdodat дом- 10000 латов, земля - 10000 латов, tad ienākums nekāds nerodas un līdz ar to nekāds nodoklis Jums jāmaksā nebūs.


Juris, 21.06.2012 jautāja:

Sveicināti!
Sastādot dzīvokļa pirkšanas - pārdošanas līguma projektu, ar vārdu "pārdevējs" tajā apzīmē:apzīmē personu, kurai pašlaik pieder dzīvoklis vai to personu, kura darbojoties uz dzīvokļa īpašnieka notariāla pilnnvarojuma pamata (t.sk. - pilnvarota pārdot, atsavināt šo īpašumu..) vienīgā reāli veic saistītās darbības ar tā pārdošanu. Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Pārdevējs ir persona, kas ir īpašnieks un kas pārdod īpašumu. Pilnvarotā persona nav pārdevējs, tā ir persona, kas darbojas pārdevēja vārdā saskaņā ar notariāli apstiprinātu pilnvaru. Un tā arī jānorāda ir pirkuma līgumā.


Trina Petrow, 25.06.2012 jautāja:

Labdien!
Es pēc tiesas sprieduma dabuju dzīvokli ipašumā un tās ir apstiprinats Zemes Grāmatā.
Bet uz iepriekšējo īpašnieku bij uzlikts apgrutinājums( ar fizisko personu,ne banku un ne hipoteka).Ta kā tiesa nolema ka īpašums vairs tai personai nepieder un piedereja nelikumīgi,vai es varu noņemt to apgrutinājumu no dzīvokļa un kā to var izdarīt?paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Būtu jāskatās, kas ir rakstīts pirkšanas līgumā, vai pārdevējam bija pienākums un termiņš māju nodot? Ja jā, tad varat prasīt līguma punkta izpildi. Ja nedara labprātīgi, tad caur tiesu.


Irena, 26.06.2012 jautāja:

2007.gadā pārdevu zemesgabalu meitai. Viņa nemaksā nekustamā īpašuma nodokli un saka, ka viņai šo zemi nevajag. Gribu noslēgt atcēlējlīgumu. Kā tiks aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis,(kāda būs iegādes vērtība), ja es pēc atcēlējlīguma noslēgšanas un īpašuma pārformēšanas uz mana vārda nolemšu to pārdot


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Irēna!
Tā varētu būt vērtība, par kādu īpašumu ieguvāt pirms pārdevāt meitai. Bet nevaram precīzu atbildi sniegt, neizvērtējot dokumentus un neiepazīstoties ar visu informāciju. Iesakām Jums griezties VID nodaļā un konsultēties ar speciālistiem nodokļu jautājumos.


Harijs, 25.06.2012 jautāja:

Labdien !
Kur es varu saņemt Lēmumu par zemes gabala adreses maiņu Rīgas rajonā, lai noformētu mantojuma papīrus ar ierakstu zemes grāmatā . Zemes grāmata ir izdota 2006.gadā un nav talak nekas formēts.

ar cieņu
Harijs


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Harij!
Par adreses maiņas dokumentiem interesējieties pašvaldībā.


Līga, 04.07.2012 jautāja:

Labdien,
Man ir radušies daudz un sarežģīti jautājumi uz kuriem cenšos rast atbildes. Manam tēvam piederēja māja, kura tagad pēc viņa nāves nonāca mantojumā man kā meitā un viņa sievai (mammai) šo māju mēs dalām uz pusēm! Taču tajā laikā kad vajadzēja nokārtot zemes grāmatu, mums nebija nepieciešamās summas, lai atmaksātu, tāpēc mums šobrīd nav tās zemes grāmatas, taču maksājam domei visus zemes nodokļus!
Par cik mums šeit mājās dzīvo persona kura nav vairs vēlama un kura arī neizvācas, draud visu laiku ar mājas nodedzināšanu ja mēs viņu padzīsim (šī persona ir manas mammas dzīves biedrs). Un tāpēc es domāju, ka būtu labāk, ja māju pārdotu, jo savādāk no tā cilvēka nevar tik vaļā.
Bet ja mums nav nokārtota zemes grāmata, vai mēs varam pārdot māju?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Līga!
Saprotam, ka mantojuma lieta ir sakārtota un mantojuma apliecība par to, ka esat mantojušas īpašumu, Jums jau ir. Lai pārdotu īpašumu, vispirms Jūsu un mammas īpašuma tiesības ir jānoreģistrē zemesgrāmatā.


Natalija, 04.07.2012 jautāja:

Mans virs ir krievijas pilsonis ar patstavigu uzturesanas atlauju Latvijaa. Vai vins var pirkt maju bez novada domes piekrišanas? Cik ilgu laiku tas viss aiznem?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Natālija!

Pašvaldības piekrišana būs jāprasa, to izsniedz 20 dienu laikā


Renāte, 26.06.2012 jautāja:

Labdien,

Vai man ir tiesības pārdot vai izīrēt dzīvokli, kas ir manā īpašumā, ja tajā ir deklarēti radinieki (kas tur dzīvo un nevēlas pārvākties) ?

Paldies jau iepriekš.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Renāte!
Protams, ka varat. Jūs kā nekustamā īpašuma īpašnieks varat pārdot vai izīrēt dzīvokli kam vēlaties. Tas, ka personas ir deklarējušas Jūsu īpašumā, nedod tām tiesības tur dzīvot, ja Jūs to nevēlaties, vai arī ja ar tām nav noslēgts ar Jums īres vai kāds cits līgums, uz kura pamata šīs personas var atrasties Jūsu dzīvoklī. Jums jāpaziņo šīm personām, ka viņām nav tiesiska pamata atrasties Jūsu īpašumā (nav īres, nomas vai patapinājuma līgums u.tml) un īpašums jālūdz atbrīvot.


Edīte, 26.06.2012 jautāja:

Labdien! Jau 10gadus man pieder zeme uz kuras uzcēlēm maju ņemot bankā kredītu. Tagad vēlamies māju pārdot. Kādi mums būs paredzamie izdevumi, ja kā jaunbūve māja man pieder jau 60mēnešus, bet ekspluatācijā to nodevām tikai šogad? Vai pie pārdošanas ņem vērā, kāds ir bankas aizdevums mājas iegādei vai mājas kadastrālo vērtību uz pirkšanas brīdi?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Edīte!
Iesakām Jums griezties VID nodaļā ar dokumentiem (zemesgrāmatu, iegādes līgumu, bankas dokumentiem, aktu par nodošanu ekspluatācijā utt.), kur VID darbinieki, izvērtējot dokumentus, sniegs Jums atbildes.


Dace, 27.06.2012 jautāja:

Labdien!
Dzivoklis pirkts kredita, kuru maksaju es viena. Sobrid kartoju skirsanos pie notara - bez mantiskam/finansialam pretenzijam, jo kreditu ari turpmak maksasu pati. Vai pec laulibas skirsanas iespejams aizliegt konkretam personam atrasties saja privatipasuma (etiska iemesla pec), par to tiesi/speciali tas personas rakstiski bridinot. Vai neieverojot sadu bridinajumu, iespejamas pielietot talakas sankcijas?
Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Dace!
Pirmkārt – kas ir šīs personas? Otrkārt – kam pieder dzīvoklis? Nevaram sniegt precīzu atbildi, ja nav zināmi šie fakti. Jebkurā gadījumā nepiederošas personas svešā īpašumā nevar atrasties bez īpašnieka piekrišanas vai tiesiska pamata. Tikai nekustamā īpašuma īpašnieks var rīkoties ar savu īpašumu kā vēlas – pārdot, ieķīlāt, izīrēt, ielaist vai neielaist tajā kādas personas.


Liene, 27.06.2012 jautāja:

Labdien!
1) Ja tiek rakstīts testaments, vai ir vēl citi dokumenti (piem.mantojuma līgums), kas jāaizpilda testatoram un mantojuma saņēmējam?
2) Vai testamentu var sagatavot brīvā formā un iesniegt notāram? Cik šāda procedūra izmaksā?
Liels paldies jau iepriekš par atbildēm!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Liene!
Iesakām Jums šos jautājumus uzdot notāram, jo notārs Jums sniegs konsultāciju gan par mantošanas procesu, gan izmaksām, kas ar to saistītas.


Māra, 27.06.2012 jautāja:

Sveicināti!
Man ir radinieks (mammas brālēns), kurš ar savu dēlu ir pārtraucis kontaktu. Radinieks vēlētos nokārtot dzīvokli uz mana vārda. Radinieks gribētu dāvinajuma līgumu taisīt vai testamentu. Viņš negrib, lai tiek dēlam. Dzīvoklis ir Rīgā. Taksāsijas vērtība ir aptuveni 12500Ls. Vai mēs varam arī taisīt pirkšanas- pārdošanas līgumu par zemāku cenu- piemēram 5000Ls vērtībā? Jo tad dēls nevarētu iet uz tiesu un prasīt savu daļu. Vai labāk uztaisīt apgādājamā līgumu, kuru arī laikam nevar pārsūdzēt.
Kādi izdevumi man būtu?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Māra!
Vislabāk un drošāk ir šo lietu nokārtot ar pirkuma līgumu. Pirkuma maksu varat norādīt kadastrālo. Pārējās juridiskās nianses Jums izskaidros jurists vai notārs pie dokumentu formēšanas.


Ivita, 27.06.2012 jautāja:

Labdien!Mēs ar civilvīru pirms16 gadiem nopirkām māju un noformējām to kā dāvinājuma līgumu uz vīra vārda.Viņam paliek arvien sliktāk ar veselību un es gribētu zināt vai pēc vīra nāves es varēšu to māju noformēt uz sava vārda.Ja nē tad ko mums tagad darīt,kādus dokumentus vajadzētu nokārtot.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Pēc personas nāves mantu manto tā mantinieki – laulātais, bērni. Ja neesat ar nekustamā īpašuma īpašnieku laulībā, tad neko nemantosiet un īpašumu uz sava vārda nepārrakstīsiet. Tad jāslēdz tagad dāvinājuma līgums (labāk pat pirkuma līgums) starp Jums un Jūsu civilvīru. Pārējās juridiskās nianses Jums izskaidros jurists vai notārs pie dokumentu formēšanas.


Nelda, 18.06.2012 jautāja:

Vai var pārdot dzīvokli, kurš ir ierakstīts Zemesgrāmatā, bet zeme, uz kuras atrodas dzīvoklis, nav privatizēta. Zemes nodoklis tiek regulāri maksāts pilsētas Domē.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Nelda!
Jā var, izņemot, ja par zemi ir Jums atsūtīts jau paziņojums, ka jānoslēdz pirkuma līgums ar Rīgas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju. Tad vispirms ir jāiereģistrē pie dzīvokļa piederīgās zemes domājamās daļas un Jūsu vārda un tad varat pārdot dzīvokli kopā ar zemes domājamām daļām.


dita, 19.06.2012 jautāja:

Cik ilgā laikā ir jāpiesakās uz mantojumu un kas notiek ja šajā laikā to neizdara?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Dita!

Uz mantojumu jāpiesakās gada laikā pēc mantojuma atstājēja nāves.


Baiba, 19.06.2012 jautāja:

Labdien!

Mums ir attāli radinieki, divi latvieši (brāļi), kas dzīvo ASV, kam pieder zeme Latvijā (divās vienādās daļās). Viņi vēlas šo zemi atdāvināt man un maniem diviem brāļiem (dzīvojam Latvijā). Kā būtu jārīkojas? Vai viņiem jāgatavo kāds līgums tur, ASV, un šeit tad notariāli jātulko? Jo viesoties Latvijā viņi neplāno. Kā labāk ir kārtot šādas zemes atdāvināšanu? Pateicoties par padomu.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Ja īpašnieki neplāno ierasties paši klātienē, tad vienīgais variants ir izdot tur ASV pilnvaru kādai personai (piemēram, Jums) dāvināt, parakstīt visus līgumus, nostiprinājuma lūgums zemesgrāmatai utt. saistībā ar šī īpašuma atsavināšanu. Pilnvaru jākārto LV konsulārajā departamentā ASV, tad to atsūta pa pastu uz Latviju, kur pilnvarotā persona ar pilnvaru rīkojas un veic visas darbības. Info par pilnvaras nokārtošanu: http://www.mfa.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/arvalstisdzivojosajiem/4536/


andris, 29.05.2012 jautāja:

mana mate nopirka no draudzenes dzivokli.ir notara aapstiprinajuma ir zemesgramata.draudzene nomira,bet vinas dels negrib iziet jo vins tur ir deklaretrs.palidziet atrisinat so jautajumu.paldies


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Tas, ka persona ir deklarējusies šajā adresē, nenozīmē, ka šai personai ir tiesības tur dzīvot. Deklarēšanās fakts nedod tiesības šajā adresē dzīvot. Īpašniecei ir tiesības draudzenes dēlam likt atbrīvot dzīvokli, ja vien ar dēlu nav noslēgts īres līgums. Ja neatbrīvo labprātīgi, tad var iesaistīt policiju, jo draudzenes dēls ir nepiederoša persona, kurai nav tiesiska pamata atrasties dzīvoklī.


Mairis, 31.05.2012 jautāja:

Banka izsludina dzīvokļa izsoli dzīvoklim, kurš maksātnespējas gadījumā ir atņemts saimniekam!
Dzīvoklim ir parāds komunālajos maksājumos!

Ja es šo dzīvokli izsoles rezūltātā nopērku tad kurai pusei ir jāsedz parādi?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Komunālo un apsaimniekošanas maksājumu parādi uz jauno īpašnieku nepāriet, ja vien atsevišķi līgumā nevienojas, ka un kādā kārtībā parādi tiek pārņemti. Par parādiem atbild parādnieks, kas nav samaksājis un ir parādā.


dace, 04.06.2012 jautāja:

Divām māsām ir kopīpašums ar domājamām daļām ,vai pēc vienas māsas nāves uz mantojumu var pieteikties tikai neatvairāmie mantinieki- tas ir dēls un meita,vai arī to var darīt otra māsa,kas reāli tur dzīvo un rūpējas par īpašuma apsaimniekošanu....


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Uz mantojumu var pieteikties visi mantinieki, ne tikai bērni, bet arī māsas un brāļi. Tomēr Civillikums nosaka mantojuma sadali pēc secības, kas manto vispirms – un tie ir laulātais un bērni, tātad, ja ir mantojuma atstājējam ir bērni un tie ir pieteikušies uz mantojumu, tad vispirms manto viņi un laulātais, ja tāds ir. Ja bērni un laulātais atsakās no mantojuma vai nepiesakās, tad manto nākamie pēc secības, kam ir uz to tiesības – mantojuma atstājēja vecāki, māsas, brāļi.


Eva, 03.06.2012 jautāja:

Labdien! Sekojošs jautājums: vai pērkot dzīvokli uz nomaksu, dzīvokļa reģistrācija Zemes grāmatā uz pircēja vārda parasti notiek pēc visas summas izmaksas vai pēc pirmās iemaksas (kas mūsu gadījumā pārsniedz pusi no dzīvokļa cenas)? Pateicos jau iepriekš.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Visdrošākais veids pircējam, pie tam, ja iemaksāta tiek liela daļa summas, ir nostiprināt savas īpašuma tiesības zemesgrāmatā uzreiz pēc pirkuma līguma noslēgšanas un naudas daļas samaksas. Pārdevēja nodrošinājumam uz īpašumu tiek uzlikta hipotēka atlikušās summas apmērā, respektīvi, lai pārdevējam ir drošība, ka pircējs samaksās atlikušo naudu, un nepārdos īpašumu citai personai tālāk. Pircējam šāds variants ir drošāks, jo viņš kļūst uzreiz par īpašuma īpašnieku, jo pretējā gadījumā ir risks, ka pārdevējs pārdos īpašumu citam vai ieķīlās vai uz to kāds vērsīs piedziņu un gala rezultātā pircējs pēc visas summas samaksas savas īpašuma tiesības uz īpašumu nemaz nevarēs noreģistrēt. Jebkurā gadījumā šāda kārtība ir jāparedz nomaksas pirkuma līgumā, jālūdz zemesgrāmatai arī reģistrēt hipotēka, ko paredz pirkuma līgumā utt.


agneta, 03.06.2012 jautāja:

Labdien,gribēju noskaidrot situāciju-tēvam piedereja īpašums(zeme un māja),kā dāvinājums,tagad viņš laikam ir pārrakstījis,savas muļķības pēc šoīpašumu trešajai personai(man gan vēl nav zināmikādi dokumenti kārtoti),nemaz neparunājot ar mums ,saviem bērniem.Mani interese vai mums butu kāda iespēja dabūt šo īpašumu atpakaļ,tēv ir arī ticis maldināts.Mutiski vienojās,ka viņs saja maja vares dzivot lidz muza galam,bet pec gadu jau liek aiziet.Tad ja tevs butu pārrakstijis ipasumu tresajai personai,vai mums berniem ir kada iespeja apstridet un dabut atpakal ipasumu?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Jums jākonsultējas ar kompetentu juristu. Nevaram sniegt Jums konsultāciju, neiepazīstoties ar dāvinājuma līguma saturu.


Jelena, 30.05.2012 jautāja:

Sveiki,

Tads jautajums - ja es perku dzivokli, kas nav izdalits Zemegramata ka atsevisks ipashums - respektivi, ir nekustama ipashuma domajamas daljas - vai citu dzivoklju ipashniekiem ir pirmpirkuma tiesibas? Ja ta ir, vai man pietiktu vienkarsi ar vinju parakstitu iesniegumu par atteikshanos no nekustama ipasuma pirmspirkuma tiesibam vai tam ir obligati jabut notariali apstiprinatam? Pec butibas, vai es varu to visu nokartot, negaidot 2 meneshus? (ar pienemumu, ka neviens lidzipashnieks negrib izmantot savas pirmspirkuma tiesibas)

Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Jā, kopīpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības. Atteikumam no pirmpirkuma tiesībām nav jābūt obligāti notariāli apstiprinātam, ja vien pirmpirkuma atteikumus neplānojat sniegt zemesgrāmatā. Var darīt tā: noslēgt pirkuma līgumu, tad apstaigāt kopīpašniekus (vai nosūtīt pa pastu), iesniedzot pirkuma līguma kopiju un piedāvājumu izmantot pirmpirkumu, un ja kopīpašnieks neplāno izmantot, tad paraksta iesniegumu, ka uz šo konkrēto gadījumu neizmantos. Ja šādi iesniegumi ir parakstīti, tad 2 mēnešus var negaidīt.


irina, 25.05.2012 jautāja:

Добрый день!
меня интересует,если производится обмен 2 квартир на 1 квартиру без доплат.должна ли я платить подоходный налог на прирост капитала? Квартиры были куплены в 2001 году цене,близкой к кадастровой на тот момент.Я не получаю никаких денег,я получаю равноценную недвижимость.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Iespējams, ka nebūs jāmaksā, bet precīzu atbildi mēs varam sniegt tikai, ja esam iepazinušies ar dokumentiem un zemesgrāmatu ierakstiem par minētajiem īpašumiem.


Kristīne, 21.05.2012 jautāja:

Labdien,
Mans jautājums ir sekojošs. Man īpašumā ir zeme ar māju, kura vēl nav nodota ekspluatācijā, bet mēs tajā jau dzīvojam. Ir nepieciešamība iegādāties dzīvokli, bet nav pietiekoši līdzekļu kredītam tādēļ bija doma ieķīlāt (hipotēka) īpašumu - māju ar zemi. Bet jautājums vai var ieķīt gan māju gan zemi, ja ēka nav ierkastīta zemesgrāmatā? Varbūt ir iespējams ieķīlāt zemi atsevišķi bez ēkas?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Ar šiem jautājumiem Jums jāgriežas bankā, kurā domājat ņemt kredītu, tur saņemsiet precīzas atbildes uz saviem jautājumiem. Zemesgrāmatā uz īpašumu tiks nostiprināta hipotēka par labu bankai, tātad ieķīlāta tiks zeme un viss, kas uz tās atrodas. Tātad arī ēkas.


Silvija, 22.05.2012 jautāja:

2004.gadā tika iegādāts dzīvoklis (kredītā ko vēl maksāju) uz mātes vārda un ar mani tika noslēgta ģenerālpilnvara par to, ka varu ar īpašumu rīkoties pēc saviem ieskatiem.
Tagad gribu mainīt šo dzīvokli pret citu un maiņas laikā pārrakstīt uz sava vārda (kredīts pārnesās uz jauno dzīvokli).
Kādi nodokļi un nodevas ir jāmaksā un no kādām summām? Kādi līgumi jāsastāda?
Varbūt ir vēl kādas nianses?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Nevaram sniegt precīzas atbildes, ja nezinām precīzu informāciju par Jūsu darījuma kārtību, summām, īpašumiem utt. Varat vērsties pie mūsu nekustamā īpašuma speciālistiem (http://www.arcoreal.lv/lv/kontakti/dzivojama-fonda-tirdzniecibas-departaments/), kas Jums izstāstīs visas darījuma nianses, palīdzēs līgumu sagatavošanā (līgumus gatavo mūsu juristi), konsultēs nodokļu un citos ar Jūsu darījumu saistītos jautājumos.


normunds, 23.05.2012 jautāja:

labdien!
1. jautājums. ja denoc. mājas saimnieks ir pārdevis dzīvokli ar īrniekiem, kam ir beztermiņa līgums. vai jaunais dzīvokļa īpašnieks drīkst izlikt īrniekus no dzīvokļa?
2.jautājums. vai saimnieks drīkst veikt dzīvokļa kapitālo remontu, ja tajā dzīvo īrnieki ar beztermiņa līgumu?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
1. Izbeigt īres līgumu var tikai likumā Par dzīvojamo telpu īri paredzētajos gadījumos. Sk. www.likumi.lv
2. Kapitālo remontu var veikt. Ja to var veikt, īrniekam paliekot telpās, tad īrnieks turpina telpas lietot remonta laikā. Ja nevar, tad izīrētājs var izbeigt īres līgumu, ierādot īrniekam un viņa ģimenes locekļiem citu līdzvērtīgi dzīvojamo telpu. Vairāk par kārtību, kādā izīrētājs var lauzt vienpusēji līgumu, skatiet minētajā likumā.


Uldis, 13.05.2012 jautāja:

Labdien!
Man vairāk kā 15 gadus pieder mantots īpašums (dzīvesvietu esmu deklarējis citur) 26 ha kopplatībā ar ēkām un būvēm, no kura 25 ha ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ), bet uz 1 ha ir saimniecības ēkas ar lielu augļudārzu. Viss ierakstīts vienā zemesgrāmatā. Es vēlētos pārdot LIZ, bet nezinu ar ko īsti sākt. Kādi dokumenti (secīgi) man būtu jāsāk kārtot?
Man ir noslēgts nomas līgums ar zemes nomnieku par LIZ apstrādi, nomas līgumā ir ierakstīts punkts par nomnieka pirmpirkuma tiesībām, bet nomniekam nav tādas naudas lai zemi nopirktu. Nomas līgums nav apstiprināts zemesgrāmatā, tikai pagasta Bāriņtiesā. Vai tas joprojām nomniekam dod pirmpirkuma tiesības uz manu LIZ?
Man ir cits pircējs, gatavs maksāt daļu summas tagad, daļu rudenī. Kāds līgums jāslēdz ar potenciālo pircēju lai mani „nepiešmauktu”? Kādi nodokļi un cik lielā apmērā jāmaksā par LIZ pārdošanu?
Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Lai precīzi atbildētu uz Jūsu jautājumiem, ir nepieciešams iepazīties ar dokumentiem. Iesakām Jums griezties pie speciālistiem, kas ir kompetenti un kam ir pieredze šādu darījumu vešanā. Piemēram, pie ARCO REAL ESTATE nekustamā īpašuma konsultantiem (http://www.arcoreal.lv/lv/kontakti/dzivojama-fonda-tirdzniecibas-departaments/), kas kopā ar juristu palīdzēs sakārtot darījumu un sagatavot nepieciešamos dokumentus.


Vineta, 12.05.2012 jautāja:

Labdien! Sakiet, vai dzīvokļa īpašniekam ir tiesības pārdot dzīvokli, ja Zemesgrāmatā sadaļā "Ķīlu dzēsumi pilnībā vai daļēji" norādīts, ka ir daļēji dzēsta hipotēka? Paldies jau iepriekš!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Ja uz īpašumu ir reģistrēta tikai hipotēka, īpašumu var pārdot, bet jaunajam īpašniekam jārēķinās, ka saistību neizpildes gadījumā, īpašums var tikt atsavināts. Tādēļ parasti ar hipotēku īpašumu neviens neiegādājas, vai arī, pērkot šādu apgrūtinātu īpašumu, puses vienojas, kā un kādā termiņā hipotēka tiks dzēsta. Pārdot nevar, ja kopā ar hipotēku īpašumam zemesgrāmatu II.daļas 2.iedaļā ir nostiprināts aizliegums, kur rakstīts, ka bez personas (parasti tas ir kreditors) piekrišanas īpašumu nevar ne atsavināt, ne ieķīlāt un citādi apgrūtināt. Šādā gadījumā vai nu jāprasa attiecīgās personas piekrišana vai arī jādzēš hipotēka kopā ar šo aizliegumu.


Agnese, 12.05.2012 jautāja:

Labdien!
Es vēlos nopirkt dzīvokli,bet dzīvoklis ir uz īpašnieces vārda,kura ir mirusi,bet mantiniece ir viņas vienīgā meita.Meita jau teica,kad viņa kārtojot visu papīrus,bet vēlos uzināt cik ilgā laikā ir iespējams nokārtot mantojuma lietu un lai varu iesniegt papīrus zemesgrāmatā!?

Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Ja ir vienīgā mantiniece, tad mantojuma sakārtošana un īpašuma tiesību ierakstīšana zemesgrāmatā kopā aizņem aptuveni 3-4 mēnešus.


Tamāra, 01.05.2012 jautāja:

Izsolē tika iegādāts nekustāmais īpašums, izsole ar tiesas lēmumu tika apstiprināta un ar tiesas lēmumu esmu ievesta valdījumā. Dokumenti jau iesniegti zemesgrāmatā.
Iepriekšējais īpašnieks mājā neuzturas jau kopš 2009. gada, bet ir palikušas mantas. Kā es likumīgi varu iekļūt mājā un izlikt šīs mantas no īpašuma?
Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
No brīža, kad Jums ir īpašuma tiesības, kas reģistrētas zemesgrāmatā, Jūs varat ar īpašumu brīvi rīkoties, tai skaitā, iekļūt tur.


Ilona, 27.04.2012 jautāja:

Labdien!

Man ir sekojošs jautājums - man īpašumā ir zeme, uz kuras ir jaunbūve (tajā dzīvojam jau ilgāk par 10 gadiem) . ZG ir ierakstīta tikai zeme. Patreiz gribu ZG ierakstīt arī jaunbūvi un tad zemi kopā ar jaunbūvi pārdot.
Vēlējos uzzināt, vai būs jāmaksā 15% ienākumu nodoklis?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Ilona!

Tā kā normatīvajos aktos viennozīmīgu atbildi nespējām atrast, uzdevām šo jautājumu VID. Atbilde sekojoša:
„Nekustamais īpašums likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli " izpratnē ir kapitāla aktīvs, tādējādi ienākums no nekustamā ienākuma atsavināšanas ir kapitāla pieaugums un to nosaka kā kapitāla aktīva (nekustamā īpašuma)atsavināšanas cenas un iegādes vērtības starpību (likuma 11.9 pants 1.daļa).
Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punkts nosaka, ka gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts un ar nodokli netiek aplikts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas maksātājaīpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts
zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta (kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese).
Par nekustamā īpašuma iegādes dienu likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punkta izpratnē tiek uzskatīta diena, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā.
Tā kā uz zemi un tās uzcelto māju īpašumtiesības tiks ierakstītas zemesgrāmatā jaunā redakcijā šogad, tad pārdodot šo īpašumu, par īpašuma iegādes dienu tiks uzskatīts 2012.gads.
Atbildei ir informatīvs raksturs. “
Aicinām Jums šo jautājumu pašiem uzdot VID darbiniekiem!


jolanta, 28.04.2012 jautāja:

Labdien!Ņēmām dzīvokli pie māklera uz nomaksu.Lieta tāda ka par dzīvokli viņai jāmaksā 15% ienākuma nodoklis,līgumā mēs apņēmāmies apmaksāt visus izdevumus,kas saistīti ar zemes grāmatu,bet par nodokli nebija ne runas.Tagad kad esam nomaksājuši visu summu,mākleris pieprasa,lai arī ienākuma nodokli maksātu mēs.Vai tas ir godīgi?Cik saprotu nodokli maksā tas,kurš pārdot,nevis pērk.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Tieši tā. Ja līgumā nav atrunāts, ka Jums jāsedz pārdevējam šāda nodokļa maksājums, tad Jums tas nav jāmaksā. Ienākuma nodokli maksā tas, kam rodas ienākums. Šajā gadījumā ienākums ir no nekustamā īpašuma pārdošanas un tas ir jāmaksā pārdevējam.


Evita, 17.04.2012 jautāja:

Labdien!

Jautājums ir par trīsistabu dzīvokli Juglā. Vectēvs to vēlas nodot mazmeitas īpašumā - kādi dokumenti abām pusēm ir nepieciešami, lai pārrakstītu īpašumu? Kāda veida līgumu pareizāk ir slēgt? Cik šis viss proces kopā aptuveni izmaksās?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Īpašuma tiesību maiņa var notikt gan pirkuma, gan dāvinājuma ceļā. Kādas ir atšķirības no tiesiskā viedokļa, Jums izskaidros kompetents jurists, kas specializējies nekustamo īpašumu darījumus sfērā, vai arī notārs. Par dokumentiem, ja vectēvs dzīvokli uzdāvinās mazmeitai – ir nepieciešams noslēgt dāvinājuma līgumu (dāvinājuma līguma izmaksas atkarībā no vienošanās ar juristu vai notāru, kas līgumu gatavoos), parakstīt nostiprinājuma lūgumu pie notāra 40-60 Ls, samaksāt kancelejas nodevu 10-15Ls un valsts nodevu 0,5% no īpašuma kadastrālās vērtības. Vēl nepieciešams pie notāra uzrādīt un apliecināt kopijas radniecību apliecinošiem dokumentiem – mazmeitas un attiecīgi viņas mātes vai tēva (skatoties, vai vecaistēvs ir mātes vai tēva tēvs) dzimšanas apliecībām, laulības apliecību, ja mainīts uzvārds (mātei, ja mātes tēvs, vai mazmeitai). Kopiju apliecināšanas izmaksas jāprecizē pie notāra. Ja vecaistēvs īpašumu ieguva laulības laikā, tad nepieciešama arī laulātā piekrišana, kuru notariāli ir jāapliecina (izmaksas jāprecizē pie notāra).


inara, 21.03.2012 jautāja:

Vīram bija mantojumā zeme un 1./2 domājamas daļas majas. Vīrs mani pilnvaroja ar unversālo pilnvaru, samēriju zemi, uzturēju māju,jo otrs īpasnieks nelikās zināt visu par savu naudu.Vīrs tika uz 9.mēneši slimnīcā,paliekot par otrās grupas invalīdu.Pēkšņi nomira,īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā jo pietrūka naudas.Vai man kas pienākas ?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Jā, Jūs mantojat vīra atstāto mantu, tai skaitā, nekustamo īpašumu. Iesakām Jums griezties pie notāra, jo mantojuma lietas kārto notāri.


Ingrīda, 26.03.2012 jautāja:

Labdien! Esmu iegādājusies dvīņu mājas vienu pusi ar zemes gabalu tikai 550 kvm, PAPĪROS KOPĪPAŠUMS, ir SAVA inventerizācijas lieta, zemes samērītas, mājas atdalītas ar žogu, skaitās daļa no kopīpašuma. Zemes grāmata mums katram sava. It kā sīkums, bet mums atteica piešķirt savu pastkastīti, visi esot vienā kopienā. mēs lūdzām vai burtu A un B drīkstam likt uz kastītes. NĒ! Mums nĀK SVARĪGA KORESPONDENCE, KURJERS UTT... VAI MUMS IR TIESĪBAS/JĒGA KAUT KUR LŪGT NODALĪT ADRESES AR KAUT VIENA BURTA ATŠĶIRĪBU? vAI TAD PASTNIECE UZŅEMSIES ATBILDĪBU. iEPRIEKŠ PALDIES.kUR MUMS GRIEZTIES, AR IENIEGUMIEM?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Par adreses piešķiršanu interesējaties pašvaldībā (Domē).


Madara, 26.03.2012 jautāja:

Labdien!

Vēlējos uzzināt, vai ir jāmaksā 15% ienākumu nodoklis, ja īpašums ir mantots, ir mantojuma apliecības, tajā dzīvo un ir deklarējies ilgāk par 10 gadiem, bet īpašums vēl nav ierakstīts zemes grāmatā, bet tas tiks veikts pirms pārdošanas.

Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Jā, nodoklis būs jāmaksā, jo pārdošanas brīdī Jūsu īpašuma tiesības uz īpašumu nebūs reģistrētas zemesgrāmatā vismaz 5 gadus. Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punkts nosaka, ka gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts un ar nodokli netiek aplikts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas maksātāja īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta (kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese). Ja šie nosacījumi neizpildās, tad nodoklis ir jāmaksā.


Artūrs, 26.03.2012 jautāja:

Labdien, šobrīd ir interese pārdot īpašumu - zemi ar uzbūvētu māju, zemi iegādājos 2006.gadā, ņemts kredīts bankā, un uzcelta māja, šobrīd mājā dzīvoju, bet māja vēl nav nodota ekspluatācijā, neesmu mājā deklarējies, vēlos pārdot par 250 00 eur, kredīts bankā 190 000eur. kādi nodokļi man ir jāmaksā ? un vai māju ir vēlams nodod ekspluatācijā ?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Lai pārdotu māju, Jums tā jāreģistrē zemesgrāmatā. Savukārt, lai māju noreģistrētu zemesgrāmatā, tā ir jānodod ekspluatācijā vai arī jāreģistrē zemesgrāmatā kā nepabeigta būve (jaunbūve). Pēc pārdošanas Jums būs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (jo neesat īpašumā bijis deklarējies vismaz 12 mēnešus) 15% apmērā no kapitāla pieauguma, tas ir no starpības starp pārdošanas summu, par kādu tagad pārdodat nekustamo īpašumu, un iegādes vērtību, kas ir summa, par kādu ieguvāt (nopirkāt) nekustamo īpašumu, un veikto ieguldījumu vērtību (mājas uzcelšana). Šai summai papildus var pieskaitīt arī izdevumus, kas saistīti ar īpašuma iegādi – zemesgrāmatu nodevas u.tml., iegādes vērtībā tiek iekļauti arī samaksātie procentu maksājumi par kredītu šā kapitāla aktīva (nekustamā īpašuma) iegādei, ja dokumentāri apliecināta informācija ļauj identificēt kredīta un kapitāla aktīva iegādes saistību. Plašāka informācija pieejama VID mājas lapā www.vid.gov.lv vai uz VID informatīvo tālruni


Kristine, 26.03.2012 jautāja:

Labdien!

1. Dzivkli sanjemu davinajuma pirms 5 ar pus gadiem no savas mammas, tur nodzivoju 2 gadus, un biju deklareta 5 gadus. Sobrid es taja dzivokli vairs nedzivoju, un neesmu tur deklareta gandriz gadu. Ja es pardodu pati dzvikoli, man bus jamaksa iedzivotaja ienakuma nodoklis?

2.Ja es uzdavinu ipashumu savai mammai Aprili 2012 gada, un tad mana mamma pardod to Maija 2012 gada. Vai vinjai butu jamaksa iedzivotaja ienakuma nodoklis no pardoshanas? Cik liela apmera?
Vai man jamaksa nodoklis par to, ka es uzdavinu dzivokli mammai?

Ar cienju,
Kristine


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Kristīne!

1. Ja dzīvoklis Jums ir īpašumā vismaz 5 gadus no dienas, kad uz Jūsu vārda tas ir reģistrēts zemesgrāmatā, un vismaz gadu esat bijusi tur deklarējusies (nav svarīgi, kurā laika posma, galvenais, ka vienu gadu nepārtraukti), tad pie pārdošanas iedzīvotāju ienākuma nodoklis Jums nebūs jāmaksā.
2. Jā, mammai būs jāmaksā nodoklis. Par to, cik lielā apmērā, ir rakstīts likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 11.9 panta 7.3 apakšpunktā, un tas ir atkarīgs no tā, kad īpašums iegādāts uz Jūsu vārda un vai Jūsu rīcībā ir dokumenti par tā iegādes vērtību:
2.1. Ja nekustamais īpašums iegūts uz dāvinājuma līguma pamata no fiziskās personas, kuru ar maksātāju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē, un nekustamais īpašums tiek atsavināts 60 mēnešu laikā pēc tā reģistrācijas zemesgrāmatā uz maksātāja vārda, par tā iegādes vērtību uzskata konkrētā nekustamā īpašuma:
a) vērtību, par kādu dāvinātājs šo nekustamo īpašumu iegādājies, ja tas iegādāts pēc 2000.gada 31.decembra un maksātāja rīcībā ir dokumenti, kas pierāda nekustamā īpašuma iegādes vērtību;
b) aktuālo kadastrālo vērtību gadā, kad nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz dāvinātāja vārda, ja tas iegādāts pēc 2000.gada 31.decembra un maksātāja rīcībā nav dokumentu, kas pierāda nekustamā īpašuma iegādes vērtību;
c) aktuālo kadastrālo vērtību nekustamā īpašuma atsavināšanas gadā, kura koriģēta, kadastrālo vērtību dalot ar Centrālās statistikas pārvaldes noteikto katra gada patēriņa cenu indeksu par pēdējiem 10 gadiem pirms nekustamā īpašuma atsavināšanas, ja nekustamo īpašumu dāvinātājs ieguvis līdz 2000.gada 31.decembrim.

Ja Jūs uzdāvināt dzīvokli mammai, Jums iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā, jo ienākumu gūst no mantas pārdošanas, nevis uzdāvināšanas, un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli tiek aplikts ienākums.


Tatjana, 11.04.2012 jautāja:

Labdien,

Situācija ir šāda: manam vīram īpašumā ir dzīvoklis, kurš sākumā piederēja viņa mātei no aptuveni 1980.gada. Vīra māte joprojām tajā dzīvo. Privatizācijas laikā dzīvoklis tika izpirkts ar privatizācijas sertifikātiem un reģistrēts uz mana vīra vārda.
Tājā laikā viņš bija precējies ar savu pirmo sievu. 2005. gadā tā laulība tika šķirta. Dzīvoklis palika mana vīra īpašumā. No pirmās laulības vīram ir 2 bērni (viens pilngadīgs un viens nepilngadīgs).

Jautājums: Vai vīrs var pārdot šo viņam piederošo dzīvolki bez jebkādiem ierobežojumiem?
Itka esam lasījuši, ka to pārdodot naudas daļa būs jaatdot bērnu mātei (nepilngadīgo bērnu daļa). Vai tā ir taisnība? Ja tas tiešām tā, kāda būtu ta daļa?

Iepriekš pateicos.
Ar cieņu, Tatjana.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Tatjana!

Ja īpašums ir uz vīra vārda un zemesgrāmatā uz īpašumu nav nostiprināti apgrūtinājumi par labu bērniem (piemēram, ka bez bērnu rakstiskas piekrišanas nedrīkst atsavināt u.tml.) vai trešām personām, tad vīrs var brīvi rīkoties ar savu īpašumu, tai skaitā, pārdot. Ja, šķirot laulību, ir bijis tiesas lēmums, kur atrunāts, ka, ja īpašums tiek pārdots, tad daļa naudas tiek izmaksāta bērniem vai bijušajai sievai, tad jāpilda, kas tiesas lēmumā rakstīts, bet, ja šāda lēmuma nav, tad vīrs ar gūtajiem ienākumiem no pārdošanas var rīkoties pēc saviem ieskatiem.


Katrīna, 12.04.2012 jautāja:

Man piederēja īpašums,kuru ieķīlāju ņemot kredītu remontam.Kredītiestāde nebija banka.Mans vīrs pie notāra parakstija ka piekrīt ieķīlāt īpašumu,kā arī līgumā tika norādīts ka atsakās no savas daļas īpašuma.Pēc pāris gadiem nespējot maksāt dzīvoklis,kas bija uz mana vārda tika man atsavināts un pārdots izsolē,atstājot mani vēl arī ar daudzu tūkstošu latu parādu.Tagad mana ģimene, es un mans vīrs uz sava vārda ,es esmu galvotāja,paņēma hipotekāro kredītu un īpašumā ir dzīvoklis.Zemesgrāmata ir uz vīra vārda,es nekādi neesmu minēta.Sakiet lūdzu vai mani kreditori var vērst piedziņu pret šo īpašumu.Es godīgi maksāju katru mēnesi tiesu izpildītājai atrunāto parāda summu.Laulības līguma mums nav .Kā nosargāt īpašumu?Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Ja īpašums ir uz Jūsu vīra vārda un vīrs nebija Jums galvotājs, kad ņēmāt kredītu, tad piedziņa, kas saistīta ar Jūsu parādiem, uz vīram piederošu dzīvokli netiks veikta.


Kristine, 30.03.2012 jautāja:

Labdien!

Jautājums ir par kapitāla pieaguma nodokli. Vai dzīvokļa remonta izdevumi (būvmateriāli, santehnika, pakešu logi, samaksa strādniekiem) samazina starpību starp iegādes un pārdošanas vērtību? Man ir attiecīgi čeki (DEPO, K-Rauta), protams uz tiem nav norādes, ka tie bija izrakstīt tieši man. Līgumos par palešu logu uzlikšanu gan ir adrese.

Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Saskaņā ar likumu Par iedzīvotāju ienākuma nodokli „Kapitāla pieaugumu nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā.” Iesakām Jums griezties ar jautājumu VID nodaļā, kur darbinieki Jums izskaidros, kādi tieši dokumenti (čeki) ir jāiesniedz un kā tie jānoformē, lai pierādītu īpašumā veikto ieguldījumu vērtību.


Agris, 31.03.2012 jautāja:

Labdien! Mums, 4-dzĪvokļu māja piederēja dzīivokļu īpašumos. Tad mēs pargājām uz kopīpašumu. Tagad mēs vēlamies pāriet atpakaļ uz dzīvokļu īpašumiem. Mums ir notāra apstiprināta savstarpēja vienošanās par pāriešanu uz dzīvokļu īpašumiem ar telpu sadalījumu. Ir VZD atzinums par nekustamā īpašuma sadalīšanu domājamās daļas, VZDkadastra izziņa un telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta. Lieta tāda, ka zemesgrāmatu tiesnese atsakās dzīvokļus reģistrēt zemesgrāmatā sakarā ar to, ka viens no dzīvokļu īpašniekiem pašlaik vēl nevēlās reģistrēt savu dzīvokli. Mums - pārējiem 3 īpašniekiem reģistrācija tiek atteikta motivējot ar to, ka zemesgrāmatā var reģistrēt visus dzīvokļu tikai vienlaicīgi un visiem kopā.īpašumus. Vai tas ir pareizi un likumīgi? Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Diemžēl nevaram komentēt zemesgrāmatu tiesneša lēmumu, neiepazīstoties ne ar lietas materiāliem, nedz arī ar atteikumu.


Evita, 30.03.2012 jautāja:

Gatavojos pirkt maju,kuru ir planots rakstit uz mani un maniem nepilngadigajiem berniem.Vai ir iepeja ierakstit zemesgramata apgrutinajumu,ka manas dzives laika, berniem lidz arvinu pilngadibas sasniegsanu, nav tiesibas pardot savas dalas bez manas piekrisanas.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Ja īpašums būs reģistrēts uz nepilngadīgajiem bērniem, tad bērnu vietā (vārdā) līdz to pilngadībai ar īpašumu varēs rīkoties bāriņtiesas iecelts aizbildnis (piemēram, viens no vecākiem) un pārdot varēs tikai ar bāriņtiesas piekrišanu, kur bāriņtiesa lemj, vai pārdošana ir bērnu interesēs. Tā kā paši bērni īpašumu līdz pilngadībai pārdot nevarēs, tad īsti nav jēgas šādu apgrūtinājumu īpašumam rakstīt.


Ilze, 04.04.2012 jautāja:

Labdien! Situaacija sekojosha. Jau 7 gadus dziivoju Lielbritaanijaa un pashlaik gatavojos iesniegt pieteikumu naturalizaacijai un kljuut par Lielbritaanijas pilsoni. Apsveru arii iespeeju mainiit uzvaardu. Man Latvijaa dziivo teevs, uz kura vaarda pashlaik ir manas mirushaas maates zeme un maaja. Teevs sho iipashumu ir noveeleejis man ar privaatu testamentu. Jautaajums sekojoshs: vai var rasties probleemas pieteikties uz mantojumu, ja es neesmu LV pilsone? Un kaa es vareeshu pieraadiit savu identitaati/ radnieciibu ar teevu, ja man uzvaards buus cits uzvaards. (Cik saprotu Latvijaa neatziist vaarda/uzvaarda mainju ar Deed Poll). It kaa buutu iespeejams sho iipashumu paarrakstiit uz mana vaarda caur pirkumu vai daavinaajumu, bet probleema paliek - vai Zemesgraamata atziis manu identitaati un iipashumtiesiibas, ja nebuushu vairs LV pilsone/ uzvaards buus savaadaaks. Jau ieprieksh pateicos par atbildi!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Zemesgrāmatā īpašuma tiesības tiks nostiprinātas uz personu, kas būs ieguvusi īpašuma tiesības mantojuma vai darījuma (pirkuma, dāvinājuma) rezultātā un kas būs lūgusi nostiprināt zemesgrāmatā īpašuma tiesības. Personas identitāti (personas parakstu) apliecina notārs, sagatavojot nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai par īpašuma tiesību reģistrēšanu. Ja nostiprinājuma lūguma parakstīšanas brīdī būsiet Lielbritānijas pilsone, tad pierādīsiet savu identitāti notāram ar attiecīgās valsts pasi. Sakarā ar mantojuma lietām iesakām Jums konsultēties pie notāra Latvijā. http://latvijasnotars.lv/


Zane, 04.04.2012 jautāja:

Labdien! Es vēlos pārdod nekustamo īpašumu (zemi +māju), kuru es iegādājos pirms 3gadiem par 10 000 Ls. Tagad apstākļi spiež šo īpašumu pārdot. Man ir pircējs par 15000Ls un papildus ar īpašumu viņš vēlas iegādāties arī man piederošo traktortehniku un citas mājā esošās kustamās lietas par 3000 Ls. Kopējā pirkuma summa būs 18000Ls.
Man ir jautājums vai arī par traktortehniku un pārējo kustamo īpašumu man ir jāmaksā ienākuma nodoklis 15% no pārdevuma summas? Vai ienākuma nodokli aprēķinās pēc formulas 18000 Ls - 10000Ls (par kādu es iegādājos īpašumu) - 3000 Ls(kustamais īpašums) = 5000 Ls. Liels paldies jau iepriekš!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Par personīgās kustamās mantas pārdošanu iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā. Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punkts nosaka, ka gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts un ar nodokli netiek aplikts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas maksātāja īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta (kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese). Ja šie nosacījumi neizpildās, tad nodoklis ir jāmaksā. Nodokļa likme ir 15% no ienākuma, tas ir no starpības starp pārdošanas summu, par kādu tagad pārdodat nekustamo īpašumu, un iegādes vērtību, kas ir summa, par kādu ieguvāt (nopirkāt) nekustamo īpašumu. Šai summai papildus var pieskaitīt arī izdevumus, kas saistīti ar īpašuma iegādi – zemesgrāmatu nodevas u.tml. Plašāka informācija pieejama VID mājas lapā www.vid.gov.lv vai uz VID informatīvo tālruni.


Svetlana, 27.03.2012 jautāja:

Labdien, es gribu nopirkt dzivokli Rigas centra no majas saimnieka. Kadus jautajumus man vajag uzdot pardevejam, lai pec pirksanas nebutu nepatiksanas. Kur es varu sanemt informaciju par zemes nodokli. Pardeveis grib dalu no summas sanemt skaidra nauda, tad vins gatavs iet uz ipasuma cenas samazinasanu. Vai es riskeju un kas bus, ja pec daziem gadiem es gribesu pardot ipasumu. Paldies


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Svetlana!

Lai iespējamais darījums būtu drošs, ieteiktu to tomēr uzticēt veikt speciālistam, kurš jums palīdzēs vienoties ar pārdevēju par darījuma shēmu, sagatavos pirkuma līgumu, pārbaudīs vai uz īpašumu nav apgrūtinājumi (Hipotēkas, komunālo maksājumu parādi, nodokļu parādi, deklarētās personas, reģistrētas firmas, reģistrētas citas pārādsaistības, kopīpašuma saistības uc.), organizēs darījuma noformēšanu, tai skaitā notāra papkalpojumus, īpašuma tiesību reģistrēšanu, ja nepieciešams - arī finansējuma piesaistīšanu no bankas īpašuma iegādei. Šāds pakalpojums (darījuma noformēšana, ja objektu atrod pats klients) Jums izmaksās robežās no 200 līdz 300 LVL, bet varēsiet izvairīties no daudziem sev neskaidriem jautājumiem par darījuma drošību. Mūsu profesionāļu kontaktinformācija Jūsu izvēlei http://www.arcoreal.lv/lv/kontakti/dzivojama-fonda-tirdzniecibas-departaments/


Aivars, 21.03.2012 jautāja:

Labdien.
Vai mana māte, var man, savam dēlam pārdot nekustamo īpašumu bez mātes laulāta drauga piekrišanas?Nekustamais īpašums ir saņemts mantojumā.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Jā var. Laulātā piekrišana ir jāprasa, ja īpašums iegūts laulības laikā. Bet, ja īpašums ir iegūts dāvinājuma vai mantojuma ceļā, tad tā ir laulātā atsevišķa manta, un otra laulātā piekrišana nav jāprasa, pat tad, ja īpašums uz laulātā vārda reģistrēts laulības laikā.


kristine, 25.03.2012 jautāja:

labdien!velos uzzinat ko man darit.Manai viramatei ir zeme 600 kvadr.uz vinas ir uzcelta pagaidu darza majina bez pamatiem.Viss ir ierakstits zemesgramata.Novertets uz 6000.lsEs ar viru tur esam pierakstiti jau 10 gadus.Viramate ir ar mieru man zemi parrakstit.Es gribeju lai vina man pardod bet vina saka ka tas esot dargi,ka labak ka davinajums.Bet vinai ir 6 berni.Ka man labak darit ,lai man butu zeme un neviens nevaretu to atnemt un cik tas izmaksa?dzivojam Kekava.Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Šajā gadījumā, ja pārrakstīs tieši uz Jums, tad pirkuma darījums izmaksās lētāk, nekā dāvinājums. Dāvinājuma gadījumā pie reģistrēšanas zemesgrāmatā valsts nodeva jāmaksā 3% no kadastrālās vērtības, bet pirkuma gadījumā valsts nodeva ir 2% no pirkuma maksas/kadastrālās vērtības (tā, kura lielāka). Ja māte pārrakstīs īpašumu savam dēlam, tad nodevas likme būs 0.5% abos gadījumos – gan dāvinājuma, gan pirkuma līguma gadījumā. Ieteiktu Jums konsultēties ar juristu, kurš ieteiktu Jums izdevīgāko risinājumu, jo Jūsu situācijā jāvērtē ne tikai izdevīgums naudas izteiksmē, bet arī tiesiskie apstākļi – pašvaldības pirmpirkuma tiesības, neatraidāmo mantinieku daļas u.tml.


Katrina, 19.03.2012 jautāja:

Esmu Zviedrijas pilsone. Mantojuma sanemu no mirusas mates dzivokla dalu. Dzivokli velamies pardot. Kadi nodokli man bus jamaksa?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Katrina!
Ja nekustamais īpašums Jums pieder (no dienas, kad reģistrēts zemesgrāmatā uz Jūsu vārda) ilgāk kā 5 gadus un vismaz gadu esat tajā deklarējusies, tad iedzīvotāju ienākuma nodoklis Jums nebūs jāmaksā. Ja šie apstākļi nav iestājušies, tad Jums būs jāmaksā ienākuma nodoklis 15% no starpības starp pārdošanas summu, par kādu tagad pārdodat, un iegādes vērtību, kas ir attiecīgi mantojuma masā ietilpstošā norādītā konkrētā nekustamā īpašuma vērtība. Kapitāla aktīva iegādes vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar tā iegūšanu: valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva lietā par apstiprināšanu mantojuma tiesībās vai lietā par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, komisijas nauda un citi līdzīgi izdevumi. Sīkāku informāciju saņemsiet Valsts ieņēmumu dienestā (www.vid.gov.lv)


Anna, 20.03.2012 jautāja:

Labdien! Vai atsavinot nekustamo īpašumu, izdevumos var iekļaut summu, kura tika izmaksāta bijušajiem īrniekiem par telpu atbrīvošanu? Kā arī vai pie izdevumiem var pieskaitīt papildus izdevumus , kas saistīti ar nekustāmā īpašuma atsavināšanu un tiesvedību?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Anna!

Saskaņā ar likumu Par Iedzīvotāju ienākuma nodokli 11.7.panta 1.daļu: „Kapitāla pieaugumu nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā..” Minētā panta 5.daļā ir rakstīts, ka „Kapitāla aktīva iegādes vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar tā iegūšanu: valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva lietā par apstiprināšanu mantojuma tiesībās vai lietā par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, komisijas nauda un citi līdzīgi izdevumi. Kapitāla aktīva iegādes vērtībā tiek iekļauti arī samaksātie procentu maksājumi par kredītu šā kapitāla aktīva iegādei, ja dokumentāri apliecināta informācija ļauj identificēt kredīta un kapitāla aktīva iegādes saistību. Kapitāla aktīva iegādes vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi par vērtspapīru iegādi un turēšanu”.


Dāvis, 17.03.2012 jautāja:

Labdien,
Man ir radusies tāda situācija, ka dzīvoju privātā mājā kopā ar savu ģimeni jau vairākus gadus. Pirms kādiem 3 gadiem persona uz kuru bija reģistrēta gan māja, gan zeme paņēma neapdomīgu kredītu ieķīlājot šo īpašumu. Protams, kredītu viņa nespēja apmaksāt un pati radiniece ir pametusi valsti un atstājusi šo īpašumu ar kredītsaistībām. Īpašums tagad ir izsoles procesā un banka plāno ģimenei atsavināt vienīgo dzīvesvietu. Jautājums ir tāds, vai var atsavināt šajā gadījumā ģimenei nekustamo īpašumu, kurai šī ir vienīgā dzīvesvieta. Ja nevar, tad var vērsties tiesā par izsoles procesa apturēšanu par labu ģimenei un kur meklēt normatīvos aktus, kuri regulē šos jautājumus.
Ar cieņu, Dāvis


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Dāvi!

Jūs nesat norādījis svarīgu apstākli – uz kāda pamata Jūs un Jūsu ģimene dzīvo šajā īpašumā. Ja ir noslēgts īres līgums ar īpašnieci, tad tas ir saistošs arī bankai un nākamajiem īpašniekiem, kas iegūs uz izsoles pamata, un kamēr vien spēkā ir īres līgums, tikmēr Jūs no īpašuma ārā izlikt bez Jūsu piekrišanas nevar. Ja nekāda līguma vai cita tiesiska pamata dzīvot šīs radinieces īpašumā Jums nav, tad banka var pārdot īpašumu izsolē un izlikt Jūs no īpašuma.


Vasilij, 29.02.2012 jautāja:

Labdien!
Dzīvoklis pieder SIA un pārdošana notiek caur SIA kapitāla daļu iegādi. SIA bilancē ir tikai tas dzīvoklis. Dzīvokļa kadastra vērtība ir 30000,-LVL, SIA pamatkapitāls ir 2000,-LVL. Pirkuma summa līgumā būs 3000,-LVL (dzīvokļa tirgus vērtība ir lielāka par 3000,-LVL). Sakiet kādus nodokļus/valsts nodevas man būs jāsamaksā Uzņēmumu Reģistrā. Vai tāda veidā es varu nemaksāt Zemesgrāmatai 2% lielo valsts nodevu? Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Šajā gadījumā tiek pārdots nevis dzīvoklis, bet SIA pamatkapitāla daļas. Dzīvoklis pieder SIA un tas arī paliek uz SIA vārda, līdz ar to īpašuma tiesības uz dzīvokli netiek mainītas un valsts nodeva zemesgrāmatai nav jāmaksā. Par izmaiņām UR par SIA dalībnieku maiņu (izmaiņas dalībnieku reģistrā) ir jāmaksā 10Ls valsts nodeva, bet līdz ar SIA īpašnieku maiņu parasti tiek mainīts arī valdes sastāvs, statūti utt. Līdz ar to valsts nodevas apmēra var būt lielāks. Sk.informāciju UR mājas lapā – http://www.ur.gov.lv/registri.html


kristine, 07.03.2012 jautāja:

labdien!
man ir noslegts pirkuma ligums ipasumam, visi dokumenti ir kartiba. Liguma rakstits, ka 30 dienu laika ipasums jaregistre zemes gramata ,bet finansialu apsverumu del es to nevaru izdarit. Kā man rikoties? par ipasumu ir samaksata pilna summa.
Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Kristīne!

Protams, iereģistrēt zemesgrāmatā varēsiet arī pēc 30 dienu termiņa notecējuma, tomēr iesakām pārdevējam paziņot, ka finansiālu apstākļu dēļ Jūs šo termiņu kavēsiet. Iesakām Jums savas īpašuma tiesības reģistrēt pēc iespējas ātrāk, jo citādi pastāv risks, ka pārdevējs var rīkoties prettiesiski, piemēram, īpašumu pārdot citam vēlreiz vai arī ieķīlāt. Kā arī īpašumam var uzlikt arestu vai reģistrēt kādus citus apgrūtinājumus, kas nodrošina pārdevēja finansiālās saistības, jo pārdevējs vēl aizvien ir reģistrēts zemesgrāmatā kā īpašnieks.


Dārta, 12.03.2012 jautāja:

Sveicināti! Vēlējos painteresēties - pērku īpašumu un tas būs trešais nekustamais īpašums, kas tiks reģistrēts zemesgrāmatā uz mana vārda (2 īpašumi jau man pieder). Vai uz mani šajā gadījumā attiecas kāda paaugstināta likme valsts nodevai vai tie paši 2% no pirkuma summas vai kadastrālās vērtības (atkarībā no tā, kas augstāka)? Kādas nodevas vispār man jāmaksā pēc nostiprinājuma lūguma parakstīšanas pie notāra? Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Dārta!

Nē, paaugstinātās valsts nodevas atkarībā no īpašumu skaita ir atceltas. Jums būs jāmaksā valsts nodeva 2% no pirkuma summas vai kadastrālās vērtības (no augstākās no šīm) un zemesgrāmatas kancelejas nodeva 15 Ls par īpašuma tiesību reģistrēšanu un zemesgrāmatu apliecības izsniegšanu. Par nodevām informācija pieejama arī www.zemesgramata.lv


Kristīne, 10.03.2012 jautāja:

Vēlos mainīt dzīvokli. Piedāvā dzīvokli ar Ls 1000 komunālo maksājumu parādu, kuru īpašnieks nevar uzreiz nomaksāt, vēlas, lai tas paliek uz viņa vārda. Vai tas ir iespējams? Un, vai man, kā jaunajai ieguvējai tas neradīs problēmas? Proti, parāds būs piesaistīts dzīvoklim vai bijušajam īpašniekam?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Kristīne!

Komunālo maksājumu parādi, ja pircējs ar pārdevēju nevienojas pirkuma līgumā citādi, paliek uz pārdevēja vārda. Jūsu gadījumā svarīgi ir pirkuma līgumā norādīt, ka pārdevēja parādus, tai skaitā par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, nepārņemat un uzņematies atbildību tikai par tiem maksājumiem, kas radušies pēc īpašuma pieņemšanas (atslēgu saņemšanas).


Ina, 07.03.2012 jautāja:

Es aizbraucu no LV, gribu pardot dzivokli. Pie manis pierakstita meita un mazmeita, kuras atrodas UK. Vinas vares izrakstities tikai Julija. Bet man pirceji ir jau tagad. Ko man darit?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Ina!

Izrakstīties var arī elektroniski www.latvija.lv. Vairāk informācijas http://www.pmlp.gov.lv/lv/pakalpojumi/dzivesvieta.html

Pārdot dzīvokli var arī, ja tur deklarējušās svešas personas, tas pirkumu neietekmē. Puses līgumā var vienoties un norādīt termiņu, kad visas ar pārdevēju saistītās personas no dzīvokļa būs izdeklarētas.


Aivis, 27.02.2012 jautāja:

Pārdodu divistabu dzīvokli cilvēkiem, kuri ņem kredītu bankā. Mēs esam divi īpašnieki, es un sieva, un neēsam valsts rezidenti. Vai pārdodot dzīvokli,kurš mums pieder 7 gadus,ir jāmaksā kāds nodoklis? Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Aivi!

Nekustamais īpašums likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli " izpratnē ir kapitāla aktīvs, tādējādi ienākums no nekustamā ienākuma atsavināšanas ir kapitāla pieaugums un to nosaka kā kapitāla aktīva (nekustamā īpašuma)atsavināšanas cenas un iegādes vērtības starpību (likuma 11.9 pants 1.daļa).

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punkts nosaka, ka gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts un ar nodokli netiek aplikts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas maksātāja īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta (kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese). Ja šie nosacījumi neizpildās, tad nodoklis ir jāmaksā. Nodokļa likme ir 15%.

Plašāku informāciju varat iegūt VID mājas lapā www.vid.gov.lv vai pa VID informatīvo tālruni 1898.


Dainis, 20.02.2012 jautāja:

Labdien
Kādu laiku apakaļ mans tēvs saņēma mantojumu no Kanādas.
Saistībā ar mantojuma deklarēšanu ir tā ,ka tēvam tagad jāpierāda ka mantojums,ko saņēmis ir no pārnesējas,jo Viņas mātes brālis nebija rakstījis mantojumu itkā tam nav nekādu pierādījumu.Tākā mantojums nāk no mirušā sievas ,jo viņiem bērnu nebija, tad kā būtu vislabāk jarīkojas tagad?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Daini!

Jums būtu jādodas pie notāra, kuri kārto ar mantojumiem saistītās lietas. Pie notāra arī saņemsiet izsmeļošu juridisku konsultāciju.


Irina, 20.02.2012 jautāja:

Labdien!Man un māsai pieder 2istabu dzīvoklis-esam kopīpašnieces katrai puse.Tajā dzīvoklī nedzīvoju vispār.Vēlos savu daļu atdāvināt māsai,bet dzīvoklim ir parāds pāri 4000 Ls un nekustamā īpašuma nodokli neesmu maksājusi par savu daļu jo neuzskatu maksāt par to kas faktiski man nepieder.Vai ir iespējams to atdāvināt ar visiem parādiem-māsa piekrīt to saņemt tādā stāvoklī kāds viņš ir.Esmu laulībā un viņa arī.Kādi dokumenti nepieciešami un cik tas izmaksā.Pašai ir finansiālas grūtības.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Irina!

Uzdāvināt var arī, ja dzīvoklim ir parāds par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem, jāvienojas tikai, kurš to parādu nomaksās, bet īpašuma tiesības uz māsu netiks pārreģistrētas zemesgrāmatā, ja būs parāds par nekustamā īpašuma nodokli. Tas noteikti ir jānomaksā (pie tam, ne tikai parāds, bet arī nodoklis par visu šo gadu) līdz brīdim, kad iesniedzat dokumentus zemesgrāmatā. Ja māsa piekrīt saņemt tā kā ir, tad Jums jāslēdz dāvinājuma līgums, jāatrunā, ka visus parādus apņemas nomaksāt māsa un arī samaksāt nodokļa parādu un aprēķinu par visu šo gadu. Kad nodoklis būs samaksāts, tad varēsiet iesniegt dokumentus zemesgrāmatā.

Par dokumentiem – Jums nepieciešams noslēgt dāvinājuma līgumu, parakstīt nostiprinājuma lūgumu pie notāra 40-60 Ls, samaksāt kancelejas nodevu 10-15Ls un valsts nodevu 0,5% no īpašuma (puses) kadastrālās vērtības. Vēl nepieciešams pie notāra uzrādīt un apliecināt kopijas radniecību apliecinošiem dokumentiem – Jūsu un māsa dzimšanas apliecībām, laulības apliecībām (izmaksas jāprecizē pie notāra). Ja Jūs īpašumu ieguvāt dāvinājuma vai mantojuma ceļā vai pirms laulībām, tad Jūsu laulātā piekrišana nebūs nepieciešama, bet, ja nē, tad jāapliecina vēl būs laulātā piekrišana (izmaksas jāprecizē pie notāra).


Kristīne, 14.02.2012 jautāja:

Labdien,
es vēlos pirkt dzīvokli. Jautājums ir kādas šobrīd formalitātes ir jākārto (līgumi, nodevas, nodokļi, reģistrācija utt.)? Kā tiek veikta samaksa par dzīvokli (kredīts nav nepieciešams)?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Kristīne!

Ja pērkat dzīvokli, kas ir reģistrēts zemesgrāmatā, tad Jums ir jānoslēdz pirkuma līgums ar pārdevēju, jāparaksta nostiprinājuma lūgums pie notāra (to paraksta pircējs un pārdevējs, kā arī pārdevēja laulātais, ja tāds ir, kas dod piekrišanu pārdošanai), jāsamaksā zemesgrāmatu kancelejas nodeva (10-15Ls) un valsts nodeva (2% no pirkuma maksas), jāsniedz minētie dokumenti zemesgrāmatu nodaļā un jānoreģistrē savas īpašuma tiesības uz dzīvokli zemesgrāmatā. Par pirkuma maksas samaksu vienojas pircējs ar pārdevēju pirkuma līgumā. Ja kredīts nav nepieciešams un dzīvoklis nav ieķīlāts, tad samaksāt varat, pārskaitot pirkuma maksu uz pārdevēja kontu vai izmantojot darījuma kontu bankā. Pirms pirkuma līguma slēgšanas Jums jāpārliecinās, ka par dzīvokli nav parādu, ka ir samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis par visu taksācijas gadu, kurā notiek īpašuma tiesību maiņa (piemēram, ja pērkat šogad, tad jābūt samaksātam nodoklim par visu 2012.gadu), jānoskaidro, vai dzīvoklis ir atbrīvots, nav izīrēts, vai dzīvoklī ir deklarētas kādas personas un jāvienojas, kad tās izdeklarēsies no dzīvokļa.


Zane, 10.02.2012 jautāja:

Labdien.

Man būtu jautājums, kā ar PVN tiek aplikts dzīvokļa iegādes darījums, ja tiek pirkts dzīvoklis renovētā ēkā un gan pircējs, gan pārdevējs ir reģistrētas ka PVN maksātāji.
Kas attiecīgi notiek ar PVN un priekšnodokli, ja pēc pusgada šis dzīvoklis tiek pārdots tālāk?
Kurā brīdī ir jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis un kādi nodokļi un nodevas vēl ir jāmaksā?

Paldies,

Ar cieņu,

Zane


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Zane!

Attiecībā uz PVN Jums jājautā VID nodaļā, tur Jums sniegs precīzāku atbildi. Nekustamā īpašuma nodoklis ir jānomaksā līdz brīdim, kad sniedzat dokumentus zemesgrāmatā īpašuma tiesību maiņai. Nodoklim jābūt nomaksātam par visu to taksācijas gadu, kurā notiek īpašuma tiesību maiņa (piemēram, ja darījums notiek šogad, tad jābūt samaksātam nodoklim par visu 2012.gadu un nedrīkst būt parādi par iepriekšējiem periodiem). Vēl pie reģistrēšanas zemesgrāmatā jāmaksā būs zemesgrāmatu kancelejas nodeva 10-15 Ls un valsts nodeva 2% no darījuma summas.


Vladimirs, 11.02.2012 jautāja:

Vai man ir iespējas pārdot dzīvokli ar parādu par komunāliem pakālpojumiem, jā es, pašlaik, to nevaru dzēst?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Vladimir!

Pašreiz tas vēl ir iespējams, bet ir plānotas izmaiņas likumdošanā, kad pārdot varēs tikai, ja visi parādi būs nomaksāti. Pirkuma līgumā jāparedz, vai parādi paliek uz pārdevēju vai pāriet pircējam. Tad attiecīgi tas arī tos nomaksā.


Sandra , 12.02.2012 jautāja:

Labdien!Sakarā ar to ,ka vēlos vienistabas dzīvokli,kas ir uz mana vārda reģistrēts zemesgrāmatā,mainīt uz lielāku,taču šis dzīvoklis nav reģistrēts zemesgrāmatā,bet ir privatizēts,cik man būtu jāmaksā ,lai es šo dzīvokli varētu ielikt zemesgrāmatā?Un ar ko man 'vēl būtu jārēķīnās,jo dzīvokļa īpašnieks ir ar mieru,ka viņa vietā sedzu lielo komunālo maksājumu parādu un ielieku dzīvokli zemesgrāmatā?Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Sandra!

Ir jāprecizē, cik tālu ir sakārtoti dokumenti. Ja ir jau noslēgts pirkuma līgums ar privatizācijas komisiju, tad īpašniekam ir jāpasūta un jāsagatavo dzīvokļa inventarizācijas lieta (izmaksas precizējiet Valsts Zemes dienestā), jāparaksta nostiprinājuma lūgums pie notāra (to var izdarīt arī zemesgrāmatā) un jāsamaksā kancelejas nodeva 10-15Ls. Ja pirkuma līgums vēl nav noslēgts, tad jānoskaidro, vai dzīvoklis ir reģistrēts LR Valsts zemes dienestā un vai ir uzsākta plānveida privatizācija (vai ir saņemts paziņojums par pirkuma līgumu slēgšanu). Ja nav, tad zemesgrāmatā dzīvokli iereģistrēt vēl nevarēsiet. Iesakām Jums izmantot mūsu nekustamo īpašumu speciālistu pakalpojumus, kas palīdzēs nokārtot Jums maiņas darījumu (tai skaitā, jurists sagatavos Jums nepieciešamos līgumus), kā arī palīdzēs sakārtot visu dokumentāciju.


Artis, 09.02.2012 jautāja:

Saņēmu no tēva dāvinājumā lauku īpašumu nepilnu gadu atpakaļ, gribētu uzzināt, vai pārdodot šo īpašumu man ir jāmaksā ienākuma nodoklis, vai nav? Kas notiek, ja šo dāvinājuma līgumu anulē, vai tad tēvam pārdodot īpašumu ir jāmaksā nodoklis? Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Arti!

Jā, pārdodot īpašumu Jums būs jāmaksā ienākuma nodoklis no starpības starp pārdošanas summu un īpašuma vērtību (vai nu tā gada, kad dāvināja, kadastrālo vai to, ko norādījāt dāvinājuma līgumā). Ja dāvinājumu anulēsiet, tad Jums būs izdevumi par tā reģistrēšanu atpakaļ zemesgrāmatā. Attiecībā uz ienākuma nodokli tēvam līguma anulēšanas gadījumā nevaram Jums sniegt precīzu atbildi, jo jāzina kad un uz kāda pamata īpašumu tēvs ieguva, kā arī citi apstākļi.


Santa, 05.02.2012 jautāja:

Labdien!
Vēlos iegādāties īpašumu esmu SIA, īpašumam īpašniece ir laulībā, kādi dokumenti man ir jākārto pie notāra, kādus līgumus varam slēgt savstarpēji bez notāra, lai lētākas izmaksas.Pie kuru dokumentu kārtošanas pašai īpašniecei ir jābūt klāt un ko varu darīt bez viņas klātbūtnes, jo viņa pati dzīvo ārzemēs.
Jau iepriekš paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Santa!

Lai pārdotu nekustamo īpašumu, ir jāparaksta pirkuma līgums starp pircēju un pārdevēju (nekustamā īpašuma īpašnieku, kas ierakstīts zemesgrāmatā). Pirkuma līgumu var parakstīt arī bez notāra līdzdalības. Lai nostiprinātu pircēja īpašuma tiesības zemesgrāmatā ir nepieciešams pircējam un pārdevējam parakstīt nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai. Šo nostiprinājuma lūgumu gan obligāti ir jāapliecina pie notāra, kā arī Jūsu gadījumā īpašnieces vīram būs pie notāra jādod piekrišanu īpašuma pārdošanai, ja īpašums ir iegūts laulības laikā un ir kopmanta (tas ir, nav saņemta dāvinājuma vai mantojuma ceļā, piemēram). Pirkuma līguma un nostiprinājuma lūguma parakstīšana ir jāveic abām pusēm – pircējam un pārdevējam. Pārdevēja, esot ārvalstīs, var izdod pilnvaru visas darbības sakarā ar pārdošanu (parakstīt līgumu, lūgumu utt.) veikt kādai trešai personai Latvijā, kura tad darbosies pēc pilnvaras pārdevējas vārdā un parakstīs visus dokumentus.


Gita, 03.02.2012 jautāja:

Sveiki!Velos pirkt maju par 12000LS kura pieder manai krustmatei,bet maja ir iekilata banka par 2000ls!Sarunajam ka es tos 2000ls nomaksaju un ejam pie notara slegt ligumu ka perku so maju un katru menesi maksaju 1000ls lidz summa ir nomaksata!Vai tas ir iespejams?Un kura bridi man ir jakarto papiri un zemesgramata uz mana varda?Un kur lai parbaudu vai tai majai nav vel kadi citi apgrutinajumi?Un ka varu izrakstit no tas majas parejos cilvekus kuri tur ir pierakstiti?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Gita!

Lai krustmāte pārdotu īpašumu vispirms ir jānodzēš bankas apgrūtinājumi (hipotēka un atsavinājuma aizliegums) pēc pilnīgu kredītsaistību izpildes vai arī jāvienojas ar banku par to, kā tiks dzēsts aizdevums no pirkuma maksas daļas pie pārdošanas un jālūdz bankai rakstiska piekrišana pārdot. Atkarībā no iepriekšminētā jāsagatavo pirkuma līgums. Vienoties un slēgt pirkuma līgumu uz nomaksu – maksāt pirkuma maksu pa daļām, protams, varat, bet jāvienojas, kad tiks pārreģistrētas īpašuma tiesības. Kā pircējam Jums labāks ir variants, kad īpašuma tiesības tiek nostiprinātas pirms pirkuma samaksas uzreiz pie pirkuma līguma noslēgšanas. Atlikušās (nesamaksātās) pirkuma summas apmērā varat vienoties nostiprināt hipotēku krustmātes labā, lai krustmātei būtu nodrošinājums gadījumam, ja pirkuma maksas maksājumus neveicat. Jebkurā gadījumā iesakām Jums griezties pie kompetenta jurista vai mūsu nekustamo īpašumu speciālista, kurš palīdzēs Jums darījumu nokārtot, konsultēs par izdevīgākajiem un labākajiem risinājumiem. Pārbaudīt apgrūtinājumus varat zemesgrāmatā gan elektroniski – www.zemesgramata.lv vai klātienē zemesgrāmatu nodaļā pasūtot konkrētā īpašuma zemesgrāmatas nodalījuma norakstu. Par izdeklarēšanu Jums jāvēršas Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldē, sk.informāciju http://www.pmlp.gov.lv/lv/pakalpojumi/dzivesvieta/zinu.html


Martins, 30.01.2012 jautāja:

Labdien,
situācija tāda ,
Pērku no radinieces māju ,kura tika jau gandrīz izsolē izdota ,jo netika maksāts kredits ilgu laiku.Māja tika celta no jauna ,bet netika pabeigta.Viņa pati ir pensionāre un kredītu nēma dēls.Tagad māja tiek pārdota par 44 400 eur un dēls ir bankrots,jau tgd un viņai pašai pensija ir tikai 110 ls taka maksāt neko nav iespējams viņai.Visa pārdošanas summa tiek samaksāta bankai ar jau soda procentiem un tiesas izdevumiem.
Vai viņai būs jamaksā tas ienākuma nodoklis 15%?

Un vai der čeki par kuriem ir pirkti materiali priekš mājas ,bet nav uzrādits kas ir pircis un kur ir vestsjo tur var savākt diezgan daudz tos izdevumus tā kā māja tika rekonstruēta.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Radiniecei, iespējams, būs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, bet precīzi to pateikt nevaram, jo nepieciešama dokumentu izvērtēšana. Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli netiek aplikts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas pārdevējam īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta, kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese. Ja šie nosacījumi nav izpildīti, tad nodoklis ir jāmaksā.

Nodoklis 15% tiks aprēķināts no ienākuma, tas ir no starpības starp pārdošanas summu, par kādu tagad radiniece pārdod (44400 eiro), un iegādes vērtību, kas ir summa, par kādu radiniece ieguva īpašumu (iespējams, ka starpība nemaz nerodas un īpašums tiek pārdots par mazāku cenu, nekā tika pirkts, tad nodoklis nekāds netiek aprēķināts). Iegādes vērtībai var pieskaitīt klāt arī izdevumus, kas saistīti ar īpašuma iegūšanu - valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, komisijas nauda, samaksātie procentu maksājumi par kredītu šā nekustamā īpašuma iegādei un citi līdzīgi izdevumi (likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli 11.9p. 5.d.). Par rekvizītiem, kuru atspoguļojums nepieciešams čekos, kurus jāiesniedz VID, Jūs noteikti labāk konsultēs VID darbinieki – www.vid.gov.lv vai VID informatīvais tālrunis 1898.


Denis, 31.01.2012 jautāja:

Labdien. vēlos pārakstīt vai dāvināt 2 istabu dzivokli uz mazdēlu .Un ļaut brīvi rīkoties ar to viņam. cik tas varētu izmaksāt.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Jums jāslēdz dāvinājuma līgums (jurista vai notāra izmaksas par līgumu pēc vienošanās), jāparaksta nostiprinājuma lūgums zemesgrāmatai pie notāra (30-40Ls), jāreģistrē zemesgrāmatā (kancelejas nodeva 15 LS, valsts nodeva 0.5% no dāvinājuma līgumā norādītās vērtības vai kadastrālās vērtības, skatoties, kura ir lielāka). Vēl papildus izmaksas par radniecības dokumentu (dzimšanas apliecību) kopiju apliecināšanu pie notāra. Precīzas notāru izmaksas Jums sniegs jebkurā notāra birojā vai zvanot pa tālruni, ņemot vērā dokumentu apjomu, darījuma summu utml.


Inga, 31.01.2012 jautāja:

Labdien!
Laulātie kopīgi iegādājās dzīvokli, kas zemesgrāmatā tika reģistrēts uz vīra vārda. Sakiet lūdzu, kāda procedūra jāveic un kādas nodevas jāmaksā, lai zemesgrāmatā precizētu, ka īpašums ir abu laulāto kopīpašums?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Inga!

Saskaņā ar Civillikumu, ja īpašums ir iegūts laulības laikā, tad tas ir laulāto kopīpašums, neatkarīgi no tā, uz kā vārda tas reģistrēts zemesgrāmatā – vīram vai sievai. Izņēmums ir, ja īpašumu laulātais ir ieguvis mantojuma vai dāvinājuma ceļā, tad tā ir atsevišķa manta, vai ja laulātie ir noslēguši laulības līgumu un vienojušies, ka laulības laikā iegūtais īpašums ir atsevišķa manta vienam no laulātajiem. Speciāli zemesgrāmatā reģistrēt, ka īpašums ir laulāto kopmanta, nav nepieciešams, jo tas jau izriet no likuma. Ja nu tomēr vēlaties to darīt, tad jāslēdz laulības līgums, jāreģistrē Uzņēmumu reģistra Laulāto mantisko attiecību reģistrā (valsts nodeva 10Ls un publikācija Latvijas Vēstnesī 8 Ls), tad jāparaksta nostiprinājuma lūgums pie notāra (30-40Ls) un jāiesniedz zemesgrāmatā (zemesgrāmatas kancelejas nodeva 15 Ls).


Kristine, 30.01.2012 jautāja:

Labdien! Man ir sekojošs jautājums. Iegadājoties dzīvoklis, tas tika reģistrēts uz tēva vārda (lai nedalīt ar laulāto) es dzīvoju šajā dzīvokli, maksāju, pa šo laiku arī uztaisīju remontu. Tagad nolēmam saminīt dzīvokli, bet tēvs nepiekrīt. kā rīkoties šajā situācijā? Vai man tagad nav nekādu tiesību uz šo dzīvokli?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Kristīne!

Diemžēl, jā. Ar nekustamo īpašumu brīvi rīkoties – pārdot, mainīt, dāvināt, ieķīlāt utt., var nekustamā īpašuma īpašnieks, kura īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā.


Marta, 24.01.2012 jautāja:

Labdien!
Sakiet lūdzu vai man ir jāmaksā 15% ien.nodoklis VID:
Ja es-privātpersona pārdevu zemi (zemei sava Zemesgrāmata) zemnieku saimniecībai - īpašnieks XX, manā bankas kontā tika ieskaitīta nauda no zemnieku saimniecības bankas konta izdrukā maksātājs ir norādīta zemnieku saimniecība, savukārt Pirkuma-pārdevuma līgumā ir ierakstīts,zemes pircēja vārds, uzvārds, bet nav norādīts, ka tā ir zemnieku saimniecība, lai gan īpašnieks ir viena un tā pati persona.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Marta!

Lai sniegtu atbildi, nepieciešams vairāk informācijas. Par lauksaimniecības zemes pārdošanu un atvieglojumiem no nodokļa aprakstīts likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 11.7 pantā. Īpaši noteikumi ienākuma noteikšanai no lauksaimniecības uzņēmuma vai lauksaimniecības zemes atsavināšanas. http://www.likumi.lv/doc.php?id=56880

Atbildes Jums sniegs arī VID darbinieki, iepazīstoties ar konkrētajiem dokumentiem.


Ināra Zēberga, 24.01.2012 jautāja:

Vēlos iegādāties zemi kopā ar vasranīcu. Zeme ir ierakstīta Zemesgrāmatā, bet vasarnīca nav ierakstīta, taču abi objekti ir novērtēti un par tiem tiek maksāts nekustamā īpašuma nodoklis. Vai pirkšanas gadījumā man būs īpašumtiesības tikai uz zemi? Kā rīkoties, lai iegūtu īpašumā zemi kopā ar vasarnīcu? Vai īpašniekam vasarnīcu vispirms vajadzētu ierakstīt Zemesgrāmatā, vai arī pietiek ar attiecīgu punktu pirkuma līgumā (proti, pārdod zemi ar objektiem uz tās)? Vai man pēc tam neradīsies problēmas ar vasarnīcas ierakstīšanu Zemesgrāmatā, jo būvatļauja un projekts ir uz iepriekšējās saimnieces vārda? Pateicos par atbildi!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Dzidra!

Ir iespējami divi varianti –
1) īpašniece ieraksta ēku zemesgrāmatā. šis variants Jums kā pircējam ir izdevīgāks un drošāks, jo pērkat to, kas nostiprināts zemesgrāmatā, pašam nav jānodod ēka ekspluatācijā utt. Nav arī papildus izdevumi par visām šīm darbībām.
2) pērkat zemi ar visu, kas uz tās atrodas. Bet pirkuma līgumā minēt konkrēto ēku Jūs nevarat, jo tad zemesgrāmata izdos atteikumu, jo prasīs vispirms reģistrēt ēku. Būvvaldē Jums jāpārraksta būvatļauja un projekts uz sava vārda, pēc tam arī pašam jākārto visas darbības, kas saistības ar ēkas nodošanu ekspluatācijā un reģistrēšanu zemesgrāmatā.


Dzidra, 25.01.2012 jautāja:

Ja esmu sanemusi davana dzivokli vai man jasamaksa ienakuma nodoklis uzreiz visa apmera vai var pa dalam kada laika apmera?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Dzidra!

Jums nav jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ja esat saņēmusi dāvinājumā īpašumu.


Oskars, 25.01.2012 jautāja:

Labdien!
Mans jautājums ir šāds: ar ko es riskēju ieķīlājot dzīvokli priekš pārkreditācijas ,bet ja summa ir ap 1000ls vai es riskēju zaudēt savu dzīvokli dēļ šīs ne īpaši lielās sumas kavējot maksājumus vai kādu citu dzīves apstākļu dēļ ?

Paldies jau iepriekš.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Oskar!

Ja aizdevuma termiņi tiek kavēti, tad banka var prasīt tūlītēju summas atmaksu (skatieties, kas rakstīts Jūsu aizdevuma līgumā ar banku). Ja atmaksu neveiksiet, banka var realizēt uzlikto hipotēku un pārdot īpašumu izsolē. No šiem pārdošanas ieņēmumiem tiek dzēsts parāds.


Ilona, 26.01.2012 jautāja:

Labdien. Man interesee sekojošs jautājums. Vēlos pādot dzīvokli pa 7000 Ls. Dzīvoklis ir dāvināts. Kadastrālā vērtība ir 1000 Ls. Deklarējusies esmu 9 gadus. Vai man ir jāmaksā nodoklis 15 %?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Ilona!

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli netiek aplikts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas pārdevējam īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta, kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese. Ja šie nosacījumi nav izpildīti, tad nodoklis ir jāmaksā.


dainis, 13.01.2012 jautāja:

Labdien, cik izmaksā dzivokļa registrācija zemes gramatā,pēc tā kad privatizacijas sertifikāti ir pārskaititi ?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Daini!

Ja ir noslēgts pirkuma līgums ar dzīvojamo māju privatizācijas komisiju un sagatavota jauna inventarizācijas lieta, tad jāsagatavo nostiprinājuma lūgums zemesgrāmatai. To varat gatavot pie notāra (izmaksas 30-40Ls), bet varat arī nostiprinājuma lūgumu sagatavot pats un apliecināt to pie zemesgrāmatu darbinieka, tad tas maksās 10 Ls. Nostiprinājuma lūgumu paraugi (formas) pieejamas internetā http://www.zemesgramata.lv/default.asp?cid=3. Kancelejas nodeva par īpašuma tiesībām ir 15 Ls.


Aleksandrs, 14.01.2012 jautāja:

Kādas būs izmaksas pardodot nekustamo īpašumu (garažu) par skaidru naudu? Aptuvena summa 3000 LVL. Nekustamais īpašums iegādāts 25 gadus atpakaļ, viens īpašnieks.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Aleksandr!

Lai pārdotu īpašumu, nepieciešams sastādīt līgumu pie jurista vai notāra (cena pēc vienošanās un atkarībā no līguma sarežģītības), tad pie notāra jāgatavo un jāapliecina nostiprinājuma lūgums zemesgrāmatai (izmaksas 40-60Ls), zemesgrāmatu nodevas par pircēja īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā – 15 LS kancelejas nodeva, 2% no pirkuma summas valsts nodeva (ja kadastrālā vērtība ir lielāka par pirkuma summu, tad 2% no kadastrālās). Šos izdevumus – notārs, nodevas, parasti maksā pircējs.

Jums kā pārdevējam, iespējams, būs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Bet precīzi to pateikt nevaram, jo nepieciešama dokumentu izvērtēšana. Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli netiek aplikts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas pārdevējam īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta, kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese. Ja šie nosacījumi nav izpildīti, tad nodoklis ir jāmaksā.

Nodoklis 15% tiks aprēķināts no ienākuma, tas ir no starpības starp pārdošanas summu, par kādu tagad pārdodat, un iegādes vērtību, kas ir summa, par kādu ieguvāt īpašumu.


Nellija, 23.01.2012 jautāja:

Labdien!
Gribēju uzzināt cik liels nodoklis man ir jāmaksā,ja es pārdodu mežu,kas man tika uzdāvināts pirms 2.5 gaiem?
Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Ladien, Nellija!

Nodoklis būs jāmaksā 15% no starpības starp pārdošanas cenu, par kuru tagad pārdodat, un dāvinājuma līgumā norādīto īpašuma vērtību (iegādes vērtība). Iegādes vērtībai var pieskaitīt klāt arī izdevumus, kas saistīti ar īpašuma iegūšanu - valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, komisijas nauda, samaksātie procentu maksājumi par kredītu šā nekustamā īpašuma iegādei un citi līdzīgi izdevumi (likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli 11.9p. 5.d.).


Jolanta, 23.01.2012 jautāja:

Labdien, ja vēlamies pārdot dzīvokli, kurš manā īpašumā ir mazliet vairāk kā 30 gadus. Vai man būs jānomaksā nodoklis par labumu, ko gūstu no šīs pārdošanas? Ņemot vērā, ka laiki ir mainījušies un cenas tāpat.
Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Jolanta!

Nodoklis nav jāmaksā, ja dzīvoklis ir īpašumā vismaz 5 gadus (no dienas, kad īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā) un vismaz gadu jebkurā laika periodā šis dzīvoklis ir pārdevēja deklarētā dzīvesvietas adrese. Ja šie nosacījumi neizpildās, tad nodoklis būs jāmaksā.


aivars, 20.01.2012 jautāja:

māju uzcēlu pats un nodevu ekspluatācijā 2007.g. rudenī, deklarējies mājā neesmu, gribu pārdot, ar kādiem nodokļiem rēķināties


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Aivar!

Nodoklis būs jāmaksā 15% no starpības starp pārdošanas cenu, par kuru tagad pārdodat īpašumu, un nekustamā īpašuma iegādes vērtību (vērtība, par kādu īpašumu ieguvāt – zemes pirkums, mājas būvniecības izdevumi, ja tie ir dokumentāri pierādāmi). Iegādes vērtībai var pieskaitīt klāt arī izdevumus, kas saistīti ar īpašuma iegūšanu - valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, komisijas nauda, samaksātie procentu maksājumi par kredītu šā nekustamā īpašuma iegādei un citi līdzīgi izdevumi (likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli 11.9p. 5.d.). Konkrētāku informāciju Jums sniegs VID, izvērtējot Jūsu dokumentus.


Sanita, 16.01.2012 jautāja:

Labdien,
sakiet lūdzu, kā rīkoties sekojošā situācijā. Ir nopirkts nekustamais īpašums- zeme. Pēc zemesgabala iegādes atklājās, ka uz šīs zemes nelikumīgi uzcelta ēka, kurā dzīvo cilvēks. Kā juridiski korekti šo situāciju atrisināt, lai šo personu izliktu no ēkas. Vai būtu ceļama prasība tiesā par izlikšanu no dzīvojamām telpām?

Paldies jau iepriekš par atbildi.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Sanita!

Lai atbildētu uz šo jautājumu ir jāzina vairāki fakti. Pirmkārt – kas ir ēkas īpašnieks? Vai zemesgabala īpašnieks vai arī tā pieder trešai personai, kuras īpašuma tiesības uz ēku nostiprinātas zemesgrāmatā? Otrkārt – uz kāda pamata šis cilvēks dzīvo ēkā? Vai ir īres līgums vai kāds cits līgums, kas dod pamatu tur atrasties.


Eriks, 16.01.2012 jautāja:

Labdien. Jautājums sekojošs. Vēlos pārdot zemes gabalu 12hA. Kadastrālā vērtība 2400LVL. Pārdošanas cena 6000LVL. Vai būs jāmaksā 15% nodoklis ? Un, vai ja darījums notiek skaidrā naudā - vai tad ir jāmaksā nodoklis, ja nauda netiek deklarēta?
Paldies jau iepriekš....


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Ērik!

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli netiek aplikts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas pārdevējam īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta, kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese. Ja šie nosacījumi nav izpildīti, tad nodoklis ir jāmaksā.

Nodoklis 15% tiks aprēķināts no ienākuma, tas ir no starpības starp pārdošanas summu, par kādu tagad pārdodat, un iegādes vērtību, kas ir summa, par kādu ieguvāt īpašumu (piemēram, ja pirkāt, tad Jūsu pirkuma līgumā norādītā cena). Ja nekustamais īpašums iegūts, atjaunojot īpašuma tiesības, tad par iegūšanas (iegādes) vērtību uzskata minētā nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību (aktuālo). Šai summai papildus var pieskaitīt arī izdevumus, kas saistīti ar īpašuma iegādi – zemesgrāmatu nodevas u.tml.


Gita, 16.01.2012 jautāja:

Labdien! Vēlos pārdot dzīvokli, kurš ierakstīts Zemesgrāmatā 1998.gadā, bet neesu šai dzīvoklī deklarējusies,jo dzīvoju citur, sakiet lūdzu vai man ir jāmaksā VID 15% ienākuma nodoklis?
Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Gita!

Ja neesat deklarējusi šai īpašumā dzīvesvietu vismaz gadu nepārtraukti (jebkurā laika periodā), tad nodoklis būs jāmaksā.


Melita, 11.01.2012 jautāja:

Labdien! Vēlos pārdot dzīvokli, teiksim par 10 000 Ls un tajā esošās mēbele, santehniku u.c. par kādiem 15 000Ls. Dzīvokli iegādājos 6 gadus atpakaļ par 10 000Ls, bet deklarēta tur neesmu bijusi. Ar kādiem nodokļiem un nodevām šajā gadījumā man jārēķinās.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Melita!

Ja pārdošana cena nekustamajam īpašumam ir vienāda ar iegādes vērtību (cena, par kuru ieguvāt), tad ienākums no īpašuma pārdošanu Jums neveidojas, līdz ar to arī iedzīvotāju ienākuma nodoklis par īpašuma pārdošanu Jums netiks aprēķināts. Par darījuma reģistrēšanu zemesgrāmatā būs jāmaksā zemesgrāmatu kancelejas nodeva 10-15LS un valsts nodeva 2% no nekustamā īpašuma pirkuma maksas, kas norādīta pirkuma līgumā vai kadastrālās vērtības, ja tā ir lielāka par pirkuma maksu. Bet šīs nodevas zemesgrāmatā parasti maksā pircējs, kurš nostiprina savas īpašuma tiesības.


DAiga, 04.01.2012 jautāja:

Labdien, kāds nodokli uz cik tas ir % man būtu jāmaksā valstij, ja pārdodu savu 1istabas dzīvokli, kurš nav mana īpašumā 5 gadus?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Daiga!

Jums būs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Likme ir 15%. Nekustamais īpašums likuma izpratnē ir kapitāla aktīvs, tādējādi ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas ir kapitāla pieaugums un to nosaka kā kapitāla aktīva (nekustamā īpašuma) atsavināšanas cenas un iegādes vērtības starpību (likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 11.9p. 1.d. un 2.d. 4.p.). Tātad 15% nodoklis ir jāmaksā no ienākuma no nekustamā īpašuma atsavināšanas, tas ir pārdošanas cena, par kādu īpašums tiek pārdots, mīnus iegādes vērtība, par kādu īpašums tika iegūts.

Iegādes vērtība ir vērtība, par kādu ieguvāt dzīvokli (pirkuma cena) un īpašuma iegādes vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar tā iegūšanu: valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, komisijas nauda, samaksātie procentu maksājumi par kredītu šā nekustamā īpašuma iegādei un citi līdzīgi izdevumi (likuma 11.9p. 5.d.).


Linda, 06.01.2012 jautāja:

Kādas būs izmaksas pērkot nekustamo īpašumu par skaidru naudu-neņemot bankā kredītu.Vai iespējams reģistrēt īpašumu uz nepingadīgas personas vārda-kādi dokumenti un izmaksas tur jāparedz?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Linda!

Izmaksas būs par notāra darbībām - nostiprinājuma lūguma sagatavošana, parakstu apliecināšana – aptuveni 40-80 Ls, tas atkarībā no darījumā iesaistīto personu skaita u.tml., nodevas īpašuma tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā – zemesgrāmatas kancelejas nodeva 15 Ls (ja viens pircējs) un valsts nodeva 2% no pirkuma līguma summas vai kadastrālās vērtības (ja tā ir lielāka par pirkuma summu). Vēl jārēķinās ar izdevumiem par līguma gatavošanu juristam vai notāram (pēc vienošanās).

Lai iegūtu īpašumu (nopirktu, piemēram) uz nepilngadīgas personas vārda, bāriņtiesai ir jāprasa atļauja un jālūdz iecelt šai personai aizbildni, kas tās vārdā parakstīs nepieciešamos dokumentus. Tad pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu ieceltā persona nokārto darījumu nepilngadīgās personas vārdā un interesēs un reģistrē īpašuma tiesības zemesgrāmatā.


madars, 05.01.2012 jautāja:

labdien, gribeju jautaat, ja man ir pilnvara vai es varu iekjiilaat maaju kas nav ierakstita zemesgramata? un cik maksa ierakst zemesgramata?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Madar!

Lai atbildēju uz jautājumu, cik maksā ierakstīt zemesgrāmatā, nepieciešama dokumentu izpēte, uz kāda pamata īpašuma tiesības reģistrējamas.

Par pilnvaru – pilnvarā ir atrunāts, kādas darbības var veikt. Ja tur ir noteikts, ka var arī ieķīlāt, tad to var darīt. Ieķīlāt (tas ir nostiprināt hipotēku zemesgrāmatā) var tikai, ja pats īpašums ir nostiprināts zemesgrāmatā.


Valters, 03.01.2012 jautāja:

Labdien!
Vēlos uzzināt cik un kam jāmaksā nodoklis, ja dāvina pusmāju sveša persona svešai personai?
Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Valter!

Pie darījuma (apdāvinātā īpašuma tiesību) reģistrācijas zemesgrāmatā apdāvinātajam būs jāmaksā valsts nodeva 3% no līgumā uzrādītās vērtības vai kadastrālās vērtības (no tās, kur lielāka, bet parasti dāvinājuma līgumos, kā objekta vērtību uzrāda kadastrālo). Vēl jārēķinās ar notāra izmaksām par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu un parakstu apliecināšanu uz tā, zemesgrāmatas kancelejas nodevu par īpašuma tiesību pārreģistrēšanu 15Ls (kopā ar apliecības izsniegšanu).


Eva , 28.12.2011 jautāja:

Labdien,

Sakiet lūdzu, ja ir iegūta zeme mantojumā, tad kā īpašuma iegādes vērtība (pie IIN nodokļa aprēķina pārdošanas gadījumā) tiek uzskatīta kadastrālā vērtība + visi ar zemesgrāmatu saistītie izdevumi?

Paldies jau iepriekš,


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Eva!

Saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.9panta ceturto daļu, ja kapitāla aktīvs iegūts mantojuma ceļā, par tā iegādes vērtību uzskata attiecīgi mantojuma masā ietilpstošā norādītā konkrētā kapitāla aktīva vērtību. Respektīvi, ja mantojuma apliecībā vai tiesas spriedumā par mantošanu ir norādīta nekustamā īpašuma vērtība, tas tā arī tiek uzskatīta par iegādes vērtību.

Saskaņā ar likuma 11.9panta piekto daļu kapitāla aktīva iegādes vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar tā iegūšanu: valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva lietā par apstiprināšanu mantojuma tiesībās vai lietā par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, komisijas nauda un citi līdzīgi izdevumi.


Lana, 29.12.2011 jautāja:

jautajums....
vai ir iespejams iekilat dzivokli ja zemesgramata un pirksanas pardosanas ligums neatrodas pie majas ipasnieka?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Lana!

ja nekustamais īpašums ir nostiprināts zemesgrāmatā, tad, lai īpašnieks to ieķīlātu, nav nepieciešama zemesgrāmatas apliecība vai pirkuma līgums. Svarīgs ir fakts, ka īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā.


Sandra, 06.12.2011 jautāja:

Vēlos pārdot dzīvokli (par lielāku summu nekā kadastra vērtība),kuŗā esmu deklarēta, bet īpašumā tas man ir 3 gadus. Pircējs gatavs samaksāt rokas naudu un pēc tam dažu gadu laikā nomaksāt visu summu, noslēdzot pirkuma līgumu uz nomaksu. Kad man būs jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis 15%, kad viss pirkuma līgums būs apmaksāts vai arī jau no rokas naudas?


ARCO REAL ESTATE:

Par ienākuma, par kuru jāmaksā nodoklis, iegūšanas dienu ienākumam no nekustamā īpašuma pārdošanas uzskatāma diena, kad maksātājs saņem naudu vai citas lietas (likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 16.1p. 1.d.).

Ja nodokļa maksātājs ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas saņem vairāk nekā trīs taksācijas periodu laikā, skaitot no gada, kurā noslēgts atsavināšanas līgums, uzskatāms, ka viss ar atsavināšanu saistītais ienākums ir gūts pirmo trīs taksācijas periodu laikā. Trešajā taksācijas periodā ar nodokli apliekamajā ienākumā iekļauj atlikušo līgumā noteikto, bet nesaņemto summu neatkarīgi no tā, vai ienākums ir saņemts vai nav.

Ja ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas saņem vairāku taksācijas periodu laikā, aprēķinot apliekamo ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas, izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma iegādi, iekļauj aprēķinā proporcionāli ieņēmumu daļai.

Iedzīvotāju ienākuma nodokli no nekustamā īpašuma atsavināšanas taksācijas gada laikā maksā, iesniedzot deklarāciju par ienākumu no kapitāla:

– līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam, ja ienākumi no kapitāla aktīvu atsavināšanas mēnesī pārsniedz 500 latus;
– līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam, ja ienākumi no kapitāla aktīvu atsavināšanas mēnesī nepārsniedz 500 latus (likuma 19.p. 5.3d.).

Nodokļa maksātājs iemaksā budžetā aprēķinātā nodokļa summu ne vēlāk kā 15 dienu laikā nolikumā noteiktās deklarācijas par ienākumu no kapitāla iesniegšanas dienas (likuma 19.p. 3.2d.).

Precīzu informāciju saņemsies VID nodaļā vai par VID informatīvo tālruni 1898.


Valdis, 05.12.2011 jautāja:

Labdien !
Ja es 2011. gadā iegādājos pusi mājas no privātpersonas. Tad ja es pareizi saprotu, nodoklis par darijumu nav jāmaksā ne man, ne viņam? Tikai Valsts nodevas par notāru un reģistrēšanu zemesgrāmatā?
AC,Valdis


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Nav saprotams, par kādu nodokli Jūs runājat. Ja par iedzīvotāju ienākuma nodokli, tad tas jāmaksā pārdevējam, ja no pārdošanas darījuma ir iegūts ienākums – pārdošanas summa ir lielāka nekā summa, par kādu pārdevējs īpašumu ieguva. Nodokļa likme ir 15% no šīs starpības starp pārdošanas summu un iegādes vērtību. Nodoklis nav jāmaksā, ja īpašums pārdevējam piederēja vairāk kā 5 gadi (no dienas, kad pārdevēja īpašuma tiesības bija reģistrētas zemesgrāmatā) un vismaz gadu pārdevējs šai īpašumā bija deklarējis dzīvesvietas adresi.


Igors, 30.11.2011 jautāja:

Vēlos iegādāties nekustamo īpašumu - māju un zemes gabalu, summa ir 12 000 LVL, Īpašnieks gatavs pārdot uz izmaksu - noslēdzot līgumu. Ka nodrošināties, lai īpašnieks nepārdotu kādam citai personai, kamēr es izmaksāju līgumā noteikto summu? Vai var informēts zemes grāmatu, lai uzliek kādu liegumu?


ARCO REAL ESTATE:

Ieteiktu Jums noslēgt nomaksas pirkuma līgumu, paredzot nosacījumus, ka īpašuma tiesības uz īpašumu tiek pārreģistrētas zemesgrāmatā uz pircēju, bet atlikušās pirkuma maksas apmērā (kas vēl jāsamaksā noteiktos termiņos) tiek nostiprināta hipotēka par labu pārdevējam, kā arī aizliegums pircējam bez pārdevēja rakstiskas piekrišanas īpašumu pārdot vai apgrūtināt, ieķīlāt utt. Pēc pirkuma summas nomaksas šie apgrūtinājumi tiktu dzēsti. Protams, ir iespējami arī citi varianti, kā juridiski korekti noslēgt šādu darījumu, tādēļ ieteiktu Jums tomēr griezties pie kompetenta jurista, kurš ieteiks labāko un izdevīgāko risinājumu.

Palīdzēt Jums var arī ARCO REAL ESTATE nekustamā īpašuma speciālisti (http://www.arcoreal.lv/lv/kontakti/dzivojama-fonda-tirdzniecibas-departaments/), kam ir pieredze šādu darījumu organizēšanā un slēgšanā.


Sarmīte, 01.12.2011 jautāja:

Labdien!
Manā īpašumā jau ir Zemesgrāmatā reģistrēts īpašums. Sakiet, lūdzu, ar kādiem izdevumiem (nodokļiem, valsts nodevām u.c.) man jārēķinās, ja vēlos iegādāties vēl vienu īpašumu uz sava vārda?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Sarmīte!

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli netiek aplikts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas pārdevējam īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta, kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese. Ja šie nosacījumi nav izpildīti, tad nodoklis ir jāmaksā.

Nodoklis 15% tiks aprēķināts no ienākuma, tas ir no starpības starp pārdošanas summu, par kādu tagad pārdodat, un iegādes vērtību, kas ir summa, par kādu ieguvāt dzīvokli, Jūsu gadījumā pirkuma līgumā, ko slēdzāt ar dzīvojamo māju privatizācijas komisiju, norādītā summa. Šai summai papildus var pieskaitīt arī izdevumus, kas saistīti ar īpašuma iegādi – zemesgrāmatu nodevas u.tml.


Anda, 01.12.2011 jautāja:

Labdien! Vēlos pārdot nekustāmo īpašumu.Pēc vīra nāves Īpašums tika sadalīts 1|2 daļa katram.Abi dēli ir pilngadīgi,bet meita 16gadus jauna.Kādi dokumenti vajadzīgi no bāriņtiesas par nepilngadīgu bērnu.Vecākais dēls strādā Anglijā,vai arī viņam vajag būt klātienē,lai apstiprinātu ,ka vēlas pārdot kopējo īpašumu.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Anda!

Pārdot var tikai nekustamā īpašuma īpašnieki, kas par tādiem reģistrēti zemesgrāmatā. Tātad, ja notiek īpašuma pārdošana, dēlam ir jāparaksta dokumenti (pirkuma līgums, nostiprinājuma lūgums pie notāra) klātienē vai arī jāizdod pilnvara to visu darīt citai personai, piemēram, Jums. Pilnvaru var izdod arī Anglijā pie notāra vai LV konsulārajā departamentā un atsūtīt pa pastu.

Attiecībā uz nepilngadīgas personas īpašuma pārdošanu Jums jāgriežas bāriņtiesā ar lūgumu atļaut pārdod īpašuma daļu un noteikt, ka meitas vārdā visus dokumentus parakstīsiet Jūs. Ja bāriņtiesa pieņems lēmumu par īpašuma pārdošanu, tad izdos attiecīgu rakstisku lēmumu, uz kura pamata arī parakstīsiet visus nepieciešamos dokumentus pārdošanai meitas vārdā. Šo lēmumu būs nepieciešams iesniegt arī zemesgrāmatā.


Dace, 22.11.2011 jautāja:

Labdien!
Sakiet lūdzu, cik varētu maksāt, ja vīrs sievai grib atdāvināt savu pusi daļu dzīvokļa? Dzīvokļa kadastrālā vērtība ir kādi 15000 LVL.
Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Dace!


Jums jārēķinās ar sekojošam izmaksām:
1)atlīdzība juristam vai notāram par dāvinājuma līguma sagatavošanu – pēc vienošanās;
2)atlīdzība notāram par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu;
3)valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu – 0,5% no ½ no dzīvokļa kadastrālās vērtības;
4)zemesgrāmatu kancelejas nodeva 15 Ls par īpašuma tiesību nostiprināšanu un apliecības izsniegšanu.


Ainārs , 24.11.2011 jautāja:

Labdien,
Vai ienākum nodoklis 15 % apmērā ir jāmaksā nekustamā īpašuma pārdevējai, ja pēdējos ~2 gadus tā nav deklerēta savā īpašumā. Zemesgrāmatā īpašums reģistrēts vairāk kā 60 mēnešus atpakaļ. Dzivesvietas deklerācijas maiņa veikta, cilvēcīgu iemeslu dēļ, lai bērnam nodrošinātu dārziņā vietu.
Īpašniece(pārdevēja) uz bērna audzināšanas brīdi nav darba ņēmēja un ir ierobežoti ienākumi.

Vai pirkuma līgumā, pārdevējam norādot summu, kura sastāv no kustamā un nekustamā īpašuma vērtības, kas otrā gadījumā nav lielāka par nekustamā īp.iepriekš iegādes vērtību, nepārkāps ienākuma nodokļa saistības pret LV
Paldies jau iepriekš par atbildi.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Ainār!


Deklarētai dzīvesvietai ir jābūt vismaz gadu nepārtraukti. Nav obligāti jābūt pēdējam gadam pirms pārdošanas. Tas var būt arī 3 gadus atpakaļ. Ja izpildās abi šie nosacījumu – 5 gadi īpašumā (no zemesgrāmatā reģistrēšanas dienas) un vismaz gadu pēc kārtas ir deklarētā adrese, tad, pārdodot šādu īpašumu, iedzīvotāju ienākuma nodoklis 15 % nebūs jāmaksā.

Atbildot uz jautājumu par summas dalīšanu kustamajā un nekustamajā mantā. Katrs brīvi var izvēlēties par kādu summu pārdot dzīvokli un par kādu summu pārdot mantu tajā. Šīs tiesības likums neierobežo.


Indra, 28.11.2011 jautāja:

Labdien.
Saņēmu mantojumā no tēva( 2000.g.) zemi Rīgā, uz kuras ir daudzdzīvokļu mājas. Šīs mājas apsaimnieko "Dzīvokļu īpašnieku biedrība". Šobrīd ir noslēgts zemes nomas līgums. Vēlos pārdot šo zemes gabalu. Esmu, ierakstītās vēstulēs, izteikusi piedāvājumu apsaimiekotāju firmai. Atbildes netiek sniegtas.
Vai es varu meklēt citu pircēju, bez šīs firmas ziņas?
Vai pārdošanas gadījumā man jāmaksā IIN nodoklis 15% apmērā?
Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Indra!


Saskaņā ar LR likuma Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību 14.pantu:

Ja ēkas (būves) vai augļu dārzs (koki) ir patstāvīgs īpašuma objekts, tā pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības ir zemes īpašniekam. Tādas pašas pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības ir ēku (būvju) vai augļu dārza (koku) īpašniekam, ja atsavina zemes gabalu.

Tātad pēc pirkuma līguma noslēgšanas ar pircēju, kas nopērk zemes gabalu, Jums jāpiedāvā pirmpirkuma tiesības mājas īpašniekiem, kas ir visi dzīvokļu īpašumu īpašnieki, kuriem pieder mājas kopīpašuma domājamās daļas (un nevis apsaimniekotājam). Piedāvājums jāizsaka rakstiskā vēstulē, pievienojot pirkuma līguma kopiju. Pirmpirkuma tiesību izmantošanai var pieteikties 2 mēnešu laikā no piedāvājuma saņemšanas. Ja šajā termiņā neviens nav pieteicies, tad zemes pircējs savas īpašuma tiesības var reģistrēt zemesgrāmatā. Ja kāds no mājas īpašniekiem piesakās un grib izmantot pirmpirkuma tiesības, tad tam jāpārņem pirkuma līguma saistības un jāstājas pircēja vietā pirkuma līgumā.

Attiecībā par iedzīvotāju ienākuma nodokli - Jums būs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis 15% no starpības starp pārdošanas cenu, par kādu pārdodat tagad zemi, un iegādes vērtību, kas ir vērtība, kāda norādīta mantojuma apliecībā vai tiesas spriedumā (dokumentā, uz kura pamata mantojāt zemi).


Konstantīns, 28.11.2011 jautāja:

Labdien!
Palīdziet tikt galā! 2005. gadā bija nopirkti 2 identiski vienistabas dzīvokļi! un piederēja tie dzīvokļi brālim un māsai! 2009. gadā brālis ar māsu samainījās ar dzīvokļiem(maiņas izdevumi aptuveni 250Ls)! dzīvokļi bija nopirkti par 2800 Ls (2005.gadā)!
2011. gadā māsa pārdeva dzīvokli par 5000 Ls un nopirka 3istabu par 8000 Ls! VID tagad prasa samaksāt ienākuma nodokli ! no kuras summas jārēķina tie 15% ?
otrs jautājums! zemesgrāmatā valsts nodeva no ko rēķina? dzīvoklis nopirkts par 8000 Ls, bet kadastrālā vērtība 9700 ! no kuras summas tiek aprēķināta valsts nodeva !?
paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Konstantīn!

Par iedzīvotāju ienākuma nodokli:

Sākot ar 2010.gada 1.janvāri, ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas ir ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekams ienākums kā ienākums no kapitāla pieauguma, ja likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.pantā nav noteikts citādi (likuma 8.p. 3.d. 11.p.).

Ar nodokli netiek aplikts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas pārdevējam īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta, kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese. Ja šie nosacījumi nav izpildīti, tad nodoklis ir jāmaksā.

Nekustamais īpašums likuma izpratnē ir kapitāla aktīvs, tādējādi ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas ir kapitāla pieaugums un to nosaka kā kapitāla aktīva (nekustamā īpašuma) atsavināšanas cenas un iegādes vērtības starpību (likuma 11.9p. 1.d. un 2.d. 4.p.). Tātad 15% nodoklis ir jāmaksā no ienākuma no nekustamā īpašuma atsavināšanas, tas ir pārdošanas cena, par kādu īpašums tiek pārdots, mīnus iegādes vērtība, par kādu īpašums tika iegūts.

Iegādes vērtība maiņas gadījumā ir vērtība, kāda tika norādīta maiņas līgumā. Nekustamā īpašuma iegādes vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar tā iegūšanu: valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, komisijas nauda, samaksātie procentu maksājumi par kredītu šā nekustamā īpašuma iegādei un citi līdzīgi izdevumi (likuma 11.9p. 5.d.).

Atbildot uz jautājuma daļu par valsts nodevu, 2% rēķina no lielākās summas salīdzinot līgumā norādīto pirkuma maksu un kadastrālo vērtību. Tātad, ja kadastrālā ir lielāka par pirkuma summu, tad 2% būs no kadastrālās vērtības.


Aivars, 13.11.2011 jautāja:

Labdien! Lūdzu sakiet, kā man izdevīgāk(mazāk nodokļu) pārrakstīt nekustamo īpašumu - mežu? Vai izdevīgāk ir slēgt pikuma - pārdevuma līgumu, dāvinājuma līgumu vai citu? Darījums notiktu starp manu māti un mani - dēlu.Māte mežu mantojusi ir 2008.gadā, un meža kadastrālā vērtība bija 3057 Ls.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Aivar!

Nodokļu ziņā nav atšķirības, vai saņemat mežu dāvinājumā vai nopērkat no mātes par vērtību, kas bija dienā, kad viņa mežu mantoja. Valsts nodeva pie reģistrācijas zemesgrāmatā būs 0.5% no līgumā norādītās vērtības vai kadastrālās vērtības (šī gada), skatoties, kura ir lielāka. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāmaksā, ja māte gūst ienākumu no atsavināšanas – dāvinājuma gadījumā ienākuma nav, jo tā ir dāvana, par kuru atlīdzību nesaņem, pirkuma gadījumā, ja tiek pārdots par summu, par kādu ieguva – arī ienākums neveidojas un nodoklis nav jāmaksā. Pārējie izdevumi abos gadījumos būs līdzīgi.

Citādāk ir juridiskā ziņā – dāvinājumu var apstrīdēt dāvinātāja neatraidāmie mantinieki, ja tādi ir, bet pirkuma gadījumā ir jāpiedāvā pirmpirkums pašvaldībai, kuras teritorijā ir mežs. Tādēļ pirms darījuma noformēšanas Jums jākonsultējas ar juristu vai notāru, kas Jums izskaidros tiesiskos aspektus abiem darījumu veidiem un Jūs varēsiet izvēlēties sev piemērotāko variantu.


Eva, 11.11.2011 jautāja:

Sveiki.
Es gribēju zināt vai ir iespējams no zemes noņemt ķīlu,jo lieta ir tāda kad man ir laulības šķiršanas proces,itkā ar vīru esam vienojušies,kad man paliek zeme īpašumā kura ir ieķīlata bankā,bet māja viņam.
tad kad pirkām māju tad tika arī ieķīlāta zeme,Vai ir iespēja kautkādā veidā to zemi atķīlāt vai pārdot?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Eva!

Jums jāpārrunā ar banku, iespējams, ka zemes ķīlu var pārlikt uz māju. Pārdot, protams, var, ja vien no pirkuma maksas tiek dzēstas kredītsaistības pret banku, un banka noņem savu ķīlu. Arī pārdošanas sakarā Jums jāiet runāt ar banku, jo ir nepieciešama bankas piekrišana pārdošanai.


Anna, 11.11.2011 jautāja:

Labdien! Man tika uzdāvināts 2-istabu dzīvoklis (4 gadus atpakaļ) ar noteikumu, ka es to nevaru pārdot bez dāvinātāja piekrišanas.Dzīvokli deklarēts dāvinātājs, es nē. Tagad gribu mainīt šo dzīvokli pret 4-istabu dzīvokli ar piemaksu. Dāvinātājs piekrit. Jautājums- Kādu nodokli būs jāmaksā noslēdzot šo darījumu? un kados gadījumos to nebūs jāmaksā?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Anna!

Ja tiks noslēgts maiņas līgums, tajā tiks norādītas abu maiņas priekšmetu vērtības, par kādām līgumslēdzējpuses tos novērtē. Ja Jums vēl ir jāpiemaksā, tātad nekādu ienākumu no īpašuma atsavināšanas negūsiet (otrs īpašums vērtīgāks par Jūsu), līdz ar to iedzīvotāju ienākuma nodoklis no kapitāla pieauguma Jums jāmaksā nebūs. Protams, precīzu atbildi varēsim sniegt tikai pēc visu darījuma dokumentu izvērtēšanas.

Lai noreģistrētu maiņas darījumu zemesgrāmatā, būs jāmaksā valsts nodeva 2% no vērtīgākā īpašuma summas (viena nodeva par abiem dzīvokļiem), kāda līgumā būs norādīta. Būs jāmaksā arī zemesgrāmatu kancelejas nodevas (apmēram 15 LS par katru īpašumu). Jārēķinās arī ar izdevumiem pie notāra par nostiprinājuma lūgumu sagatavošanu (katram dzīvoklim).


Valdis, 09.11.2011 jautāja:

Labdien. Pārdodu dzīvokli kurš manā īpašumā ir ilgāk par 5 gadiem, bet es nēsmu tajā pierakstīts. Dzīvokli pirku par 1500 ls tagad kadastrālā vērtība ir 3500 ls. Šis dzīvoklis ir ieķīlāts bankā kredīts nav uz mana vārda. Tagad es gribu pārdod šo dzīvokli par 10000 ls lai nomaksātu kredītu. Pircējs arī ņem kerdītu un ieķīlā šo dzīvokli. Kredītiestādes ir dažādas un ir starpbanku vienošanās.Šī nauda netiks ieskaitīta manā kontā bet pāries no bankas uz banku kredīta dzēšanai. Gribētu zināt vai man būs jāmaksā kaut kādi nodokļi ? Paldies !!!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Valdi!

Jums būs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis 15% no starpības starp pārdošanas cenu, par kādu pārdodat tagad (10000LS) un iegādes vērtību, kas ir pirkuma cena, par kādu pirkāt dzīvokli (1500 Ls).


Renārs, 09.11.2011 jautāja:

Sveiki ! Man piedāvā sniegt aizdevumu kā ķīlu ņemot manu zemi ar vasarnīcu pie Daugavas. Piedāvā atsevišķi noslēgt pirkuma līgumu, kur īpašuma tiesības pāriet pie pircēja. Paralēli tiek noslēgts atpakaļpirkuma līgums ar visu procentu maksājumu tabulu. Līdz ar īpašuma tiesību maiņu māc bažas to muļķības pēc pazaudēt pavisam, nepārzinot šo līgumu specifiku. Jautājums: 1) vai nepastāv risks, ka pārejot īpašuma tiesībām pie aizdevuma devēja, tas vienkārši var pārdot šo zemi, teiksim, kādai trešajai personai, kas nenojauš par atpakaļpiruma līgumu, un vienkārši pazust. 2) Vai Zemesgrāmatā pie īpašuma tiesību maiņas, tiek piefiksēts, ka šim īpašumam ir atpakaļpirkuma tiesību līgums ? Pircējs taču Zemesgrāmatā var iesniegt tikai pirkuma līgumu, bez atpakaļpirkuma līguma, vai ne ?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Renār!

Ja pret aizdevumu ņem pretī ķīlu, tad tiek slēgts aizdevuma un hipotēkas (ķīlas) līgumi un tie reģistrēti zemesgrāmatā. īpašuma tiesības nemainās, īpašums tiek apgrūtināts ar ķīlas tiesībām. Ja parādnieks aizdevumu nemaksā, tad aizdevējs var izmantot ķīlu, pārdodot to izsolē, tādējādi no ienākumiem dzēšot parādu. Ja no pārdošanas nauda paliek pāri, tad tā pēc parāda dzēšanas tiek atdots īpašniekam.

Iesakām Jums pirms jebkādu dokumentu parakstīšanas griezties pie kompetenta jurista, kas ieteiks drošāko risinājumu vai sniegs konsultāciju, vēršot uzmanību uz Jūsu riskiem, un sagatavos nepieciešamos dokumentus, ja tas nepieciešams.


Arnis, 09.11.2011 jautāja:

Labdien,
Interesē sekojoša lieta. Vēlos iegādāties dzīvokli. Un pēc tam pārdot par lielāku summu. Vai ir jāpjiet zināmam laikam līdz varu pārdot, vai tas ir izdarāms uzreiz?!

Paldies!!!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Arni!

Protams, varat pārdot uzreiz, tiklīdz Jūsu īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Jārēķinās, ka, pārdodot uzreiz, Jums būs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis no starpības starp pārdošanas summu un iegādes vērtību – summu, par kādu nopirkāt.


Jūlija, 05.11.2011 jautāja:

Labdien!
Vēlamies iegadāties māju, kuru īpašniece mantoja 2.g. atpakaļ.. Īsti nezinu, vai mantojuma līgumā ir minēta mājas vērtība. Šobrīd mājas kadastrālā vērtība ir 3667 Ls. Ja saimniece vēlas pārdot māju par 10 000 Ls, viņai būs jāmaksā 15% ienākuma nodoklis. No kuras summas tiks rēķināts nodoklis? 10000-3667=? Vai 10000-summa, kura minēta mantojuma līgumā? Ja viņa šo māju pārdod par tādu pašu summu, kura minēta līgumā? Vai par 3667? Tad šis nodoklis nebūs jāmaksā? Var sadalīt summu nekustamajā un kustamajā mantā (piem. 4000 Ls nek.īp. un 6000 Ls kustamā manta)? No kuras summas tad tiks rēķināts ienākuma nodoklis?Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Jūlija!

Ja nekustamais īpašums iegūts mantojuma ceļā, par tā iegādes vērtību uzskata attiecīgi mantojuma masā ietilpstošā konkrētā nekustamā īpašuma vērtību (likuma par Iedzīvotāju ienākuma nodokli 11.9p. 4.d.).
Nekustamā īpašuma iegādes vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar tā iegūšanu: valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva lietā par apstiprināšanu mantojuma tiesībās vai lietā par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, komisijas nauda, samaksātie procentu maksājumi par kredītu šā nekustamā īpašuma iegādei un citi līdzīgi izdevumi (likuma 11.9p. 5.d.).
Tātad nodoklis 15% būs jāmaksā no starpības starp nekustamā īpašuma pārdošanas cenu un vērtību, kāda ir noteikta mantojuma apliecībā. Par personīgās kustamās mantas pārdošanu ienākuma nodoklis nav jāmaksā.


Laila, 08.11.2011 jautāja:

Labdien.
Kopa ar draugu, lauliba mums nav registreta, velamies iegadaties kopigu dzivokli.
1) vai ir iespejams pirkuma un ipasuma dokumentus noformet uz musu abu varda, lai mes abi skaititos ipasuma ipasnieki un nebutu iespejama situacija, ka viens bez otra zinas varetu dzivokli pardot talak?
2) ja perkama dzivokla pirkuma summa butu lidz 6 000Ls, ar kadiem izdevumiem mums pasiem vel butu jarekinas pirksanas procesa? PVN?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Laila!

Jā, protams, varat pirkt īpašumu kopīgi un katrs iegūt īpašumā ½ no nekustamā īpašuma. Ja kāds savu pusi gribēs pārdot tālāk, tad otram kopīpašniekam būs pirmpirkuma tiesības. Kaut arī diez vai būs pircējs, kas vēlēsies pirkt tikai pusi no dzīvokļa, līdz ar to, ja vajadzēs pārdot, tad pārdošanas procesā būsiet iesaistīti abi – abiem būs jāpārdod savas puses.
PVN ir jāmaksā tikai, ja dzīvokli pērkat jaunajā projektā un tas nav bijis neviena citā īpašumā kā tikai īpašuma attīstītājam (pārdevējam), kas dzīvokli ir uzbūvējis. Pie pirkšanas būs jārēķinās ar valsts nodevu 2% no pirkuma maksas un zemesgrāmatu kancelejas nodevu 20-30 LS, kuras jāmaksā pie īpašuma tiesību reģistrācijas zemesgrāmatā. Jāsedz būs arī jurista vai notāra izdevumi par pirkuma līguma sagatavošanu, notāra izdevumi par nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai sagatavošanu, kas ir apmēram 40-70 Ls (atkarībā no parakstu, kas jāapliecina, skaita utt.), precīzāku informāciju par notāra izdevumiem jautājiet notāram.


Valerijs, 05.11.2011 jautāja:

Labdien.Man butu tads jautajums jums.Mums ar brali pieder maja un saimniecibas eka katram puse bet mes neparak labi saprotamies ,gribeju vaicar kadas ir iespejas pardot savu dalu,ja es piedavaju vinam pirk manu dalu bet vins neperk ka man rikoties


ARCO REAL ESTATE:

Ja kāds no kopīpašniekiem pārdod savu daļu personai, kas nav kopīpašnieks (trešai personai), tad pārējiem kopīpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības. Tas nozīmē, ka pēc pirkuma līguma noslēgšanas ar pircēju (trešo personu) Jums būs jāpiedāvā brālim izmantot pirmpirkuma tiesības, tas ir, nopirkt Jūsu daļu par tādiem pašiem noteikumiem (cena, samaksas kārtība utt.), par kādiem Jūs esat pārdevis pircējam un kādi nolīgti noslēgtajā pirkuma līgumā. Brālis var izmantot šīs tiesības (2 mēnešu laikā), bet var arī no tām atteikties. Ja izmanto šādas tiesības, tad tas stājas pircēja vietā pirkuma līgumā un izpilda pirkuma līgumu – nopērk Jūsu daļu un samaksā pirkuma maksu, kāda ir pirkuma līgumā. Ja neizmanto šādas tiesības (vai nu nepiesakās šo 2 mēnešu laikā vai uzreiz pie notāra uzraksta atteikumu no pirmpirkuma tiesību izmantošanas), tad pircējs savas īpašuma tiesības var reģistrēt zemesgrāmatā. Izņēmums no iepriekšminētā ir, ja esat savā starpā ar brāli noslēguši īpašuma lietošanas kārtības līgumu, kurā esat atrunājuši, ka atsakāties no pirmpirkuma tiesību izmantošanas, ja kāds no jums pārdod savu īpašuma daļu. Šādam lietošanas kārtības līgumam ir jābūt reģistrētam zemesgrāmatā. Tā pat arī izņēmums ir, ja īpašuma daļu atsavina kā savādā, nevis pārdodot, piemēram, uzdāvinot vai slēdzot maiņas līgumu. Šajā gadījumā pirmpirkuma tiesības vispār nav, jo tās attiecas tikai, ja īpašuma daļa tiek pārdota.


arnita, 06.11.2011 jautāja:

Labdien!
Ja es gribu pārdot dzīvokli vienā pilsētā un pēc kada laika nopirkt citā pilsētā dzīvokli,vai man jāmaksā pie pārdošanas valstij noteiktos 15%?


ARCO REAL ESTATE:

Nekustamais īpašums likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli " izpratnē ir kapitāla aktīvs, tādējādi ienākums no nekustamā ienākuma atsavināšanas ir kapitāla pieaugums un to nosaka kā kapitāla aktīva (nekustamā īpašuma)atsavināšanas cenas un iegādes vērtības starpību (likuma 11.9 pants 1.daļa).
Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punkts nosaka, ka gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts un ar nodokli netiek aplikts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas maksātāja īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta (kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese).
Par nekustamā īpašuma iegādes dienu likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punkta izpratnē tiek uzskatīta diena, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā.

Tātad, ja vēlaties pārdot dzīvokli, tad ienākuma nodoklis būs jāmaksā tajā gadījumā, ja dzīvoklis Jums pieder mazāk kā 5 gadus (no dienas, kad reģistrēts zemesgrāmatā) un ja neesat tur bijusi deklarējusies vismaz gadu pēc kārtas. 15% būs no starpības starp pārdošanas cenu, par kādu tagad pārdosiet, un iegādes vērtību – tas ir, cena, par kādu dzīvokli nopirkāt.


ALVIS, 01.11.2011 jautāja:

esam 8mantinieki katram pieder vienadas domajamas dalas.vai vienam ir iespeja pardot vai iekilat savu domajamo dalu tresajai personai bez parejo piekrisanas.vai ir kadi citi varianti.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Alvi!

Ja kāds no kopīpašniekiem pārdod savu daļu personai, kas nav kopīpašnieks (trešai personai), tad pārējiem kopīpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības. Tas nozīmē, ka pēc pirkuma līguma noslēgšanas pārdevējam ir jāpiedāvā pārējiem nopirkt šo daļu par tādiem pašiem noteikumiem (cena, samaksas kārtība utt.), par kādiem pārdevējs ir pārdevis pircējam. Ja kāds no kopīpašniekiem izmanto šādas tiesības (izmantot var 2 mēnešu laikā), tad tas stājas pircēja vietā pirkuma līgumā un izpilda pirkuma līgumu.

Ieķīlāt vai kā citādi apgrūtināt savu daļu kopīpašnieks bez pārējo kopīpašnieku piekrišanas nevar, izņemot, ja starp kopīpašniekiem ir slēgts lietošanas kārtības līgums, kurā ir konkrēti atrunāts, ko var un ko nevar darīt bez pārējo piekrišanas. Šādu līgumu vajadzētu arī reģistrēt zemesgrāmatā.


Anda, 02.11.2011 jautāja:

labdien! pēc tēva nāves sastādījām mantojumu dokumentus un es mantoju māju. Lieta tāda ka janomaksā procenti no kadastra sumas (tas vēl saprotami), bet cik zinu, ka mājai ir parāds par zemes nodokli (gadu nav maksāts). Tad jautājums šāds, vai es māju varēšu pārrakstīt uz sava vārda un nokārtot visus dokumentus kamēr nav nomaksāts zemes nodoklis. Māju vēlamies parrakstīt pēc iespējas ātrāk lai varētu dabūt mājokļa pabalstu! dzīvojam uz GMI pabalsta.


ARCO REAL ESTATE:

Īpašuma tiesību pārreģistrācija zemesgrāmatā var notikt tikai, ja par īpašumu nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu.


Anda, 21.10.2011 jautāja:

Labdien! Man ir radusies iespeja iret nekustamo ipasumu ar izpirksanas tiesibam. Lieta ir tada, ka sis ipasums ir iekilats banka. Sakiet ludzu, kas man ir jadara un ka butu jaforme dokumenti, lai nebutu ta, ka kadu dienu atnak parstavis no bankas un paludz mani izvakties?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Anda!

Šāds darījums nav Jums drošs kā izīrētājam/pircējam. Ja īpašnieks bankai nemaksās termiņā aizdevumu un procentus, tad banka pārdos īpašumu izsolē. Protams, varat slēgt līgumu ar īpašnieku, bet tas Jūs nepasargās no šādas situācijas, tā kā jārēķinās ar to, ka iespējams īpašumu arī nevarēsiet iegūt. Varat līgumā paredzēt, ka īpašnieks sedz Jums zaudējumus vai maksā līgumsodu, ja tā notiek, bet jebkurā gadījumā, ja īpašnieks atteiksies maksāt, tad jāpiedzen būs tiesas ceļā. Risks ir arī apstāklī, ka īpašnieks īpašumu var pārdot kādam citam vai apgrūtināt vēl ar kādām saistībām (vēl kādu hipotēku, piemēram). Iesakām vērsties pie kompetenta jurista, kas Jums izskaidros visus riskus šādam darījumam.


Zane, 21.10.2011 jautāja:

Labdien,
Man ir jautājums par dzīvokļa pārdošanu. Situācija ir tāda - ka mans tēvs (dzīvokļa īpašnieks) vēlas pārdot dzīvokli, kurā es meita esmu deklarējusies. Vairāk neviena nav. Vai viņš var pārdot bez manas atļaujas? Vai man būtu jāvēršas kādās iestādēs, jo esam diezgan lieli ienaidnieki un es dzīvokli netaisos pamest.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Zane!

Piekrišana jāprasa nav. Ar nekustamo īpašumu īpašnieks var rīkoties brīvi pēc saviem ieskatiem – pārdod, ieķīlāt, izīrēt utt., izņemot, ja zemesgrāmatā ir reģistrēti kādi apgrūtinājumi vai aizliegumi attiecībā uz to. Ar dzīvojamo platību nav jānodrošina. Tēvs var brīvi pārdot dzīvokli bez piekrišanas vai atļaujas.


agrita, 17.10.2011 jautāja:

Cik ilgā laikā nekustamais īpašums pēc pirkšanas līguma noslēgšanas jānostiprina Zemesgrāmatā, vai ir kāds noteikts termiņš?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Agrita!

Konkrētu termiņu pircējs un pārdevējs paredz pirkuma līgumā. Bieži vien reģistrācijas zemesgrāmatā termiņš ir saistīts ar pirkuma maksas samaksu. Piemēram, ja pirkuma maksai tiek izmantots bankas kredīts, bankas aizņēmums tiek pārskaitīts pārdevējam kā pirkuma maksa tikai pēc tam, kad īpašuma tiesības uz īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā pircējam un ir uzlikta bankas hipotēka. Ja pirkuma maksas samaksai tiek izmantots darījuma konts bankā, tad arī – vispirms ir jāpārreģistrē īpašuma tiesības un tad tikai notiek pirkuma maksas samaksa pārdevējam.


Dace, 13.10.2011 jautāja:

Sveiki!
Vēlējos pajautāt, ja cilvēks, kurš ir Kanādas pilsonis un dzīvo Kanādā, vēlas iegādāties dzīvokli Rīgā vai nu kempingu Latvijas teritorijā, tad kadas ir prasības, lai viņš to varētu izdarīt un kādi nodokļi viņam būtu jāmaksā?
Paldies Jums


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Dace!

Dzīvokli Kanādas pilsonis var iegādāties bez ierobežojumiem.

Attiecībā uz zemes iegādi (kempingam), ko regulē likums Par zemes privatizāciju lauku apvidos (ja zeme ir ārpus pilsētām) Kanādas pilsonim būs jāprasa pašvaldībai, kuras teritorijā zeme atrodas, piekrišana. Ir jāskatās, kur kempinga zeme atrodas un kāds ir tās izmantošanas mērķis, jo likumā ir noteikti ierobežojumi zemes iegādei, piemēram, nevarēs iegūt īpašumā meža zemi, lauksaimniecības zemi, zemi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā u.c. likumā noteiktajos gadījumos.

Pie iegādes un nekustamā īpašuma reģistrēšanas zemesgrāmatā uz pircēja (Kanādas pilsoņa) vārda būs jāsamaksā zemesgrāmatu kancelejas nodeva (10-15Ls) un valsts nodeva (2% no pirkuma summas). Iegūstot īpašumā nekustamo īpašumu būs katru gadu jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis.


eva, 13.09.2011 jautāja:

Labdien!
Uz mana vīra vārda ir z/s "X" ar diviem kadastra nr. viens zemes gabals, otrs mežs. Nolēmām pārrakstīt z/s uz manīm. Saldū z/s reģistrā pateica, ka pārrakstīt var uz cilvēku, kuram ir zeme, es gribētu no vīra par simbolisku samaksu nopirkt meža gabalu. Vai arī viņš to man varētu dāvināt. Kā ir izdevīgāk? Būšu ļoti pateicīga uzzināt ko un kā darīt!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Eva!

Jūsu gadījumā der abi varianti, jo izmaksas no tā, vai ir dāvinājums vai pirkums, nemainās. Abos gadījumos valsts nodeva zemesgrāmatai ir 0.5% no vērtības vai maksas, kas norādīta līgumā, vai kadastrālās vērtības, ja tā ir lielāka par norādīto vērtību vai maksu līgumā. Vienīgi dāvinājuma gadījumā vīram nebūs jāpiedāvā pašvaldībai pirmpirkuma tiesības. Tāpēc labāk iesakām Jums īpašuma pārrakstīšanu uz Jūsu vārda dāvinājuma ceļā.


Dace, 14.09.2011 jautāja:

Labdien, lūdzu, palīdziet tikt skaidrībā, kā rīkoties! Manam tēvam Pārdaugavā pieder nekustamais īpašums – zeme(1955kv.m.), uz kuras atrodas divas dzīvojamās ēkas. Vienu māju tēvs grib norakstīt man, otru sievai, kas nav mana māte, līdz ar ko sadalīt arī zemi. Katrai ēkai ir sava adrese, bet gruntsgabala adrese ir tās mājas , kuru tēvs grib norakstīt sievai. Tikko tika veikta inventarizācija, jo īpašums vēl nav zemesgrāmatā. Tēvam kāds ir sastāstījis, ka šāda izmēra gruntsgabalus nedala. Vai tas patiešām tā ir? Bet, ja var dalīt, tad kā tas notiek?
Paldies,
Dace.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Dace!

Jāskatās kāda ir minimālā zemes platība, kādā var dalīt zemi Rīgā noteiktajā vietā. To var noskaidrot Rīgas pašvaldībā. Ja dalīšana tiek pieļauta, tad jāveic zemes uzmērīšana pie mērnieka, jāgatavo zemes robežu plāni, jāapstiprina tie Valsts Zemes dienestā. Pēc tam jādodas pie kompetenta jurista vai arī notāra, lai sagatavotu nepieciešamos dokumentus – līgumu par atsavināšanu, nostiprinājuma lūgumus utml. Ja zemes dalīšana reālās daļās netiek pieļauta, tad pārdot var domājamās daļas no zemes (piemēram – ½ zemes Jums, otru – sievai) un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas kārtību (kuru zemes daļu un kuru māju kurš lieto) un noteikti nostiprināt to zemesgrāmatā. Šajā gadījumā tātad jādodas pie kompetenta jurista vai arī notāra sagatavot nepieciešamos dokumentus. Otrajā variantā Jums izpaliek izmaksas par zemes robežu plānu gatavošanu un zemes mērīšanu.


Mārtiņš, 21.09.2011 jautāja:

Labdien, man ir jautājums..
Pēc tēva nāves mums palika mantojumā 3 ist. dzīvoklis, kurš tika sadalīts 3 daļās, man, mammai un nepilngadīgajam brālim. Zemesgrāmata ir nokārtota, kur ir rakstīts, ka katram pieder 1/3 daļa.

Kas ir nepieciešams lai viņu pārdotu?
Kur ir jādodas?
Vai es arī varu viņu pārdot vai tikai mamma?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Mārtiņ!

Pārdot var tikai nekustamā īpašuma īpašnieks, kas par tādu ir ierakstīts zemesgrāmatā. Dokumentus par pārdošanu (pirkuma līgumu, nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai) mātes vārdā varat parakstīt arī Jūs, ja māte attiecīgi uz šādām darbībām Jums izdod pilnvaru pie notāra. Nepilngadīgas personas vārdā var rīkoties tā aizbildnis, kuru ieceļ bāriņtiesa. Pie tam nepilngadīgai personai piederošu nekustamo īpašumu var pārdots tikai ar bāriņtiesas atļauju.


Mārīte, 21.09.2011 jautāja:

Vecāki jau 2-o gadu dzīvo pie manis un ir arī šeit deklarējuši savu dzīves vietu, bet tikai šogad nolēma pārdot dzīvokli, kurā dzivoja 15 gadus un tas bija mana tēva vienīgais īpašums un deklarētā dzīves vieta. Vai pārdodot dzīvokli, tēvam jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Mārīte!

Nekustamais īpašums likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli " izpratnē ir kapitāla aktīvs, tādējādi ienākums no nekustamā ienākuma atsavināšanas ir kapitāla pieaugums un to nosaka kā kapitāla aktīva (nekustamā īpašuma)atsavināšanas cenas un iegādes vērtības starpību (likuma 11.9 pants 1.daļa).

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punkts nosaka, ka gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts un ar nodokli netiek aplikts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas maksātāja īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta (kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese).

Par nekustamā īpašuma iegādes dienu likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 33.punkta izpratnē tiek uzskatīta diena, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā.


Ingūna, 28.09.2011 jautāja:

Labdien! Vēlējos noskaidrot sekojošo - vai un cik liels iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāmaksā, ja pārdodu dažus mēnešus atpakaļ mantotu dzīvokli, kura kadastra vērtība ir 14 000, bet pārdošanas cena ir mazāka?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Ingūna!


Ja nekustamo īpašumu atsavina par mazāku summu, nekā ir iegādes vērtība, tad kapitāla pieaugums (ienākums) neveidojas, līdz ar to nav nodoklis jāmaksā. Dāvinājuma gadījumā iegādes vērtība ir dāvinājuma līgumā norādītā summa – vērtība, par kādu puses ir novērtējušas dāvinājumu, kas parasti ir kadastrālās vērtības apmērā.


laura, 24.08.2011 jautāja:

labdien,gribeju zinat kados gadijumos davinajuma liguma ieklauj summu?


ARCO REAL ESTATE:

Dāvinājuma līgums ir bezatlīdzības līgums un par dāvināmo objektu apdāvinātajam nekas nav jāmaksā. Nekustamo īpašumu dāvinājuma līgumos bieži vien norāda vērtību, par kādu puses īpašumu ir novērtējušas. Parasti gan norāda kadastrālo vērtību. No šīs vērtības tiek aprēķināta valsts nodeva zemesgrāmatā, kad tiek pārreģistrētas īpašuma tiesības. Valsts nodeva tiek aprēķināta vai nu no līgumā norādītās summas vai kadastrālās vērtības, no tās, kura lielāka. Bet norādīt vērtību līgumā nav obligāti, to var arī nedarīt. Ja nebūs norādīta, tad nodevu rēķinās no kadastrālās vērtības. Līgumā norādīto vērtību vai, ja tā nav norādīta, kadastrālo vērtību izmanto arī, lai aprēķinātu iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja vēlāk šis uzdāvinātais īpašums tiek pārdots.


Jelena, 22.08.2011 jautāja:

Labdien! Esmu LR pilsone, man ir ipasuma dzivoklis no 2003 gada ( iekilats banka). Kas man butu jadara , ja es pienemu citas ES valsts pilsonibu ?Izmainas Zemesgramata? papildus nodokli? citas izmainas? Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Jums būtu jāinformē banka par savu personas datu maiņu. Zemesgrāmatā veikt izmaiņas nav obligāti, bet, ja vēlaties to darīt, tad pēc pases datu maiņas Jums nepieciešams doties pie notāra un sagatavot nostiprinājuma lūgumu par grozījumu veikšanu zemesgrāmatā, un iesniegt lūgumu zemesgrāmatu nodaļā. Papildus esošajiem nekādi citi nodokļi Jums nebūs jāmaksā.


Liene, 05.08.2011 jautāja:

Sveicināti!

Lieta tāda, ka mana vecmāte vēlas man vienīgajai mantojumā atstāt māju un zemi. Bet uz mantojumu var arī kandidēt viņas dēls jeb mans tēvs ar sievu un bērniem. Bet mantojums būs atstāts tikai man. Vai ir kādi punkti kādus var minēt testamentā, lai nebūtu nekādas iespējas viņiem kandidēt uz man vienīgajai novēlēto īpašumu. Piemērs varētu būt, ka es esmu vienīgā aprūpētāja līdz manas vecmātes pēdējai dienai? Vai arī tas, ka viņas dzīvība tiek apdraudēta no dēla un viņa sievas un bērnu puses, dēls var īpašumu nodzert, dēls par savu māti nerūpējās, viņa sieva jau cenšas kārtot mantojuma tiesības manai vecmātei jeb īpašniecei neko par to nezinot?
Otrs variants būtu, ka es visus īpašumus no savas vecmātes viņai dzīvai esot no viņas nopērku. Tad viņas dēlam jeb manam tēvam ar sievu un bērniem vairs nav nekādas mantojuma tiesības uz vecmātes īpašumiem, jo jaunā īpašniece būtu tad es. Un tā kā es būtu jaunā īpašniece, tad es varu viņus no sava "īpašuma" izdzīt?
Būšu ļoti pateicīga par informāciju kādu vien spēsiet sniegt!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Par mantojuma kārtošanu un testamenta sastādīšanu Jums izsmeļošu un konkrētu informāciju sniegs jebkurš notārs, izvērtējot dokumentus un situāciju. Notāru kontakti http://latvijasnotars.lv/

Otrs variants, ko minat, ir visdrošākais Jums, jo šajā gadījumā (nopērkot īpašumus no vecāsmātes) Jūs jau tagad kļūstat par pilntiesīgu īpašnieci ar tiesībām brīvi rīkoties ar saviem īpašumiem pēc saviem ieskatiem, un šajā gadījumā ne tēvs, ne vēl kāda cita persona, nevar pretendēt uz tiem. Jūs kā īpašniece arī lemjat, kas Jūsu īpašumā dzīvo. Varat pieprasīt tēvam un viņa ģimenei īpašumu atbrīvot, ja vien tiem nav tiesiska pamata tur dzīvot uz, piemēram, rakstiska īres līguma pamata.


Gunis, 28.07.2011 jautāja:

Labdien, ja tiek pārdots nekustamais īpašumus ar zemi (apt.12ha) un esošajam īpašniekam ir zemnieku saimniecība, kādā veidā tiek maksāts iedzīvotāju ienākumu nodoklis (ja nemaldos 15%) un vai deklarācija tiek iesniegta kā parasti nākošā gada februārī vai tā ir iesniedzama tūlīt pēc nekustamā īpašuma pārdošanas?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Visus jautājumu saistībā ar nodokļiem un to maksāšanas kārtību un termiņiem, izvērtējot konkrēto situāciju un dokumentus, Jums sniegs Valsts ieņēmumu dienests.


inga, 27.07.2011 jautāja:

sveiki.man tads jautajums ja esmu precejusies ar citas tautibas virieti un vinjs velas pirkt Latvija ipasumu,kas vinam jadara?un vai vins lidz ar to dabus Latvijas pasi vai ne?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Inga!

Lai atbildētu uz jautājumu, var vai nevar iegūt LR nekustamo īpašumu citas valsts pilsonis, ir jāzina, kuras valsts pilsonis ir Jūsu vīrs, ir jāzina, kādu īpašumu vēlas iegūt (dzīvokli, māju, zemi) un kurā vietā (pilsēta, lauki). Ja tā ir zeme vai māja ar zemi, tad jāzina arī zemes lietošanas mērķis (lauksaimniecības un meža zemei var būt ierobežojumi) un kur šī zeme atrodas (piemēram, ir ierobežojumi pierobežas zemei, zemei Baltijas jūras aizsargjoslās utt.). Līdz ar to uz Jūsu jautājumu precīzu atbildi sniegt nevaram. Jūs gan jautājumā norādījāt – citas tautības vīrietis. Tautībai ar īpašuma iegūšanu nav nekāda sakara, tiek ņemta vērā pilsonība.

Par LR pasi. Fakts, ka personai pieder nekustamais īpašums Latvijā, nepadara to par Latvijas pilsoni, kā arī nedod tai tiesības pretendēt uz Latvijas Republikas pilsonību. Visi jautājumi pilsonības sakarā un veidi, kā to var iegūt, atrodami Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapā: http://www.pmlp.gov.lv/lv/


Ieva, 13.07.2011 jautāja:

Labdien!
Vēlos pārdot zemi, kas iegūta īpašumā dāvinājumā no vectēva. Ja pareizi atceros, tad "dāvinājuma summa" nekur neparādījās vai tā arī bija simboliska .. daži lati. Vai man būs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis par visu zemes kadastrālo vērtību uz 2011.gadu? Tie ir 15% no kadastrālās vērtības?

Samaksa par zemi tiks veikta pa daļām 1/2 uzreiz pēc līguma noslēgšanas, bet atlikusī summa 2 gadu laikā. Kurā brīdī man Iedzīvotāju ienākumu nodoklis būs jānomaksā? Kā nodrošināties, lai pircējs tiešām visu summu samaksā (arī to, kas tiek maksāta 2 gadu laikā)? Būtu jāslēdz līgums ar izpirkuma tiesībām vai pirkšanas-pārdošanas līgumā atrunāt, ka jaunu zemes grāmatu izdod tikai pēc tam, kad visa summa nomaksāta, bet tikmēr ļaut būvēties? Vai ir iespēja noteikt ķīlu, līdz summas samaksāšanai, bet ko tas man dos ja pircējs man nemaksās?

Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Saskaņā ar likumu Par iedzīvotāju ienākuma nodokli - nodoklis ir jāmaksā 15% apmērā no ienākuma no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas ir kapitāla pieaugums, un to nosaka kā kapitāla aktīva (nekustamā īpašuma) atsavināšanas cenas un iegādes vērtības starpību (likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli 11.9p. 1.d. un 2.d. 4.p.). Iegādes vērtība ir tā, par kādu īpašums tika iegūts uz pārdevēja vārda. Bet jāņem vēl arī vērā, ka nekustamā īpašuma iegādes vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma iegūšanu: valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva lietā par apstiprināšanu mantojuma tiesībās vai lietā par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, komisijas nauda, samaksātie procentu maksājumi par kredītu šā nekustamā īpašuma iegādei un citi līdzīgi izdevumi (likuma 11.9p. 5.d.).

Jūsu gadījumā iegādes vērtība ir tā, kas norādīta dāvinājuma līgumā, par kādu darījuma puses īpašumu ir novērtējušas, saskaņā ar minētā likuma 11.9p. 4.d. „Ja kapitāla aktīvs iegūts uz dāvinājuma līguma pamata, par tā iegādes vērtību uzskata attiecīgi dāvinājuma līgumā norādītā konkrētā kapitāla aktīva vērtību, kas nav lielāka par kapitāla aktīva atsavināšanas cenu.”

Ja dāvinājuma līgumā NAV norādīta vērtība, tad vērā ņemami ir MK noteikumi Nr.899 Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība, kur 87.p.noteikts, ka „87.Piemērojot likuma 11.9 panta ceturto daļu, ja dāvinājuma līgumā vai mantojuma masā nav norādīta konkrētā nekustamā īpašuma vērtība, tad: 87.1. par tā iegūšanas (iegādes) vērtību uzskata aktuālo nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību nekustamā īpašuma atsavināšanas gadā, kura koriģēta, kadastrālo vērtību dalot ar Centrālās statistikas pārvaldes noteikto katra gada patēriņa cenu indeksu par pēdējiem 10 gadiem pirms nekustamā īpašuma atsavināšanas, ja nekustamais īpašums iegūts līdz 2000.gada 31.decembrim; 87.2. lai noteiktu šāda nekustamā īpašuma iegūšanas (iegādes) vērtību, dāvinājuma vai mantojuma saņēmējs iesniedz Valsts zemes dienestā iesniegumu ar lūgumu izsniegt informāciju par nekustamā īpašuma novērtējumu kadastrā uz nekustamā īpašuma iegūšanas gada 1.janvāri, ja nekustamais īpašums iegūts pēc 2000.gada 31.decembra.”

Par nodokļa samaksas kārtību. Par ienākuma gūšanas dienu ienākumam no nekustamā īpašuma pārdošanas uzskatāma diena, kad maksātājs saņem naudu vai citas lietas (likuma 16.1p. 1.d.). Ja nodokļa maksātājs ienākumu no nekustamā īpašuma atsa­vināšanas saņem vairāk nekā trīs taksācijas periodu laikā, skaitot no gada, kurā noslēgts atsavināšanas līgums, uzskatāms, ka viss ar atsavināšanu saistītais ienākums ir gūts pirmo trīs taksācijas periodu laikā. Trešajā taksācijas periodā ar nodokli apliekamajā ienākumā iekļauj atlikušo līgumā noteikto, bet nesaņemto summu neatkarīgi no tā, vai ienākums ir saņemts vai nav. Ja ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas saņem vairāku taksācijas periodu laikā, aprēķinot apliekamo ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas, izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma iegādi, iekļauj aprēķinā proporcionāli ieņēmumu daļai.

Sīkāka informācija par nodokļiem un to maksāšanas kārtību atrodama Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā www.vid.gov.lv vai zvanot uz informācijas tālruni.

Atbildot uz jautājumu par darījuma noteikumiem, kādi būtu ieteicami Jūsu gadījumā, ir iespējami vairāki varianti, piemēram, nomaksas pirkuma līgums, reģistrējot uz īpašumu zemesgrāmatā hipotēku atlikušās pirkuma maksas apmērā. Bet sniegt viennozīmīgu atbildi nevaram pirms mūsu nekustamā īpašuma speciālists un jurists nav iepazinies ar dokumentiem, situāciju utt.


Agnese, 10.07.2011 jautāja:

Labvakar!
Man ar masu,tevs grib parrakstit dzivokli,bet nav nokartota zemes gramata. Vai tas ir jadara tevam,vai mes to varam izdarit pashas pec parrakstishanas un cik tas varetu izmaksat? dzivoklim ir 43kv m. ? Un,vai mums nav izdevigak vinu kartot,ka davinajumu? Paldies


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Agnese!


Vispirms savas īpašuma tiesības uz īpašumu ir jānostiprina zemesgrāmatā tēvam un tikai tad tēvs dzīvokli var uzdāvināt vai pārdot tālāk. Par izmaksām par tēva īpašuma tiesību nostiprināšanu nevaram precīzi pateikt, jo neesat snieguši informāciju, uz kāda pamata tēvs ir ieguvis īpašumu īpašumā. Pārrakstīšanai uz bērniem (vai vienu bērnu) jāparaksta būs dāvinājuma līgums, kuru var sagatavot kompetents jurists vai notārs, kā arī nostiprinājuma lūgums, kas jāapliecina notariāli (izmaksas par nostiprinājuma lūguma apliecināšanu atkarīgas no apliecināto parakstu daudzuma, piemēram, vai dzīvokli reģistrēt lūdz uz diviem bērniem vai vienu, vai tēvam ir laulātais, kura piekrišana arī jāapliecina utt., lūgums varētu maksāt, sākot no 60 Ls). Pie notāra jāapliecina arī kopijas no dokumentiem, kas apliecina radniecību (bērnu dzimšanas apliecības, laulības apliecības, ja bērni stājušies laulībā u.tml.). Precīzu informāciju par izmaksām varat iegūt pie jebkura notāra (http://latvijasnotars.lv/lv/notary/profiles/ ). Par īpašuma tiesību reģistrāciju zemesgrāmatā uz bērnu vārda būs jāmaksā zemesgrāmatu kancelejas nodeva 15 Ls par katru (tātad, ja uz vienu bērnu, tad 15 LS, ja uz diviem, tad 30 Ls) un valsts nodeva 0.5% no īpašuma kadastrālās vērtības (īpašuma vērtību varat apskatīties www.kadastrs.lv).


Liene, 17.06.2011 jautāja:

Labdien! Vēlos pārdot zemi Madonā 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma. Kā šajā gadījumā tiks apprēkināts iedzīvotāju ienākumu nodoklis?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Liene!


Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par kapitāla pieaugumu būtu jāmaksā, ja Jūs īpašumu pārdosiet un pārdošanas cena būs lielāka par īpašuma iegādes vērtību. Saskaņā ar likumu Par iedzīvotāju ienākuma nodokli - nodoklis ir jāmaksā 15% apmērā no ienākuma no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas ir kapitāla pieaugums, un to nosaka kā kapitāla aktīva (nekustamā īpašuma) atsavināšanas cenas un iegādes vērtības starpību (likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli 11.9p. 1.d. un 2.d. 4.p.). Iegādes vērtība ir tā, par kādu īpašums tika iegūts uz pārdevēja vārda. Bet jāņem vēl arī vērā, ka nekustamā īpašuma iegādes vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma iegūšanu: valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva lietā par apstiprināšanu mantojuma tiesībās vai lietā par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, komisijas nauda, samaksātie procentu maksājumi par kredītu šā nekustamā īpašuma iegādei un citi līdzīgi izdevumi (likuma 11.9p. 5.d.).

Sīkāka informācija par nodokļiem atrodama Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā www.vid.gov.lv


Rihards, 14.04.2011 jautāja:

labdien. vēlējos uzzināt šādu lietu- dzīvoklis mūsu ģimenei pieder jau kopš 91.gada, 2000.gadā dzīvokli mēs pārreģistrējām uz mātes vārdu,pirms tam bija uz vecāsmātes. dzīvoklis privatizēts un ar visām īpašuma tiesībām,bet pateicoties Rīgas domes ātrajai rīcībai zemesgrāmatā reģistrēt varējām tikai 2006.gada jūlijā,jo visai 9 stāvu mājai nebija kaut kādi papīri kārtībā,līdz ar ko šī māja vispār nebija zemesgrāmatā,kaut gan pierakstīti visi te bijām jau kopš 90.gada (nu jau kopš likuma par deklarēšanos- deklarēti) 2006.gadā dzīvokļa vērtība bija 23655ls, tagad gribam pārdot par 28000ls,jautājums vai uz mums arī attiecās likums par 5 gadiem un gadu deklarētu,ja ne mūsu vainas dēļ nevarējām reģistrēt zemesgrāmatā? un ja jāmaksā tad cik liela ir tā summa?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Jā, attiecas, jo 5 gadi ir jābūt īpašumā no zemesgrāmatā ierakstīšanas dienas.
Saskaņā ar likumu Par iedzīvotāju ienākuma nodokli - nodoklis ir jāmaksā 15% apmērā no ienākuma no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas ir kapitāla pieaugums, un to nosaka kā kapitāla aktīva (nekustamā īpašuma) atsavināšanas cenas un iegādes vērtības starpību (likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli 11.9p. 1.d. un 2.d. 4.p.). Iegādes vērtība ir tā, par kādu īpašums tika iegūts uz pārdevēja vārda. Bet jāņem vēl arī vērā, ka nekustamā īpašuma iegādes vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma iegūšanu: valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva lietā par apstiprināšanu mantojuma tiesībās vai lietā par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, komisijas nauda, samaksātie procentu maksājumi par kredītu šā nekustamā īpašuma iegādei un citi līdzīgi izdevumi (likuma 11.9p. 5.d.).

Jūsu gadījumā iegādes vērtība ir tā, kas norādīta pirkuma līgumā ar dzīvojamo māju privatizācijas komisiju, uz kā pamata dzīvokli nostiprinājāt zemesgrāmatā 2006.gadā.


Daiga, 01.05.2011 jautāja:

Labdien, man nav īsti skaidrs, ja Latvijas firma (PVN un UIN maksātāja) iegādājas no sava dibinātāja (fiziska persona, LR rezidents) dzīvokli ofisam. Pirkuma cena – Ls 20000. Dzīvokli dibinātājas nopirka pusgadu atpakaļ par Ls 12000 . Ar kādiem nodokļiem saistīts šis darījums? Kas un kā maksās nodokļus budžetā? Vai tas nav tā, ka pats sev pārdevis, jā īpašnieks ir dibinātājs..vai lūdzu variet izskaidrot? Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Daiga!

Nē, pircējs un pārdevējs ir divas dažādas personas. Pie tam pārdevējs ir fiziska persona, pircējs – juridiska persona. Pārdevējam, pārdodot īpašumu sabiedrībai, būs jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis 15% no starpības starp pārdošanas cenu un iegādes vērtību, par kādu īpašumu iegādājās uz pārdevēja vārda. Tātad 15% no 8000 Ls. Bet jāņem vēl arī vērā, ka nekustamā īpašuma iegādes vērtībā (papildus šiem 12 000 Ls) tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma iegūšanu: valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva lietā par apstiprināšanu mantojuma tiesībās vai lietā par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, komisijas nauda, samaksātie procentu maksājumi par kredītu šā nekustamā īpašuma iegādei un citi līdzīgi izdevumi (likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 11.9p. 5.d.).

Sīkāka informācija par nodokļiem un to maksāšanas kārtību atrodama Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā www.vid.gov.lv vai zvanot uz informācijas tālruni.


Renārs, 10.06.2011 jautāja:

Labdien!

Ir sekojoša situācija: Lielbritānijas pilsonis vēlas iegādāties lauku īpašumu Latvijā (37 hektāri laukaimniecības zeme un mežs + māja) par 60 000 LVL, vai viņam ir jāiegūst juridisks statuss, lai to bez problēmām izdarītu, vai arī uz viņu attiektos tie likumi, ka ārzemju privāts investors investējot ārpus Rīgas vairāk kā 50 000 un tad nav jābūt juridiskai personai. Kādi būtu papildus kopējie izdevumi vienā vai otrā gadījumā (valsts nodeva, kanceleja, notāra pakalpojumi)?
Ar cieņu, Renārs


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Renār!

Zemes iegūšanu regulē likums Par zemes privatizāciju lauku apvidos. Lielbritānijas pilsonis līdz 2014.gada 30.aprīlim lauksaimniecības un meža zemi iegūt īpašumā nevar. Izņēmums saskaņā ar minēto likumi ir: „Pārejas posmā no 2004.gada 1.maija līdz 2014.gada 30.aprīlim zemi var iegūt īpašumā saskaņā ar Civillikumu un citiem likumiem: 1) Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, ja viņi vēlas veikt uzņēmējdarbību Latvijā kā pašnodarbinātie zemnieki un vismaz trīs gadus nepārtraukti dzīvo Latvijā, kā arī vismaz trīs gadus pēc kārtas Latvijā aktīvi nodarbojušies ar lauksaimniecību.”

Likums nosaka, ka zemi, tai skaitā lauksaimniecības un meža zemi, bez ierobežojumiem īpašumā var iegūt (sk.likuma 28.p.): „3) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta statūtsabiedrība: a) kuras pamatkapitālā vairāk nekā puse pieder Latvijas Republikas pilsoņiem, valstij vai pašvaldībai, katram atsevišķi vai vairākiem šiem subjektiem kopā, b) kuras pamatkapitālā vairāk nekā puse pieder fiziskajām vai juridiskajām personām no valstīm, ar kurām Latvijas Republika ir noslēgusi starptautiskus līgumus par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, ko apstiprinājusi Saeima līdz 1996.gada 31.decembrim. Minētais attiecināms arī uz fiziskajām vai juridiskajām personām no valstīm, ar kurām starptautiskie līgumi noslēgti pēc 1996.gada 31.decembra, ja šajos līgumos paredzētas Latvijas Republikā reģistrēto fizisko un juridisko personu tiesības iegādāties zemi attiecīgā valstī.”

Saskaņā ar informāciju Ārlietu ministrijas mājas lapā (http://www.mfa.gov.lv/lv/Arpolitika/bilateral/) Lielbritānijai ir noslēgts līgums ar Latviju par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, kas apstiprināts Saeimā 26.01.1995. Tātad, ja Lielbritānijas pilsonis reģistrē Latvijā, piemēram, sabiedrību ar ierobežotu atbildību (kļūst par sabiedrības dalībnieku), tad uz šīs SIA vārda minēto zemes īpašumu var iegādāties.

Izdevumi īpašuma nostiprināšanai zemesgrāmatā ir sekojoši: izdevumi juristam vai notāram par pirkuma līguma sagatavošanu atkarībā no vienošanās, nostiprinājuma lūguma apliecināšana pie notāra apmēram 50-100 Ls atkarībā no apliecināmo parakstu daudzuma, dokumentu un informācijas pārbaudes reģistros utt., zemesgrāmatu kancelejas nodeva 15 Ls un valsts nodeva 2% no pirkuma summas.


Aleksandrs, 09.06.2011 jautāja:

Sveicināti!

Grasos pārdot mežu kopā ar zemi, ko esmu mantojis no nelaiķes mātes.
Vai šajā gadījumā būs jāmaksā IIN (ja būs, kādā apmērā), vai arī uz šo gadījumu varētu tikt attiecināta IIN Likuma 9.panta 9) sadaļa (mantojuma rezultātā gūtais ienākums), t.i., šis ienākuma veids var netikt aplikts ar nodokli?

Jau iepriekš pateicos par atbildi!

Cieņā,
Aleksandrs


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Likuma 9.p. 9.sadaļa neattieksies uz gadījumu, kad pārdodat mantojumā iegūtu zemi. Tas attiecas uz to, ka Jums nebija jāmaksā nodoklis, iegūstot mantojumā zemi.

Tātad, tagad pie pārdošanas Jums būs jāmaksā nodoklis 15% no ienākuma no nekustamā īpašuma atsavināšanas atbilstoši likuma par IIN 11.9 pantam (IIN likums 3.pants 71) punkts). Ienākums, no kura rēķina nodokli, ir pārdošanas cena, par kuru tagad pārdosiet, mīnus īpašuma iegādes vērtība un veikto ieguldījumu vērtība (11.9 panta 1.p. tātad: „Kapitāla pieaugumu nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā”). Jūsu gadījumā īpašuma iegādes vērtība ir sekojoša: „Ja kapitāla aktīvs iegūts mantojuma ceļā, par tā iegādes vērtību uzskata attiecīgi mantojuma masā ietilpstošā norādītā konkrētā kapitāla aktīva vērtību” (11.9 panta 4.p.). Jāņem vērā arī, ka „Kapitāla aktīva iegādes vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar tā iegūšanu: valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva lietā par apstiprināšanu mantojuma tiesībās vai lietā par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, komisijas nauda un citi līdzīgi izdevumi”. (11.9 panta 5.p.).


Agnese, 08.06.2011 jautāja:

Labdien! Man jautājums par dāvinājuma līgumu. Vīram pieder īpašums, kurā ir domājamās daļas1/2 no visa. Vīrs šo savu domājamo daļu 1/2 grib dāvināt sievai. Gribu piebilst, ka viss šobrīd ir ierakstīts zemesgrāmatā. Tad jautājums, ar ko būtu jāsāk un pie kā jāgriežas, kādas būtu aptuvenās izmaksas?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Agnese!

Ir jāsagatavo un jāparaksta dāvinājuma līgums. Dāvinājuma līgumu Jums var sagatavot jebkurš jurists. Pēc tam jāgriežas pie jebkura notāra, kurš sagatavos nostiprinājuma lūgumu. Izmaksas par lūgumu jautājiet notāram, jo aprēķinos ietilpst daudzi faktori, bet aptuveni nostiprinājuma lūguma sagatavošana un apliecināšana maksātu 30-50 Ls. Jāapliecina būs arī laulību apliecības kopija, kuru vajadzēs iesniegt zemesgrāmatai. Pirms visu dokumentu iesniegšanas zemesgrāmatā ir jānomaksā nekustamā īpašuma nodoklis par visu 2011. gadu un jāsamaksā valsts un kancelejas nodevas zemesgrāmatai. Valsts nodeva 0,5% no kadastrālās vērtības (pusei) un kancelejas nodeva 15 Ls.


Kristaps, 07.03.2011 jautāja:

Labdien.Ja es pārdodu zemi kura man tika uzdāvināta 2007 gada 1.decembrī, bet zemesgrāmatā registrēta 2008 gada 16.decembrī un dāvinājuma līgumā uzrādīta 10000 Ls summa,bet pārdodu pa 20000Ls. Vai man būs jamaksā 15% no starpības vai nē. Un ,ja summa nebūtu norādīta ???


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Kristap!

Saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 8.panta 3.daļas 11)punktu –
„3.Pie pārējiem fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā nodoklis, tiek pieskaitīti: 11) ienākumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas un citu kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākums atbilstoši šā likuma 11.9 pantam, ja šā likuma 9.pantā nav noteikts citādi;”

Likuma 9.panta 33) punktā ir noteikts, ka „9.Gada apliekamajā ienākumā netiek ietverti un ar nodokli netiek aplikti šādi ienākumu veidi: 33) ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas maksātāja īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta (kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese). Ja nekustamais īpašums, kuru atsavina, ir mantots līgumiskā, testamentārā vai likumiskā ceļā no laulātā, šīs panta daļas izpratnē uzskatāms, ka nekustamais īpašums ir viņu pārdzīvojušā laulātā īpašumā no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā kā mantojuma atstājēja īpašums;”

Tā kā Jūsu īpašums reģistrēts zemesgrāmatā mazāk par 60 mēnešiem, tad nodoklis būs jāmaksā.

Likuma 11.9 panta 4.daļa nosaka

4. Ja kapitāla aktīvs iegūts mantojuma ceļā, par tā iegādes vērtību uzskata attiecīgi mantojuma masā ietilpstošā norādītā konkrētā kapitāla aktīva vērtību. Ja kapitāla aktīvs iegūts uz dāvinājuma līguma pamata, par tā iegādes vērtību uzskata attiecīgi dāvinājuma līgumā norādītā konkrētā kapitāla aktīva vērtību, kas nav lielāka par kapitāla aktīva atsavināšanas cenu.

Likuma 11.9 panta 7.3punkts nosaka

7.3 Ja nekustamais īpašums iegūts uz dāvinājuma līguma pamata no fiziskās personas, kuru ar maksātāju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē, un nekustamais īpašums tiek atsavināts 60 mēnešu laikā pēc tā reģistrācijas zemesgrāmatā uz maksātāja vārda, par tā iegādes vērtību uzskata konkrētā nekustamā īpašuma:

1) vērtību, par kādu dāvinātājs šo nekustamo īpašumu iegādājies, ja tas iegādāts pēc 2000.gada 31.decembra un maksātāja rīcībā ir dokumenti, kas pierāda nekustamā īpašuma iegādes vērtību;

2) aktuālo kadastrālo vērtību gadā, kad nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz dāvinātāja vārda, ja tas iegādāts pēc 2000.gada 31.decembra un maksātāja rīcībā nav dokumentu, kas pierāda nekustamā īpašuma iegādes vērtību;

3) aktuālo kadastrālo vērtību nekustamā īpašuma atsavināšanas gadā, kura koriģēta, kadastrālo vērtību dalot ar Centrālās statistikas pārvaldes noteikto katra gada patēriņa cenu indeksu par pēdējiem 10 gadiem pirms nekustamā īpašuma atsavināšanas, ja nekustamo īpašumu dāvinātājs ieguvis līdz 2000.gada 31.decembrim.

Ministru kabineta noteikumi Nr.899 Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība nosaka:

87. Piemērojot likuma 11.9 panta ceturto daļu, ja dāvinājuma līgumā vai mantojuma masā nav norādīta konkrētā nekustamā īpašuma vērtība, tad:

87.1. par tā iegūšanas (iegādes) vērtību uzskata aktuālo nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību nekustamā īpašuma atsavināšanas gadā, kura koriģēta, kadastrālo vērtību dalot ar Centrālās statistikas pārvaldes noteikto katra gada patēriņa cenu indeksu par pēdējiem 10 gadiem pirms nekustamā īpašuma atsavināšanas, ja nekustamais īpašums iegūts līdz 2000.gada 31.decembrim;

87.2. lai noteiktu šāda nekustamā īpašuma iegūšanas (iegādes) vērtību, dāvinājuma vai mantojuma saņēmējs iesniedz Valsts zemes dienestā iesniegumu ar lūgumu izsniegt informāciju par nekustamā īpašuma novērtējumu kadastrā uz nekustamā īpašuma iegūšanas gada 1.janvāri, ja nekustamais īpašums iegūts pēc 2000.gada 31.decembra.

Precīzāku informāciju Jums sniegs arī Valsts ieņēmumu dienestā.


Ineta, 21.03.2011 jautāja:

Labdien,

vēlētos pārdod dzīvokli, kas ir privatizēts ar savu zemes gabalu zem tā. Pavisam dzīvoklī pierakstītas 3 personas. Vai pats īpašnieks var pārdot dzīvokli bez pārējo piekrišanas? Vai dzīvoklis var tikt pārdots ar visiem tā iemītniekiem? Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Ineta!

Jā, īpašnieks var brīvi rīkoties ar savu īpašumu, tai skaitā, pārdot, izņemot, ja uz īpašumu ir nostiprināti zemesgrāmatā kādi apgrūtinājumi, kas to aizliedz vai tie nostiprināti kādām personām par labu, kurām jāprasa atļauja pārdošanai. Ja šādi apgrūtinājumi zemesgrāmatā nav reģistrēti, tad var brīvi pārdot, neprasot atļauju pierakstītām vai dzīvoklī citādi dzīvojošām personām. Dzīvoklis var tikt pārdots arī ar tajā deklarētām personām (neprasot tām atļauju pārdošanai), tomēr prakse liecina, ka parasti pircēja prasība ir, lai no dzīvokļa būtu izdeklarētas tajā pierakstītās personas un īpašums būtu atbrīvots no tajā dzīvojošām personām.


Aivars, 05.11.2010 jautāja:

Lūdzu Jūsu skaidrojumu: man īpašuma kopš 1995. gada ir 1 nekustamais īpašums, kas sastāv no zemes un meža kopā 26 ha un ēkām. Šajā adresē esmu arī deklarēts. Tagad vēlos atdalīt mežu 10 ha platībā, lūgt pašvaldībai atļauju atdalīt un piešķirt jaunu nosaukumu un pēc tam pārdot. Zeme un mežs līdz šim ticis izmantots personīgajām vajadzībām. Gribētu zināt, vai man būs jāmaksā iedz. ienākumu nodoklis no pārdošanas rezultātā gūtajiem ienākumiem?


ARCO REAL ESTATE:

No jautājumā sapratām, ka Jūs plānojat pārdot zemi.Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta trešās daļas 11.punkts nosaka, ka pie pārējiem fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tiek pieskaitīti ienākumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas un citu kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākums atbilstoši šā likuma 11.9pantam, ja šā likuma 9.pantā nav noteikts citādi.

Savukārt, atbilstoši likuma 9.panta pirmās daļas 33.punktam, maksātāja gada apliekamajā ienākumā netiek ietverti un ar iedzīvotāju ienākuma nodokli netiek aplikti ienākumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas maksātāja īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta (kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese).

Tādējādi ienākums no nekustamā īpašuma pārdošanas ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja neizpildās likuma 9.panta pirmās daļas 33.punkta nosacījumi. Pārdodot zemi, nosacījumi neizpildās un darījums ir apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.


Kristaps, 27.12.2010 jautāja:

Labdien,
Esmu mantojumā saņēmis domājamo daļu no īpašuma, kurš tiks sadalīts divos atseviškos īpašumos. Savu daļu īpašuma (zemi pierīgā) vēlos pārdot, lai iegādātos zemi limbažu rajonā.
Vai šādā gadījumā ir jāmaksā Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ja es visu iegūto naudu no īpašuma pārdošanas ieguldu jaunā īpašumā?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par kapitāla pieaugumu būs jāmaksā, ja Jūs īpašumu pārdosiet un pārdošanas cena būs lielāka par īpašuma iegādes vērtību (mantojuma apliecībā norādīto nekustamā īpašuma daļas vērtību). Fakts, ka no pārdošanas iegūto naudu izmantosiet cita īpašuma iegādei, neatbrīvo Jūs no nodokļa maksāšanas.


Ilze, 13.01.2011 jautāja:

Labdien! Es pārdodu savu dzīvokli, kurš ir ieķīlāts bankā, bet kredīts ir ņemts citām vajadzībām, kas nav saistītas ar dzīvokli. 4/5 pārdošanas summas aiziet uz banku (pircējs veic pārkreditāciju). Vai arī šajā gadījumā nodoklis būs jāmaksā no kopējās pārdošanas summas un iegādes vērtības starpības? Cik ilgā laikā ir jāveic nodokļa samaksa un kāda likme ir 2011. gadā? Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Saskaņā ar likumu Par iedzīvotāju ienākuma nodokli - nodoklis ir jāmaksā 15% apmērā no ienākuma no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas ir kapitāla pieaugums, un to nosaka kā kapitāla aktīva (nekustamā īpašuma) atsavināšanas cenas un iegādes vērtības starpību (likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli 11.9p. 1.d. un 2.d. 4.p.). Iegādes vērtība ir tā, par kādu īpašums tika iegūts uz pārdevēja vārda. Bet jāņem vēl arī vērā, ka nekustamā īpašuma iegādes vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma iegūšanu: valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva lietā par apstiprināšanu mantojuma tiesībās vai lietā par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, komisijas nauda, samaksātie procentu maksājumi par kredītu šā nekustamā īpašuma iegādei un citi līdzīgi izdevumi (likuma 11.9p. 5.d.). Jūsu gadījumā procentu maksājumi par kredītu netiks iekļauti iegādes vērtībā, jo aizdevums nav saistīts ar īpašuma iegādi.

Nodokļa maksāšana. Par ienākuma gūšanas dienu ienākumam no nekustamā īpašuma pārdošanas uzskatāma diena, kad maksātājs saņem naudu vai citas lietas (likuma 16.1p. 1.d.). Nodokļa maksātājs, kurš gūst ienākumu no kapitāla pieauguma, deklarāciju par ienākumu no kapitāla iesniedz līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam, ja ienākumi no kapitāla aktīvu atsavināšanas mēnesī pārsniedz 500 latus. Maksātājs (rezidents), kurš gūst ienākumu no kapitāla pieauguma un kura kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem mēnesī ir no 100,01 līdz 500 latiem, deklarāciju par ienākumu no kapitāla par ceturksnī gūto ienākumu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam vienreiz ceturksnī līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam. Maksātājs (rezidents), kurš gūst ienākumu no kapitāla pieauguma un kura kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem mēnesī ir līdz 100 latiem, deklarāciju par ienākumu no kapitāla par taksācijas gadā gūto ienākumu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 15.janvārī (likuma 19.p. 3.2d.).

Sīkāka informācija par nodokļiem atrodama Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā www.vid.gov.lv


nadežda, 17.01.2011 jautāja:

Labdien. 2010.gada pardodu lauksaimniecibas zemi 12 ga. platiba.Kads ir nodoklis par pardotu ipašumu.Dzives vieta deklareta cita rajona.Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Cik saprotu, jautājums ir par iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 11.7 panta 3 daļā noteikts, ka „ar nodokli neapliek ienākumu no tāda nekustamā īpašuma atsavināšanas, kurš pēc lietošanas mērķa ir lauksaimniecības zeme, un ir izpildīti abi turpmākie nosacījumi:
1) īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu tā atsavināšanas rezultātā iegūst persona, kura Uzņēmumu reģistrā reģistrēta kā komercsabiedrība, individuālais komersants vai zemnieku saimniecība vai Valsts ieņēmumu dienestā — kā saimnieciskās darbības veicēja;
2) vismaz vienā taksācijas periodā no pēdējiem trim pirmstaksācijas periodiem vairāk nekā pusi no šīs panta daļas 1.punktā minētās personas saimnieciskās darbības ieņēmumiem veido ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības vai arī šī persona no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda saņem atbalstu kā jaunais lauksaimnieks.”
Ja šie nosacījumi nav izpildīti, tad ir jāmaksā minētais nodoklis 15% apmērā no ienākuma no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas ir kapitāla pieaugums, un to nosaka kā kapitāla aktīva (nekustamā īpašuma) atsavināšanas cenas un iegādes vērtības starpību (likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli 11.9p. 1.d. un 2.d. 4.p.). Iegādes vērtība ir tā, par kādu īpašums tika iegūts uz pārdevēja vārda. Bet jāņem vēl arī vērā, ka nekustamā īpašuma iegādes vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma iegūšanu: valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva lietā par apstiprināšanu mantojuma tiesībās vai lietā par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, komisijas nauda, samaksātie procentu maksājumi par kredītu šā nekustamā īpašuma iegādei un citi līdzīgi izdevumi (likuma 11.9p. 5.d.).
Sīkāka informācija par nodokļiem atrodama Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā www.vid.gov.lv
Agnese Broliša
ARCO REAL ESTATE Juriste


Nelli, 20.01.2011 jautāja:

Labdien! Ja man pieder dzīvoklis, kuru es gribētu dāvināt vīram. Vai tas jākarto pie notāra. Cik varētu būt valsts nodeva?


ARCO REAL ESTATE:

Jums un Jūsu vīram ir jāparaksta dāvinājuma līgumu, kuru sagatavo jurists vai notārs, pie notāra abiem jāparaksta nostiprinājuma lūgums zemesgrāmatai, uz lūguma notārs apliecinās parakstus. Uz dāvinājuma līguma parakstus apliecināt nav obligāti. Valsts nodeva zemesgrāmatai, ja īpašums tiek dāvināts laulātajam, ir 0,5% no īpašuma kadastrālās vērtības, kancelejas nodeva 15 Ls. Papildus pie notāra Jums būs jāapliecina kopija laulības apliecībai, kas arī jāiesniedz būs zemesgrāmatā pie īpašuma tiesību pārreģistrācijas.


SILVIJA, 24.01.2011 jautāja:

Man pieder dzīvoklis no 1998.gada,esmu deklarēta šajā dzīvoklī, dzīvoklis ir kadastra reģistrā,bet ir tikai apliecība par īpašuma tiesībām. Vai pārdodot man ir jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis?


ARCO REAL ESTATE:

Saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 8.panta 3.daļas 11)punktu – „3.Pie pārējiem fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā nodoklis, tiek pieskaitīti: 11) ienākumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas un citu kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākums atbilstoši šā likuma 11.9 pantam, ja šā likuma 9.pantā nav noteikts citādi;”

Likuma 9.panta 33) punktā ir noteikts, ka „9.Gada apliekamajā ienākumā netiek ietverti un ar nodokli netiek aplikti šādi ienākumu veidi: 33) ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas maksātāja īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta (kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese). Ja nekustamais īpašums, kuru atsavina, ir mantots līgumiskā, testamentārā vai likumiskā ceļā no laulātā, šīs panta daļas izpratnē uzskatāms, ka nekustamais īpašums ir viņu pārdzīvojušā laulātā īpašumā no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā kā mantojuma atstājēja īpašums;”

Tā kā Jūsu īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā, tad nodoklis būs jāmaksā. Precīzāku informāciju Jums sniegs Valsts ieņēmumu dienestā.


Berta, 21.02.2011 jautāja:

Labdien,
kadi nodokli un cik jamaksa sada situacijaa:
maate paardod dziivokli, kas ieguts mantojumaa, noperk jaunu (leetaaku) un daavina meitai. Meitai sis dzivoklis kalpos kaa maajoklis, bet maatei ir ari cits nekustamais ipashums.
Ieprieksh pateicos.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

1.darījums - māte pārdod dzīvokli, kas iegūts mantojumā. Mātei nav jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis par kapitāla pieaugumu, ja dzīvoklis īpašumā ir ilgāk par 5 gadiem (no dienas, kad reģistrēts zemesgrāmatā) un vismaz gadu ir bijis mātei deklarētā dzīvesvietas adrese. Ja šie divi nosacījumi nav, tad nodoklis pēc dzīvokļa pārdošanas būs jāmaksā 15% no starpības starp pārdošanas summu un īpašuma iegādes vērtību (mantojuma apliecībā norādīto nekustamā īpašuma daļas vērtību).

2.darījums – māte pērk jaunu dzīvokli. Mātei pie īpašuma tiesību reģistrācijas zemesgrāmatā būs jāmaksā valsts nodeva no pirkuma maksas 2% apmērā un kancelejas nodeva 15 Ls. Parasti pircējam jāsedz arī notāra izdevumi par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu un apliecināšanu.

3.darījums – māte dāvina dzīvokli meitai. Pie īpašuma tiesību uz meitu reģistrācijas zemesgrāmatā būs jāmaksā valsts nodeva 0,5% apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības un kancelejas nodeva 15 Ls. Jāsedz arī notāra izdevumi par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu un apliecināšanu, kā arī par meitas dzimšanas apliecības un, ja meitai ir mainīts uzvārds laulības ceļā, tad arī laulības apliecības kopiju notariāliem apliecinājumiem. Šo dokumentu kopijas (apliecinātas) nepieciešamas zemesgrāmatai, lai apstiprinātu dāvinājumu 1.pakāpes radinieku starpā, līdz ar to tiek piemērota valsts nodevas likme 0,5%. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pie dāvināšanas nebūs jāmaksā, jo šādu dāvinājumu ar nodokli neapliek.

Agnese Broliša,
ARCO REAL ESTATE juriste


ILONAS, 09.02.2011 jautāja:

Sveiki! Piemēram Tēvs pārdod 2 istabu dzīvokli un tajā ir deklarēts viņa dēls kurš ir pilngadīgs. Kādas tiesības ir dēlam, ja tēvs ir pārdevis dzīvokli dēlam nezinot un pateicis lai mēneša laikā viņš izvācas laukā ko lai dara ja vinjam nav kur iet dzīvot un vai dēlam ir tiesības izlemt pašam kur dzīvot, ja tēvs piedāvā zināmu summu naudas.Kādi dokumenti ir jākārto lai dēls var aizstāvēt savas tiesības?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Īpašnieks var pārdot dzīvokli, neprasot atļauju tur deklarētām personām. Tas, ka persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu kādā īpašumā, nenozīmē, ka šai personai ir tiesības rīkoties ar dzīvokli, pretendēt uz īpašuma tiesībām uz to, kā arī deklarēšanās nedod personai tiesības tur dzīvot. Dzīvesvietas deklarēšana ir nepieciešama tikai, lai personai būtu adrese, kurā tā saņem korespondenci, lai valsts un pašvaldību iestādes varētu ar personu sazināties u.tml.


mārtiņa, 18.02.2011 jautāja:

vai jāmaksā nodoklis ja esmu nopircis dzīvokli par 1000 ls un 2010.gada jūlijā pārdodu paar 1000 ls 2011.gada martā par 1000 ls bet kadastra vērtība ir 8200ls.Paldies par atbildi iepriekš.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Mārtiņ!

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par kapitāla pieaugumu būtu jāmaksā, ja Jūs īpašumu pārdosiet un pārdošanas cena būs lielāka par īpašuma iegādes vērtību. Ja nopērkat īpašumu pa 1000 Ls un arī par 1000 Ls pārdodat, tad ienākumu negūstat, līdz ar to arī ar iedzīvotāju ienākuma nodoklis par šādu darījumu nav jāmaksā.


Viktors, 23.02.2011 jautāja:

Labdien, varbūt varat sniegt kādu padomu:

Vēlos izdeklarēt īrniekus no dzīvokļa Rīgā, kuri sen tur nedzīvo. Pats atrodos Liepājā. Kā es varu viņus izdeklarēt un vai varu nokārtot šo lietu nebraucot uz Rīgu?

Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Viktor!

Informāciju Jums sniegs Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Kārtība, kādā personas izdeklarē, ir izklāstīta arī http://www.pmlp.gov.lv/lv/pakalpojumi/dzivesvieta/zinu.html


Gatis, 06.03.2011 jautāja:

Ir kopīpašumā dzīvojamā māja un zeme ar kopējo kadastrālo vērtību ~27000 Ls. No šī nekustamā īpašuma 1/6 daļa pieder mums- 4 mantiniekiem, ko mantojam pēc tēva nāves. (Mūsu daļa ir zemesgrāmatā nostiprināta 2010.g., un nav deklarētā adrese nevienam no patreizējiem mantiniekiem.) Radinieki, kuriem pieder pārējā ēkas daļa un kuriem šī ir deklarētā adrese un kuri tur pastāvīgi dzīvo izsaka vēlēšanos iegūt savā īpašumā mūsu mantoto ēkas daļu. Ar kādām izmaksām, nodokļiem un juridiskajām sekām jārēķinās, ja tiek noslēgts
1)dāvinājuma līgums
2) pirkšanas- pārdošanas līgums (par simbolisku samaksu- tā sauktais draudzības pirkums)
Paldies par sakarīgu atbildi.


ARCO REAL ESTATE:

Atbilde...


Jurijs, 03.11.2010 jautāja:

Ja dzivoklis bija iegadats 2009/10, par 12EUR, bet esmu deklarejis savu dzivesvietu taja 02/2010, tad pardodot to 03/2011, par to pasu naudu ( 12 EUR) bus jamaksa kadu nodokli? Paldies ieprieks!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Jurij!
Nodoklis Jums nebūs jāmaksā, jo pārdodat īpašumu par to pašu cenu, par kādu ieguvāt. Līdz ar to Jums nerodas ienākums, kas apliekas ar nodokli.
ARCO REAL ESTATE
juriste Agnese Broliša


Diāna, 25.10.2010 jautāja:

Labdien! Sakiet ludzu, vai nekustama ipasuma pirksana Krievijas Federacijas pilsonim dod iespeju pretendet uz Latvijas pilsonibu un ar kadiem noteikumiem?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Diana!
Nekustamā īpašuma iegūšana Latvijā nerada personai kādas īpašas tiesības vai atvieglotu kārtību LR pilsonības iegūšanai. Par LR pilsonības iegūšanu varat izlasīt informāciju: http://www.am.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/4541/

Ar cieņu,
ARCO REAL ESTATE


Aigars, 18.10.2010 jautāja:

labdien, ja man ir īpašumā zeme un dzīvoklis laukos, un ja es vēlos tagad pirkt dzīvokli Rīgā, vai man tagad būs jāmaksā tā palielinātā valsts nodeva 4 %.Vai tas likums tagad vēl ir spēkā? Ar cieņu Aigars.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Aigar!
Nē, nekāda palielinātā valsts nodeva par īpašuma reģistrēšanu zemesgrāmatā vairs netiek piemērota. Nopērkot nekustamo īpašumu par tā reģistrēšanu zemesgrāmatā valsts nodeva ir 2% no pirkuma maksas.

ARCO REAL ESTATE


Ojārs, 30.09.2010 jautāja:

Labdien. Ar sievu laulību noslēgta 25 gadus atpakaļ, tagad sieva kamēr nebiju mājās aizgājusi no dzīvokļa aizvedot visu iedzīvi izlaužot arī visu iebūvēto sadzīves tehniku. Uz telefona zvaniem un sms neatbild, kā es varu viņu izdeklarēt.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Ojār!
Izdeklarēt var tikai, ja personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā adresē. Plašāku informāciju varat iegūt Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldē. Resurss internetā: http://www.udgm.gov.lv/lv/


Ilze, 22.09.2010 jautāja:

Labdien! Sakiet, lūdzu, kā notiek nekustamā īpašuma pirkšanas process, ja mans draugs ārzemnieks vēlas iegādāties īpašumu Latvijā? Kādi dokumenti utt. ir jākārto?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Ilze!

Pirmkārt, formalitātes ir atkarīgas no tā, kādas valsts pilsonis ir pircējs un kāda veida nekustam īpašumu (dzīvokli vai zemi) vēlas iegādāties un kur šis īpašums atrodas (laukos, pilsētā, pierobežas zonā u.tml.). Iegādājoties dzīvokli, nekādas īpašas formalitātes vai dokumenti nav jākārto, darījuma noformēšana un īpašuma iegāde ārzemniekam notiek tāpat kā Latvijas Republikas pilsoņiem. Ja vēlas pirkt zemi (ar vai bez mājas), tad likums nosaka dažādus ierobežojumus citu valstu pilsoņiem iegūt zemi (piemēram, nevar iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi) vai arī nosaka, kādos gadījumos nekustamā īpašuma iegādei nepieciešama pašvaldības atļauja.
Vairāk informācijas Jūs varat iegūt pie mūsu konsultantiem.


Sky, 17.09.2010 jautāja:

Labdien! Ja zeme ir nopirkta 2003. gadā, tad uzcelta māja 2006. gadā (reģistrēta zem. gr.) ņemot kredītu bankā, 2009. gadā nodota ekspl., esmu vienīgā īpašniece, kaut arī kredīts ņemts kopa ar vīru, bet neesmu tur deklarēta(ir deklarējies vīrs), cik liels nodoklis būtu jāmaksā pie pārdošanas? Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Nodoklis būs 15% apmērā no ienākuma no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas ir kapitāla pieaugums, un to nosaka kā kapitāla aktīva (nekustamā īpašuma) atsavināšanas cenas un iegādes vērtības starpību (likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli 11.9p. 1.d. un 2.d. 4.p.). Iegādes vērtība ir tā, par kādu īpašums tika iegūts uz pārdevēja (īpašnieces) vārda (zemes pirkuma maksa, par kādu nopirkāt 2003.gadā, un visi izdevumi par mājas būvniecību, kurus varat pierādīt dokumentāri). Bet jāņem vēl arī vērā, ka nekustamā īpašuma iegādes vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma iegūšanu: valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva lietā par apstiprināšanu mantojuma tiesībās vai lietā par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, komisijas nauda, samaksātie procentu maksājumi par kredītu šā nekustamā īpašuma iegādei un citi līdzīgi izdevumi (likuma 11.9p. 5.d.).

ARCO REAL ESTATE


Ints, 17.09.2010 jautāja:

Sveicināti! Jautājums- 5 gadus atpakaļ no tēva nopirku īpašumu.Par to ,ka jānodrošina tēvam dzīvesvieta pārdošanas līgumā nav minēts. Vēlos īpašumu pārdot. Vai man ir vajadzīga tēva atļauja pārdodot?p.s ir deklarēts īpašumā no tā laika,kad viņam tas piederēja. Kā šo jautājumu regulē civillikums? Īpašumu atstāt viņš nevēlas,kaut es ierādītu citu dzīvesvietu kas tiktu noformēta uz tēva vārda!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Int!

Piekrišana tēvam nav jāprasa un atsavinot šo īpašuma tā nav nepieciešama. Jūs esat īpašnieks un varat rīkoties ar dzīvokli kā vien vēlaties. Ja ar tēvu nav noslēgts īres līgums, tad fakts, ka tēvam šajā adresē ir deklarēta dzīvesvieta, nav pamats viņam jebkādi traucēt Jums ar īpašumu rīkoties pēc Jūsu ieskatiem, tai skaitā, pārdot.

ARCO REAL ESTATE


Helita, 17.09.2010 jautāja:

Labdien! Vēlos pārdot dzīvokli, pircēju maz, vieni grib tā: uz nomaksu, bez bankas, maksās man 100 latu mēnesī, septiņus gadus. Vai es varu pārdot jau tagad, bet zemesgrāmatu paturēt pie sevis, līdz viņi nomaksās? Laikam jau ne. Namu pārvalde atsakās pārrakstīt rēķinu grāmatas uz viņu vārdu, un uz tādu risku iet neuzdrošinos. Paldies Jums par atbildi. Helita


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Helita!

Jūsu gadījumā ir iespējami vairāki varianti kā noformēt šo pārdošanu. Piemēram, var slēgt nomaksas pirkuma līgumu, reģistrēt īpašuma tiesības pircējam, vienlaicīgi nostiprinot hipotēku par labu Jums atlikušās pirkuma maksas apmērā. Var arī noformēt darījumu kā īres līgumu ar tiesībām īpašumu nopirkt un noformēt uz īrnieka/pircēja vārda, kad visa summa ir izmaksāta. Lai atrastu labāko risinājumu, iesakām Jums vērsties pie mūsu speciālistiem, kas palīdzēs gan atrast pircēju, gan noformēt darījumu.
ARCO REAL ESTATE


Aleks, 08.09.2010 jautāja:

Labdien. Es esmu dzīvokļa īpašnieks Rupniecibas iela,Rīga. Dzīvokli es saņēmu 2000.gadā uz dāvinājuma līguma pamata.Dāvinājuma līguma summa bija 10000 lati. Kadastru dzīvokļa vērtība ir 30000 lati. No 2002.gada līdz 2007.gadam bija nodeklarēta manējā dzivesvieta šajā dzīvoklī. Pašlaik es gribu pārdot dzīvokli par 100000 latiem.Vai man vajadzēs maksāt ienākumu nodokli 15% no fiziskas personas? ? Visu cieņu A.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Saskaņā ar likumu Par iedzīvotāju ienākuma nodokli ar nodokli netiek aplikts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas maksātāja īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta, kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese. Tātad Jūsu gadījumā nodoklis būs jāmaksā, jo pārdodamais nekustamais īpašums Jums nav bijusi deklarētā adrese pēdējos 12 mēnešus.
ARCO REAL ESTATE


***, 25.08.2010 jautāja:

kā ir, ja es mainu savu vienīgo dzīvesvietu - dzīvokli pret vasarnīcu - vai man īr jāmaksā valsts nodeva 2%


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Maiņas gadījumā 2% valsts nodeva jāmaksā no vērtīgākā maiņas objekta. Tātad, ja maināt dzīvokli, kura vērtība ir, piemēram, 1000 Ls, pret vasarnīcu, kuras vērtība ir 2000 Ls, tad valsts nodeva pie maiņas darījuma nostiprināšanas zemesgrāmatā būs 2% no 2000 Ls (viena nodeva par abiem īpašumiem). Nodevu parasti maksā abas darījuma puses, vienojoties, cik kura puse maksā (uz pusēm, vai citādākās proporcijās).


antra aboltina, 05.08.2010 jautāja:

esmu piedeklareta pie mates personigaja maja man vel ir masa bet vina tur nedzivo un nav deklareta kas bus pec mates naves vai masa var pretendet uz ipasumu ja es tur tad tikai vieniga busu deklareta un mate nav atstajusi testamentu ka man rikoties vai tad ari maja ir uz pusem


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Mantinieki manto pēc Civillikuma, kad nav mantojuma līguma vai testamenta. Ja mātei nav laulātā un ir divi bērni (Jūs un Jūsu māsa), tad atstāto mantojumu mantosiet uz pusēm – katrai viena puse. Ja mātei ir laulātais, tad arī laulātais manto. Deklarētā dzīvesvieta mantošanu neietekmē.

ARCO REAL ESTATE


Uldis, 09.07.2010 jautāja:

Labdien! Dzīvokli iegādājos 5 gadus atpakaļ. Dzīvoju tajā, bet deklarējies tur neesmu. 3 gadus atpakaļ šajā dzīvoklī piedeklarējās mana sieva un bērns. Vai tas, ka mana dzīvesbiedre ir deklarējusies, neko nemaina un man būs jāmaksā 15% no labuma gūšanas?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Uldi!
Jā, Jūsu gadījumā nodoklis būs jāmaksā, jo pārdodamais nekustamais īpašums Jums nav bijusi deklarētā adrese pēdējos 12 mēnešus.

ARCO REAL ESTATE


Kārlis, 16.06.2010 jautāja:

Labdien! Kāds no nekustāmā īpašuma mantiniekiem vēlas pārdot savu mantoto daļu citam mantiniekam. Interesēja no kādas summas būs jāmaksā 15 % ienākuma nodoklis, ja mantojuma lietā un pie zemesgrāmatas noformēšanas kā īpašuma vērtība tika norādīta tā kadastālā vērtība, bet daļas pārdevējs vēlas daļu pārdot par divreiz lielaku summu nekā tās vērtība sanāk rēķinot pēc kadastrālās vērtības. Kā piemērs pēc kadastrālās vērtības daļas vērtība sanāk 500Ls, bet viņš vēlas iegūt 1000Ls?Pārdodāmās daļas mantiniekam šī daļa pieder 6 mēnešus, un viņš nav deklarējies mantotajā īpašumā.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Kārli!
Saskaņā ar likumu par iedzīvotāju ienākuma nodokli ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas ir kapitāla pieaugums un to nosaka kā kapitāla aktīva (nekustamā īpašuma) atsavināšanas cenas un iegādes vērtības starpību (likuma 11.9p. 1.d. un 2.d. 4.p.). Ja nekustamais īpašums iegūts mantojuma ceļā, par tā iegādes vērtību uzskata attiecīgi mantojuma masā ietilpstošā konkrētā nekustamā īpašuma vērtību (likuma 11.9p. 4.d.). Jūsu piemērā, ja iegādes vērtība ir 500 Ls un vēlas pārdot par 1000 Ls, tad ienākums, kas tiks aplikts ar 15% nodokli ir 1000 Ls – 500 Ls = 500 Ls. Bet ņemat vērā, ka nekustamā īpašuma iegādes vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar tā iegūšanu: valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva lietā par apstiprināšanu mantojuma tiesībās vai lietā par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā, valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, komisijas nauda, samaksātie procentu maksājumi par kredītu šā nekustamā īpašuma iegādei un citi līdzīgi izdevumi (likuma 11.9p. 5.d.). Tātad iegādes vērtība būs nekustamā īpašuma vērtība plus šie visi minētie izdevumi, kurus varat attiecīgi pierādīt ar atbilstošiem dokumentiem. Līdz ar to ar nodokli apliekamā summa būs mazāka.


Zigmars, 16.06.2010 jautāja:

labdien, vai man bus jamaksa 15% kapitala pieauguma nodoklis, ja es esmu nosledzis Pirkuma ligumu par maju 2008.gada augusta, tad pie Pirkuma liguma parakstisanas Pircejs samaksaja aptuveni 60 % no summas (tas ir 66000 eur), Pirkuma liguma bija paredzets, ka vins atlikuso maksajumu 40000 eur apmera samaksa lidz 2010.gada 1.jūlijam. Tagad atlikusai dalai Pircejs banka nem hipotekaro kreditu un mes parakstam nostiprinajuma lugumu par to, lai ipasumtiesibas tiktu parregistretas uz Pirceja, vienlaikus maja tiek iekilata par labu bankai, sanemts hipotekarais kredits 40000 eur apmera un samaksats man. Man ši maja ipasuma ir kops 2007.gada janvara, dzivesvietu tur nekad neesmu deklarejis. Paldies par jusu atbildi


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Zigmār!

Saskaņā ar likumu Par iedzīvotāju ienākuma nodokli ar nodokli netiek aplikts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas maksātāja īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta, kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese. Tātad, Jūsu gadījumā nodoklis būs jāmaksā, jo pārdodamais nekustamais īpašums Jums īpašumā ir tikai 3 gadus un nav bijusi deklarētā adrese.


Laine, 31.05.2010 jautāja:

Ja 2009.gadā noslēdzu rokasnaudas līgumu par īpašuma pārdošanu, bet pirkuma līgumu slēgšu tikai 2010.gadā, vai man būs jāmaksā ienākuma nodoklis 15%, ja īpašums manā īpašumā ir 6 gadus, bet nav deklarētā dzīvesvieta. Nopirku par 10 tūkst., pārdodu par 20 tūkst.latu. Vai rokasnaudas līgums var būt uzskatāms par īpašuma iegādes dienu?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Laine!

Ar nodokli netiek aplikts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas maksātāja īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta, kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese. (likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 9.p. 1.d. 33.p.). Tātad, ja neesat pārdodamajā īpašumā deklarējusies vismaz gadu, tad nodoklis būs jāmaksā, neskatoties uz to, ka īpašumā ir ilgāk par 5 gadiem. Īpašuma iegādes diena Jums ir diena, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz Jūsu vārda. Nodoklis būs 15% apmērā no ienākuma no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas ir kapitāla pieaugums, un to nosaka kā kapitāla aktīva (nekustamā īpašuma) atsavināšanas cenas un iegādes vērtības starpību (likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli 11.9p. 1.d. un 2.d. 4.p.).
ARCO REAL ESTATE


Aleksandra, 24.05.2010 jautāja:

Labdien! 2006.gadā nopirku divus dzīvokļus, ir viena zemesgrāmatā (domājamā daļa) abiem dzīvokļiem, ir arī koplietošanas līgums. 2007.gadā sadalījām īpašumu noslēdzot laulības līgumu - viens dzīvoklis man, viens vīram,2009.gadā laulība oficiāli tika šķirta. Tagad man pieder jau viens dzīvoklis (arī domājamā daļa), un 2010.gadā taisos pārdot savu īpašumu, vai man vajadzēs maksāt ienākumu nodokli 15% ? Visu cieņu A.


ARCO REAL ESTATE:

Ar nodokli netiek aplikts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas:
– maksātāja īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta, kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese; vai
– radies saistībā ar mantas sadali laulības šķiršanas gadījumā, ja vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai tas ir bijis abu laulāto deklarētā dzīvesvieta, kas nav deklarēta kā papildu adrese (likuma 9.p. 1.d. 33. un 34.p.).

Ja jūsu gadījums neatbilst iepriekš aprakstītajiem nosacījumiem, tad ienākuma nodoklis būs jāmaksā par kapitāla pieaugumu - 15% no ienākuma no nekustamā īpašuma atsavināšanas par kapitāla pieaugumu un to nosaka kā kapitāla aktīva (nekustamā īpašuma) atsavināšanas cenas un iegādes vērtības starpību (likuma 11.9p. 1.d. un 2.d. 4.p.).

ARCO REAL ESTATE


Anita, 18.05.2010 jautāja:

Ja es pārdodu savu īpašumu, kuru mantoju no vecākiem, vai manam laulātajam jāprasa piekrisšana.Mantoju īpašumu laulības laikā.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Anita!
Mantots īpašums ir atsevišķa manta un tā neietilpst laulāto kopmantā pat tad, ja mantots ir laulības laikā. Laulātā piekrišana nebūs nepieciešama šāda nekustamā īpašuma atsavināšanai.
ARCO REAL ESTATE


Andis, 18.05.2010 jautāja:

Labdien! Iegādājos zemes gabalu 2000.gadā par Ls 8 000, uz zemes gabala uzbūvēta vasarnīca, kas nav reģistrēta zemes grāmatā, investīcijas aptuveni Ls 30 000, Vēlos pārdot īpašumu par Ls 42 000, nav deklarēta kā dzīves vieta, vai man būs jāmaksā ienākumu nodoklis 15% pie pārdošanas?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Andi!
Atbildot uz Jūsu jautājumu, vēlamies informēt Jūs par to, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis būs jāmaksā no starpības starp pārdošanas cenu un zemes iegādes vērtību. Vasarnīcas vērtība netiks ņemta vērā, jo tā nav reģistrēta zemesgrāmatā.
ARCO REAL ESTATE


Ruta, 14.05.2010 jautāja:

Labdien. Vai ir jāmaksā ienākuma nodoklis un kādā apmērā, ja tiek pārdots dāvinājumā saņemts zemes gabals, taču tā pārdošanas cena ir zem kadastrālās vērtības?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Ruta!

Ienākuma nodoklis ir jāmaksā, ja īpašums ir bijis pārdevēja īpašumā ilgāk par 60 mēnešiem (no dienas, kad reģistrēts zemesgrāmatā uz pārdevēja vārda) un vismaz 12 mēnešus līdz pārdošanas dienai ir pārdevēja deklarētā dzīvesvieta. Nodokļa likme ir 15% no ienākuma, tas ir no starpības starp pārdošanas cenu tagad (kā teicāt – zemāka par kadastrālo vērtību) un iegādes vērtību, kāda bija, kad pārdevējs ieguva īpašumu savā īpašumā. Dāvinājuma gadījumā, iegādes vērtība bija kadastrālā vērtība. Ja rodas starpība starp šīm vērtībām, tad nodoklis jāmaksā, izņemot, protams, ja īpašums atbilst augstākminētajiem kritērijiem par termiņu, cik ilgi ir īpašumā un ir deklarējies. Papildus informāciju iespējams iegūt, sazinoties ar ARCO REAL ESTATE konsultantiem.
ARCO REAL ESTATE


Inese, 24.03.2010 jautāja:

Labdien. Gribētu uzzināt,vai man jāmaksā būs valstij ienākuma nodoklis par dzīvokļa pārdošanu,ja tas iegādāts 2005.gadā,un tā iegādei ņemts kredīts,kaut gan ieķīlāts bankā ir cits īpašums?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Inese!
Saskaņā ar likumu ar nodokli tiek aplikts ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas maksātāja īpašumā (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā) ir ilgāk par 60 mēnešiem un vismaz 12 mēnešus līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir personas deklarētā dzīvesvieta (kas nav deklarēta kā maksātāja papildu adrese).
Tātad, ja dzīvoklis zemesgrāmatā reģistrēts uz Jūsu vārda 2005.gadā un ir jau pagājuši 5 gadi kopš reģistrēšanas dienas, kā arī, ja esat šajā īpašumā deklarējusies vismaz gadu, tad nodoklis, atsavinot dzīvokli, nebūs jāmaksā. Ja vismaz vienu pagājušo gadu īpašums nav bijis deklarētā dzīvesvieta, tad, pārdodot šādu īpašumu, 2010. gadā to apliks ar 15% nodokli (kapitāla pieauguma nodoklis).
Iedzīvotāju ienākuma nodokli rēķina no starpības starp pārdošanas cenu un īpašuma iegādes cenu. Piemēram, dzīvokļa iegādes cena ir bijusi 50 000 latu. Pārdodot dzīvokli par 60 000 latu, nodoklis būs jāmaksā no starpības – 10 000 latu. Ja darījumu apliek ar 15% likmi, tad šajā gadījumā nodoklis ir 10 000 x 15% = 1500 lati
ARCO REAL ESTATE


Antra, 11.03.2010 jautāja:

2009.g 1.aprīlī man uzdāvināja dzīvokli Lucavsalā privātmājā 2.st.mājā divas istabas. Pie Notāra noformējām ar dāvinātāju ka tas piekrīt viņa dzīves laikā, ka es pārdodu šo dzīvokli savam vīram, vai dāvinātāja mantiniekiem 2.bērniem būs tiesības no nākamā dzīvokļa īpašnieka pieprasīt savas mantiskās daļas no šī dzīvokļa? vēl šajā dzīvoklī paliek piedeklarēts dāvinātāja dēls,un es dzīvokli pārdodu vīram ar visu viņa dēlu, kādas dēla tiesības un kādas nākamā īpašnieka tiesības? vai dēlu var izdeklarēt? Dāvinātājs negrib dēlam nekā atstāt jo dēls ir atteicies tēvu vecumdienās kopt un aprūpēt,kā arī pats dāvinātājs griezās RD ar iesniegumu ,par dēla izdeklarēšanu,par cietsirdīgu izturēšanos pret savu tēvu. Dāvinātājs ir jau piedeklarējies citā manā īpašumā un man Uzdāvinātajā dzīvoklī nedzīvo. Dēls šajā dzīvoklī nedzīvoja 4.gadus bet kā man šo dzīvokli uzdāvināja tā ievācās un noņēma man dzīvokļa atslēgu arī tēvam,bet es ar visu dēlu pārdodu savam vīram šo 2.ist.dzīvokli. Kādas tiesības manam vīram pēc zemesgrāmatas saņemšanas? vai viņam kā jaunam īpašniekam ir tiesības izdeklarēt šo cilvēku no sava īpašuma?????


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Antra!

Ja apdāvinātais pārdod īpašumu tālāk, tad dāvinātāja mantiniekiem vairs nav tiesības atprasīt neatņemamās daļas.Tas, ka kādam ir deklarēta adrese Jūsu īpašumā, nedod tiesības šai personai nedz dzīvot tur, nedz vēl kādas papildus tiesības. Adreses deklarēšana ir nepieciešama tikai, lai personai būtu adrese, kurā valsts un pašvaldību iestādes var ar viņu sazināties – sūtīt korespondenci, pavēstes, uzaicinājumus utt. Tikai un vienīgi šādam mērķim ir šī deklarēšanās. Dēls īpašumā var būt piedeklarēts, tas nekādi neapgrūtina Jūsu tiesības vai Jūsu vīra (nākamā īpašnieka tiesības). Ja viņš faktiski tur nedzīvo, viņa pienākums pret valsti un pašvaldību būtu deklarēt savu dzīvesvietu citur. Ja vēlaties izdeklarēt šo personu, Jums jāgriežas pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Izsmeļoša informācija par deklarēšanos un izdeklarēšanos ir pieejama arī internetā http://www.pmlp.gov.lv/lv/pakalpojumi/dzivesvieta.html


Galina Pertnikova, 11.03.2010 jautāja:

Labdien, mans radinieks ir krievijas pilsonis, sakiet vai viņš dzīvokli var noformēt uz sevi? vai tas dod viņam kādus atvieglojumus atrasties Latvijā? Varbūt ir kaut kāda atvieglotā vīza vai uzturēšanās atļauja Latvijas teritorijā? Pati es gribu apmainīt dzīvokli ar manu piemaksu, sakiet vai par šādu darījumu ir jāmaksā nodokļi, ja ir tad kādi? Otru savu īpašumu gribu atdot - uzdāvināt radiniekam – brālim, kā to izdevīgāk, lētāk noformēt caur pirkuma līgumu vai dāvinājuma? Vai kā savādāk? Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Atbildot uz Jūsu jautājumiem, varam Jūs informēt par to, ka:
* Krievijas Federācijas pilsonis var iegūt īpašumā dzīvokli bez ierobežojumiem. Konkrētāk par vīzas un uzturēšanās atļaujas noformēšanu un kārtību informācija Jums jāmeklē Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldē. Interneta resurss http://www.pmlp.gov.lv.
* Pati es gribu apmainīt dzīvokli ar manu piemaksu, sakiet vai par šādu darījumu ir jāmaksā nodokļi, ja ir tad kādi? - Pie īpašuma tiesību reģistrācijas zemesgrāmatā Jums būs jāmaksā valsts nodeva 2% no vērtīgākā apmaināmā dzīvokļa vērtības. Šo nodevu parasti maksā kopīgi abi īpašnieki, kas mainās ar dzīvokļiem. Piemēram, ja Jūsu dzīvokļa vērtība ir 5000 Ls, bet otra dzīvokļa vērtība, kuru Jūs iegūsiet īpašumā maiņas ceļā, vērtība ir 8000 LS, tad valsts nodeva zemesgrāmatai (lai iereģistrētu īpašuma tiesības katrs īpašnieks uz iegūstamo dzīvokli) būs jāmaksā 2% no 8000 Ls. Papildus tam vēl jāmaksā kancelejas nodeva – 9 Ls (katram īpašniekam par savu iegūstamo dzīvokli). Vēl jāmaksā arī izdevumi par notāra pakalpojumiem – nostiprinājuma lūguma sagatavošana un parakstu apliecināšana. Par īpašuma atsavināšanu Jums būs jāmaksā arī iedzīvotāju ienākuma nodoklis 15% no ienākuma (starpība starp dzīvokļa vērtību maiņa brīdī un iegādes vērtību par kādu dzīvokli ieguvāt), izņemot gadījumu, ja dzīvoklis Jums īpašumā ir vismaz 5 gadi un 1 gadu esat tajā deklarējusi savu dzīvesvietas adresi.
* Otru savu īpašumu gribu atdot - uzdāvināt radiniekam – brālim, kā to izdevīgāk, lētāk noformēt caur pirkuma līgumu vai dāvinājuma? Vai kā savādāk? Paldies. - Ja tas ir dāvinājums, tad tā arī vajag to noformēt. Izmaksu ziņā, nav starpības. Par dāvinājumu radiniekiem pie īpašuma tiesību reģistrācijas zemesgrāmatā ir jāmaksā valsts nodeva 0.5% no kadastrālās vērtības. Par pārdošanu radiniekam – arī tāda pati likme.
Informācija par nodevām un izdevumiem sakarā ar īpašuma tiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā atrodama internetā http://www.zemesgramata.lv/
ARCO REAL ESTATE


Andis, 11.03.2010 jautāja:

Labdien! Vai maiņas līgumu var atsaukt?? ja maina vienu dzīvokli pret otru un pēc gada viens no bijušajiem īpašniekiem izdomā ka negrib vairs dzīvot šajā dzīvoklī uz kuru samainījies ka grib atpakaļ uz savu bijušo dzīvokli.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Andi!

Līgumu var izbeigt, ja abas puses par to vienojas un noslēdz šādu vienošanos rakstveidā. Vienpusēja izbeigšana ir iespējama tikai, ja tāda tiesība līgumā ir bijusi pielīgta.

ARCO REAL ESTATE


Gaļina Pertnikova, 09.02.2010 jautāja:

Labdien, mans radinieks ir krievijas pilsonis, sakiet kas ir vajadzīgs lai viņš varētu nopirkt Rīgā dzīvokli? vai viņš dzīvokli var noformēt uz sevi? vai tas dod viņam kādus atvieglojumus atrasties Latvijā? Varbūt ir kaut kāda atvieglotā vīza vai uzturēšanās atļauja Latvijas teritorijā?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!

Dzīvokli var nopirkt bez ierobežojumiem. Ir atvieglota kārtība vīzas piešķiršanai, bet sīkāk par jautājumiem sakarā ar vīzām jāgriežas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Izsmeļoša informācija ir arī http://www.pmlp.gov.lv/

ARCO REAL ESTATE


Edgars, 17.08.2009 jautāja:

Ja es pardodu mezu ar zemi firmaj cik liels nodoklis ir jamaksa valstij!? Pircejs saka ka 25% no ienemtas summas!


ARCO REAL ESTATE:

Nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā, ja tas Jūsu īpašumā ir bijis mazāk par gadu, ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas ir 23% no Jūsu ienākuma pie nekustamā īpašuma pārdošanas, kas ir starpība starp pārdevuma cenu, par kādu īpašumu tagad pārdosiet, un īpašuma iegādes cenu - pirkuma maksa, par kādu īpašumu ieguvāt īpašumā (nopirkāt).

Ar cieņu,
Arco Real Estate


Solveiga, 07.07.2009 jautāja:

Labdien! Vēlos zināt, ko darīt, ja ar uzņēmumu ir noslēgts atcēlējlīgums, bet uzņēmums to sola izpildīt tikai tad, kad būs nauda, bet termiņš ir pagājis. Kādas ir manas tiesības? Kur griezties, lai dabūtu savu samaksāto naudu, jo uzņēmums atzina, ka nav izpildījis savas saistības slēdzot priekšlīgumu par dzīvokļa iegādi, tādējādi noslēdzām atcēlējlīgumu par naudas labprātīgu atgrieršanu. Paldies par padomu.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Solveiga!
Ja viena puse līgumu neizpilda labprātīgi, tad otra puse var griezties tiesā un lūgt līguma izpildi piespiedu kārtā. Jūsu gadījumā Jums jāgriežas tajā tiesā, kāda ir norādīta noslēgtajā atcēlējlīgumā (LR tiesa vai kāda konkrēta šķīrējtiesa). Lai sagatavotu pieteikumu tiesai visprātīgāk būtu griezties pie kāda jurista vai advokāta, kas Jums sagatavos nepieciešamos dokumentus un, ja vēlaties, arī pārstāvēs tiesas procesā.

Ar cieņu,
Arco Real Estate


Imants, 10.03.2009 jautāja:

Tomēr man ir informācija, ka ir likuma grozījumi, kas nosaka, ka nekustamais īpašumam, kas iegūts un reģistrēts Zemesgrāmatā līdz 2008.gada 31.decembrim pie realizācijas ātrāk nekā 12 mēneši, netiek piemērots IIN? Varbūt tās ir tikai baumas?


ARCO REAL ESTATE:

Tās droši vien ir baumas. Likuma grozījumi tādi, kādi tie ir, stājās spēkā 01.01.2009. Kā jau iepriekš norādīju, sīkāku un precīzāku informāciju Jums sniegs Valsts Ieņēmumu dienesta darbinieki. Informātīvais tālrunis 1898.
Agnese Broliša
Arco Real Estate juriste


Imants, 06.03.2009 jautāja:

Rodas jautājums - vai šīs mantotās puses vērtība brīdī, kad to mantoju, ir domāta kadastrālā vērtība vai tirgus vērtība kopā ar pārējiem mantošanas un dokumentu noformēšanas izdevumiem?


ARCO REAL ESTATE:

Tai ir jābūt norādītai mantojuma apliecībā vai tiesas spriedumā. Tā ir kadastrālā vērtība.
Agnese Broliša
Arco Real Estate juriste


Imants, 06.03.2009 jautāja:

Par IIN. Man piedereja 1/2 no dzīvokļa Rīgā no 2006. gada septembra. No 2008. gada oktobra mantojuma ceļā manā īpašumā pārgāja arī otra 1/2. Zemesgramatā ir jau reģistrēts viss dzīvoklis uz mana vārda. Ja realizēju to 2009. gada martā, vai man jamaksa IIN, un, ja jāmaksā, tad par visu vai tikai 1/2 īpašuma? No kādu summu starpības?


ARCO REAL ESTATE:

Saskaņā ar likumu iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir jāmaksā no ienākuma no Latvijas Republikā esoša tāda nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas ir bijis personas īpašumā mazāk par 12 mēnešiem.
Ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas (summa, no kuras jāmaksā nodoklis) nosaka kā nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas (pārdošanas summas) un iegādes vērtības (par kādu summu ir iegādāts) starpību. Ja nekustamais īpašums iegūts uz dāvinājuma līguma pamata vai mantojuma ceļā, par tā iegādes vērtību uzskata attiecīgi mantojuma masā ietilpstošā konkrētā īpašuma vērtību vai dāvinājuma līgumā norādītā konkrētā īpašuma vērtību. Nekustamā īpašuma iegādes vērtībā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar tā iegūšanu, — valsts nodeva par darījuma noformēšanu, valsts nodeva lietā par apstiprināšanu mantojuma tiesībās vai lietā par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā, valsts nodeva par īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, komisijas nauda, samaksātie procentu maksājumi par kredītu šā nekustamā īpašuma iegādei un citi līdzīgi izdevumi, kuri nav saistīti ar īpašuma apsaimniekošanu. Tātad ienākuma nodoklis būs jāmaksā no starpības starp šīs ½ pārdošanas cenu (puse no tās cenas, par kuru pārdosiet visu īpašumu) un šīs mantotās puses vērtību brīdī, kad to mantojāt.
Sīkāku informāciju Jums sniegs Valsts Ieņēmumu dienests. Informātīvais tālrunis 1898.
Agnese Broliša
Arco Real Estate juriste


Edīte, 22.09.2008 jautāja:

No kādas summas tiks aprēķināts IIN, pārdodot šā gada aprīlī dāvinātu dzīvokli, kur dāvinājuma līgumā netika minēta dzīvokļa vērtība?


ARCO REAL ESTATE:

IIN tiek aprēķināts no starpības starp pārdošanas cenu tagad un īpašuma iegādes vērtību, kas tiks uzskatīta īpašuma kadastrālā vērtība iegādes dienā. Pie iegādes vērtības pieskaita arī valsts un kancelejas nodevas, kas tika maksātas īpašumu iegūstot īpašumā un reģistrējot zemesgrāmatā.


Jānis, 06.08.2008 jautāja:

Ja pircējs pērk dzīvokli un samaksā 2% valsts nodevu par pirkuma līguma registrēšanu Zemesgrāmatā un citas nodevas un tad kādu iemeslu dēļ pirkuma līgums tiek lauzts, un noslēgts atcēlējlīgums un īpašumtiesības tiek reģistrētas par labu pārdevējam. Vai pircējs var dabūt atpakaļ iemaksātās nodevas? Vai šāda situācija būtu speciāli jāapraksta pirkuma līgumā? Kā to labāk darīt?


ARCO REAL ESTATE:

Nē, nodevas atpakaļ netiek maksātas. Ja līgums tiek lauzts pircēja vainas dēļ, tad pircējs zaudē samaksāto naudu par nodevām. Ja pārdevēja vainas dēļ, tad pircējs var prasīt pārdevējam segt šos izdevumus. To var paredzēt pirkuma līgumā, bet to nosaka arī LR normatīvie akti.


Valdis, 18.01.2008 jautāja:

Dzīvoju centrā, denacionalizētā ēkā - vecais līgums beidzas pēc gada.
Patreiz tās īres cenas, ko piedāvā citi, ir lielas, uzskatu par nepieciešamu noslēgt līgumu - pagarinājumu uz vismaz 10 gadiem. Kāds ir labs līgums, vai ir iespēja iegūt līguma paraugu, kas ir tiešām labs paraugs, un kur, kādu ceļu man jāiet, lai iesniegtu prasību par kompensāciju par dzīvokli, jo esmu vecais īrnieks, un nopirku šī dzīvokļa mūžīgās īres tiesības ar valsti pret savu dzīvokli Maskavā. Tagad acīmredzams zaudējums, valsti tiesāt ir jēga? Kas jādara šajā situācijā? Jau iepriekš pateicos par izrādīto laiku atbildot uz maniem jautājumiem!


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Valdi!

Lai iegūtu labu īres līgumu, jāiet pie jurista, kurš tad arī šo līgumu sagatavo. SIA „Arco Real Estate" jurists ir Agnese Pomaskova, tālrunis 29185010, 7365554.

Lai uzzinātu, vai Jums ir tiesības uz kompensāciju, vislabāk ir doties uz Rīgas domes Komunālā departamenta Dzīvokļu pārvaldi, ņemot līdzi esošo īres līgumu. Rīgas domes Komunālā departamenta Dzīvokļu pārvalde atrodas Brīvības ielā 49/53, 5. un 8. stāvā.
Informācijas dienesta darba laiks:
Pirmdienās, otrdienās un trešdienās no 8:30-17:00,
Ceturtdienās no 10:00-19:00,
Piektdienās no 8:30-16:30.
Tālruņi uzziņām:
67012509, 67037149, 67105835
Ar cieņu,
Iveta Mežaraupe
Dzīvojamā fonda tirdzniecības nodaļas vadītāja


Laila, 10.04.2007 jautāja:

Labdien. Vēlos pirkt dzīvokli, kura īpašnieks ir ar sievu šķīries. Vai ir nepieciešama arī sievas atļauja dzīvokļa pārdošanai?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Laila!
Atbildot uz Jūsu jautājumu, vēlamies informēt jūs par to, ka atļauja no šķirtās sievas nav nepieciešama.
Iveta Mežaraupe


Inese, 10.04.2007 jautāja:

Labdien! Lūdzu atbildi uz šādu jautājumu. Esmu īrniece "saimnieka namā". Dzīvoklī veicu remontu, ievilku kanalizāciju. Tagat vēlos pārcelties uz citu dzīves vietu. Tas ir 2 istabu dzīvoklis ar malkas apkuri Dobelē. Jāpiemin, ka pati neesmu pirkusi no saimnieka īres tiesības un visus uzlabojumus dzīvoklī veicu pec pašas vēlēšanās vienkārši saskaņojot ar īpašnieku. Jautājums: Vai varu prasīt un cik lielu summu no nākamā īrnieka par ieguldītajiem līdzekļiem?


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Inese!
Atbildot uz Jūsu jautājumu - Ja īres līgums to nosaka, tad kompensāciju par ieguldījumiem var prasīt no izīrētāja (saimnieka), it sevišķi, ja ir bijušas kādas rakstiskas saskaņošanas par uzlabojumu veikšanu un ieguldījumu atmaksu. No nākamā īrnieka prasīt izdevumu atmaksu nav nekāda tiesiska pamata, jo līgums par telpu īri tiks slēgts starp jauno īrnieku un izīrētāju, nevis tagadējo īrnieku. Vienīgā iespēja, ja tiek panākta par to rakstiska vienošanās, ka pašreizējais īrnieks uzsaka līgumu par labu nākamajam, prasot no tā kādu samaksu vai kompensāciju.

Agnese Pomaskova
Arco Real Estate
juriste


Jānis, 26.09.2006 jautāja:

Labdien. Mūsu pagastā ir tāda situācija, ka pagasta padome saka ka brīvu dzīvokļu nav iedzīvotājiem, bet pagastā stāv reāli 5 vai vairāk brīvi pagasta dzīvokļi, bet kad tiek iesniegts iesniegums, vai nav brīva dzīvokļa, viņi noraida. Bet tie pārējie brīvie dzīvokļi, kā pagasts saka, ir atstāti skolotājiem, speciālistiem. Vai pagastam ir tādas tiesības atstāt dzīvokļus skolotājiem (tajos dzīvokļo tā arī neviens nedzīvo), ja iedzīvotājiem varteikt nav kur dzīvot. Paldies


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem, nepieciešams uzzināt, vai ir vietējās pašvaldības normas, kas nosaka šādu kārtību, kādu kārtību vispār šīs normas paredz, kā arī nepieciešams zināt, kas tie ir par dzīvokļiem.


Juris, 14.08.2006 jautāja:

Labdien, es vēlētos uzzināt nedaudz vairāk par īres tiesībām:
1.) Ko nozīmē īres tiesības bez termiņa ierobežojuma?
2.) Ko nozīmē īres tiesības ar pagarinājumu, piemēram- 5 gadi ar pagarinājumu?
Kā vislabāk būtu noslēgt īres tiesību pirkuma līgumu, lai man nebūtu jabaidas no izlikšanas uz ielas. Kam vēl būtu jāpievērš uzmanība pērkot īres tiesības? Paldies.


ARCO REAL ESTATE:

Labdien!
Patiesībā jēdzienam „īres tiesības” būtu jānozīmē to, ka samaksājot zināmu naudas summu, Jūsu īres līgumā tiek fiksēts garāks termiņš un zemāka maksa par kvadrātmetru.
Īres līgums varētu būt uz 99 gadiem, bet ne bez termiņa ierobežojuma.
Atbildot uz Jūsu 2. jautājumu – tas varētu nozīmēt to, ka Jums ir pirmtiesības uz līguma pagarinājumu, bet, visdrīzāk, jau par citu īres maksu. Jūs šajā Īres līgumā varat vienoties ar īpašnieku, ka šis līgums tiks reģistrēts Zemesgrāmatā kā apgrūtinājums, kā rezultātā šis līgums būs saistošs ne tikai pašreizējam īpašniekam, bet arī trešajām personām.


Jūlija, 15.03.2006 jautāja:

Labdien! Man ir tāds jautājums. Man pirkuma-pārdošanas process ir jau noticis, bet vēl nav saņemtas dzīvokļa atslēgas. Saņemšanas brīdi man ir jāatdod pēdejie 500 eur. Vai ir kāda noteikta veidlapa, kura ir jāizpilda, ka mums ar pardēvēju nav pretenziju vienam pret otru, vai arī var rakstīt brīvā formā.Kam tur jābūt rakstītam? Paldies


ARCO REAL ESTATE:

Labdien, Jūlija!
Mēs ieteiktu sagatavot pieņemšanas - nodošanas aktu, kurā ir redzams, ka tiek saņemti šie 500 EUR, kā arī ir redzami elektrības, gāzes utt. rādītāji, un pārdevējs apliecina, ka par to ir veikta apmaksa, kā arī kvītis vai izziņas, kas to apliecina.


Krišjānis, 25.10.2005 jautāja:

Esmu noskatījis īpašumu pieņemamā vietā un par pieņemamu cenu. Ielūkojies attiecīgajā zemesgrāmatu nodalījumā, konstatēju, ka īpašums ir ieķīlāts bankā. Pārdevējs par to līdz šim neko nav bildis. Kā man rīkoties? Vai par īpašumu, kas apgrūtināts ar ķīlu, vispār iespējams noformēt pirkuma līgumu, un, ja jā, tad kā paliek ar parādu bankai - vai tas nāk līdzi īpašumam, vai arī pardevējs to turpina maksāt bankai?


ARCO REAL ESTATE:

Īpašumu, kuram ir apgrūtinājums ar hipotēku par labu kādai bankai, var pārdot, iepriekš saskaņojot ar banku, kurā ņemts aizdevums. Parasti, šādos gadījumos, pusēm (banka, pircējs, pārdevējs) savstarpēji vienojoties, daļa no pirkuma summas (kredītsaistību apmērā) tiek maksāta bankai aizdevuma dzēšanai un atlikusī pirkuma summas daļa pārdevējam. Gadījumā, ja šāda ieķīlāta īpašuma iegādei pircējs arī vēlās izmantot aizdevumu no bankas, ieķīlājot šo iegādes objektu, tad pusēm vienojoties (4-pusēja vienošanās: pārdevēja banka, pircēja banka, pārdevējs, pircējs) tiek atrunāti maksāšanas nosacījumi un kārtība. Šāda veida darījumu noformēšanā Jums ieteiktu izmantot profesionālu mākleru palīdzību, it īpaši tad, ja neesat nekad veikuši šādas operācijas.

ARCO REAL ESTATE tirdzniecības speciālisti Jums var palīdzēt noformēt dokumentus. Maksa par šādu pakalpojumu varētu būt ap 300 LVL


Jānis, 10.10.2005 jautāja:

Esmu saņēmis īpašumu dāvinājumā, līgumā tas formulēts kā dāvinājums atlīdzības veidā. Esmu dzirdējis, ka saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu īpašnieks ir tiesīgs dāvinājumu anulēt, kā arī viņa bērni (pat tie, kas dāvinājuma brīdī vēl nav dzimuši), sasniedzot pilngadību, var pieprasīt no dāvinātāja materiālu kompensāciju par likumīgo eventuāla mantojuma daļu. Vai tā ir taisnība? Vai, lai pārdotu dāvinātu īpašumu, man ir nepieciešama dāvinātāja rakstiska piekrišana?


ARCO REAL ESTATE:

Saskaņā ar Civillikumu, dāvinājumu var atsaukt, ja dāvinājums ir izdarīts tādā apmērā, ka dāvinātāja neatraidāmiem mantiniekiem (laulātais un bērni, ja bērnu nav, tad mantojuma atstājēja vecāki) neatliek pat viņu neatraidāmās daļas, tad viņi var prasīt no apdāvinātā, lai viņiem šīs daļas izdod. Ja dāvinātājam dāvināšanas brīdī nebija bērnu, bet vēlāk tādi rodas, tad dāvinātājs var atsaukt dāvinājumu tiktāl, cik tas vajadzīgs pēc dāvināšanas dzimušo bērnu neatņemamām daļām. Ja dāvinājuma līgumā nav noteikti speciāli nosacījumi vai apgrūtinājumi, ka bez dāvinātāja piekrišanas īpašumu nedrīkst atsavināt, tad Jūs varat īpašumu droši pārdot bez dāvinātāja piekrišanas.


Inga, 08.12.2004 jautāja:

Ja pardod jaunuzceltu 2-stavu maju vai dzivokli, vai ir iespejams, ka kapnes, kas savieno stavus, nav ieklautas objekta cenaa un ka taas japerk atseviskji? Vai taa tad maz ir 2-stavu celtne, ja nav kapnju starp staviem? Paldies!


ARCO REAL ESTATE:

Iegādājoties dzīvokli vai māju, būtiski noskaidrot objektā piedāvāto apdares darbu veikšanas stadiju. Ja objekts tiek piedāvāts ar „balto” vai cita veida daļēju apdari, ir pilnīgi iespējams, ka kāpnes starp viena dzīvokļa vai privātmājas diviem līmeņiem nav iekļautas piedāvājumā, ļaujot klientiem šī elementa dizainu (tāpat kā santehniku, iekšdurvis u.c.) izvēlēties pēc savas gaumes. Ja objekts tiek tirgots ar pilnu apdari „līdz atslēgai”, kāpnēm starp līmeņiem vajadzētu būt iekļautām pirkuma cenā.


Reinis, 01.10.2004 jautāja:

Kā var iegādāties nekustamo īpašumu Rīgā Krievijas pilsonis. Kādi ir ierobežojumi?


ARCO REAL ESTATE:

Atbildot uz Jūsu jautājumu, informējam, ka Krievijas pilsoņi iegūt zemi Latvijā var tikai ar attiecīgās pilsētas vai novada domes piekrišanu saskaņā ar likumu Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās 20-22.pantu. Krievijas pilsonis noteikti nevarēs iegūt īpašumā zemi valsts pierobežas joslās, zemi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča kāpu aizsargjoslās un citu publisko ūdeņu aizsargjoslās, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības zemi. Ja Krievijas pilsonis vēlas iegūt īpašumā dzīvokli, tad nekādi ierobežojumi nepastāv.


Pāvels, 22.12.2004 jautāja:

Ja es velos izīret savu dzīvokli. Vai ir vajadzīgs maksāt kaut-kādus nodokļus valstij par saņemto īres maksu?


ARCO REAL ESTATE:

Ja Jūs slēdzat īres līgumu kā privātpersona, nodokļi nav jāmaksā. Ja Jūsu nekustamais īpašums pieder juridiskai personai, tad bez 18%PVN neiztikt.


Martins, 23.12.2004 jautāja:

Man interesee sekojošs jautājums. Man ir māja Mārupē un zeme 2000 m2. Es gribētu pārdot 1000 m2 zemes, bet oficiāli sadalīt nevar , jo minimālajam zemes gabalam katrā vietā jāpaliek 1200m2. Vai es varu pārdot zemi 1000 m2 , kā domājamo daļu vai arī nav nekādu variantu?


ARCO REAL ESTATE:

Var pārdot domājamo daļu, kas proporcionāli 1000kvm būtu 1/2 no visa īpašuma (arī mājas, jo cik saprotu jūsu gadījumā īpašumu veido zeme un māja kopā). Pirkuma - pārdevuma līgumā būtu jānosaka īpašuma koplietošanas kārtība - ka 1/2 īpašuma ir 1000kvm zemes un māja, bet otra 1/2 ir 1000kvm zemes. Var arī par īpašuma koplietošanu slēgt atsevišķu līgumu, kuru vajadzētu reģistrēt zemesgrāmatā.


Jaunākie piedāvājumi

Lasīt vairāk >
Izīrē biroju
145 m2
Rīga, Purvciems
870 EUR / mēn.
Lasīt vairāk >
Pārdod dzīvokli
5 ist., 4 no 5 st., 190 m2
Inčukalna novads, Vangažu pilsēta
75 000 EUR
Lasīt vairāk >
Izīrē noliktavu
126 m2
Rīga, Purvciems
500 EUR / mēn.
Lasīt vairāk >
Pārdod māju
5 ist., 2 st., 158 m2
Engures novads, Ragaciems
179 000 EUR

Twitter

X

Nesen apskatītie objekti

&laqo; »
X

Pārdot vai iznomāt objektu